Help Print this page 
Title and reference
Regoli tal-proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regoli tal-proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Dawn ir-Regoli tal-Proċedura jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet meħtieġa sabiex jiġi implimentat u ssupplimentat l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja li hemm dettaljat fil-Protokoll Nru 3 anness għat-Trattati. Ir-regoli l-ġodda, adottati fl-2012, jimmiraw li jagħmluhom aktar faċli biex jinftiehmu u jinqraw mil-litiganti u l-qrati u t-tribunali nazzjonali, u wkoll sabiex jikkunsidraw aħjar it-tibdiliet fil-każijiet indirizzati mill-Qorti.

ATT

Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ Settembru 2012 (Ġurnal Uffiċjali L 265, 29.9.2012).

SOMMARJU

Il-Qorti tal-Ġustizzja hija waħda mit-tliet qrati li jiffurmaw il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, l-istituzzjoni ġudizzjarja tal-Unjoni u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (KEEA). Iż-żewġ ġurisdizzjonijiet l-oħrajn huma Tribunal et le it-Tribunal għas-servizz pubbliku. Il-missjoni tagħhom hija li jiżguraw l-istat tad-dritt fl-interpretazzjoni u fl-applikazzjoni tat-Trattati, inkluż bil-kontroll tal-legalità tal-atti tal-Unjoni.

Organizzazzjoni tal-Qorti

Il-Qorti hija organizzata kif ġej:

 • Kompożizzjoni tal-Qorti: Il-Qorti tinkludi 28 imħallef u 9 avukati ġenerali, eletti għal sitt snin. L-avukati ġenerali huma responsabbli milli jassistu lill-Qorti u jagħtu pariri legali. L-Imħallfin jeleġġu l-President tal-Qorti, kif ukoll il-Viċi President, għal tliet snin. Il-President huwa inkarigat milli jirrappreżenta lill-Qorti u jmexxi l-ħidma tagħha; il-Viċi President jgħinu fil-funzjonijiet tiegħu.
 • Il-kostituzzjoni tal-awli u l-ħatra tal-imħallfin relaturi: Il-Qorti fiha fi ħdanha awli b’ħames imħallfin, li l-president tagħhom jiġi maħtur għal tliet snin, u awli bi tliet imħallfin, li l-president tagħhom ikun maħtur għal sena. Biex jittratta każ, il-President tal-Qorti jagħżel imħallef relatur, filwaqt li avukat ġenerali jintgħażel mill-Avukat Ġenerali ewlieni. Jekk ikun meħtieġ, il-Qorti tista’ taħtar assistenti relaturi.
 • Ir-rwol tar-Reġistratur: Il-Qorti taħtar Reġistratur għal perjodu ta’ sitt snin. Dan huwa inkarigat milli jirċievi, jibgħat, iżomm id-dokumenti kollha, u huwa responsabbli mill-arkivji. Barra minn hekk, huwa jgħin lill-membri tal-Qorti u jieħu ħsieb il-pubblikazzjonijiet tagħha. Fl-aħħar nett, huwa jmexxi s-servizzi tal-istituzzjoni taħt l-awtorità tal-President tal-Qorti.
 • Kif taħdem il-Qorti: Il-każijiet jiġu assenjati lis-seduta plenarja, lill-Awla Manja jew awla b’ħames jew tliet Imħallfin. Diversi kawżi jistgħu jiġu deċiżi flimkien mill-istess kulleġġ ġudikanti. Id-deċiżjonijiet tal-Qorti għandhom jibqgħu sigrieti.
 • Sistema lingwistika: Kull kawża għandha lingwa ta’ proċedura. Fir-rikorsi diretti r-rikorrent jista’ jagħżel lingwa minn fost l-erbgħa u għoxrin lingwa uffiċjali tal-Unjoni. Fil-proċeduri għal deċiżjoni preliminari l-lingwa tal-proċedura hija dik tal-qorti nazzjonali.

Karatteristiċi tal-proċedura

Il-proċedura quddiem il-Qorti tinkludi fil-prinċipju l-fażijiet li ġejjin:

 • Il-proċedura bil-miktub: din tikkonsisti fi skambju ta’ noti bejn il-partijiet. Dawn in-noti għandhom ikollhom kontenut definit tajjeb. Ladarba l-proċedura tintemm, l-imħallef relatur jippreżenta rapport preliminari waqt il-laqgħa ġenerali tal-Qorti.
 • Miżuri istruttorji: Il-Qorti għandha l-possibbiltà li tistabbilixxi miżuri istruttorji bħad-dehra tal-partijiet, it-talba għall-informazzjoni u għad-dokumenti, il-provi permezz tax-xhieda, il-perizja jew l-aċċess fuq il-post. Rapport ikun imħejji għal kull seduta istruttorja.
 • Il-proċedura orali sseħħ wara l-istruttorja jekk ikun hemm il-ħtieġa. Il-President jiftaħ u jmexxi t-trattazzjoni. Il-proċedura orali tista’ ssir fil-magħluq.
 • Il-konklużjonijiet tal-avukat ġenerali: wara li tintemm din il-proċedura, l-avukat ġenerali jippreżenta l-konklużjonijiet tiegħu.
 • Id-deċiżjoni finali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi permezz ta’ sentenza jew ta’ digriet. Is-sentenza biss tinqara waqt seduta pubblika. Is-sentenzi u d-digrieti jkunu jinkludu informazzjoni varja, bħas-sommarju tal-fatti jew il-motivi. Imbagħad titqassam kopja lil kull waħda mill-partijiet.

Ir-regolament jinkludi wkoll dispożizzjonijiet speċifiċi rigward id-diversi proċeduri quddiem il-qorti: proċedura għal deċiżjoni preliminari, ir-rikorsi diretti, appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-Qorti Ġenerali, opinjonijiet kif ukoll ċerti proċeduri partikolari oħrajn.

Ir-rinviji għal deċiżjoni preliminari

Il-qrati nazzjonali jistgħu jintroduċu rinviju għal deċiżjoni preliminari quddiem il-Qorti sabiex jistaqsu mistoqsija dwar il-validità jew l-interpretazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Fil-kuntest ta’ rinviju, jistgħu jsiru osservazzjonijiet fosthom mill-:

 • il-partijiet fil-kawża;
 • l-Istati Membri;
 • il-Kummissjoni Ewropea;
 • l-istituzzjoni li tkun adottat l-att li l-validità tiegħu tkun ikkontestata.

Appell kontra d-deċiżjonijiet tal-Qorti Ġenerali

Jista’ jsir appell kontra deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali. F’dan il-każ, għandha tiġi indirizzata talba lir-Reġistratur u din għandha tinkludi fost l-oħrajn il-mezzi u l-argumenti tal-liġi invokati. Din it-talba għandu jkollha l-għan li tannulla id-deċiżjoni kollha jew parti minnha.

Eżami mill-ġdid tad-deċiżjonijiet tal-Qorti Ġenerali

F’żewġ każijiet, speċjalment meta tittieħed deċiżjoni f’appell kontra deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali tas-servizz pubbliku, id-deċiżjonijiet tal-Qorti Ġenerali jistgħu jkunu soġġetti għal reviżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja. Awla ta’ ħames imħallfin tinħatar għal perjodu ta’ sena sabiex twettaq dawn ir-reviżjonijiet.

REFERENZA

Att

Dħul fis-seħħ

Skadenza għat-traspożizzjoni fi ħdan l-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja

1.11.2012

ĠU L 265, 29.9.2012 uĠU C 337, 6.11.2012

Att(i) emendatorju(i)

Dħul fis-seħħ

Skadenza għat-trapożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Emendi għar-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja

1.7.2013

-

ĠU L 173, 26.6.2013

ATT(I) RELATAT(I)

Regolament (UE, Euratom) Nru 904/2012 tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2012 li jemenda r-Regolament Nru 422/67/KEE, Nru 5/67/Euratom li jistabbilixxi l-emolumenti tal-President u l-Membri tal-Kummissjoni, tal-President, tal-Imħallfin, tal-Avukati Ġenerali u tar-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-President, tal-Membri u tar-Reġistratur tal-Qorti tal-Prim Istanza kif ukoll tal-President, tal-Membri u tar-Reġistratur tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (Ġurnal Uffiċjali L 269, 4.10.2012).

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2013 li żżid in-numru ta' Avukati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea [Ġurnal Uffiċjali L 179 tal-25 ta' Ġunju 2013].

In-numru ta' Avukati-Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea qiegħed jiżdied għal:

 • disgħa, b'effett mill-1 ta' Lulju 2013,
 • ħdax, b'effett mis-7 ta' Ottubru 2015.

Regola Supplimentari tal-Qorti tal-Ġustizzja [Ġurnal Uffiċjali L 32 tal-1 ta' Frar 2014].

Din ir-regola supplimentari tirrifletti l-emendi magħmula mir-Regoli ta' Proċedura l-ġodda, b'mod partikolari fir-rigward tal-proċeduri għal ittri rogatorji u għall-għoti ta' għajnuna legali. Tissostitwixxi r-Regola Supplimentari tal-4 ta' Diċembru 1974.

L-aħħar aġġornament: 27.02.2014

Top