Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Xogħol part-time

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Xogħol part-time

SOMMARJU

Il-ħaddiema fuq bażi part-time jingħataw trattament komparabbli għal dak li jingħataw l-impjegati fuq bażi full-time b’kuntratti indefiniti.

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Id-Direttiva timplimenta l-Ftehim Qafas dwar ix-xogħol part-time maqbul bejn l-impjegaturi tal-Unjoni Ewropea (UE) u t-trejdunjins (l-imsieħba soċjali).

Il-Ftehim jistabbilixxi li titneħħa d-diskriminazzjoni mhux ġustifikata tal-ħaddiema li jaħdmu fuq bażi part-time u li tittejjeb il-kwalità tax-xogħol part-time. Huwa għandu l-għan ukoll li jgħin fl-iżvilupp tax-xogħol part-time fuq bażi volontarja u li jippermetti lill-impjegati u lil dawk li jħaddmu jorganizzaw il-ħin tax-xogħol b’mod li jkun adatt għall-ħtiġijiet taż-żewġ partijiet.

PUNTI EWLENIN

Għal min tapplika?

Hija tapplika għall-ħaddiema fuq bażi part-time li għandhom kuntratt ta’ impjiegjew relazzjoni ta’ impjieg kif definit f’kull pajjiż tal-UE. Dawk li jaħdmu biss fuq bażi każwali jistgħu jiġu esklużi għal raġunijiet oġġettivi wara konsultazzjoni bejn il-pajjiż tal-UE kkonċernat u l-imsieħba soċjali tiegħu.

Nondiskriminazzjoni

Il-ħaddiema part-time ma jistgħux jiġu ttrattati b’mod inqas favorevoli mill-ħaddiema full-time komparabbli sempliċiment minħabba li jaħdmu fuq bażi part-time, sakemm dan ma jkunx jista’ jiġi ġustifikat b’mod oġġettiv. Il-kundizzjonijiet tal-impjiegi partikolari jistgħu jkunu soġġetti għal perjodu ta’ servizz, il-ħin maħdum jew abbażi tal-livell ta’ qligħ, wara konsultazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE u l-imsieħba soċjali.

Aċċess għax-xogħol part-time

L-imsieħba soċjali, li jaħdmu fuq inizjattiva tagħhom stess jew inkella f’konsultazzjoni mal-gvernijiet, għandhom ifittxu, jirrevedu u, jekk ikun meħtieġ, ineħħuviċi versa kwalunkwe kwistjoni legali jew amministrattiva li tnaqqas l-opportunitajiet għax-xogħol part-time. Ir-rifjut tal-ħaddiema li jiġu ttrasferiti minn xogħol full-time għal wieħed part-time jewviċi versa mhuwiex raġuni suffiċjenti għat-tkeċċija tagħhom.

Ir-rwol ta’ dawk li jħaddmu

Dawk li jħaddmu għandhom jikkunsidraw b’mod sħiħ:

it-talbiet għal trasferiment minn xogħol full-time għal kwalunkwe xogħol part-time li jsir disponibbli,

it-talbiet għal trasferiment minn xogħol part-time għal xogħol full-time jew sabiex jiżdied il-ħin tax-xogħol meta tinqala’ l-opportunità,

li jipprovdu informazzjoni f’waqtha dwar id-disponibbiltà tal-impjiegi part-time u full-time,

miżuri li jippromwovu x-xogħol part-time fil-livelli kollha tal-kumpanija,

li jipprovdu informazzjoni xierqa lir-rappreżentanti tal-ħaddiema dwar ix-xogħol part-time.

Implimentazzjoni

Il-pajjiżi tal-UE jew l-imsieħba soċjali jistgħu jintroduċu regoli aktar favorevoli minn dawk stabbiliti fil-ftehim. Madankollu, l-implimentazzjoni tal-ftehim mhijiex raġuni valida sabiex jitnaqqas il-livell ġenerali tal-protezzjoni mogħtija lill-ħaddiema fuq bażi part-time.

Għal aktar tagħrif, ara Il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol - Ix-Xogħol Part-Time fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea.

ATT

Id-Direttiva tal-Kunsill 97/81/KE tal-15 ta’ Diċembru 1997 li tikkonċerna l-Ftehim Qafas dwar ix-xogħol part-time konkluż mill-UNICE, miċ-CEEP u mill-ETUC - Anness : Ftehim qafas dwar ix-xogħol part-time

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 97/81/KE

20.1.1998

20.1.2000

ĠU L 14, 20.1.1998, p. 9-14

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 98/23/KE

25.5.1998

7.4.2000

ĠU L 131, 5.5.1998, p. 10

l-aħħar aġġornament 06.10.2015

Top