Help Print this page 
Title and reference
Kummerċ internazzjonali ta’ prodotti kimiċi perikolużi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kummerċ internazzjonali ta’ prodotti kimiċi perikolużi

L-Unjoni Ewropea (UE) tirregola l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ ċerti prodotti kimiċi u pestiċidi perikolużi. Bl-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 649/2012, l-UE għandha l-għan li timplimenta l-Konvenzjoni ta’ Rotterdam, tħeġġeġ il-kondiviżjoni tar-responsabbiltajiet u l-kooperazzjoni, u tħares is-saħħa u l-ambjent.

ATT

Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ prodotti kimiċi perikolużi.

SOMMARJU

Ir-regolament jipprovdi ċerti regoli dwar l-esportazzjoni ta’ prodotti kimiċi li huma pprojbiti jew severament ristretti għall-użu fl-Unjoni Ewropea (UE). L-esportaturi huma meħtieġa li jinnotifikaw l-esportazzjoni tal-prodotti kimiċi soġġetti għal dan ir-regolament qabel ma dawn jiġu esportati. Barra minn hekk, il-prodotti kimiċi koperti mill-Konvenzjoni ta’ Rotterdam u l-prodotti kimiċi li huma pprojbiti jew severament ristretti fl-Unjoni ma jistgħux ikunu esportati mingħajr il-kunsens tal-pajjiżi importaturi.

Dan ir-regolament għandu l-għan li jiggarantixxi li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-ippakkjar tas-sustanzi kimiċi japplikaw ukoll għall-prodotti kimiċi kollha meta dawn jiġu esportati mill-Istati Membri lejn il-Partijiet l-oħrajn għall-Konvenzjoni jew lejn pajjiżi oħrajn, għajr meta dawn id-dispożizzjonijiet ma jkunux kompatibbli ma’ ħtiġijiet partikolari ta’ dawn il-Partijiet jew pajjiżi oħra.

Prodotti kimiċi kkonċernati

Dan ir-regolament ikopri:

  • ċerti prodotti kimiċi perikolużi li huma soġġetti għall-proċedura ta’ Kunsens Informat minn Qabel (il-proċedura PIC) taħt il-Konvenzjoni ta’ Rotterdam;
  • ċerti prodotti kimiċi li huma pprojbiti jew severament ristretti fl-UE jew fi Stat Membru; u
  • il-prodotti kimiċi kollha esportati f’dak li jirrigwarda l-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-ippakkjar.

Ċerti prodotti huma esklużi mill-ambitu ta’ applikazzjoni tar-regolament, jiġifieri:

Awtoritajiet nazzjonali

Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità waħda jew aktar inkarigata mit-twettiq tal-funzjonijiet amministrattivi meħtieġa minn dan ir-regolament.

Aġenzija tal-prodotti kimiċi

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) tgħin lill-Kummissjoni fil-ġestjoni tal-aspetti tekniċi, xjentifiċi u amministrattivi marbuta mal-esportazzjoni u l-importazzjoni tal-prodotti msemmija. Hija tibgħat fost oħrajn in-notifiki tal-industrijalisti lill-pajjiżi importaturi li mhumiex fl-UE, tieħu ħsieb il-komunikazzjonijiet kollha relatati u żżomm database tan-notifiki li hija aċċessibbli fuq is-sit elettroniku tagħha.

Proċedura ta’ notifika u ta’ kunsens espliċitu

Dan ir-regolament jistabbilixxi l-iskadenzi u l-obbligi dwar il-proċedura ta’ notifika u l-proċedura ta’ kunsens espliċitu skont il-kategorija li taħtha jaqa’ l-prodott kimiku.

Importazzjonijiet

Il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni fil-forma ta’ tweġiba definittiva jew provviżorja rigward l-importazzjoni tal-prodott kimiku inkwistjoni. Jekk prodott ikun soġġett għal restrizzjonijiet addizzjonali jew għal xi modifika tar-restrizzjonijiet, il-Kummissjoni tadotta deċiżjoni riveduta dwar l-importazzjoni.

Meta prodott kimiku ikun ipprojbit jew severament ristrett, il-Kummissjoni tikkunsidra din l-informazzjoni fid-deċiżjoni tagħha dwar l-importazzjoni.

Esportazzjonijiet

L-esportatur għandu jirrispetta d-deċiżjonijiet tal-Partijiet l-oħrajn għall-importazzjoni. L-esportazzjoni ta’ prodott hija pprojbita lejn Parti li ma tkun tat l-ebda tweġiba dwar l-importazzjoni ta’ dan il-prodott. Madankollu, il-prodott jista’ jkun esportat jekk il-parti li timporta tkun tat il-kunsens espliċitu tagħha għall-prodott inkwistjoni.

Kull esportazzjoni ta’ prodott kimiku li huwa pprojbit jew severament ristrett mil-liġi fil-livell tal-Unjoni Ewropea għandha tkun innotifikata lill-pajjiż importatur u dan il-pajjiż għandu jinforma meta jirċievi din in-notifika skont il-Konvenzjoni.

Skambju ta’ informazzjoni

Il-Kummissjoni, megħjuna mill-ECHA, u l-Istati Membri jiffaċilitaw il-komunikazzjoni tal-informazzjoni xjentifika, teknika, ekonomika u legali dwar il-prodotti kimiċi koperti minn dan ir-regolament.

Għajnuna teknika

Il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali maħtura mill-Istati Membri u l-ECHA għandhom jikkooperaw sabiex jippromwovu l-għajnuna teknika meħtieġa għall-iżvilupp tal-infrastrutturi, tal-kapaċitajiet u tal-għarfien meħtieġ għall-ġestjoni loġika tal-prodotti kimiċi tul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tagħhom, skont il-ħtiġijiet tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u tal-pajjiżi b’ekonomiji fi tranżizzjoni.

Penali

Ir-regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet tar-regolament huma ddeterminati mill-Istati Membri. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Revoka

Dan ir-regolament jissostitwixxi r-Regolament (KE) Nru 689/2008 mill-1 ta’ Marzu 2014.

Referenzi

Att

Dħul fis-seħħ

Skadenza għat-traspożizzjoni fi ħdan l-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 649/2012

16.8.2012

ĠU L 201, 27.7.2012

See also

  • Konvenzjoni ta’ Rotterdam (EN) (ES) (FR)

L-aħħar aġġornament: 31.01.2013

Top