Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
It-tisħiħ tal-kompetittività globali tal-fondi ta’ investiment tal-UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

It-tisħiħ tal-kompetittività globali tal-fondi ta’ investiment tal-UE

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 2009/65/KE — regoli fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS)

X'INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

 • Hija tistabbilixxi regoli uniformi dwar il-fondi ta' investiment, sabiex tippermetti l-offerta transkonfinali tal-fondi ta' investiment regolati fuq livell tal-UE.
 • Hija tistipula r-regolamenti ewlenin li jiggvernaw l-UCITS*.

PUNTI EWLENIN

L-għanijiet ewlenin tad-Direttiva huma li:

 • toffri lill-investituri għażla usa’ ta’ prodotti bi spiża aktar baxxa permezz ta’
  • suq tal-UCITS aktar effikaċi fl-UE
  • informazzjoni aħjar għall-investituri
  • superviżjoni aktar effikaċi tal-fondi; u
 • iżżomm is-settur tal-investiment tal-UE kompetittiv billi taġġusta r-regoli għall-iżviluppi tas-suq.

B’mod partikolari, din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar:

 • informazzjoni għall-investituri permezz ta’ dokument standardizzat ta’ informazzjoni sommarja sabiex ikun aktar faċli għall-konsumatur li jifhem il-prodott,
 • passaport Ewropew ġenwin għall-kumpaniji maniġerjali UCITS, li jippermetti kumpanija maniġerjali f’pajjiż wieħed tal-UE timmaniġġja fondi f’pajjiżi oħrajn tal-UE,
 • il-kummerċjalizzazzjoni ta’ UCITS f’pajjiżi oħrajn, eż. billi tissimplifika l-proċeduri amministrattivi,
 • fużjonijiet ta’ UCITS f’pajjiżi oħrajn,
 • superviżjoni aktar b’saħħitha ta’ UCITS u tal-kumpaniji li jimmaniġġjawhom, pereżempju, permezz ta’ kooperazzjoni mtejba bejn is-superviżuri nazzjonali tas-servizzi finanzjarji.

Id-Direttiva 2009/65 hija r-raba’ verżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-UCITS, li ħadet post id-Direttiva 85/611/KEE dwar l-UCITS.

Id-Direttiva 2009/65 ġiet emendata mid-Direttiva 2014/91/UE (UCITS V), li introduċiet regoli ġodda dwar id-depożitarji ta’ UCITS (l-entità li żżomm l-assi), pereżempju, l-entitajiet eliġibbli sabiex jassumu dan ir-rwol, il-kompiti tagħhom, l-arranġamenti ta’ delega u r-responsabbiltà tad-depożitarji.

Din kienet supplementata wkoll mir-Regolament (UE) 2016/438 li jindirizza riskji mhux tas-suq relatati mal-attivitajiet tad-depożitarji. Huwa jkopri aspetti tad-doveri tad-depożitarji bħal:

 • is-salvagwardja tal-assi tal-UCITS;
 • dmirijiet ta’ sorveljanza (eż. verifika li investimenti tal-UCITS huma konsistenti mal-istrateġiji tal-investiment tagħhom kif deskritti fir-regoli tagħhom u joffru dokumenti jew jiżguraw li l-UCITS ma jiksrux ir-restrizjonijiet tal-investiment tagħhom); u
 • ir-responsabbiltà għall-assi.

Regolament (UE) 2016/438 jistipula wkoll rekwiżiti ta' diliġenza dovuta speċifika għall-protezzjoni tal-insolvenza tal-assi tal-UCITS, kif ukoll rekwiżiti dettaljati tal-indipendenza għall-maniġers u l-kustodji tal-UCITS.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Ilha tapplika mis-7 ta' Diċembru 2009. Pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sat-30 ta' Ġunju 2011.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

* TERMINI EWLENIN

Impriżi għall-investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS): mezzi ta' investiment li jiġbru l-kapital tal-investituri u jinvestu dak il-kapital b'mod kollettiv permezz tal-portafoll ta' mezzi finanzjarji bħal stokks, bonds u titoli oħra.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32–96)

Emendi suċċessivi għad-Direttiva,2009/65/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

Corrigendum

ATTI RELATATI

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 583/2010 tal-1 ta’ Lulju 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tagħrif ewlieni għall-investitur u l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati meta jingħata tagħrif ewlieni għall-investitur jew il-prospett b’mezz li jibqa’ li mhuwiex stampat jew permezz ta’ sit elettroniku (ĠU L 176, 10.7.2010, p. 1–15)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 584/2010 tal-1 ta’ Lulju 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-forma u l-kontenut tal-ittra ta’ notifika u attestazzjoni UCITS standardizzati, l-użu ta’ komunikazzjoni elettronika bejn l-awtoritajiet kompetenti għall-fini ta’ notifika, u proċeduri għal verifiki fuq il-post u investigazzjonijiet u l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti (ĠU 176, 10.7.2010, p. 16–27)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/43/UE tal-1 ta’ Lulju 2010 li timplimenta d-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti organizzazzjonali, il-konflitti ta’ interess, il-kondotta fin-negozju, l-immaniġġjar tar-riskji u l-kontenut tal-ftehim ta’ bejn id-depożitarju u l-kumpanija maniġerjali (ĠU L 176, 10.7.2010, p. 42–61)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/42/UE tal-1 ta’ Lulju 2010 li timplimenta d-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti dispożizzjonijiet li jikkonċernaw fużjonijiet ta’ fondi, strutturi prinċipali-alimentatriċi u l-proċedura tan-notifikazzjoni (ĠU L 176, 10.7.2010, p. 28–41)

Corrigendum

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/438 tas-17 ta' Diċembru 2015 li jissupplementa d-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-obbligi tad-depożitarji C/2015/9160 (ĠU L 78, 24.3.2016, p. 11–30)

l-aħħar aġġornament 02.08.2016

Top