Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistema ta’ riżorsi proprji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sistema ta’ riżorsi proprji

Id-deċiżjoni ta’ riżorsi proprji tistabbilixxi dispożizzjonijiet bażiċi għall-finanzjament tal-baġit tal-Unjoni Ewropea.

ATT

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/436/KE, Euratom tas-7 ta’ Ġunju 2007 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej

SOMMARJU

It-tħaddim tal-Unjoni Ewropea (UE) tiddependi minn baġit ibbilanċjat li huwa ffinanzjat totalment minn riżorsi proprji. Il-limitu tar-riżorsi proprji huwa miżmum sa 1.23 % tad-dħul gross nazzjonali (GNI) tal-Istati Membri kollha.

Hemm tliet kategoriji ta’ riżorsi proprji: riżorsi proprji tradizzjonali, ir-riżorsi proprji bbażati fuq it-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) u r-riżorsi proprji bbażati fuq id-dħul gross nazzjonali (GNI). Sorsi oħrajn ta’ dħul jinkludu taxxi mħallsin minn uffiċjali, drittijiet imposti fuq ditti mill-Unjoni u interessi fuq dewmien ta’ ħlasijiet.

Riżorsi proprji tradizzjonali

Riżorsi proprji tradizzjonali jikkonsistu f’dazji doganali u imposti fuq il-produzzjoni taz-zokkor fi ħdan l-Unjoni. Stati Membri jistgħu iżommu, bħala spejjeż tal-ġbir, 25 % tal-ammonti miġburin.

Riżorsa tal-VAT

Rata uniformi ta’ 0.30 % tinġabar mill-bażi armonizzata tal-VAT ta’ kull Stat Membru. Il-bażi tal-VAT hija limitata għal 50 % tad-dħul gross nazzjonali ta’ kull pajjiż (GNI) L-għan ta’ din ir-regola huwa illi tipprevjeni milli Stati Membri aktar foqra jkollhom iħallsu ammont spropozjonat.

Riżorsi bbażati fuq il-GNI

Perċentwal uniformi huwa meħud mid-dħul gross nazzjonali (GNI) ta’ kull Stati Membru tal-UE Dan jintuża sabiex tkun iffinanzjata l-parti tal-baġit tal-UE li mhijiex koperta minn riżorsi proprji oħrajn u sorsi oħrajn ta’ dħul. L-għan huwa l-bilanċ bejn id-dħul u l-infiq.

Korrezzjonijiet favur ċerti Stati Membri

Il-korrezzjonijiet huma bbażati fuq il-prinċipju fejn kwalunkwe Stat Membru li jsostni piż baġitarju li huwa eċċesiv fir-rigward tal-prosperità relattiva tiegħu ikun probabbli li jibbenefika minn korrezzjoni meta jasal iż-żmien.

Il-pajjiżi li jibbenefikaw minn din it-tip ta’ miżura huma r-Renju Unit, il-Ġermanja, l-Awstrija, il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Isvezja.

Ġbir ta’ riżorsi proprji

Il-metodu għall-ġbir ta’ riżorsi proprji huwa determinat minn dispożizzjonijiet nazzjonali li huwa eżaminati b’mod regolari mill-Kummissjoni. L-Istati Membri jinformaw lill-Kummissjoni dwar xi anomaliji li jkollhom impatt finanzjarju fir-rigward tal-ġbir.

Modifikazzjoni għas-sistema tal-UE tar-riżorsi proprji

F’Ġunju 2011, il-Kummissjoni ssottomettiet deċiżjoni abbozz tal-Kunsill dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-UE għall-2014-2020. Id-Deċiżjoni, li ġiet adottata mill-Kunsill f’Mejju 2014, se tidħol fis-seħħ biss meta ratifikata mill-Istati Membri kollha. Madankollu, ladarba tidħol fis-seħħ, tkun tapplika b’mod retroattiv b’effett mill-1 ta’ Jannar 2014.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ - Data ta' skadenza

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Deċiżjoni Nru. 2007/436/KE, Euratom

1.1.2007

-

ĠU L 163 tat-23.6.2007

ATTI RELATATI

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru. 1287/2003 tal-15 ta' Lulju 2003 fuq l-armonizzazzjoni tad-dħul gross nazzjonali bi prezzijiet tas-suq (Regolament GNI) (ĠU L 181, 19.7.2003)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/245/KE ta' l-20 ta Marzu 1997 li tippreskrivi l-arranġamenti għat-trażmissjoni ta' informazzjoni lill-Kummissjoni mill-Istati Membri taħt is-sistema tar-riżorsi tagħhom tal-Kummissjoni (ĠU L 97, 12.4.1997)

Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru. 1553/89 dwar l-arranġamenti uniformi definittivi għall-ġbir ta' riżorsi proprji li jakkumulaw mit-taxxa tal-valur miżjud (ĠU L 155, 7.6.1989)

Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar il-metodi u l-proċedura għat-tqegħid tad-dispożizzjoni tar-riżorsa proprja bbażata fuq taxxa fuq il-valur miżjud (COM(2011) 737 final - mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).

Din il-proposta, li għandha tirrevoka u tissostitwixxi r-Regolament (KEE, Euratom) Nru. 1553/89, għandha l-għan li tiddefinixxi l-metodu li għandu jintuża mill-Istati Membri sabiex jikkalkolaw ir-riżorsi proprji tal-VAT il-ġodda kif ukoll il-proċeduri għad-disponibilità tagħha għall-baġit tal-UE.

Rapport tal-Kummissjonilill-Kunsill u lill-Parlamet Ewropew - Is-seba' rapport skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KEE Euratom) no 1553/89 dwar il-ġbir tal-VAT u l-proċeduri ta' kontroll (COM(2014) 69 final - mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).

Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 168, 7.6.2014).

Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru. 608/2014 tas-26 ta' Mejju 2014 li jistabbilixxi miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 168, 7.6.2014).

Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru. 609/2014 tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali, dawk ibbażati fuq il-VAT u dawk ibbażati fuq l-ING u dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti (Tfassil mill-ġdid) (ĠU L 168, 7.6.2014).

L-aħħar aġġornament: 11.06.2014

Top