Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tariffi tal-importazzjoni preferenzjali tal-UE għal pajjiżi li qed jiżviluppaw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Tariffi tal-importazzjoni preferenzjali tal-UE għal pajjiżi li qed jiżviluppaw

L-iskema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (SĠP) tal-Unjoni Ewropea tippermetti lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw iħallsu tariffi aktar baxxi fuq l-esportazzjonijiet tagħhom lejn l-UE li tgħin sabiex tingħata spinta lill-ekonomiji tagħhom.

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Fl-2012, l-UE laħqet ftehim dwar regoli ġodda sabiex din l-iskema, li ilha fis-seħħ mill-1971, terġa’ tiġi ffukata mill-ġdid. Dawn jagħmlu s-sistema aktar trasparenti u prevedibbli għall-pajjiżi benefiċjarji, speċjalment fid-dawl tax-xejriet kummerċjali globali li nbidlu matul dawn l-aħħar għaxar snin. L-iskema issa hija mmirata lejn dawk il-pajjiżi li huma l-aktar fil-bżonn.

Hija ma tinkludix pajjiżi li diġà jgawdu minn preferenzi taħt ftehimiet dwar il-kummerċ ħieles mal-UE, jew taħt arranġamenti “awtonomi” mal-blokk (normalment temporanji, sakemm jiġu konklużi ftehimiet aktar komprensivi u aktar fit-tul mal-UE).

PUNTI EWLENIN

Tliet fergħat tal-iskema

  • SĠP standard – it-tariffi għal prodotti importati minn pajjiż li qed jiżviluppa jitnaqqsu jew jiġu sospiżi. Eċċezzjoni – dan ma japplikax jekk pajjiż ikun ġie kklassifikat mill-Bank Dinji bħala pajjiż bi dħul għoli jew dħul medju superjuri għal tliet snin konsekuttivi immedjatament qabel l-UE taġġorna l-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji.
  • SĠP+ (skema ta’ inċentiva) – tariffi saħansitra aktar baxxi għal pajjiżi li jirratifikaw u jimplimentaw 27 ftehim internazzjonali speċifikat li jkopru d-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol, l-ambjent u l-governanza tajba.
  • KħA (Kollox Ħlief Armi), għall-pajjiżi l-anqas żviluppati – importazzjonijiet b’tariffa sħiħa u ħielsa mill-kwoti għall-prodotti kollha mill-pajjiżi l-anqas żviluppati definiti min-NU (LDCs), ħlief għall-armi.

Is-sospensjoni tal-pajjiżi

L-UE tista’ tissospendi b’mod temporanju t-tariffi aktar baxxi għal raġunijiet bħal:

  • ksur tal-prinċipji ewlenin fil-konvenzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol
  • prattiki kummerċjali mhux ġusti
  • nuqqasijiet serji ta’ kontrolli doganali (eż. l-esportazzjoni jew it-tranżitu ta’ drogi illegali)
  • jekk id-dritt nazzjonali ta’ pajjiż benefiċjarju SĠP+ ma jibqax jinkorpora l-konvenzjonijiet rilevanti (jew dak id-dritt ma jiġix implimentat b’mod effettiv).

Waqfien hekk kif il-pajjiżi jiżviluppaw

Xi pajjiżi jistgħu jkunu foqra iżda xorta jiżviluppaw industriji ta’ esportazzjoni kompetittivi ħafna. Ladarba dan iseħħ, huma ma jeħtiġux aktar preferenzi sabiex jippenetraw is-swieq tal-UE b’suċċess.

B’hekk, l-iskema SĠP tirtira l-preferenzi mill-pajjiżi li għandhom tali setturi ta’ prodotti kompetittivi fuq il-bażi ta’ mekkaniżmu ta’ “gradwazzjoni”.

Aktar stabbli u prevedibbli

Il-GSP l-ġdida, minħabba li ddum 10 snin (fil-passat kienu tlieta), toffri lill-importaturi u l-esportaturi aktar stabbiltà u prevedibbiltà.

L-esportaturi jafu li meta jsiru bidliet fil-lista tal-benefiċjarji, hemm perijodi ta’ tranżizzjoni ta’ mill-inqas sena. Il-pajjiżi issa jistgħu jħossuhom sikuri billi jkunu jafu li huma jistgħu jitneħħew mil-listi tal-benefiċjarji biss jekk in-NU telenkahom bħala bi dħul għoli jew medju superjuri għal tliet snin konsekuttivi.

Restrizzjonijiet temporanji fuq l-importazzjoni

L-UE tista’ tapplika miżuri ta’ salvagwardja (restrizzjonijiet temporanji) jekk l-importazzjonijiet mill-pajjiżi benefiċjarji jikkawżaw jew jheddu li jikkawżaw “diffikultà serja” lil produttur tal-UE. Tista' tapplika wkoll miżuri ta’ sorveljanza għal prodotti agrikoli. L-ebda waħda minn dawn il-miżuri ma ttieħdet fl-istorja tal-iskema.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Huwa daħal fis-seħħ fl-20 ta’ Novembru 2012.

ATT

Regolament (KE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 (ĠU L 303, 31.10.2012, p. 1-82)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 978/2012 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss bħala referenza.

ATTI RELATATI

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1213/2012 tas-17 ta’ Diċembru 2012 li jissospendi l-preferenzi tariffarji għal ċerti pajjiżi benefiċjarji tas-SPĠ fir-rigward ta’ ċerti sezzjonijiet tas-SPĠ skont ir-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (ĠU L 348, 18.12.2012, p. 11-13). Applikabbli sal-31 ta’ Diċembru 2016.

l-aħħar aġġornament 13.12.2015

Top