Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
In-nutrizzjoni, il-piż żejjed u l-obeżità — Strateġija tal-UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

In-nutrizzjoni, il-piż żejjed u l-obeżità — Strateġija tal-UE

SOMMARJU TA':

White Paper tal-Kummissjoni dwar in-Nutrizzjoni, il-Piż Żejjed u kwistjonijiet ta’ saħħa relatati mal-Obeżità (COM(2007) 279 finali)

SOMMARJU

X’TAGĦMEL DIN IL-WHITE PAPER?

 • Il-Kummissjoni Ewropea tistabbilixxi approċċ integrat tal-UE lejn it-tnaqqis tal-mard minħabba n-nutrizzjoni ħażina, il-piż żejjed u l-obeżità.
 • Hija tiffoka fuq il-proponiment ta’ azzjonijiet li jistgħu jittieħdu f’livell lokali, reġjonali, nazzjonali u tal-UE minn firxa varjata ta’ msieħba sabiex jindirizzaw din il-problema ta’ saħħa pubblika. Dawn l-azzjonijiet jikkumplimentaw u jappoġġjaw il-miżuri eżistenti fil-pajjiżi tal-UE.
 • Hija tqis b'mod speċifiku d-dimensjoni soċjo-ekonomika tal-kwistjoni tal-obeżità minħabba l-assoċjazzjoni tagħha ma’ gruppi aktar żvantaġġjati fis-soċjetà.

PUNTI EWLENIN

L-għan primarju tal-white paper huwa li tnaqqas l-imġibiet b’riskju għoli, bħan-nutrizzjoni ħażina u n-nuqqas ta’ eżerċizzju, li jwasslu għal piż żejjed u obeżità.

Hija tfittex li tikseb dan billi tiffoka fuq azzjonijiet li:

 • jagħtu ċ-ċans lill-konsumaturi jagħmlu għażliet infurmati sabiex jiżguraw li jkun hemm disponibbli għażliet tajbin għas-saħħa (eż. ikel aktar nutrittiv) fil-ħwienet u l-kantins;
 • jinkoraġġixxu l-involviment tas-settur privat
  • l-industrija tal-ikel tista’ tirriformula r-riċetti, b’mod partikolari billi tnaqqas il-livelli ta’ melħ, zokkor u xaħmijiet
  • dawk li jħaddmu jistgħu jinkoraġġixxu stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa (eż. il-mixi jew is-sewqan tar-rota sal-post tax-xogħol);
 • jimmotivaw lin-nies sabiex jagħmlu aktar eżerċizzju billi jenfasizzaw fuq il-benefiċċju tal-attività fiżika.

Sħubiji

 • Il-white paper tenfasizza l-importanza tal-bini ta’ sħubiji madwar l-UE sabiex tittieħed azzjoni fuq il-post, jiġifieri fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali, kif ukoll fil-livell tal-UE. Dawn jinvolvu s-settur privat (eż. il-manifatturi tal-ikel u l-industrija tar-reklamar), is-settur tas-saħħa pubblika u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (eż. assoċjazzjonijiet sportivi u tal-konsumaturi) li jaħdmu flimkien.
 • Din il-white paper, li hija msawra fuq il-Pjattaforma ta’ Azzjoni tal-UE dwar id-Dieta, l-Attività Fiżika u s-Saħħa, imnedija fl-2005, tipproponi li jinħolqu pjattaformi simili fil-livelli nazzjonali u sub-nazzjonali fil-pajjiżi tal-UE. L-involviment ta’ partijiet interessati lokali (eż. assoċjazzjonijiet u negozji żgħar) huwa fundamentali għas-suċċess tal-istrateġija minħabba li joħloq dinamika ta’ grupp u jgħaqqad flimkien kemm jista’ jkun parteċipanti fil-livelli kollha.
 • L-awtoritajiet tal-pajjiżi tal-UE huma responsabbli:
  • għall-koordinazzjoni sabiex tiġi żgurata r-rilevanza tal-miżuri fil-qasam tas-saħħa pubblika; u
  • sabiex jinkoraġġixxu lill-mezzi tax-xandir jieħdu sehem fl-iżvilupp ta’ messaġġi u kampanji komuni.
 • Il-grupp ta’ livell għoli dwar is-saħħa, in-nutrizzjoni u l-attività fiżika jippromwovi l-iskambju ta’ prattiki u konnessjonijiet imtejba mal-gvernijiet. Huwa jfittex li jiżgura li l-pajjiżi tal-UE (kif ukoll in-Norveġja u l-Isvizzera) jiskambjaw ideat u prattiki tajbin fil-politiki governattivi kollha tagħhom f’dan il-qasam.

Approċċ interdixxiplinari

 • Għalkemm is-saħħa pubblika hija fil-qalba tal-kwistjoni, il-white paper, minbarra l-enfasi tagħha fuq is-sħubiji fil-livelli kollha, tenfasizza l-fatt li l-ġlieda kontra l-piż żejjed u l-obeżità teħtieġ approċċ miftiehem li jinvolvi għadd ta’ setturi ta’ politika. Eżempji jinkludu:
  • L-edukazzjoni: l-iżvilupp ta’ kampanji ta’ tagħrif kemm għat-tfal kif ukoll għall-adulti;
  • Il-politika tal-konsumaturi: l-għoti ta’ tagħrif ċar u komprensiv dwar l-għażliet alimentari, eż. tikkettar nutrittiv;
  • L-isport: l-attivitajiet sportivi organizzati jsiru aktar aċċessibbli u l-inkoraġġiment ta’ parteċipazzjoni akbar f’attività fiżika;
  • L-ippjanar urban u t-trasport sostenibbli: l-inkoraġġiment ta’ “vjaġġar attiv”, eż. il-mixi u s-sewqan tar-rota lejn il-post tax-xogħol u attivitajiet oħrajn;
  • Ir-riċerka: li jinstab aktar tagħrif dwar il-fatturi li jiddeterminaw l-għażliet alimentari, b’mod partikolari permezz tal-fergħa ta’ Ikel u Dieta Tajba għas-Saħħa ta’ Orizzont 2020;
  • L-agrikoltura: id-disponibbiltà akbar ta’ ikel aktar tajjeb għas-saħħa permezz tal-inkoraġġiment tad-donazzjoni tal-produzzjoni żejda lill-kantins tal-iskejjel u ċ-ċentri tal-btajjel tat-tfal għall-promozzjoni ta’ ikel aktar tajjeb għas-saħħa.

Il-kooperazzjoni internazzjonali

Il-Kummissjoni kienet qiegħda taħdem mill-qrib mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fuq il-ħolqien ta’ repożitorju komuni dwar in-nutrizzjoni u l-attività fiżika — waħda mill-azzjonijiet ta’ segwitu tal-Karta Ewropea dwar il-Ġlieda Kontra l-Obeżità adottata f’Istanbul fis-16 ta' Novembru 2006.

Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politiki

Id-dejta dwar l-obeżità u l-piż żejjed tiġi mmonitorjata:

 • fil-livell makro, sabiex tinkiseb dejta koerenti u komparabbli dwar l-indikaturi universali tal-progress fil-kuntest tal-Indikaturi Bażiċi tas-Saħħa Ewropej assoċjati mad-dieta u l-attività fiżika;
 • fil-livell tal-pajjiżi, sabiex jiġu vvalutati l-attivitajiet attwali u l-impatt tagħhom;
 • fil-livell tal-azzjonijiet individwali.

L-attivitajiet jiġu evalwati sistematikament għall-impatt tagħhom sabiex jiġu identifikati dawk li jaħdmu sewwa.

Segwitu

F’Lulju 2014, il-Kunsill adotta l-konklużjonijiet dwar in-nutrizzjoni u l-attività fiżika. Wara li kien innotat li, kull sena, sa 7 % tal-baġits tas-saħħa jintnefqu direttament fuq mard relatat mal-obeżità, u li spejjeż indiretti oħrajn jirriżultaw minn produttività mitlufa u mewt prematura, dawn il-konklużjonijiet jelenkaw l-azzjonijiet li jridu jittieħdu sabiex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni.

SFOND

Il-ħtieġa għal azzjoni tal-UE fil-qasam tan-nutrizzjoni u l-attività fiżika ġejja mill-fatt li d-dieti ħżiena u l-livelli baxxi ta’ attività fiżika fl-Ewropa jammontaw għal 6 mis-7 fatturi ta’ riskju ewlenin għall-mard fl-Ewropa. Il-prevalenza tal-piż żejjed u tal-obeżità żdiedet drastikament mis-snin 80. Fil-maġġoranza tal-pajjiżi tal-UE, aktar minn 50 % tal-adulti issa għandhom piż żejjed jew huma obeżi u l-figuri għat-tfal b’piż żejjed huma sinifikanti u qegħdin jiżdiedu.

Għal aktar tagħrif, ara:

ATT

White Paper dwar Strateġija għall-Ewropa dwar in-Nutrizzjoni, il-Piż Żejjed u kwistjonijiet ta’ saħħa relatati mal-Obeżità (COM(2007) 279 finali tat-30.5.2007)

ATTI RELATATI

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar in-nutrizzjoni u l-attività fiżika (2014/C 213/01) (ĠU C 213, 8.7.2014, p. 1-6)

l-aħħar aġġornament 18.04.2016

Top