Help Print this page 
Title and reference
Prevenzjoni tat-tipjip

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevenzjoni tat-tipjip

Din ir-rakkomandazzjoni hija maħsuba biex tħeġġeġ lill-Istati Membri biex isaħħu l-ġlieda kontra t-tabakk bil-għan, b'mod partikolari, li jintensifikaw il-prevenzjoni tat-tipjip fost it-tfal u ż-żgħażagħ.

ATT

Rakkomandazzjoni 2003/54/KE tal-Kunsill, tat-2 ta' Diċembru 2002, dwar il-prevenzjoni tat-tipjip u inizjattivi mmirati biex isaħħu l-ġlieda kontra t-tabakk [Ġurnal Uffiċjali L 22, 25.1.2003].

SINTEŻI

B'mod konformi mal-Artikolu 152 (DE) (EN) (FR) tat-Trattat KE, il-Komunità timmira li tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa pubblika billi tikkumplimenta l-azzjoni tal-Istati Membri. It-tipjip jibqa' l-akbar kawża ta' mortalità evitabbli fl-Ewropa. L-industrija tat-tabakk tippromwovi l-konsum tat-tabakk permezz ta' strateġiji ta' pubbliċità, ta' marketing u ta' promozzjoni, li b'hekk jikkontribwixxu biex iżidu r-rata tal-mortalità u tal-imwiet relatati mal-użu tal-prodotti tat-tabakk. Uħud minn dawn l-istrateġiji huma mmirati b'mod aktar partikolari lejn iż-żgħażagħ fl-età tal-iskola. L-istudji fil-fatt urew li 60 % ta' dawk li jpejpu jibdew ipejpu qabel l-età ta' tlettax-il sena u 90 % qabel l-età ta' tmintax-il sena. Huwa għal dawn ir-raġunijiet li din ir-rakkomandazzjoni tirrigwarda b'mod aktar speċifiku l-prevenzjoni tat-tipjip fost it-tfal u l-adoloxxenti.

Il-miżuri proposti jikkumplimentaw id-dispożizzjonijiet tad-direttiva dwar il-prodotti tat-tabakk li ġiet adottata fl-2001, kif ukoll dawk tad-direttiva dwar il-pubbliċità u l-isponsorship favur dawk il-prodotti adottata f'Mejju 2003. Il-leġiżlaturi Ewropew barra minn hekk żguraw li dawn il-miżuri jkunu koerenti ma' dawk stabbiliti mill-konvenzjoni qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) (EN) (ES) (FR) għall-ġlieda kontra t-tabakk li, fil-mument tal-adozzjoni ta' din ir-rakkomandazzjoni, kienet għadha qed tiġi nnegozjata.

Tnaqqis tal-offerta ta' prodotti tat-tabakk lit-tfal u l-adoloxxenti

Ir-rakkomandazzjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jadottaw miżuri leġiżlattivi u/jew amministrattivi bil-għan li jostakolaw il-bejgħ ta' prodotti tat-tabakk lit-tfal u l-adoloxxenti, b'mod partikolari bil-mezzi segwenti:

 • obbligu, għall-bejjiegħa tal-prodotti tat-tabakk, li jiżguraw li x-xerrejja jkunu laħqu l-età minima ffissata mil-liġijiet nazzjonali;
 • irtirar tal-prodotti tat-tabakk minn self-service counters;
 • limitazzjoni ta' aċċess għall-magni tal-bejgħ;
 • limitazzjoni ta' bejgħ remot, b'mod partikolari permezz tal-Internet;
 • projbizzjoni tal-bejgħ ta' ħelu u ġugarelli għat-tfal u mmanifatturati bl-intenzjoni li l-prodott u/jew l-ippakkjar tiegħu jingħataw id-dehra ta' prodott tat-tabakk;
 • projbizzjoni tal-bejgħ ta' sigaretti bil-waħdiet jew f'pakketti ta' inqas minn 19-il sigarett.

Restrizzjoni tal-pubbliċità u l-promozzjoni ta' prodotti tat-tabakk

Ir-rakkomandazzjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jadottaw miżuri intiżi biex jipprojbixxu l-forom ta' pubbliċità u ta' promozzjoni segwenti:

 • l-użu ta' marki tat-tabakk fuq prodotti jew servizzi minbarra dawk tal-industrija tat-tabakk;
 • l-użu ta' oġġetti promozzjonali (ashtrays, lajters, umbrelel, eċċ.) u kampjuni tat-tabakk;
 • l-użu u l-komunikazzjoni ta' tekniki ta' promozzjoni tal-bejgħ bħal souvenirs, rigali, premji jew possibiltajiet ta' parteċipazzjoni f'konkorsi jew logħba promozzjonali;
 • l-użu ta' tabelli, sinjali jew tekniki oħrajn ta' pubbliċità fuq ġewwa jew fuq barra (ħlief għall-pubbliċità fuq il-magni tal-bejgħ tal-prodotti tal-prodotti tat-tabakk);
 • il-pubbliċità fiċ-ċinemas.

Miżuri fil-konfront tal-manifatturi tal-prodotti tat-tabakk

L-Istati Membri huma mħeġġa jieħdu miżuri biex jobbligaw lill-manifatturi tal-prodotti tat-tabakk li jiddikjaraw l-ispejjeż li huma japprovaw għall-pubbliċità, il-marketing, sponsorship u kampanji ta' promozzjoni.

Protezzjoni kontra t-tipjip passiv

L-Istati Membri huma mħeġġa jadottaw dispożizzjonijiet leġiżlattivi b'mod li jiżguraw protezzjoni xierqa kontra t-tipjip passiv fuq il-post tax-xogħol, f'postijiet pubbliċi magħluqa u fil-mezzi ta' trasport komuni. B'mod partikolari, huwa rakkomandat li tingħata attenzjoni prijoritarja lill-istabbilimenti tat-tagħlim, l-istabbilimenti li jipprovdu kura tas-saħħa u dawk li jipprovdu servizzi għat-tfal.

Miżuri oħrajn

Ir-rakkomandazzjoni tfakkar lill-Istati Membri biex isaħħu l-programmi intiżi biex jiskoraġġixxu l-użu inizjali tat-tabakk u biex jingħeleb il-vizzju tat-tabakk. Huma mħeġġa wkoll biex jadottaw u jimplimentaw miżuri adattati dwar il-prezzijiet tal-prodotti tat-tabakk sabiex jiskoraġġixxu l-konsum tat-tabakk.

Segwitu

Kull sentejn, l-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar is-segwitu ta' din ir-rakkomandazzjoni. Sa mhux aktar tard minn sena wara li tirċievi dik l-informazzjoni mingħand l-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tipproduċi rapport dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri proposti li fihom hija tista' tipprevedi l-ħtieġa ta' azzjonijiet ġodda.

ATTI RELATATI

Direttiva 2003/33/CE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mar-reklamar u l-patrunaġġ tal-prodotti tat-tabakk [Ġurnal Uffiċjali L 152, 20.6.2003].

Dik id-direttiva għandha l-għan li tippojbixxi l-pubbliċità favur it-tabakk fl-istampa, fuq il-mezzi tax-xandir u s-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, kif ukoll l-isponsorship ta' manifestazzjonijiet li jkollhom effett transkonfinali u li huma intiżi biex jippromwovu l-prodotti tat-tabakk.

Direttiva 2001/37/KE tal-Parlament Ewropej u tal-Kunsill tal-5 ta' Ġunju 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri li jirrelataw mal-manifattura, preżentazzjoni u l-bejgħ ta' prodotti tat-tabakk [Ġurnal Uffiċjali L 194, 18.7.2001].

Din id-direttiva tirregola l-manfattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tal-prodotti tat-tabakk fl-Istati Membri tal-UE. Din tirrigwarda b'mod partikolari r-riklami fuq il-pakketti, il-projbizzjoni ta' indikazzjonijiet bħal “mild” jew “light”, il-kontenut massimu tas-sigaretti f'termini ta' nikotina, tartru u monossid tal-karbonju, u l-projbizzjoni ta' tabakk b'użu orali.

L-aħħar aġġornament: 30.05.2006

Top