Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Il-protezzjoni taż-żgħażagħ fuq ix-xogħol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Il-protezzjoni taż-żgħażagħ fuq ix-xogħol

Li jiġu adottati rekwiżiti minimi sabiex jiġi ggarantit titjib fis-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema żgħażagħ.

ATT

Id-Direttiva tal-Kunsill 94/33/KE tat-22 ta’ Ġunju 1994 dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ fuq ix-xogħol.

SOMMARJU

Id-Direttiva tapplika għaż-żgħażagħ kollha li għandhom inqas minn 18-il sena li kellhom kuntratt ta’ impjieg jew relazzjoni ta’ impjieg definita bil-liġi fis-seħħ fi Stat Membru u/jew soġġett għal-liġi fis-seħħ fi Stat Membru.

L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li d-Direttiva ma għandhiex tkun applikabbli għal xogħol okkażjonali jew xogħol imwettaq għal perjodu limitat f’servizz domestiku f’dar privata jew għal xogħol f’negozju tal-familja li mhuwiex meqjus li probabbli jikkawża ħsara, korriment jew ipoġġi fil-periklu lil żgħażagħ.

Id-Direttiva tipprovdi li l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jipprojbixxu l-impjieg ta’ tfal u għandhom jiżguraw li l-impjiegi tal-adolexxenti jiġi kkontrollat b’mod strett u jiġi protett skont il-kundizzjonijiet li hemm ipprovdut għalihom fid-Direttiva.

Id-Direttiva tiddefinixxi lil kategoriji ta’ żgħażagħ kif ġej:

  • żgħażagħ: żgħażagħ li għandhom inqas minn 18-il sena;
  • tfal: żgħażagħ li għandhom inqas minn 15-il sena jew li għadhom f’edukazzjoni obbligatorja full-time skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali;
  • adolexxenti: żgħażagħ li għandhom bejn il-15 u t-18-il sena li ma għadhomx f’edukazzjoni obbligatorja full-time skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

L-għan ewlieni tad-Direttiva huwa li tipprojbixxi l-impjieg tat-tfal.

Madankollu, id-Direttiva tippermetti lill-Istati Membri sabiex jistipulaw, soġġett għal ċerti kundizzjonijiet, li l-projbizzjoni tal-impjieg tat-tfal mhijiex applikabbli għal:

  • tfal impjegati għal għanijiet ta’ attivitajiet kulturali, artistiċi, sportivi jew reklamar, soġġett għal awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti f’kull każ speċifiku;
  • tfal li għandhom 14-il sena u aktar li jaħdmu f’intrapriża bħala parti minn skema ta’ xogħol/taħriġ jew apprendistat, diment li dan ix-xogħol isir skont ir-rekwiżiti stabbiliti mill-awtorità kompetenti;
  • tfal li għandhom 14-il sena jew li jkunu qed jagħmlu wisq xogħol ħafif minn dak li hemm riferut fl-ewwel punt fuq; madankollu, tfal li għandhom aktar minn 13-il sena jistgħu jwettqu xogħol ħafif għal numru limitat ta’ sigħat fil-ġimgħa f’kategoriji ta’ impjiegi definiti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Id-Direttiva tinkludi dispożizzjonijiet relatati ma’:

  • l-obbligi ġenerali ta’ min iħaddem, bħall-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà taż-żgħażagħ, il-valutazzjoni tar-riskji għaż-żgħażagħ assoċjata max-xogħol tagħhom, il-valutazzjoni u l-monitoraġġ tas-saħħa taż-żgħażagħ, informazzjoni dwar iż-żgħażagħ u r-rappreżentanti legali tat-tfal dwar ir-riskji possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tagħhom;
  • tipi ta’ impjiegi li ma għandhomx jitwettqu minn żgħażagħ, bħal xogħol li jeċċedi l-kapaċitajiet mentali jew fiżiċi taż-żgħażagħ, xogħol li jinvolvi espożizzjoni ta’ ħsara għal sustanzi perikolużi.

Id-Direttiva 2014/27/UE tallinja d-Direttiva 94/33/KE mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 li stabbilixxa sistema ġdida għall-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet fl-UE, abbażi tas-Sistema Armonizzata Globalment tal-Klassifikazzjoni u t-Tikkettar ta’ Sustanzi Kimiċi (GHS) f’livell internazzjonali. Barra minn hekk, id-Direttiva 2014/27/UE tissostitwixxi r-referenzi għad-Direttivi revokati (90/679/KEE u 90/394/KEE) li huma sostitwiti b’referenzi għad-dispożizzjonijiet relevanti tad-Direttiva 2000/54/KE u d-Direttiva 2004/37/KE.

Id-Direttiva 94/33/KE fiha dispożizzjonijiet dwar is-sigħat ta’ xogħol, xogħol bil-lejl, perjodi ta’ serħan, liv annwali u pawżi ta’ serħan.

Kull Stat Membru huwa responsabbli għad-definizzjoni tal-miżuri li għandhom jittieħdu fil-każ ta’ ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. Dawn il-miżuri għandhom ikunu effettivi u proporzjonati għall-offiża.

Id-Direttiva fiha klawsola ta’ non-rigressjoni dwar il-livell ta’ protezzjoni għaż-żgħażagħ.

Id-Direttiva tipprovdi għal perjodi ta’ tranżizzjoni ta’ tulijiet varji għall-Istati Membri li għalihom, l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva toħloq problemi sinifikanti. Dan huwa l-każ tar-Renju Unit, li kellu perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ erba’ snin sabiex japplika wħud mill-aktar dispożizzjonijiet importanti tad-Direttiva, jiġifieri sat-22 ta’ Ġunju 2000.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Direttiva tal-Kunsill 94/33/KE

9.9.1994

22.6.1996

ĠU L 216 tal-20.08.1994

Att li jemenda

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Direttiva tal-Kunsill 2014/27/UE

25.3.2014

1.6.2015

ĠU L 65 tal-5.3.2014

ATTI RELATATI

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 94/33/KE dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ fuq ix-xogħol [COM(2004) 105 finali].

Ir-rapport jikkonkludi li f’ħafna mill-Istati Membri fil-leġislazzjoni diġà għamlu dispożizzjoni għall-protezzjoni taż-żgħażagħ u l-projbizzjoni tax-xogħol tat-tfal qabel ma ġiet adottata d-Direttiva. Għaldaqstant, ma kienx hemm problemi sinifikanti fit-traspożizzjoni tad-Direttiva.

Rapport mill-Kummissjoni dwar l-effetti tal-perjodu tranżitorju mogħti lir-Renju Unit dwar ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 94/33/KE dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ fuq ix-xogħol [COM(2000)457 finali].

L-aħħar aġġornament: 19.05.2014

Top