Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli

Il-kontroll tal-konsum tal-enerġija u ż-żieda fl-użu tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli huma aspetti ewlenin biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima. F'dan il-qasam, l-Unjoni Ewropea (UE) tistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-promozzjoni tal-użu tagħha.

ATT

Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE.

SOMMARJU

Il-kontroll tal-konsum tal-enerġija u ż-żieda fl-użu tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli huma aspetti ewlenin biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima. F'dan il-qasam, l-Unjoni Ewropea (UE) tistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-promozzjoni tal-użu tagħha.

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Din id-direttiva, li temenda u tħassar id-Direttivi preċedenti 2001/77/KE u 2003/30/KE, toħloq qafas komuni għall-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-UE sabiex tillimita l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra (GHG) u tippromwovi trasport iktar nadif. Biex tagħmel dan, hija tistabbilixxi miri għall-pajjiżi kollha tal-UE, bl-għan globali li s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli jkunu jammontaw għal 20 % tal-enerġija tal-UE u għal 10 % tal-enerġija speċifikament fis-settur tat-trasport sal-2020.

PUNTI EWLENIN

  • Kull pajjiż tal-UE għandu jfassal pjan nazzjonali għall-2020, u jistabbilixxi sehem għas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fit-trasport, it-tisħin u l-produzzjoni tal-elettriku.
  • Sabiex jgħinu fl-ilħuq kosteffettiv tal-miri, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jiskambjaw enerġija minn sorsi rinnovabbli*. Sabiex jgħoddu fir-rigward tal-pjanijiet ta’ azzjoni tagħhom, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jirċievu wkoll enerġija rinnovabbli minn pajjiżi barra l-UE, sakemm l-enerġija tiġi kkunsmata fl-UE u tiġi prodotta minn installazzjonijiet moderni / effiċjenti.
  • Kull pajjiż tal-UE jrid ikun kapaċi jiggarantixxi l-oriġini tal-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ prodotti minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli.
  • Il-pajjiżi tal-UE għandhom jibnu l-infrastruttura neċessarja biex jużaw sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fis-settur tat-trasport.
  • Il-bijokarburanti u l-bijolikwidi jridu jiġu prodotti b’mod sostenibbli, mhux bl-użu ta’ materja prima minn artijiet b’valur ta’ bijodiversità għoli. Fil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex tiġi emendata l-liġi tal-UE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil, il-kontribuzzjoni tal-bijokarburanti għall-ilħuq tal-miri nazzjonali għandha tkun limitata.

SFOND

Din id-direttiva hija waħda mill-miri 20-20-20 mill-Pakkett dwar il-Klima u l-Enerġija 2020 tal-UE. Iż-żewġ miri l-oħrajn huma li, sal-2020, l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra jitnaqqsu b’20 % mil-livelli tal-1990 u li l-effiċjenza tal-enerġija titjieb b’20 %.

TERMINI EWLENIN

*Enerġija minn sorsi rinnovabbli tfisser enerġija minn sorsi mhux fossili, bħal enerġija mir-riħ, solari, ġeotermali, idroenerġija, bijomassa u gass minn impjanti għat-trattament tad-drenaġġ (eż. l-metan).

Għal aktar informazzjoni ara l-websajt dwar l-Enerġija rinnovabbli tal-Kummissjoni Ewropea.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali Ewropea

Direttiva 2009/28/KE

25.6.2009

5.12.2010

ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16-62

ATTI RELATATI

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (COM(2012) 595 final tas-17 ta’ Ottubru 2012).

l-aħħar aġġornament 06.08.2015

Top