Help Print this page 
Title and reference
L-iġjene tal-ikel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

L-iġjene tal-ikel

Bħala parti mir-reviżjoni tal-liġi dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel (il-pakkett dwar l-iġjene), dan ir-Regolament jenfasizza d-definizzjoni tal-għanijiet li għandhom jintlaħqu fir-rigward tas-sigurtà tal-ikel, billi jħalli f’idejn l-operaturi tas-settur tal-ikel ir-responsabbiltà li jadottaw il-miżuri ta’ sigurtà li għandhom jimplimentaw sabiex jiggarantixxu is-sikurezza tal-ikel.

ATT

Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel [Ara l-att(i) ta' emenda].

SINTEŻI

Dan ir-regolament jissostitwixxi d-direttiva 93/43/KEE dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel sabiex jistabbilixxi politika globali u integrata li tapplika għall-oġġetti tal-ikel kollha mill-impriża agrikola sal-post fejn jinbiegħ lill-konsumatur.

Kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jassigura l-iġjene tal-ikel fl-istadji kollha tal-proċess ta’ produzzjoni, mill-produzzjoni primarja jsal-bejgħ lill-konsumatur finali. Huwa ma jkoprix il-kwistjonijiet dwar in-nutrizzjoni, u lanqas dawk li jirrigwardaw il-kompożizzjoni u l-kwalità tal-ikel.

Dan ir-Regolament japplika għall-impriżi tas-settur tal-ikel u mhux għall-produzzjoni primarja u l-preparazzjoni fid-dar għall-finijiet ta’ konsum privat.

Dispożizzjonijiet ġenerali u dispożizzjonijiet speċifiċi

L-operaturi kollha tas-settur tal-ikel għandhom jiżguraw li l-istadji kollha li huma responsabbli għalihom, mill-produzzjoni primarja sal-bejgħ jew id-disponibbiltà tal-ikel għall-konsumatur finali, isiru b’mod iġjeniku, skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

L-operaturi tas-settur tal-ikel li jwettqu attivitajiet ta’ produzzjoni primarja u ċerti attivitajiet relatati għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ġenerali tal-iġjene tal-parti A tal-Anness I. Jistgħu jingħataw eżenzjonijiet fir-rigward ta' impriżi ż-żgħar, sakemm dan ma jikkompromettix l-għanijiet tar-Regolament.

L-attivitajiet relatati kkonċernati huma:

 • it-trasport, l-immaniġġjar u l-ħażna tal-prodotti primarji fuq il-post ta’ produzzjoni meta n-natura tagħhom ma tkunx ġiet mibdula b’mod sostanzjali;
 • it-trasport tal-annimali ħajjin jekk ikun meħtieġ;
 • it-trasport, mill-post ta’ produzzjoni lejn stabbiliment, ta’ prodotti li ġejjin mill-pjanti, tal-prodotti tas-sajd u tal-kaċċa, meta n-natura tagħhom ma tkunx ġiet mibdula b’mod sostanzjali.

Barraminnhekk, l-operaturi tas-settur tal-ikel li jwettqu attivitajiet oħra minbarra dawk tal-produzzjoni primarja għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ġenerali tal-iġjene tal-Anness II.

Dan l-Anness jagħti dettalji dwar id-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw:

 • il-postijiet, inklużi s-siti esterni;
 • il-kundizzjonijiet ta’ trasport;
 • it-tagħmir;
 • l-iskart tal-ikel;
 • l-alimentazzjoni permezz tal-ilma;
 • l-iġjene personali tal-individwi f’kuntatt mal-ikel;
 • l-ikel innifsu;
 • it-tgeżwir u l-ippakkjar;
 • it-trattament bis-sħana, li jgħin fl-ipproċessar ta’ ċertu ikel;
 • it-taħriġ tal-professjonisti tas-settur.

L-Istati Membri jistgħu jadattaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II sabiex jikkunsidraw il-ħtiġijiet tal-operaturi tas-settur tal-ikel li jinsabu f’reġjuni soġġetti għal limitazzjonijiet ġeografiċi partikolari jew li għandhom diffikultajiet ta’ provvista, li jservu s-suq lokali, jew sabiex jikkunsidraw il-metodi ta’ produzzjoni tradizzjonali u d-daqs tal-impriżi. L-objettivi tas-sigurtà tal-ikel madankollu m'għandhomx jiġu kompromessi.

Barraminnhekk, l-operaturi kollha tas-settur tal-ikel għandhom jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali, kif ukoll, jekk ikun il-każ, ċerti regoli speċifiċi dwar, b’mod partikolari, il-kriterji mikrobijoloġiċi applikabbli għall-oġġetti tal-ikel, il-kontroll tat-temperatura u r-rispett tal-katina tal-kesħa, it-teħid ta’ kampjuni u l-analiżijiet.

Is-sistema HACCP

L-operaturi tas-settur tal-ikel (minbarra dawk li jwettqu attivitajiet ta’ produzzjoni primarja) għandhom japplikaw il-prinċipji tas-sistema HACCP (analiżi tar-riskji u l-kontroll tal-punti kritiċi) introdotta mill-Codex Alimentarius (ġabra ta’ standards internazzjonali dwar l-ikel imfassla bħala parti mill-ħidma tal-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-ikel u l-agrikoltura).

Dawn il-prinċipji jippreskrivu ċertu numru ta’ rekwiżiti li għandhom jiġu rrispettati matul iċ-ċiklu kollu ta’ produzzjoni, ta’ pproċessar u ta’ tqassim sabiex jippermettu, permezz ta’ analiżi tal-perikli, l-identifikazzjoni tal-punti kritiċi li l-kontroll tagħhom huwa essenzjali għall-garanzija ta’ ikel sigur:

 • l-identifikazzjoni ta’ kwalunkwe periklu li jeħtieġ li jkun evitat, eliminat jew jitnaqqas għal livell aċċettabbli;
 • l-identifikazzjoni tal-punti kritiċi li fil-livell tagħhom huwa essenzjali l-kontroll;
 • l-istabbiliment tal-limiti kritiċi li meta jinqabżu jkun meħtieġ intervent;
 • l-istabbiliment u l-applikazzjoni ta’ proċeduri ta’ sorveljanza effiċjenti tal-punti kritiċi;
 • l-istabbiliment ta’ azzjonijiet korrettivi meta s-sorveljanza turi li punt kritiku ma jkunx taħt kontroll;
 • l-istabbiliment ta’ proċeduri ta’ awto-kontroll sabiex jivverifikaw l-effikaċja tal-miżuri li jittieħdu;
 • l-istabbiliment ta’ reġistri maħsuba sabiex juru l-applikazzjoni effettiva ta’ dawn il-miżuri u jiffaċilitaw il-kontrolli uffiċjali mill-awtorità kompetenti.

Gwidi ta’ prattika tajba u gwidi għall-applikazzjoni tas-sistema HACCP

L-Istati Membri għandhom iħeġġu t-tfassil ta’ gwidi nazzjonali ta’ prattiki tajbin mill-operaturi tas-settur tal-ikel, li jinkludu pariri rigward il-konformità mar-regoli ġenerali tal-iġjene u mal-prinċipji HACCP. L-Istati Membri għandhom jevalwaw dawn il-gwidi nazzjonali sabiex jiżguraw li l-kontenut tagħhom jista’ jiġi applikat fil-prattika, li jkunu ġew imfassla b’kunsiderazzjoni għall-prinċipji ġenerali tal-iġjene tal-ikel tal-Codex Alimentarius u li l-partijiet kollha interessati jkunu ġew ikkonsultati. Il-gwidi nazzjonali li jitqiesu konformi jintbagħtu lill-Kummissjoni li żżomm rekord tagħhom.

Jekk Stat Membru jew il-Kummissjoni jqisu li jeħtieġ li jipprovdu gwidi Komunitarji uniformi, il-Kummissjoni għandha jekk tali gwidi humiex opportuni. Il-kumitati permanenti li jgħinu lill-Kummissjoni għandhom jassiguraw li l-kontenut tagħhom jkun jista' jiġi applikat fil-prattika, li jkunu tfasslu b’kunsiderazzjoni għall-prinċipji ġenerali tal-iġjene tal-ikel tal-Codex Alimentarius u tal-gwidi nazzjonali u li l-partijiet kollha interessati jkunu ġew ikkonsultati.

L-operaturi tas-settur tal-ikel jistgħu jirreferu kemm għall-gwidi nazzjonali kif ukoll dawk Komunitarji.

Reġistrazzjoni jew approvazzjoni tal-impriżi tas-settur tal-ikel

L-operaturi tas-settur tal-ikel għandhom jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti u, b’mod partikolari, jiżguraw li l-istabbilimenti kollha taħt ir-responsabbiltà tagħhom ikunu rreġistrati mal-awtorità xierqa u li jżommu lil din tal-aħħar informata dwar il-bidliet fis-sitwazzjoni (pereżempju, l-għeluq tal-istabbiliment).

Fejn ikun meħtieġ mil-liġi nazzjonali jew Komunitarja, l-impriżi tas-settur tal-ikel għandhom ikunu approvati mill-awtorità kompetenti u ma jistgħux joperaw mingħajr din l-approvazzjoni.

Traċċabbiltà u rtirar tal-oġġetti tal-ikel

B'mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 178/2002, l-operaturi tas-settur tal-ikel għandhom jistabbilixxu sistemi u proċeduri li jippermettu t-traċċabbiltà tal-ingredjenti u tal-ikel u, jekk ikun il-każ, tal-annimali użati għall-produzzjoni tal-oġġetti tal-ikel.

Bl-istess mod, meta operatur tas-settur tal-ikel jinnota li oġġett tal-ikel jippreżenta riskju gravi għas-saħħa, dan għandu jirtirah minnufih mis-suq u jinforma b’dan lill-awtorità kompetenti kif ukoll lill-utenti.

Kontrolli uffiċjali

L-applikazzjoni, mill-operaturi tas-settur tal-ikel, tal-prinċipji HACCP ma tissostitwixxix il-kontrolli uffiċjali li għandhom isiru mill-awtorità kompetenti. L-operaturi huma partikolarment meħtieġa li jikkollaboraw mal-awtoritajiet kompetenti, skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja jew, inkella, nazzjonali.

Id-dimensjoni esterna

L-oġġetti tal-ikel importati fil-Komunità għandhom ikunu konformi mal-istandards Komunitarji tal-iġjene jew ma’ standards ekwivalenti.

Il-prodotti li joriġinaw mill-annimali esportati lejn pajjiżi terzi għandhom jissodisfaw mill-inqas l-istess rekwiżiti bħal dawk applikabbli għall-bejgħ tagħhom ġewwa l-Komunità, minbarra kwalunkwe rekwiżit impost mill-pajjiż terz ikkonċernat.

Rapport lill-Kunsill u lill-Parlament

Il-Kummissjoni, fi żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, akkumpanjat jekk ikun il-każ minn kwalunkwe proposta xierqa, dwar l-esperjenza miksuba wara l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, kif ukoll dwar l-opportunità li jiġu applikati l-prinċipji HACCP għall-operaturi tas-suq tal-ikel li jwettqu attivitajiet ta’ produzzjoni primarja u l-attivitajiet relatati deskritti hawn fuq.

KUNTEST

Dan ir-Regolament jagħmel parti mill-pakkett dwar l-iġjene, sett ta’ atti li jistabbilixxu regoli tal-iġjene għall-prodotti tal-ikel. Dan jinkludi, minbarra dan ir-Regolament, l-atti li ġejjin:

 • ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali, bl-għan li jiggarantixxi livell għoli ta’ sigurtà fl-ikel u ta’ saħħa pubblika ;
 • ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman u li jistabbilixxi regoli speċifiċi għal-laħam frisk, il-molluski bivalvi, il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib.

Barraminnhekk, l-atti li ġejjin jikkompletaw il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel:

 • ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 li fih jinsabu l-prinċipji ġenerali tal-leġiżlazzjoni dwar l-ikel. Dan ir-regolament jispjega l-proċeduri dwar is-sigurtà tal-ikel u jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel (EFSA);
 • ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 li jorganizza mill-ġdid il-kontrolli uffiċjali tal-oġġetti tal-ikel u tal-ikel għall-annimali, b’mod li jintegra l-kontrolli fl-istadji kollha tal-produzzjoni u fis-setturi kollha;
 • id-Direttiva 2002/99/KE li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali u r-restrizzjonijiet applikabbli għall-prodotti li jkunu ġejjin minn pajjiż jew reġjun terz, soġġetti għal restrizzjonijiet ta’ saħħa tal-annimali.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Regolament (KE) Nru 852/2004

20.5.2004

-

ĠU L 139, 30.4.2004

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Regolament (KE) Nru 219/2009

20.4.2009

-

ĠU L 87, 31.3.2009

Regolament (UE) Nru 517/2013

1.7.2013

-

ĠU L 158 tal-10.6.2013

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 852/2004 ġew integrati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata hija biss għal skopijiet ta' referenza.

ATTI RELATATI

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2073/2005 tal-15 ta’ Novembru 2005 dwar kriterji mikrobijoloġiċi għal oġġetti tal-ikel [Ġurnal Uffiċjali L 338, 22.12.2005].

Ara verżjoni kkonsolidata

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2074/2005, tal-5 ta' Diċembru 2005, li jistabbilixxi miżuri ta’ implimentazzjoni għal ċerti prodotti taħt ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali taħt ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 853/2004 u (KE) Nru 854/2004 [Ġurnal Uffiċjali L 338, 22.12.2005].

Ara verzjoni kkonsolidata

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-esperjenza miksuba mill-applikazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004, Nru 853/2004 u Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene [COM(2009) 403 finali - mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali].

Il-Kummissjoni irrivediet l-esperjenza miksuba waqt l-applikazzjoni tar-Regolamenti msemmija. Hija ppreżentat il-progress li sar u d-diffikultajiet li ltaqgħu magħhom il-partijiet interessati fl-applikazzjoni tal-pakkett dwar l-iġjene, mill-2006 sal-2008. Hija kkonkludiet li, globalment, l-Istati Membri adottaw il-miżuri amministrattivi u l-miżuri ta’ kontroll meħtieġa għall-garanzija tal-konformità mal-leġiżlazzjoni, iżda li l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tista’ titjieb aktar. Id-diffikultajiet ewlenin li jissemmew jirrigwardaw:

 • ċerti restrizzjonijiet fl-ambitu tal-applikazzjoni tar-Regolamenti kkonċernati;
 • ċerti definizzjonijiet stabbiliti f’dawn ir-Regolamenti;
 • ċerti aspetti prattiċi tal-approvazzjoni tal-istabbilimenti li jipproċessaw l-ikel li ġej mill-annimali u l-immarkar ta’ dan l-ikel;
 • l-iskema ta’ importazzjoni ta’ ċertu ikel;
 • l-istabbiliment tal-proċeduri bbażati fuq il-prinċipji HACCP (analiżi tar-riskji u kontroll tal-punti kritiċi) f’ċerti impriżi tas-settur tal-ikel; u
 • t-twettiq ta’ kontrolli uffiċjali f’fergħat speċifiċi tas-settur.

Dan ir-rapport ma jissuġġerixxi l-ebda soluzzjoni dettaljata. Madankollu, il-Kummissjoni ser tistudja jekk proposta ta’ titjib tal-pakkett dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel hijiex meħtieġa abbażi tad-diffikultajiet identifikati.

L-aħħar aġġornament: 18.06.2014

Top