Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sustanzi li jbiegħdu l-insetti, diżinfettanti u sustanzi kimiċi industrijali oħrajn (bijoċidi) sikuri fl-UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sustanzi li jbiegħdu l-insetti, diżinfettanti u sustanzi kimiċi industrijali oħrajn (bijoċidi) sikuri fl-UE

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidi

SOMMARJU

Il-prodotti bijoċidi (diżinfettanti domestiċi, insettiċidi u sustanzi kimiċi oħra) jintużaw sabiex joħonqu l-pesti (parassiti, fungi, batterji, eċċ.) jew biex jipproteġu l-materjali. Madankollu, peress li l-karatteristiċi tagħhom jistgħu jkunu ta’ riskju għall-bniedem, l-annimali u l-ambjent, dawn huma rregolati fil-livell tal-Unjoni Ewropea (UE).

X'JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Dan jarmonizza r-regoli tal-UE li jikkonċernaw il-bejgħ u l-użu ta’ prodotti bijoċidi, filwaqt li jiżgura livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u tal-ambjent.

PUNTI EWLENIN

Approvazzjoni

Sabiex ikun permess li jinbiegħu fl-UE, il-prodotti bijoċidi kollha jeħtieġu permess. Is-sustanzi attivi li fihom ukoll iridu jiġu approvati.

L-evalwazzjoni tas-sustanzi attivi tas-sustanzi bijoċidi titwettaq fil-livell tal-UE. Għal kull sustanza attiva li teħtieġ li tiġi evalwata, pajjiż tal-UE jinħatar bħala “rapporteur” . Dan huwa responsabbli sabiex jipproduċi rapport ta’ evalwazzjoni li mbagħad huwa diskuss mill-pajjiżi tal-UE kollha bl-għan li tintlaħaq deċiżjoni fil-livell tal-UE biex tiġi approvata (jew le) is-sustanza.

Is-sustanzi attivi li jissodisfaw il-kriterji ta’ esklużjoni mhumiex approvati. Dawn huma sustanzi li huma karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali, persistenti*, bijoakkumulattivi* u tossiċi* (PBT) jew ta’ persistenza għolja u bijoakkumulazzjoni għolja (vPvB). Eżenzjonijiet huma possibbli, madankollu r-riskji jridu jkunu negliġibbli.

Ir-riskji assoċjati ma’ sustanzi bijoċidi minn nanomaterjali* jridu jiġu vvalutati speċifikament.

L-approvazzjoni ta’ sustanza attiva tingħata għal perjodu ta’ mhux aktar minn 10 snin.

Is-sustanzi attivi approvati huma elenkati fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi.

Awtorizzazzjoni

Ladarba tiġi approvata sustanza attiva, il-kumpaniji jridu japplikaw għal permess biex iqiegħdu l-prodotti tagħhom fis-suq:

jew billi jibagħtu talba għal awtorizzazzjoni fl-UE lill-ECHA: jekk il-prodott ikun meqjus sikur, dan jista’ jinbiegħ direttament fl-UE kollha mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb awtorizzazzjoni nazzjonali speċifika;

jew billi jissottomettu talba għal awtorizzazzjoni nazzjonali jekk il-prodott ikun se jinbiegħ f’pajjiż wieħed. Jekk jingħata l-permess, il-kumpaniji jistgħu iqiegħdu l-prodotti fis-suq ta’ pajjiżi tal-UE oħra fuq il-bażi tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku tal-awtorizzazzjoni tal-prodott.

Hemm ukoll proċedura ta’ awtorizzazzjoni simplifikata għall-prodotti li huma ta’ inqas ħsara li jissodisfaw ċerti kriterji, bħal dawk li ma fihomx sustanzi ta’ tħassib jew nanomaterjali.

Kondiviżjoni tad-data

Sabiex jimminimizza l-ispejjeż u l-użu tal-ittestjar fuq l-annimali, ir-regolament jirrikjedi l-kondiviżjoni tad-data dwar sustanzi approvati u prodotti awtorizzati fl-UE. B’hekk l-Aġenzija stabbilixxiet sistema ta’ informazzjoni (Reġistru ta’ Prodotti Bijoċidi).

Oġġetti trattati

Ir-regolament ikopri oġġetti li ġew trattati bi jew li fihom prodott bijoċida (bħal għamara u imballaġġ tal-ikel). L-oġġetti jistgħu jiġu ttrattati biss b’sustanzi attivi li jkunu ġew approvati fl-UE u jridu jkunu ttikkettati bħala tali.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Mill-1 ta’ Settembru 2013.

SFOND

TERMINI EWLENIN

* Persistenti: dawn huma sustanzi kimiċi li jippersistu fl-ambjent (jiġifieri ma jiddiżintegrawx) u b’hekk jagħmlu ħsara lis-saħħa tal-bniedem. Il-pestiċida DDT huwa eżempju ta’ dan.

* Bijoakkumulattivi: l-akkumulazzjoni ta’ sustanza bħal sustanza kimika f’organiżmu. Il-bijoakkumulazzjoni sseħħ meta l-organiżmu jassorbi din is-sustanza aktar malajr milli jeliminaha.

* Tossiċi: sustanzi li jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-ambjent jew is-saħħa jekk jittieħdu man-nifs, jinbelgħu jew jiġu assorbiti mill-ġilda.

* Sustanza bijoċida minn nanomaterjali: sustanza bijoċida prodotta bl-użu ta’ nanomaterjal. In-nanomaterjali huma sustanzi kimiċi jew materjali li huma manifatturati u jintużaw fuq skala żgħira ħafna. In-nanomaterjali għandhom karatteristiċi uniċi u li jispikkaw aktar meta mqabbla mal-istess materjal mingħajr aspetti ta’ nanoskala (sors: Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi).

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 528/2012

17.7.2012

ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1–123

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 736/2013

20.8.2013

ĠU L 204, 31.7.2013, p. 25

Regolament (UE) Nru 837/2013

23.9.2013

ĠU L 234, 3.9.2013, p. 1-2

Regolament (UE) Nru 334/2014

25.4.2014

ĠU L 103, 5.4.2014, p. 22-32

DOKUMENTI LI SSIR REFERENZA GĦALIHOM

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 283/2013 tal-1 ta’ Marzu 2013 li jistipula r-rekwiżiti tad-dejta għas-sustanzi attivi, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 93, 3.4.2013, p. 1–84)

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 284/2013 tal-1 ta’ Marzu 2013 li jistipula r-rekwiżiti tad-dejta għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 93, 3.4.2013, p. 85–152)

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 tat-18 ta’ April 2013 dwar bidliet tal-prodotti bijoċidi awtorizzati skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 109, 19.4.2013, p. 4–13)

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 88/2014 tal-31 ta’ Jannar 2014 li jispeċifika proċedura għall-emenda tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidi (ĠU L 32, 1.2.2014, p. 3–5)

l-aħħar aġġornament 26.10.2015

Top