Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Residwi ta’ prodotti medeċinarji veterinarji fl-ikel li joriġina mill-annimali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Residwi ta’ prodotti medeċinarji veterinarji fl-ikel li joriġina mill-annimali

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 470/2009 — proċeduri tal-UE għall-istabbiliment ta’ limiti residwi ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi f’oġġetti ta’ ikel li joriġinaw mill-annimali

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Ir-regolament jistabbilixxi regoli dwar il-limiti massimi ta’ residwi għas-sustanzi attivi farmakoloġikament, bħal antibijotiċi, użati fil-mediċina veterinarja fir-rigward tal-ikel li joriġina mill-annimali, inkluż il-laħam, il-ħut, il-ħalib, il-bajd u l-għasel — sabiex tiġi żgurata s-sigurtà fl-ikel.

F’dan ir-rigward jistabbilixxi:

il-limitu massimu ta’ residwi*,

il-punt ta’ referenza għall-azzjoni* fir-rigward ta' każijiet fejn il-limitu massimu ta’ residwi ma ġiex ikkalkulat.

PUNTI EWLENIN

L-applikant għal awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-prodott medeċinali veterinarju — li fih tintuża kwalunkwe sustanza farmakoloġikament attiva — għandu jissottometti applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini. L-Aġenzija trid tagħti opinjoni li tikkonsisti minnvalutazzjoni xjentifika tar-riskju u rakkomandazzjonijiet għall-ġestjoni tar-riskju.

L-Aġenzija tiddeċiedi jekk tapplikax l-limiti massimi ta’ residwi stabbiliti għall-ikel jew għal speċijiet partikolari. Il-Kummissjoni Ewropea tiffissa regoli dwar il-kundizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-kalkolu tal-limiti ta’ residwi.

Il-valutazzjoni tar-riskju għandha tqis sewwa jekk it-tip u l-ammont tar-residwu kkunsidrat jippreżentax tħassib relatat mas-sikurezza għas-saħħa tal-bniedem.

Ir-rakkomandazzjonijiet għall-ġestjoni tar-riskju għandhom jevalwaw varjetà ta’ fatturi, inkluż id-disponibbiltà ta’ sustanzi alternattivi għall-kura tal-ispeċi rilevanti.

Il-Kummissjoni tikklassifika s-sustanzi farmakoloġikament attivi li diġà kienu soġġetti għal opinjoni mill-Aġenzija. Tista’ tistabbilixxi punti ta’ refernza għall-azzjoni għar-residwi ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi li mhumiex ikklassifikati.

F’ċerti każijiet, il-Kummissjoni jew pajjiż tal-UE jistgħu jissottomettu talba għall-opinjoni dwar l-limiti massimi ta’ residwi lill-Aġenzija. Każijiet bħal dawn jinkludu ċirkostanzi fejn is-sustanza in kwistjoni tiġi awtorizzata għall-użu f’pajjiż li mhuwiex fl-UE.

Numru ta’ sustanzi huma esklużi mill-iskop ta’ dan ir-Regolament, inkluż sustanzi koperti mir-Regolament tal-UE dwar kontaminanti fl-ikel.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Daħal fis-seħħ fis-6 ta’ Lulju 2009.

SFOND

Ir-regoli preċedenti tal-UE dwar din il-kwistjoni kienu kumplessi wisq u wasslu għal tnaqqis fid-disponnibiltà ta’ mediċini għall-annimali li jipproduċu l-ikel fl-UE. Dan ir-regolament ġie introdott biex jiżgura kemm is-sigurtà tal-konsumatur, kif ukoll id-disponibbiltà tal-mediċini veterinarji biex jikkuraw mard speċifiku.

TERMINI EWLENIN

* Limitu massimu ta’ residwi: il-konċentrazzjoni massima ta’ residwi ta’ sustanza farmakoloġikament attiva li tista’ tkun permessa fl-ikel li joriġina mill-annimali.

* Punt ta’ referenza għall-azzjoni: il-livell ta’ residwu ta’ sustanza farmakoloġikament attiva stabbilita għal raġunijiet ta’ kontroll fil-każ ta’ ċerti sustanzi li għalihom il-limitu massimu ta’ residwi ma ġiex stabbilit. Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni huma stabbiliti f’konsultazzjoni ma’ laboratorji uffiċjali ta’ kontroll.

ATT

Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta’ limiti ta’ residwi ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11-22)

ATTI RELATATI

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali (ĠU L 15, 20.1.2010, p. 1-72)

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 37/2010 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata hija għal referenza biss.

l-aħħar aġġornament 02.12.2015

Top