Help Print this page 
Title and reference
Tikkettar tal-oġġetti tal-ikel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tikkettar tal-oġġetti tal-ikel

L-Unjoni Ewropea (UE) tejbet ir-regoli dwar it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel sabiex il-konsumatur ikollu l-informazzjoni meħtieġa, b’mod li tinqara u li tinftiehem faċilment, sabiex ikun jista’ jixtri prodotti b’għarfien sħiħ għalih. Għal raġunijiet ta’ saħħa pubblika, ir-regoli l-ġodda jinforzaw il-protezzjoni kontra l-allerġeni.

ATT

Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva 87/250/KEE tal-Kummissjoni, id-Direttiva 90/496/KEE tal-Kunsill, id-Direttiva 1999/10/KE tal-Kummissjoni, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi 2002/67/KE u 2008/5/KE tal-Kummissjoni u r-Regolament (KE) Nru 608/2004 tal-Kummissjoni.

SOMMARJU

Dan ir-Regolament jgħaqqad id-Direttivi 2000/13/KE dwar it-tikkettar tal-ikel u 90/496/KEE dwar it-tikkettar tal-nutrittiv sabiex itejjeb il-livell ta’ informazzjoni u ta’ protezzjoni tal-konsumaturi Ewropej.

Ambitu

Dan ir-Regolament japplika għall-operaturi tas-settur tal-ikel f’kull stadju tal-katina alimentari. Huwa japplika għall-ikel kollu intiż għall-konsumatur finali, inkluż l-ikel li jitwassal minn fornituri tal-massa, u l-ikel intiż li jiġi fornut lil fornituri tal-massa.

Dan ir-Regolament japplika mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta’ tikkettar previsti f’dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni Ewropea (UE) applikabbli għal ċerti prodotti tal-ikel partikolari.

Rekwiżiti ġenerali

La t-tikkettar, la l-preżentazzjoni tal-oġġetti ikel, lanqas ir-reklamar fir-rigward tagħhom ma għandu:

 • jiżgwida lix-xerrej fuq il-karatteristiċi tagħhom, il-proprjetajiet tagħhom jew l-effetti tagħhom;
 • jagħti lil oġġett tal-ikel xi karatteristiċi ta’ prevenzjoni, ta’ kura u ta’ fejqan ta’ mard tal-bniedem (minbarra ilmijiet minerali naturali u ikel għal użu speċifiku li għalihom jeżiżtu dispożizzjonijiet speċifiċi).

L-informazzjoni dwar l-ikel għandha tkun preċiża, ċara u li tinftiehem faċilment mill-konsumatur.

Responsabbiltà tal-operaturi

L-operatur li f’ismu jew f’isem in-negozju tiegħu jiġi kkummerċjalizzat l-ikel - jew l-importatur - jekk dak l-operatur ma jkunx stabbilit fl-UE - huwa responsabbli għall-informazzjoni dwar l-ikel. Irid jagħmel ċert li din l-informazzjoni tingħata kemm b’mod preċiż kif ukoll b’mod konformi mal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-oġġetti tal-ikel u mar-rekwiżiti nazzjonali kkonċernati.

Fejn l-oġġetti tal-ikel jiġu ppakkjati minn qabel, l-informazzjoni obbligatorja għandha tidher fuq il-pakkett ippakkjat bil-lest jew fuq tikketta mwaħħla miegħu.

Fejn l-oġġetti tal-ikel ma jiġux ippakkjati minn qabel, l-informazzjoni tal-ikel għandha tintbagħat lil operatur tal-oġġetti tal-ikel sabiex dan ikun jista’ jagħtiha lill-konsumatur finali, jekk ikun hemm bżonn.

Dettalji obbligatorji

Id-dettalji obbligatorji għandhom ikunu jinftiehmu, jidhru u jinqraw faċilment u, fejn adegwat, ma jitħassrux. Id-daqs tal-karattri għandu jkun mill-inqas 1,2 mm (minbarra għall-imballaġġ jew għar-reċipjenti ta’ daqs żgħir).

Id-dettalji obbligatorji jikkonċernaw:

 • l-isem;
 • il-lista tal-ingredjent. L-ingredjenti preżenti fil-forma ta’ nano-materjali magħmulin bl-inġinerija għandhom ikunu indikati b’mod ċar fil-lista ta’ ingredjenti, u l-isem tagħhom għandu jkun segwit bil-kelma nano fil-parenteżi;
 • is-sustanzi li jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi (karawett, ħalib, mustarda, ħut, ċereali li fihom il-glutina, eċċ.);
 • il-kwantità ta’ ċerti ingredjenti jew kategoriji ta’ ingredjenti;
 • il-kwantità netta tal-ikel;
 • id-data minima ta’ skadenza jew id-data sa meta għandu jiġi kkonsmat;
 • kwalunkwe kondizzjoni speċjali tal-ħżin u/jew kundizzjoni tal-użu;
 • l-isem jew l-isem tan-negozju u l-indirizz tal-operatur jew tal-importatur;
 • il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta’ provenjenza ta’ ċerti tipi ta’ laħam, il-ħalib jew meta ommissjoni ta’ dan id-dettall tista’ twassal sabiex tqarraq bil-konsumatur;
 • struzzjonijiet dwar l-użu fejn ikun diffiċli li l-ikel jintuża kif suppost mingħajr dawk l-istruzzjonijiet;
 • fir-rigward ta’ xorb li fih aktar minn 1,2 % bil-volum ta’ alkoħol, is-saħħa alkoħolika proprja skont il-volum;
 • dikjarazzjoni nutrittiva.

Id-dettalji obbligatorji dwar l-isem, il-kwantità netta u l-indikazzjoni tal-qawwa alkoħolika skont il-volum li jidhru fl-istess kamp viżiv.

Id-dettalji obbligatorji għandhom jidhru f’lingwa li tinftiehem faċilment mill-konsumaturi u, meta jkun meħtieġ, f’diversi lingwi.

Ommissjoni ta’ ċerti dettalji obbligatorji

Hemm regoli speċifiċi stipulati għal:

 • il-fliexken tal-ħġieġ li jistgħu jerġgħu jintużaw;
 • l-imballaġġ ta’ dimensjoni żgħira;
 • it-tikkettar nutrittiv tal-oġġetti tal-ikel elenkati fl-Anness V;
 • ix-xorb li fih aktar minn 1,2 % ta’ volum ta’ alkoħol.

Informazzjoni mhux obbligatorja

L-informazzjoni mogħtija volontarjament għandha tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

 • hija m’għandhiex tqarraq bil-konsumatur;
 • hija m’għandhiex tkun ambigwa jew toħloq konfużjoni għall-konsumaturi;
 • hija għandha, fejn ikun il-każ, tkun ibbażata fuq dejta xjentifika rilevanti.

Barra minn hekk, id-dettalji volontarji m’għandhomx mill-mod kif jiġu preżentati, ikollhom l-istess informazzjoni tad-dettall obbligatorju.

Il-Kummissjoni ser ikollha tadotta miżuri sabiex tiżgura li l-informazzjoni volontarja tindika a) l-preżenza mhux intenzjonata ta’ sustanzi li jistgħu jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi, b) informazzjoni dwar jekk ikel ikunx xieraq għall-veġetarjani jew vegani ċ) it-teħid ta’ referenza għal gruppi speċifiċi tal-popolazzjoni, eċċ. u tissodisfa r-rekwiżiti msemmija hawn fuq.

Dħul fis-seħħ:

Dan ir-Regolament japplika mit-13 ta’ Diċembru 2014 ħlief id-dispożizzjonijiet dwar l-obbligu ta’ dikjarazzjoni tal-ikel li japplikaw mit-13 ta’ Diċembru 2016.

Id-data ta’ applikazzjoni tal-Anness VI dwar l-isem tal-oġġett tal-ikel u tad-dettalji speċifiċi akkumpanjanti hija stabbilita għall-1 ta’ Jannar 2014.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Skadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011

12.12.2011

ĠU L 304, 22.11.2011

Regolament Delegat (UE) Nru 1363/2013

8.1.2014

-

ĠU L 343 tad-19.12.2013

L-aħħar aġġornament: 21.04.2014

Top