Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

SOMMARJU

X’JAGĦMLU DAWN IR-REGOLI TA’ PROĊEDURA?

 • Dawn jistabbilixxu l-organizzazzjoni interna u l-ħidma tal-unika istituzzjoni pan-Ewropea tal-UE li hija eletta direttament. Skont l-Artikolu 232 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew għandu s-setgħa jadotta regoli ta’ proċedura proprji tiegħu.
 • Id-dokument ta’ 300 paġna jkopri l-aspetti proċedurali kollha tal-ħidmiet parlamentari. Dan jiġi aġġornat b’mod regolari (l-aħħar verżjoni: Settembru 2015).

PUNTI EWLENIN

Ir-regoli jkopru l-aspetti segwenti tal-ħajja parlamentari.

Membri tal-Parlament Ewropew (MEPs):

Uffiċjali tal-Parlament

L-MEPs jeleġġu President, 14-il Viċi President u 5 kwesturi permezz ta’ vot sigriet għal terminu ta’ 2.5 snin.

 • Il-President:
  • għandu f’idejh it-tmexxija ġenerali tal-Parlament u d-diversi operazzjonijiet tiegħu;
  • jirrappreżenta l-Parlament;
  • jiżgura l-osservanza tar-regoli u jżomm l-ordni;
  • jiftaħ, jissospendi u jagħlaq is-seduti, jippresiedi d-dibattiti u jwettaq superviżjoni tal-votazzjoni;
  • jiddeċiedi dwar l-ammissibbiltà tal-emendi, dwar mistoqsijiet u dwar il-konformità tar-rapporti; u
  • jirreferi lill-kumitati parlamentari l-kwistjonijiet li jikkonċernawhom.
 • Il-Viċi Presidenti għandhom responsabbiltajiet speċifiċi u jissostitwxxu lill-President meta jkun meħtieġ.
 • Il-kwesturi huma responsabbli għal kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji li jikkonċernaw lill-MEPs direttament.
 • Il-Bureau jikkonsisti mill-President u minn 14-il Viċi President. Dan jiddeċiedi fuq kwistjonijiet finanzjarji, organizzazzjonali u amministrattivi li jaffettwaw lill-Parlament.
 • Il-Konferenza tal-Presidenti tikkonsisti mill-President tal-Parlament u l-presidenti tal-gruppi politiċi (ara hawn taħt). Din torganizza l-ħidma politika tal-Parlament u tiddeċiedi dwar l-ippjanar leġiżlattiv.
 • Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati hija magħmula mill-Presidenti tal-kumitati permanenti u l-kumitati parlamentari speċjali kollha. Din tista’ tagħmel rakkomandazzjonijiet dwar il-ħidma tal-kumitat u l-aġendi tas-sessjoni plenarja.
 • Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet tikkonsisti mill-presidenti tad-delegazzjonijiet kollha tal-Parlament għal parlamenti xi mkien ieħor fid-dinja. Din tista’ tagħmel rakkomandazzjonijeit dwar il-ħidma tad-delegazzjonijiet.
 • Il-gruppi politiċi huma magħmula mill-MEPs abbażi tal-affinitajiet politiċi tagħhom. Huwa meħtieġ minimu ta’ 25 MEP, eletti f’mill-inqas kwart tal-pajjiżi tal-UE biex jiġi ffurmat grupp. Dawn jirċievu appoġġ finanzjarju u amministrattiv skont id-daqs tagħhom.
 • Xi MEPs ma jappartjenux għal grupp politiku. Dawn jirċievu appoġġ għall-attivitajiet parlamentari tagħhom.
 • MEPs individwali minn gruppi politiċi differenti jistgħu jiffurmaw intergrupp bejn il-partiti dwar kwistjonijiet speċifiċi bħall-benessri tal-annimali jew is-saħħa pubblika.

Proċeduri leġiżlattivi

 • proċeduri leġiżlattivi ordinarji (l-ewwel, it-tieni u t-tielet qari), fejn il-Parlament jaġixxi bħala koleġiżlatur flimkien mal-Kunsill;
 • proċeduri ta’ konsultazzjoni, fejn il-Parlament jibgħat opinjoni dwar abbozz ta’ att legali;
 • proċeduri ta’ approvazzjoni, fejn huwa neċessarju l-qbil tal-parlament qabel l-adozzjoni ta’ att legali.

Matul dawk il-proċeduri leġiżlattivi, il-Parlament jagħti attenzjoni speċifika lil kwistjonijiet bħar-rispett għad-drittijiet fundamentali, il-bażi legali, id-delegazzjoni ta’ setgħat leġiżlattivi, il-kompatibbiltà finanzjarja u r-rispett għas-sussidjarjetà .

Proċeduri fuq inizjattiva proprja

Relazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet u korpi oħrajn tal-UE

Mistoqsijiet parlamentari

 • L-MEPs jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà. Jistgħu jressqu wkoll mistoqsijiet orali, li huma segwiti minn dibattitu, lill-Kunsill jew lill-Kummissjoni.

Relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali

Sessjonijiet tal-Parlament

Kumitati

 • Il-kumitati permanenti jħejju d-deċiżjonijiet tal-Parlament fil-livell plenarju billi jippreżentaw rapporti u dokumenti oħrajn fil-qasam ta’ kompetenza speċifiku tagħhom.
 • Il-kumitati speċjali jistgħu jiġu stabbiliti għal terminu speċifiku u għal suġġett speċifiku.
 • Jistgħu jiġu stabbiliti kumitati ta’ inkjesta biex jinvestigaw allegati kontravenzjonijiet tad-dritt tal-UE jew amministrazzjoni ħażina possibbli.

Delegazzjonijiet interparlamentari

Petizzjonijiet

ATT

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

l-aħħar aġġornament 21.03.2016

Top