Help Print this page 
Title and reference
Qbil Ewropew fuq l-għajnuna umanitarja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Qbil Ewropew fuq l-għajnuna umanitarja

 

SOMMARJU

L-Unjoni Ewropea (UE) u l-pajjiżi tal-UE impenjaw ruħhom sabiex jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom fuq il-bażi ta’ għanijiet u prinċipji komuni għall-interventi ta’ għajnuna umanitarja tagħhom. Il-Qbil Ewropew fuq l-Għajnuna Umanitarja jistabbilixxi qafas strateġiku li jiggwida l-azzjonijiet tal-UE u tal-pajjiżi tal-UE sabiex jipprovdu assistenza umanitarja effettiva, ta’ kwalità u kkoordinata.

X’TAGĦMEL L-GĦAJNUNA UMANITARJA TAL-UE?

L-għajnuna umanitarja tal-UE għandha l-għan li tipprovdi rispons ta’ emerġenza bbażat fuq il-ħtiġijiet biex tippreżerva l-ħajja, tipprevjeni u tnaqqas is-sofferenza tal-bniedem f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi li jirriżultaw minn diżastri kkawżati mill-bniedem u minn diżastri naturali. B’konformità mal-Qbil, l-assistenza umanitarja tal-UE tingħata permezz ta’ msieħba implimentattivi bħas-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti (NU), il-Moviment tas-Salib l-Aħmar/ta’ Nofs Qamar u organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs)

L-UE u l-pajjiżi tal-UE kollettivament huma l-akbar donatur ta’ għajnuna umanitarja pubblika internazzjonali fid-dinja. L-azzjonijiet tal-UE u dawk tal-pajjiżi tal-UE jikkumplimentaw u jsaħħu lil xulxin u huma implimentati f’koordinazzjoni mill-qrib mal-atturi internazzjonali u lokali.

PUNTI EWLENIN

Prinċipji tal-għajnuna umanitarja

L-għajnuna umanitarja hija bbażata fuq il-prinċipji umanitarji fundamentali tal-umanità , in-newtralità , l-imparzjalità u l-indipendenza.

L-UE hija impenjata wkoll sabiex tikkonforma mal-prinċipji tad-dritt internazzjonali, b’mod partikolari l-Liġi Umanitarja Internazzjonali, il-Liġi dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Liġi dwar ir-Refuġjati.

Filwaqt li l-implimentazzjoni tista’ tvarja bejn il-pajjiżi tal-UE, id-donaturi tal-UE għandhom l-għan li jtejbu l-prassi ta' donazzjoni u għandhom jikkonformaw mal-prinċipji u l-prassi tajba tal-għajnuna umanitarja. Dan isir b’mod partikolari fil-kuntest tal-inizjattiva tad-Donazzjoni Umanitarja Tajba, forum u netwerk informali internazzjonali għad-donaturi.

L-għajnuna umanitarja tal-UE trid tkun ukoll koerenti ma’ politiki oħrajn, sabiex tkun żgurata tranżizzjoni bla xkiel wara kriżi u jitqiesu kunsiderazzjonijiet relatati mas-sessi u l-bżonnijiet differenti tal-popolazzjoni lokali.

Il-Kummissjoni Ewropea hija impenjata wkoll li tapplika l-prinċipji u l-aħjar prassi ta’ donazzjoni tajba fil-politiki u l-operazzjonijiet tagħha.

Koordinazzjoni u koerenza tal-għajnuna tal-UE

L-UE tappoġġa l-irwol ta’ koordinament tan-NU u l-kapaċità globali miżjuda għar-rispons għall-kriżijiet umanitarji.

L-operazzjonijiet ta’ għajnuna tal-UE jridu jkunu bbażati fuq:

il-koordinazzjoni, il-koerenza u l-kumplementarjetà bejn l-atturi involuti, l-iskambju tal-informazzjoni, l-aħjar prassi u l-kompetenza u t-tisħiħ tal-iskambji f’livell ta’ politika, inkluż fil-livell internazzjoni kkoordinat min-NU;

prinċipji ta’ kwalità, effettività u responsabbiltà;

diversi sħubijiet sabiex toffri rispons kbir għall-kriżijiet.

L-għajnuna umanitarja tal-UE trid tiġi allokata b’mod trasparenti fuq il-bażi tal-bżonnijiet identifikati u l-vulnerabbiltà tal-persuni.

F’xi każijiet eċċezzjonali, il-Qbil jista’ jippermetti assi u kapaċitajiet militari f’rispons umanitarju biex jiġu protetti l-persuni.

Azzjoni internazzjonali

Filwaqt li tirrikonoxxi li l-azzjoni umanitarja hija responsabbiltà kollettiva fil-livell internazzjonali, l-UE tikkontribwixxi sabiex tiżviluppa l-kapaċità globali kollettiva għar-rispons għall-kriżijiet, u b’hekk tappoġġa r-riforma mmexxija min-NU tas-sistema umanitarja b’kooperazzjoni ma’ atturi u donaturi umanitarji oħrajn.

Barra minn hekk, fid-dawl tal-ħtieġa li qed teskala għall-assistenza umanitarja, huwa essenzjali li tingħata spinta lill-finanzjament u li dan jiġi ddiversifikat, u li jiżdiedu l-prevedibbiltà, il-flessibbiltà u l-koordinament strateġiku tiegħu.

Għajnuna għal perjodu twil u evalwazzjoni

B’mod parallel mal-operazzjonijiet ta’ emerġenza mibdija meta sseħħ kriżi, l-UE timpenja ruħha biex taħdem sabiex tnaqqas ir-riskji u l-vulnerabbiltà u biex tħejji lill-persuni għad-diżastri naturali, fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali abbażi tal-Qafas Hyogo għall-Azzjoni (li f’Marzu 2015 ġie ssostitwit bil-Qafas ta’ Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskji ta’ Diżastri 2015–2030).

Hija tappoġġa wkoll it-tranżizzjoni, l-irkupru bikri u l-iżvilupp, b’mod partikolari billi tikseb rabta aħjar bejn għajnuna, riabilitazzjoni u żvilupp (LRRD).

Azzjoni umanitarja fil-livell tal-UE

Il-Qbil jikkonferma li l-Unjoni għandha vantaġġ komparattiv u valur miżjud biex ittejjeb il-kumplementarjetà bejn id-donaturi umanitarji tal-UE u ma’ donaturi internazzjonali permezz: tan-netwerk globali ta’ esperti tagħha; l-irwol tagħha li tiżgura l-koerenza politika u tippromwovi prassi umanitarja tajba; il-flessibbiltà tagħha biex tintervjeni f’żoni sensittivi mil-lat politiku; u l-faċilitazzjoni tal-koordinament.

L-UE adottat Pjan ta’ Azzjoni għall-2008–2013 li jiggwida l-kooperazzjoni bejn id-donaturi abbażi ta’ approċċ ta’ għajnuna ta’ kwalità. L-implimentazzjoni ġiet riveduta fl-2010 permezz ta’ Reviżjoni ta’ nofs il-Perjodu evalwata permezz ta’ evalwazzjoni indipendenti fl-2014. L-evalwazzjoni kkonfermat il-validità tal-Kunsens u rrakkomandat l-implimentazzjoni tiegħu.

TERMINI EWLENIN

Umanità : is-sofferenza umana għandha tiġi indirizzata kull fejn tinstab, b’attenzjoni partikolari għall-aktar persuni vulnerabbli fil-popolazzjoni.

Newtralità : l-għajnuna umanitarja ma għandha tiffavorixxi lil ebda naħa f’kunflitt armat jew tilwim ieħor.

Imparzjalità : l-għajnuna umanitarja għandha tiġi pprovduta biss abbażi tal-ħtieġa, mingħajr diskriminazzjoni bejn jew fost popolazzjonijiet affettwati.

Indipendenza: l-awtonomija tal-objettivi umanitarji mill-objettivi politiċi, ekonomiċi, militari jew oħrajn, li l-uniku għan tagħha huwa t-tnaqqis u l-prevenzjoni tas-sofferenza tal-vittmi ta’ kriżijiet umanitarji.

ATT

Dikjarazzjoni Konġunta mill-Kunsill u r-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri mlaqqgħin fil-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea (ĠU C 25, 30.1.2008, p. 1–12).

l-aħħar aġġornament 27.04.2015

Top