Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
GSA - L-Aġenzija tas-Sistemi Globali Ewropej ta' Navigazzjoni bis-Satellita

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

GSA - L-Aġenzija tas-Sistemi Globali Ewropej ta' Navigazzjoni bis-Satellita

L-Unjoni Ewropea (UE) stabbilixxiet aġenzija li għandha l-kompitu li timmassimizza r-redditu minn investimenti Ewropej fis-sistemi globali ta' navigazzjoni bis-satellita (GNSS - global navigation satellite systems) f'termini ta' benefiċċji għall-utenti u ta' tkabbir ekonomiku u kompetittività.

ATT

Regolament (UE) Nru 912/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS, u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1321/2004 dwar l-istabbiliment ta’ strutturi għat-tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ radjunavigazzjoni bis-satellita u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

SOMMARJU

L-Unjoni Ewropea (UE) stabbilixxiet aġenzija li għandha l-kompitu li timmassimizza r-redditu minn investimenti Ewropej fis-sistemi globali ta' navigazzjoni bis-satellita (GNSS - global navigation satellite systems) f'termini ta' benefiċċji għall-utenti u ta' tkabbir ekonomiku u kompetittività.

X'JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010 jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea ta' Sistemi Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS), u jagħti isem ġdid lill-Awtorità Superviżorja Ewropea tal-GNSS u jimmodifika l-kompiti tagħha.

Jimplimenta l-arranġamenti ta' governanza pubblika għall-programmi tal-GNSS għas-snin 2014-20 stabbiliti mir-Regolament (UE) Nru 1285/2013. L-Aġenzija ma għadhiex responsabbli għall-ġestjoni tal-interessi pubbliċi relatati mal-programmi tal-GNSS (ħaġa li issa saret il-kompitu tal-Kummissjoni Ewropea).

PUNTI EWLENIN

L-Aġenzija tal-GNSS hija korp fuq livell tal-UE responsabbli għal:

 • l-iżgurar tal-akkreditazzjoni tas-sikurezza* għas-sistemi globali ta' navigazzjoni bis-satellita,
 • it-tħaddim taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ tas-Sikurezza Galileo,
 • il-kontribuzzjoni għall-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi tal-GNSS u
 • it-twettiq ta' kompiti oħrajn, iddelegati mill-Kummissjoni, relatati mal-implimentazzjoni tal-programmi Galileo u EGNOS, inkluż il-ġestjoni tal-programm.

Struttura

L-Aġenzija hija magħmula minn 3 korpi:

 • 1.

  Bord Amministrattiv: responsabbli għall-iżgurar li l-aġenzija tissodisfa l-kompiti tagħha, kif ukoll għar-riżorsi u kwistjonijiet baġitarji li jikkonċernaw l-akkreditazzjoni tas-sikurezza.

 • 2.

  Direttur Eżekuttiv: maħtur mill-Bord Amministrattiv u responsabbli għall-ġestjoni u għar-rappreżentazzjoni tal-Aġenzija.

 • 3.
  Bord ta' Akkreditazzjoni tas-Sikurezza: responsabbli għall-akkreditazzjoni tas-sikurezza, li jistabbilixxi l-konformità tas-sistema mar-rekwiżiti tas-sikurezza qabel kull deċiżjoni ta' pprogrammar maġġuri, bħal:
  • l-approvazzjoni tal-istrateġija ta' akkreditazzjoni tas-sikurezza,
  • it-tlugħ tas-satelliti,
  • l-awtorizzazzjoni għat-tħaddim tas-sistemi u tal-istazzjonijiet tal-art*.

Indipendenza tal-attivitajiet ta' akkreditazzjoni tas-sistemi tas-sikurezza

Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010 ġie emendat mir-Regolament (UE) Nru 512/2014 sabiex jallinjah mal-istruttura amministrattiva ġdida għall-GNSS Ewropea stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1285/2013. It-tibdiliet introdotti jiżguraw l-indipendenza tal-attivitajiet relatati mal-akkreditazzjoni tas-sistemi ta' sikurezza, kif ukoll is-separazzjoni bejn dawn u attivitajiet oħrajn tal-Aġenzija. Jinkludu:

 • setgħat miżjuda għall-Bord tal-Akkreditazzjoni tas-Sikurezza;
 • il-Bord ta' Akkreditazzjoni tas-Sikurezza, mhux il-Bord Amministrattiv, huwa responsabbli għat-tħejjija u għall-approvazzjoni tal-operazzjonijiet tal-programm tal-Aġenzija relatat mal-attivitajiet ta' akkreditazzjoni tas-sikurezza tas-sistema;
 • il-President tal-Bord tal-Akkreditazzjoni tas-Sikurezza għandu jiġġestixxi l-attivitajiet ta' akkreditazzjoni tas-sikurezza u jiżgura l-implimentazzjoni tagħhom.

META JAPPLIKA DAN IR-REGOLAMENT?

Mid-9 ta' Novembru 2010.

Għal aktar tagħrif ara s-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea tas-Sistemi Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita.

TERMINI EWLENIN

* akkreditazzjoni tas-sikurezza: verifika tal-konformità mar-regoli u mar-regolamenti tas-sikurezza applikabbli stabbiliti mill-Kunsill u mill-Kummissjoni. Għall-prinċipji ġenerali għall-akkreditazzjoni tas-sikurezza, responsabilitajiet u kompiti, ara l-Kapitolu III tar-Regolament (UE) Nru 912/2010.

* stazzjonijiet tal-art: faċilità bbażata fuq l-art mgħammra biex tirċievi, jew tirċievi u tibgħat, sinjali minn jew lejn satelliti ta' komunikazzjoni.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010

9.11.2010

-

ĠU L 276 tal-20.10.2010, p. 11-21

Atti li jemendaw

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Ir-Regolament (UE) Nru 1285/2013

23.12.2013

-

ĠU L 347, 20.12.2013, p. 1-24

Ir-Regolament (UE) Nru 512/2014

23.5.2014

-

ĠU L 150, 20.5.2014, p. 72-92

l-aħħar aġġornament 06.08.2015

Top