Help Print this page 
Title and reference
Politika tas-sigurtà u tad-difiża komuni

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Politika tas-sigurtà u tad-difiża komuni

INTRODUZZJONI

Il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) tissostitwixxi l-Politika Ewropea ta' Sigurtà u Difiża (PESD). It-Trattat ta' Lisbona jagħmel din il-bidla fl-isem waqt li jiddedika sezzjoni ġdida għal din il-politika fi ħdan it-Trattati fundaturi. B'hekk, it-Trattat ta' Lisbona jimmarka l-importanza u l-ispeċifiċità tal-PSD, li madankollu tibqa' tifforma parti integrali mill-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK).

Minbarra dan ir-rikonoxximent ġdid, it-Trattat ta' Lisbona jintroduċi wkoll dispożizzjonijiet ġodda bil-għan li tiġi żviluppata l-PSDK. L-innovazzjonijiet prinċipali għandhom l-għan li jistabbilixxu b'mod progressiv difiża Ewropea komuni.

L-Istati Membri b'hekk jistgħu jipparteċipaw f'missjonijiet militari jew umanitarji u issa huma marbuta bi klawsola ta' solidarjetà fil-qasam tad-difiża Ewropea. Huma għandhom aktar mezzi biex jikkooperaw aktar mill-qrib f'dan il-qasam, b'mod partikolari fi ħdan l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża jew bl-istabbiliment ta' kooperazzjoni strutturata permanenti.

Bħal fit-Trattati preċedenti, il-PSDK tibqa' kwistjoni fundamentalment intergovernattiva. Il-Kunsill tal-UE jiddeċiedi prinċipalment fuq bażi ta' unanimità. Il-finanzjament u l-mezzi operattivi tal-missjonijiet immexxija fil-qafas tal-PSDK huma, barra minn hekk, ipprovduti mill-Istati Membri.

IT-TKABBIR TAL-MISSJONIJIET IMMEXXIJA FIL-QAFAS TAL-PSDK

Il-PSDK toffri qafas ta' kooperazzjoni li permezz tiegħu l-UE tista' tmexxi missjonijiet operattivi f'pajjiżi terzi. Dawn il-missjonijiet b'mod partikolari għandhom bħala għan iż-żamma tal-paċi u t-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali. Dawn huma bbażati fuq mezzi ċivili u militari pprovduti mill-Istati Membri.

Sa qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-missjonijiet li setgħu jsiru fi ħdan il-qafas tal-PSDK kienu:

 • il-missjonijiet umanitarji u ta' evakwazzjoni;
 • il-missjonijiet ta' prevenzjoni ta' kunflitti u ta' żamma tal-paċi;
 • il-missjonijiet ta' forzi ta' kumbattiment għall-ġestjoni ta' kriżijiet.

Ma' din il-lista, it-Trattat ta' Lisbona jżid tliet missjonijiet ġodda:

 • l-azzjonijiet konġunti fil-qasam tad-diżarmament;
 • il-missjonijiet ta' konsulenza u assistenza fil-qasam militari;
 • l-operazzjonijiet ta' stabbilizzazzjoni fit-tmiem ta' kunflitti.

Il-Kunsill jiddefinixxi l-objettivi u l-proċeduri ġenerali għat-twettiq ta' dawn il-missjonijiet. Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, issa jista' jiddelega t-twettiq ta' missjoni lil grupp ta' Stati Membri li kienu jixtiequ jwettqu tali missjoni u li jkollhom il-mezzi ċivili u militari meħtieġa. L-Istati Membri inkarigati mit-tmexxija tal-operazzjonijiet għandhom jinfurmaw lill-Kunsill regolarment dwar l-istat tal-missjoni. Barraminnhekk, huma għandhom jaġixxu b'kollaborazzjoni mar-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin u l-politika tas-sigurtà.

Barra minn hekk, it-Trattat ta' Lisbona jirrikonoxxi l-possibbiltà ta' intervent minn forzi multinazzjonali fit-twettiq tal-PSDK. Dawn il-forzi jirriżultaw minn alleanza militari bejn ċerti Stati Membri li jkunu ddeċidew li jgħaqqdu l-kapaċitajiet, it-tagħmir u l-persunal tagħhom. Il-“Forzi Ewropej” prinċipali huma:

 • l-Eurofor, li tħaddan forzi tal-art ta' Spanja, Franza, l-Italja u l-Portugall;
 • l-Eurocorps, li tħaddan forzi tal-art tal-Ġermanja, il-Belġju, Spanja, Franza u l-Lussemburgu;
 • l-Euromarfor, li tħaddan il-forzi marittimi ta' Spanja, Franza, l-Italja u l-Portugall;
 • il-Grupp tal-Ajru Ewropew li jħaddan il-forzi tal-ajru tal-Ġermanja, il-Belġju, Spanja, Franza, l-Italja, il-Pajjiżi l-Baxxi u r-Renju Unit.

KLAWSOLA TA' DIFIŻA REĊIPROKA

It-Trattat ta' Lisbona jintroduċi għall-ewwel darba klawsola ta' difiża reċiproka li torbot b'mod speċifiku lill-Istati Membri tal-UE. B'hekk, Stat Membru li jġarrab attakk armat fuq it-territorju tiegħu jista' jserraħ moħħu mill-għajnuna u l-assistenza tal-Istati Membri oħrajn li huma obbligati jaqbżu għalih.

Dik il-klawsola hija kkundizzjonata minn żewġ restrizzjonijiet:

 • il-klawsola ta' difiża reċiproka ma taffettwax il-politika tas-sigurtà u tad-difiża ta' ċerti Stati Membri, b'mod partikolari dawk li huma tradizzjonalment newtrali;
 • il-klawsola ta' difiża reċiproka ma taffettwax l-impenji mogħtija fil-kuntest tal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO) (EN) (FR).

L-AĠENZIJA EWROPEA GĦAD-DIFIŻA

It-Trattat ta' Liżona jestendi u jippreċiża l-kompetenzi tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża. Din għandha l-għan prinċipali li ttejjeb il-kapaċitajiet militari tal-Istati Membri. Għal dan il-għan, l-Aġenzija għandha:

 • tiffissaobjettivi komuni għall-Istati Membri fil-qasam tal-kapaċità militari;
 • tistabbilixxiprogrammi u tiżgura l-ġestjoni tagħhom sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti;
 • tarmonizza l-bżonnijiet operattivi tal-Istati Membri u b'hekk ittejjeb il-metodi ta' akkwist tat-tagħmir militari;
 • tiġġestixxi l-attivitajiet ta' riċerka fil-qasam tat-teknoloġija tad-difiża;
 • tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-bażi industrijali u teknoloġika tas-settur tad-difiża u għat-titjib tal-effettività tal-ispejjeż militari.

IL-KOOPERAZZJONI STRUTTURATA PERMANENTI

Il-kooperazzjoni strutturata permanenti tirreferi għal forma ta' kooperazzjoni saħansitra aktar profonda bejn ċerti Stati Membri fil-qasam tad-difiża. Din hija s-suġġett ta' protokoll anness mat-Trattat ta' Lisbona.

F'dan il-kuntest, l-Istati Membri parteċipanti huma impenjati li jiżviluppaw b'mod aktar intensiv il-kapaċità tagħhom ta' difiża u jipprovdu unitajiet ta' kumbattiment għall-missjonijiet previsti. Il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri parteċipanti b'hekk huma s-suġġett ta' evalwazzjoni regolari mill-Aġenzija Ewropea għad-Difiża.

Il-kooperazzjoni strutturata permanenti għandha tkun awtorizzata mill-Kunsill li jiddeċiedi b'maġġoranza kkwalifikata fuq talba tal-Istati parteċipanti. Ebda quorum ta' Stati Membri mhu meħtieġ biex tiġi stabbilita. Kull Stat Membru huwa liberu li jitlaq minn jew jissieħeb mal-kooperazzjoni permanenti kemm-il darba jkun jissodisfa l-kundizzjonijiet tas-sħubija.

L-aħħar aġġornament: 07.05.2010

Top