Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akkwist elettroniku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Akkwist elettroniku

L-ekonomija Ewropea qiegħda tħabbat wiċċha mal-ħtieġa li tnaqqas l-infiq pubbliku u li ssib sorsi ġodda ta' tkabbir ekonomiku. Il-ġeneralizzazzjoni tas-sejħiet għall-offerti għall-kuntratti pubbliċi b'mod elettroniku tista' tikkontribwixxi għall-ilħuq ta' dawn l-objettivi.

ATT

Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE.

Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE

Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni

SOMMARJU

It-transizzjoni għall-akkwist elettroniku hija parti mill-modernizzazzjoni tar-regoli Ewropej dwar l-akkwisti pubbliċi. F'April 2014 ġie adottat pakkett ta' tliet testi leġiżlattivi mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, u dawn it-testi ppermettew ir-realizzazzjoni ta' din it-transizzjoni.

X'INHU L-AKKWIST ELETTRONIKU?

L-akkwist elettroniku huwa l-użu minn korpi fis-settur pubbliku ta' mezzi elettroniċi għax-xiri ta' provvisti u servizzi jew għat-tnedija ta' sejħiet għall-offerti għal xogħlijiet pubbliċi.

Użu akbar tal-akkwist elettroniku fl-Ewropa jippermetti:

  • is-simplifikazjzoni tal-funzjonament tal-akkwisti;
  • tnaqqis fl-ammont ta' xogħol u spejjeż;
  • parteċipazzjoni akbar ta' intrapriżi ta' daqs żgħir u medju (SMEs);
  • il-feġġa ta' kwalità aħjar u prezzijiet iktar baxxi.

QAFAS LEGALI ĠDID, ĊAR, ISSIMPLIFIKAT

F'April 2014 ġie adottat qafas legali ġdid b'pakkett ta' tliet direttivi ġodda li l-miri essenzjali tiegħu huma:

  • li l-akkwist elettroniku jsir obbligatorju f'ċerti fażijiet tal-proċedura u għal korpi tax-xiri ċentrali (li jiċċentralizzaw l-ordnijiet f'isem l-awtorità kontraenti); dawn il-miżuri għandhom japplikaw minn April 2016 u għandhom jiġu implimentati għall-awtoritajiet kontraenti kollha fl-Unjoni Ewropea (UE) minn Ottubru 2018;
  • li jillimita l-ostakli tekniċi għal sottomissjonijiet transkonfini għal kuntratti pubbliċi.

Id-Direttivi jistabbilixxu qafas legali ċar li jinkludi aspetti fir-rigward tal-użu possibbli ta' firem elettroniċi. Barra minn hekk, id-Direttiva għandha l-għan li:

  • issaħħaħ l-irwol tas-sistema ta' informazzjoni e-Certis fuq iċ-ċertifikati u l-attestazzjonijiet differenti mitlubin fil-proċeduri tal-akkwisti fit-28 pajjiż tal-UE;
  • tipprovdi eżenzjonijiet li jikkonċernaw l-użu ta' mezzi elettroniċi.

Barra minn hekk, id-Direttiva dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni tipprovdi għal sistema ssimplifikata li tagħmel l-akkwist elettroniku fakultattiv, anki jekk in-notifikazzjoni elettronika qiegħda ssir obbligatorja.

Kuntest

Fil-Att dwar is-Suq Uniku tagħha, il-Kummissjoni espremiet il-volontà tagħha li timmodernizza l-qafas leġiżlattiv tal-UE fir-rigward tas-sejħiet għall-offerti għall-kuntratti pubbliċi. Il-valur ekonomiku ta' dan is-settur huwa konsiderevoli u l-introduzzjoni ta' proċeduri elettroniċi sejra ttejjeb l-effikaċja tal-kuntratti tal-akkwisti pubbliċi.

Aktar informazzjoni tista' tinstab hawn taħt:

ATTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Strateġija għall-akkwist elettroniku ( COM(2012) 179 finali- Mhux ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali).

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: L-akkwist elettroniku minn tarf sa tarf għall-modernizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika ( COM(2013) 453 final - Mhux ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali).

Din il-komunikazzjoni tispjega l-progress milħuq fl-implimentazzjoni tal-akkwisti elettroniċi mill-pubblikazzjoni b'mod elettroniku ta' avviżi ta' kuntratti għal ħlas b'mod elettroniku, kif hemm ipprovdut għal dan fil-Komunikazzjoni tal-2012.

L-aħħar aġġornament: 09.11.2014

Top