Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
WTO: ftehim dwar il-kummerċ f'servizzi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

WTO: ftehim dwar il-kummerċ f'servizzi

 

SOMMARJU TA’:

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) — Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) — aspetti relatati mal-kummerċ fis-servizzi

X’INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONI U L-FTEHIM?

Id-deċiżjoni tapprova l-ftehim li stabbilixxiet id-WTO f'isem il-Komunità Ewropea (illum l-Unjoni Ewropea - UE), inkluż il-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi

PUNTI EWLENIN

Il-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS) huwa l-ewwel sett ta' regoli miftiehem fil-livell multilaterjali sabiex jirregolaw il-kummerċ internazzjonali fis-servizzi. Dan jikkonsisti minn tliet elementi:

 • sett ġenerali ta' regoli li jkun fihom ir-rekwiżiti fundamentali għall-membri kollha tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO);
 • listi ta' impenji speċifiċi dwar l-aċċess għas-suq ta' kull membru tad-WTO; u
 • annessi li jistabbilixxu kundizzjonijiet speċjali li għandhom jiġu applikati għal setturi differenti.

REGOLI ĠENERALI

 • Il-ftehim GATS japplika għas-servizzi kollha fis-setturi kollha ħlief fis-servizzi tal-awtoritajiet pubbliċi. Dan japplika wkoll għall-miżuri kollha applikabbli għal servizzi meħuda fil-livelli kollha tal-gvern (ċentrali, reġjonali, lokali, eċċ.). Il-ftehim jiddefinixxi 4 metodi tal-provvista ta' servizz:
  • l-għoti ta' servizz mit-territorju ta' membru wieħed fit-territorju ta' kwalunkwe membru ieħor (pereżempju, telefonati internazzjonali);
  • l-għoti ta' servizz fit-territorju ta' membru wieħed lil konsumatur ta' kwalunkwe membru ieħor (pereżempju, turiżmu);
  • l-għoti ta' servizz permezz ta' preżenza kummerċjali ta' membru fit-territorju ta' kwalunkwe membru ieħor (pereżempju, servizzi bankarji);
  • l-għoti ta' servizz permezz ta' individwi minn pajjiż membru wieħed li qed joqogħdu temporanjament u jaħdmu fit-territorju ta' membru ieħor (pereżempju, proġetti ta' kostruzzjoni, mudelli, konsulenti).
 • Il-ftehim huwa bbażat fuq il-prinċipju ta' trattament tan-nazzjon l-aktar iffavorit (MFN, most-favoured-nation), li skont dan, kull pajjiż membru jittratta n-negozji ta' pajjiż membru ieħor mhux anqas favorevoli minn tiegħu stess jew dawk minn xi pajjiż ieħor. Madankollu, hemm eċċezzjonijiet għal attivitajiet tas-servizzi speċifiċi li huma inklużi f'lista ta' eżenzjonijiet mir-rekwiżit MFN. Fil-fatt, kull gvern jista' jistabbilixxi limiti għall-aċċess ta' kumpaniji barranin għas-suq tiegħu.
 • Barra minn hekk, membri li jidħlu fi ftehim ta' kummerċ ħieles jew unjoni doganali jistgħu jilliberalizzaw il-kummerċ fis-servizzi bejniethom mingħajr ma jkollhom jestendu l-ftehim għall-membri GATS l-oħra. Madankollu l-ftehim bilaterali jew reġjonali tagħhom irid ikollu kopertura settorjali sostanzjali u jrid jimmira biex inaqqas jew jevita d-diskriminazzjoni.
 • Sabiex tiġi żgurata trasparenza massima, il-ftehim jirrikjedi lill-gvernijiet li jippubblikaw il-liġijiet u r-regolamenti rilevanti kollha. Dawn il-miżuri jridu jiġu amministrati b'mod raġjonevoli, objettiv u imparzjali.
 • Il-ftehimiet bilaterali konklużi bejn il-gvernijiet dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki jridu jkunu miftuħa għal membri oħra li jixtiequ jingħaqdu ma' dawn il-ftehimiet. Barra minn hekk, kull membru jrid jiżgura li l-monopolji u l-fornituri tas-servizzi esklussivi ma jabbużawx mill-pożizzjoni tagħhom. B'mod simili, il-membri jridu jikkonsultaw dwar modi kif jistgħu jeliminaw il-prattiki kummerċjali li jistgħu jillimitaw il-kompetizzjoni.
 • Trasferimenti internazzjonali u ħlasijiet għal tranżazzjonijiet attwali li jirrelataw ma' impenji speċifiċi li ttieħdu skont il-GATS m'għandhomx ikunu ristretti, ħlief f'każijiet ta' diffikultajiet ta' bilanċ tal-pagamenti u taħt ċerti ċirkostanzi.

Impenji speċifiċi

 • Ir-regoli dwar l-aċċess tas-suq u t-trattament nazzjonali mhumiex rekwiżiti ġenerali iżda impenji speċifiċi inklużi fl-iskedi annessi mal-GATS u dawn jiffurmaw parti integrali mill-ftehim. Dawn l-iskedi jidentifikaw is-servizzi u l-attivitajiet tas-servizz li għalihom l-aċċess tas-suq huwa garantit u jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li jirregolaw dan l-aċċess. Ladarba kkonsolidati, dawn l-impenji jistgħu jiġu mmodifikati jew irtirati biss wara negozjati ta' kumpens mal-pajjiż ikkonċernat.
 • Għalhekk, kull membru għandu jittratta s-servizzi u l-fornituri tas-servizzi ta' kwalunkwe membru ieħor mhux anqas favorevoli mit-termini ddikjarati fl-iskeda tiegħu.
 • Il-ftehim huwa bbażat ukoll fuq il-prinċipju ta' trattament nazzjonali. Fil-fatt, fis-setturi ddikjarati fl-iskeda ta' kull membru, u soġġett għall-kondizzjonijiet tiegħu, kull pajjiż membru jittratta l-prodotti ta' pajjiż membru ieħor mhux anqas favorevoli mill-prodotti nazzjonali proprji tiegħu.

Liberalizzazzjoni progressiva

Il-GATS jipprovdi għan-negozjati, li jibdew fi żmien 5 snin, sabiex jinkiseb livell ogħla ta' liberalizzazzjoni tal-kummerċ fis-servizzi. Il-liberalizzazzjoni se tkun immirata sabiex ittejjeb l-impenji fl-iskedi u tnaqqas l-effett avvers ta' miżuri meħuda mill-gvernijiet.

Mistoqsijiet settorjali

Għadd ta' annessi relatati mas-setturi tas-servizzi differenti jiffurmaw parti mill-GATS. Dawn l-annessi ġew imfassla sabiex jikkunsidraw ċerti karatteristiċi speċifiċi tas-setturi inkwistjoni.

 • L-anness dwar il-moviment ta' persuni fiżiċi jawtorizza lill-gvernijiet sabiex jinnegozjaw impenji speċifiċi li japplikaw għar-residenza temporanja ta' persuni fit-territorju tagħhom għall-għan tal-provvista tas-servizzi. Il-ftehim ma japplikax għal impjieg permanenti, lanqas għal miżuri dwar iċ-ċittadinanza jew residenza.
 • L-anness dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru jeskludi mill-kamp ta' applikazzjoni tal-GATS drittijiet tat-traffiku u servizzi relatati ma' dawn id-drittijiet (prinċipalment ftehimiet bilaterali dwar servizzi tal-ajru li jagħtu drittijiet ta' nżul). Madankollu, il-GATS japplika għas-servizzi tat-tiswija u tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru, il-bejgħ u l-kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi tat-trasport bl-ajru u servizzi ta' sistema ta' prenotazzjoni bil-kompjuter.
 • L-anness dwar is-servizzi finanzjarji (b'mod partikolari servizzi bankarji u servizzi tal-assigurazzjoni) jirrikonoxxi dritt tal-gvern sabiex jieħu miżuri biex jipproteġi investituri, depożitanti u detenturi tal-polza tal-assigurazzjoni. Il-ftehim jeskludi mill-kamp ta' applikazzjoni tiegħu servizzi forniti minn banek ċentrali.
 • Finalment, l-anness dwar it-telekomunikazzjonijiet jistipula li l-gvernijiet għandhom jagħtu lil kwalunkwe fornitur tas-servizz ta' kull membru ieħor aċċess għan-netwerks tat-telekomunikazzjonijiet pubbliċi b'termini u kundizzjonijiet raġjonevoli u mhux diskriminatorji.

IMPLIMENTAZZJONI TAL-FTEHIM

Regoli istituzzjonali

Dawn ir-regoli jirrelataw, b'mod partikolari, ma' konsultazzjonijiet u soluzzjoni tat-tilwim u mal-istabbiliment ta' Kunsill għall-Kummerċ fis-Servizzi.

Kontinwazzjoni tan-negozjati

 • Fi tmiem iċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-gvernijiet qablu li jkomplu n-negozjati f'4 oqsma:
  • telekomunikazzjoniet bażiċi;
  • trasport marittimu;
  • moviment ta' individwi; u
  • servizzi finanzjarji.
 • Kellhom isiru aktar negozjati dwar is-sussidji, l-akkwist pubbliku mill-gvern u l-miżuri ta' salvagwardja.

META JAPPLIKAW ID-DEĊIŻJONI U L-FTEHIM?

 • Id-deċiżjoni ilha tapplika mit-22 ta' Diċembru 1994.
 • Il-ftehim ilu japplika mill-1 ta' Jannar 1995.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara: “UE u WTO” fuq is-sit web tal-Kummissjoni Ewropea.

DOKUMENTI EWLENIN

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/EC tat-22 ta' Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) (ĠU L 336, 23.12.1994, pp. 1–2)

Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) - Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) — (ĠU L 336, 23.12.1994, pp. 3–10)

DOKUMENTI RELATATI

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/838/KE tat-28 ta' Novembru 1997dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunitajiet Ewropej, dwar materji fil-kompetenza tagħha, tar-riżultati tan-negozjati tal-WTO dwar is-servizzi bażiċi tat-telekomunikazzjoni (ĠU L 347, 18.12.1997, pp. 45-58)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/61/KE tal-14 ta' Diċembru 1998rigward il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, fir-rigward ta' materja fil-kompetenza tagħha, tar-riżultati tan-negozjati tal-Organizzazzjoni tal-Kummerċ Dinji fuq servizzi finanzjarji (ĠU L 20, 27.1.1999, pp. 38-39)

l-aħħar aġġornament 18.04.2017

Top