Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oġġetti b’użu doppju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oġġetti b’użu doppju

L-UE tikkontrolla l-esportazzjonijiet ta’ oġġetti b’użu doppju - oġġetti li jistgħu jintużaw kemm għal għanijiet ċivili kif ukoll għal għanijiet militari, bħall-uranju, li jista’ jintuża kemm fil-ġenerazzjoni tal-enerġija kif ukoll f’armi nukleari. Dawn il-kontrolli jfittxu li jiżguraw li hija tkun konformi mal-impenji u r-responsabbiltajiet internazzjonali tagħha, speċjalment fir-rigward tan-nonproliferazzjoni (jiġifieri l-prevenzjoni tat-tixrid tal-armi nukleari).

ATT

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju.

SOMMARJU

X'JAGĦMEL DAN IR-REGOLAMENT?

Huwa jistabbilixxi sistema uniformi tal-Unjoni Ewropea maħsuba biex tikkontrolla l-esportazzjoni, it-trasferiment, it-tranżitu u s-senserija (ix-xogħol tal-intermedjarji li jixtru u jbiegħu f’isem persuni oħrajn) ta’ oġġetti b’użu doppju. Huwa jistipula lista ta’ kontroll komuni tal-UE u regoli għall-implimentazzjoni tagħha. Hija meħtieġa awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni sabiex jiġi esportat oġġett b’użu doppju mill-UE lejn pajjiż terz.

PUNTI EWLENIN

Oġġetti b’użu doppju huma oġġetti li jistgħu jintużaw għal użijiet mhux splussivi u li jassistu b’xi mod fil-manifattura ta’ armi nukleari jew mezzi splussivi nukleari oħrajn. Il-kummerċ ta’ oġġetti b’użu doppju żdied b’mod stabbli matul is-snin u jirrappreżenta porzjon imdaqqas tal-kummerċ estern tal-UE, tant li fl-2013, il-volum tal-esportazzjonijiet ikkontrollati ta’ oġġetti b’użu doppju mill-UE tela' sa €85 biljun.

Awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni: L-Anness I tar-regolament jipprovdi lista ta’ oġġetti b’użu doppju li jeħtieġu awtorizzazzjoni.

L-esportazzjoni ta’ ċerti oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I tista’ tkun soġġetta għal awtorizzazzjoni meta jkun hemm raġuni għaliex wieħed għandu jemmen li dawn huma intiżi sabiex jintużaw b’konnessjoni ma’ programm ta’ armi bijoloġiċi, kimiċi, nukleari jew missili ballistiċi jew sabiex jintużaw fi ksur ta’ embargo fuq l-armi.

F’każijiet eċċezzjonali, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jimponu kontrolli addizzjonali fuq oġġetti mhux elenkati għal raġunijiet ta’ sigurtà pubblika jew drittijiet tal-bniedem.

Il-pajjiżi tal-UE japplikaw ukoll restrizzjonijiet fuq is-servizzi ta’ senserija ta’ oġġetti b’użu doppju, kif ukoll fuq it-tranżitu ta’ tali oġġetti mill-UE.

Ir-Regolament (UE) Nru 388/2012 jaġġorna l-Anness I. Huwa jallinjah mar-regoli internazzjonali u l-impenji mwettqa fid-dawl tal-involviment tal-UE fil-Grupp tal-Awstralja, fis-Sistema ta’ Kontroll tat-Teknoloġija tal-Missili, fil-Grupp ta’ Fornituri Nukleari, fl-Arranġament ta’ Wassenaar dwar il-Kontrolli fuq l-Esportazzjoni għall-Armi Konvenzjonali u l-Oġġetti u t-Teknoloġiji b’Użu Doppju u fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi.

Il-moviment liberu ta’ oġġetti b’użu doppju ġewwa l-UE: bl-eċċezzjoni ta’ xi oġġetti sensittivi li huma elenkati fl-Anness IV tar-regolament (bħal detonaturi splussivi li jitħaddmu bl-elettriku), l-oġġetti b’użu doppju jistgħu jiġu nnegozjati liberament ġewwa l-UE.

L-awtorizzazzjonijiet għall-esportazzjoni jaqgħu taħt erba' tipi, kif indikat hawn taħt:

 • 1.

  L-Awtorizzazzjonijiet għall-Esportazzjoni Ġenerali tal-UE (EUGEAs) jippermettu l-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju lejn ċerti pajjiżi taħt ċerti kundizzjonijiet (ara l-Anness II tar-Regolament). Huma jkopru:

  • l-esportazzjonijiet lejn pajjiżi bħall-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, in-New Zealand, in-Norveġja, l-Isvizzera u l-Istati Uniti,
  • l-esportazzjonijiet wara tiswija/tibdil,
  • l-esportazzjonijiet temporanji għal wirjiet/fieri,
  • it-telekomunikazzjoni u s-sustanzi kimiċi.
 • 2.

  L-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali Nazzjonali għall-Esportazzjoni (NGEAs) jistgħu jinħarġu minn pajjiżi tal-UE jekk ikunu konsistenti mal-EUGEAs eżistenti u ma jirreferux għall-oġġetti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (eż. uranju, patoġeni ta’ bnedmin u annimali, bħal ċerti viruses, inkluża l-Ebola).

 • 3.

  Il-liċenzji globali jinħarġu mill-awtoritajiet nazzjonali lil esportatur wieħed u jistgħu jkopru aktar minn oġġett wieħed lil aktar minn pajjiż jew utent aħħari wieħed.

 • 4.

  Il-liċenzji individwali jinħarġu mill-awtoritajiet nazzjonali lil esportatur wieħed u jkopru l-esportazzjonijiet ta’ oġġett wieħed jew aktar b’użu doppju lil utent aħħari jew destinatarju wieħed f’pajjiż terz.

Netwerk ta’ awtoritajiet għall-kontroll fuq l-esportazzjoni: ir-regolament jistabbilixxi netwerk ta’ awtoritajiet nazzjonali għall-kontroll fuq l-esportazzjoni li jiskambja l-informazzjoni.

L-aġġornar tal-lista ta’ oġġetti b’użu doppju

Sabiex ikunu jistgħu jsiru aġġornamenti regolari fil-lista tal-UE ta’ oġġetti b’użu doppju, ir-Regolament (UE) Nru 599/2014 jagħti lill-Kummissjoni Ewropea s-setgħa li tadotta l-atti. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal dan, l-att iddelegat ma jidħolx fis-seħħ.

Ir-Rieżami tal-Politika dwar il-Kontroll fuq l-Esportazzjoni

Ir-regolament jitlob lill-Kummissjoni tal-UE sabiex twettaq rieżami tal-politika dwar il-kontroll fuq l-esportazzjoni. F’Ottubru 2013, il-Kummissjoni ppreżentat rapport ta’ valutazzjoni tal-impatt u l-implimentazzjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew. Dan ir-rapport jikkonkludi li s-sistema attwali ta’ kontroll fuq l-esportazzjoni, filwaqt li tipprovdi sisien legali u istituzzjonali b’saħħithom, għandha tiġi aġġornata sabiex tiġġenera l-kapaċitajiet ta’ kontroll moderni li ser tkun teħtieġ l-UE fil-ġejjieni. F’April 2014, ġiet adottata komunikazzjoni li tispjega viżjoni fit-tul għall-kontrolli fuq l-esportazzjonijiet strateġiċi tal-UE u li tidentifika għażliet ta’ politika konkreti għall-immodernizzar tas-sistema ta’ kontroll fuq l-esportazzjoni. Bħalissa, il-Kummissjoni qiegħda twettaq valutazzjoni tal-impatt u qiegħda tippjana li tippreżenta leġiżlazzjoni ġdida fil-bidu tal-2016.

Għal aktar tagħrif, ara l-kontrolli ta’ oġġetti b’użu doppju fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009

27.8.2009

-

ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1-269

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (UE) Nru 1232/2011

7.1.2012

-

ĠU L 326, 8.12.2011, p. 26-44

Ir-Regolament (UE) Nru 388/2012

15.6.2012

-

ĠU L129, 16.5.2012, p. 12-280

Ir-Regolament (UE) Nru 599/2014

2.7.2014

-

ĠU L 173, 12.6.2014, p. 79-83

ATTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew - Ir-Rieżami tal-politika dwar il-kontroll fuq l-esportazzjoni: l-iżgurar tas-sigurtà u l-kompetittività f’dinja li qiegħda tinbidel (COM(2014) 244 finali tal-24.4.2014).

l-aħħar aġġornament 01.03.2015

Top