Help Print this page 
Title and reference
Qafas Ewropew ta' Referenza tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità għall-ETV

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Qafas Ewropew ta' Referenza tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità għall-ETV

Ir-rakkomandazzjoni tistabbilixxi għodda ta' referenza ġdida sabiex tgħin lill-pajjiżi tal-UE u lill-pajjiżi parteċipanti jiżviluppaw, itejbu, jiggwidaw u jivvalutaw il-kwalità tas-sistemi edukattivi u ta' taħriġ vokazzjonali tagħhom stess. Il-Qafas Ewropew ta' Referenza tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità jagħti impetus ġdid għat-trasparenza, u għalhekk għall-mobilità, billi joffri għodda komuni sabiex jiżviluppa prattiċi ta' ġestjoni tal-kwalità.

ATT

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-istabbiliment ta' Qafas ta' Referenza Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali [Ġurnal Uffiċjali C 155 tat-8.7.2009].

SOMMARJU

Il-Qafas Ewropew ta' Referenza tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità huwa strument ta' referenza ġdid sabiex jgħin lill-awtoritajiet tal-pajjiżi tal-UE jippromwovu u jimmonitorjaw it-titjib tas-sistemi tagħhom tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV).

L-assigurazzjoni tal-kwalità tista' tintuża bħala approċċ sistematiku għall-modernizzazzjoni tas-sistemi edukattivi, b'mod speċjali billi ttejjeb l-effikaċja tat-taħriġ. Għaldaqstant, għandha tkun il-bażi ta' kull inizjattiva politika fl-ETV.

Il-pajjiżi tal-UE huma mistiedna jiżviluppaw u jużaw dan l-istrument fuq bażi volontarja. L-utenti prinċipali tal-qafas ta' referenza se jkunu awtoritajiet nazzjonali u reġjonali kif ukoll korpi pubbliċi u privati responsabbli għall-iżgurar u għat-titjib tal-kwalità tal-ETV.

Implimentazzjoni

Bħala strument ta' referenza, il-qafas jagħmel suġġerimenti metodoloġiċi li sejrin jgħinu lill-pajjiżi tal-UE jivvalutaw b'mod ċar u konsistenti jekk il-miżuri meħtieġa għat-titjib tal-kwalità tas-sistemi ETV tagħhom ġewx implimentati u jekk jeħtieġux jiġu riveduti.

Il-metodoloġija proposta mill-qafas hija bbażata fuq:

  • ċiklu li jikkonsisti minn erba' fażijiet (ippjanar, implimentazzjoni, valutazzjoni u reviżjoni) deskritt għall-fornituri/sistemi ta' ETV;
  • kriterji tal-kwalità u deskritturi indikattivi għal kull fażi taċ-ċiklu (Anness I);
  • indikaturi komuni għall-valutazzjoni tal-miri, metodi, proċeduri u riżultati ta' taħriġ - xi indikaturi għandhom ikunu bbażati fuq dejta statistika, oħrajn fuq natura kwalitattiva (Anness II).

Ir-rakkomdanzzjoni tisħaq fuq kultura ta' titjib tal-kwalità u responsabilità fil-livelli kollha, jiġifieri fis-sistema ETV, fornitur tal-ETV u livelli ta' għoti ta' kwalifiki. Il-Qafas Ewropew ta' Referenza tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità għal ETV jehmeż importanza għall-valutazzjoni personali sistematika. Jinkludi mekkaniżmi ta' valutazzjoni interna u esterna li għandhom jiġu ddefiniti mill-pajjiżi tal-UE. Dan ser jippermetti feedback fuq il-progress milħuq.

Abbażi tal-qafas, il-pajjiżi tal-UE kellhom jiżviluppaw approċċi għat-titjib tas-sistemi tal-assigurazzjoni tal-kwalità nazzjonali tagħhom sat-18 ta' Ġunju 2011. Il-partijiet interessati kollha rilevanti kellhom ikunu involuti f'dan ix-xogħol ta' żvilupp.

Netwerk Ewropew għall-assigurazzjoni tal-kwalità

Ir-rakkomandazzjoni tħeġġeġ lill-pajjiżi tal-UE sabiex jipparteċipaw b'mod attiv fin-netwerk Ewropew għall-assigurazzjoni tal-kwalità fl-ETV, u jużawh bħala l-bażi għal aktar żvilupp tal-prinċipji komuni u għodda għat-titjib tal-kwalità fl-ETV fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali.

Ir-rakkomandazzjoni tħeġġeġ ukoll lill-pajjiżi tal-UE sabiex jaħtru Punti ta' Referenza Nazzjonali tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità għall-ETV, sabiex ilaqqgħu korpi kompetenti u jinvolvu lill-parteċipanti relevanti kollha fuq livell nazzjonali u reġjonali. Dawn il-punti ta' referenza sejrin jippromwovu l-iżvilupp attiv u prattiku tal-qafas fuq livell nazzjonali, jappoġġaw l-evalwazzjoni personali tal-pajjiżi tal-UE kif ukoll ix-xogħol tan-netwerk, u jxerrdu l-informazzjoni relatata mal-partijiet interessati kollha rilevanti.

Sfond

Il-Qafas Ewropew ta' Referenza tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità għal ETV jappartjeni għal serje ta' Inizjattivi Ewropej li jħeġġu l-mobilità. Dan jippromwovi l-implimentazzjoni tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK) u s-Sistema Ewropea ta' Kredits għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET).

Ir-rakkomandazzjoni twieġeb għar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Barċellona 2002, li stabbilixxa l-mira li jagħmel is-sistemi edukattivi u ta' taħriġ tal-Ewropa punt ta' referenza għad-dinja sal-2010. Huwa wkoll konformi mal-proċess ta' Kopenħagen, li jikkonċerna t-tnedija mill-ġdid tal-kooperazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

ATTI RELATATI

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazjzoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-istabbiliment ta' Qafas ta' Referenza Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali [ COM(2014) 30 final tat-28.1.2014 - mhux ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali].

Dan huwa l-ewwel rapport dwar il-progress tal-assigurazzjoni tal-kwalità fl-ETV fl-Unjoni Ewropea, wara l-adozzjoni tar-Rakkomandazzjoni. Il-konklużjonijiet prinċipali tiegħu huma:

  • Il-Qafas ta’ Referenza Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (EQAVET) ikkontribwixxa għall-avvanzar tal-kultura tal-kwalità fl-ETV f'pajjiżi Ewropej, kif ukoll għall-implimentazzjoni prattika tiegħu, permezz tal-iżvilupp b'mod partikolari ta' miżuri operattivi ta' kwalità fi ħdan in-netwerk tal-EQAVET;
  • miżuri bħal dawn iffokaw fuq it-twassil istituzzjonali bbażat fl-iskejjel, (ħafna mill-ETV inizjali u parti mill-ETV li jissokta), b'impatt inqas viżibbli fuq it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol u t-twassil mhux formali (li jifforma l-parti l-kbira tal-ETV li jissokta iżda li jista' jkollu wkoll sehem mill-ETV Inizjali f'sistemi doppji);
  • l-approċċ flessibbli ta' EQAVET, li jagħmel għodod disponibbli għall-għażla u għall-aġġustament, iffaċilità l-użu tiegħu, iżda fl-istess ħin naqqas il-potenzjal tiegħu bħala lingwa komuni u qafas kunċettwali madwar il-pajjiżi.

Għalhekk feġġet ħtieġa ċara għal kooperazzjoni mtejba ma' strumenti Ewropej oħrajn għall-assigurazzjoni tal-kwalità u t-trasparenza.

L-aħħar aġġornament: 15.06.2014

Top