Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vetturi bil-mutur — sistema tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vetturi bil-mutur — sistema tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

SOMMARJU TA':

Id-Direttiva 2007/46/KE li tistabbilixxi qafas għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom

SOMMARJU

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Id-Direttiva tipprovdi lill-pajjiżi tal-UE b'qafas legali komuni għall-approvazzjoni ta' vetturi b'mutur u l-karrijiet tagħhom u tas-sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsubin għal dawn il-vetturi.

Tagħmel l-approvazzjoni tat-tip obbligatorja għall-kategoriji kollha ta’ vetturi sħaħ, inklużi dawk mibnija f’diversi stadji. Din tistabbilixxi:

qafas armonizzat b’rekwiżiti tekniċi ġenerali għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi ġodda u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi ddisinjati għal tali vetturi, sabiex jiġu ffaċilitati r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-servizz tagħhom fl-UE;

regoli rigward il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta’ partijiet u tagħmir tal-vetturi.

PUNTI EWLENIN

Id-direttiva tapplika għal karozzi, vannijiet, trakkijiet, xarabanks u kowċis li issa huma koperti minn rekwiżiti tal-UE armonizzati bis-sħiħ.

Is-sistema tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE hija bbażata fuq il-prinċipji ta’approvazzjonijiet ta’ partijiet terzi* u r-rikonoxximent reċiproku* ta’ dawn l-approvazzjonijiet.

Skont is-sistema tal-approvazzjoni tat-tip, qabel titqiegħed fis-suq, it-tip ta’ vettura jiġi ttestjat mis-servizz tekniku nazzjonali skont il-leġiżlazzjoni. Imbagħad l-Awtorità tal-Approvazzjoni nazzjonali tagħti l-approvazzjoni (“ċertifikat KE”) abbażi ta’ dawn it-testijiet. Il-manifattur jista’ japplika għall-approvazzjoni fi kwalunkwe pajjiż tal-UE.

Huwa biżżejjed li l-vettura tiġi approvata f’pajjiż tal-UE wieħed biex il-vetturi kollha tat-tip tagħha jiġu rreġistrati bl-ebda kontroll addizzjonali fl-UE abbażi taċ-ċertifikat ta’ konformità tagħhom. Ċertifikat ta’ konformità huwa dikjarazzjoni mill-manifattur li l-vettura tikkonforma mar-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE. Il-manifattur għandu r-responsabbiltà li jiżgura l-konformità tal-produzzjoni mat-tip approvat.

Id-Direttiva 2007/46/KE hija direttiva li prinċipalment tkopri l-proċedura amministrattiva li għandha tiġi segwita għall-approvazzjoni tal-vetturi.

Ir-rekwiżiti tekniċi attwali li l-vetturi għandhom jiġu ttestjati fir-rigward tagħhom huma koperti f’testi oħrajn tal-UE li huma elenkati fl-Anness IV għad-direttiva. Pereżempju, dawn it-testi:

jagħmlu ċerti karatteristiċi obbligatorji, bħal pereżempju: L-ESC (Kontroll Elettroniku tal-Istabbiltà), mirja ġodda u mtejba, fanali tal-użu matul il-jum (DRLs), protezzjoni tal-ġenb biex jiġi evitat li l-persuni għaddejjin bil-mixi u ċ-ċiklisti jaqgħu taħt vetturi u apparat kontra l-isprejjar;

jistabbilixxu rekwiżiti addizzjonali għax-xarabanks u l-kowċis (ħruġ ta’ emerġenza li huma adegwati għall-kapaċità tal-vettura, aċċess aktar faċli għall-persuni b’mobbiltà mnaqqsa, spazju residwu adegwat fil-każ li tinqaleb il-vettura, eċċ.);

ikopru wkoll ċerti obbligi ambjentali bħall-miżura standardizzata ta’ emissjonijiet ta’ CO2, limiti ta’ emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu, il-konsum tal-fjuwil, il-qawwa tal-magna jew emissjonijiet ta’ ħoss mill-vetturi.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Id-Direttiva daħlet fis-seħħ fid-29 ta' Ottubru 2007. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sat-28 ta' April 2009. Skont il-kategorija tal-vettura, id-direttiva bdiet tapplika gradwalment matul il-perjodu 2008–2014.

SFOND

L-objettiv ewlieni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi huwa li tiżgura li l-vetturi ġodda, kif ukoll il-komponenti u l-unitajiet tekniċi għall-bejgħ fis-suq, joffru livelli għoljin ta’ sikurezza u protezzjoni ambjentali.

TERMINI EWLENIN

* Approvazzjoni minn parti terza: approvazzjoni minn parti terza bħal korp indipendenti akkreditat approvat minn kull pajjiż tal-UE.

* Rikonoxximent reċiproku: Il-pajjiżi tal-UE jirrikonoxxu ċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip maħruġin mill-awtoritajiet desinjati għal dan il-għan f'pajjiżi oħrajn tal-UE.

ATT

Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Kwadru).

Emendi suċċessivi u korrezzjonijiet għad-Direttiva 2007/46/KE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss għal skopijiet ta’ referenza.

l-aħħar aġġornament 04.01.2016

Top