Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) tal-UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) tal-UE

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE — is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) tal-UE

SOMMARJU

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Tikkodifika f'biċċa leġislazzjoni waħda l-emendi kollha għas-Sitt Direttiva dwar il-VAT oriġinali, b'hekk tiċċara l-leġislazzjoni tal-UE dwar il-VAT li hemm fis-seħħ fil-preżent.

PUNTI EWLENIN

Il-VAT tiġi applikata fuq it-transazzjonijiet kollha mwettqa fl-UE għall-kunsiderazzjoni (pagament) minn persuna taxxabbli, jiġifieri individwu jew korp li jforni oġġetti u jipprovdi servizzi taxxabbli matul il-kors tan-negozju. Importazzjonijiet minn kwalunkwe persuna bħal din huma soġġetti wkoll għal VAT.

Transazzjonijiet taxxabbli jinkludu forniment ta' oġġetti jew għoti ta' servizzi fi ħdan pajjiż tal-UE waħdieni, akkwisti ta' oġġetti intra-UE (oġġetti fornuti jew mibgħuta jew trasportati minn negozji f'pajjiż tal-UE wieħed għal negozju f'ieħor) u importazzjonijiet ta' oġġetti għal ġewwa l-UE minn barra.

Dwar il-post tat-tranżazzjoni, japplikaw regoli differenti jiddependi min-natura tat-tranżazzjoni, it-tip ta' prodott fornut, u minn jekk ikunx involut trasport.

Forniment ta' oġġetti - il-post tat-tassazzjoni huwa fejn jiġu pprovduti l-oġġetti.

Akkwist ta' oġġetti intra-UE - il-post tat-tassazzjoni huwa l-post fejn il-parti li tixtri l-oġġetti twassalhom, jiġifieri il-pajjiż tal-UE fejn l-oġġetti jkunu jinsabu finalment wara trasport minn pajjiż tal-UE ieħor.

Importazzjonijiet ta' oġġetti fl-UE minn pajjiżi mhux tal-UE huma ġeneralment intaxxati fil-pajjiż tal-UE fejn jaslu.

Forniment ta' oġġetti - il-post tat-tassazzjoni huwa fejn jiġu pprovduti l-oġġetti. Dan jiddependi mhux biss fuq in-natura tas-servizz ipprovdut iżda wkoll fuq l-istatus tal-klijent li jkun qed jirċievi s-servizz. Sabiex jiġi żgurat li s-servizz jiġi ntaxxat fil-post fejn huwa tabilħaqq ikkunsmat, hemm xi eċċezzjonijiet għal dawn ir-regoli ġenerali, bħal:

servizzi relatati mal-proprjetà immobbli (bini),

trasport tal-passiġġieri,

attivitajiet relatati mal-kultura, sport, edukazzjoni u divertiment,

servizzi ta' ristorant.

Tibda titħallas il-VAT jiddependi fuq in-natura tat-tranżazzjoni, eż. meta l-oġġetti jew servizzi jiġu fornuti. L-episodju li jinvolvi ħlas għal akkwist intra-UE (xiri) ġeneralment iseħħ meta jiġu akkwistati l-oġġetti, jiġifieri meta l-forniment ta' oġġetti simili fil-pajjiż tal-akkwist tal-UE jitqies li jkun sar. Għal importazzjonijiet għal ġewwa l-UE, l-episodju li jinvolvi ħlas iseħħ meta l-oġġetti jinġiebu fil-pajjiż tal-UE.

L-ammont taxxabbli fil-każ tal-provvista ta' oġġetti u servizzi u l-akkwist intra-UE ta' oġġetti jinkludi l-pagamenti kollha lill-fornitur li jkunu saru għall-provvista. Fejn jiġu importati oġġetti, l-ammont taxxabbli huwa l-valur tagħhom għall-għanijiet tal-klijenti. Dazji, taxxi u imposti oħrajn huma inklużi fl-ammont taxxabbli iżda l-VAT infisha, skontijiet fuq il-prezz u ribassi mogħtija lill-klijent huma esklużi.

Ir-rata tal-VAT standard li għandha tiġi applikata mill-pajjiżi tal-UE kollha għal oġġetti u servizzi mhijiex inqas minn 15%. Il-pajjiżi tal-UE jistgħu japplikaw 1 jew 2 rati mnaqqsin ta' mhux inqas minn 5% għal oġġetti jew servizzi speċifiċi elenkati fl-Anness III għad-Direttiva. Numru ta' dispożizzjonijiet li jidderogaw minn dawn ir-regoli (rati iktar baxxi, rati mnaqqsin fuq oġġetti jew servizzi oħrajn, eċċ.) japplikaw ukoll skont ċerti kundizzjonijiet.

Id-Direttiva tipprovdi għal eżenzjonijiet mill-VAT. Ħafna minn dawn huma eżenzjonijiet mingħajr id-dritt ta' tnaqqis, eż. servizzi finanzjarji u tal-assigurazzjoni, servizzi ta' kura medika jew soċjali. Madankollu, eżenzjonijiet bid-dritt li jsir tnaqqis jeżistu wkoll, eż. provvista ta' oġġetti intra-UE jew esportazzjonijiet ta' oġġetti lejn pajjiż mhux tal-UE. Ċerti eżenzjonijiet huma obbligatorji għall-Istati Membri, filwaqt li oħrajn huma fakultattivi.

Persuna taxxabbli għandha d-dritt li tnaqqas l-ammont ta' VAT imħallas fuq oġġetti jew servizzi akkwistati fil-pajjiż tal-UE fejn isiru dawn it-transazzjonijiet. Din il-VAT ta' dħul tista' titnaqqas mill-VAT pagabbli fuq transazzjonijiet taxxabbli, eż. provvisti domestiċi ta' oġġetti jew servizzi. B'mod ġenerali ma hemm ebda dritt li jitnaqqas fil-każ ta' attività ekonomika eżenti, jew jekk il-persuna taxxabbli tikkwalifika għal skema speċjali. F'ċerti każijiet, it-tnaqqis jista' jkun limitat jew jista' jiġi aġġustat.

Id-Direttiva tistabbilixxi l-obbligi ta' persuni taxxabbli u ta' ċerti persuni mhux taxxabbli. Ġeneralment, il-VAT titħallas minn persuna taxxabbli li tagħti servizz jew tforni oġġett taxxabbli. Eċċezzjonijiet jinkludu transazzjonijiet speċifiċi fejn ikun il-klijent li jħallas il-VAT, eż. provvista tal-gass naturali u transazzjonijiet fejn il-pajjiż tal-UE jista' jagħżel li jinnomina lill-klijent biex iħallas il-VAT, bħal fil-każ ta' ċerti provvisti sensittivi għal frodi, bħall-benefiċċji tal-emissjonijiet (sal-31 ta' Diċembru 2018).

Id-Direttiva tipprovdi derogi mill-pajjiżi tal-UE minn regoli tal-VAT standard, eż. biex tipprevjeni ċerti tipi ta' evażjoni fiskali. Hemm ukoll skemi tal-VAT speċjali mfasslin biex inaqqsu l-burokrazija, eż. għal negozji żgħar u għall-bdiewa.

MINN META BDIET TAPPLIKA DIN ID-DIRETTIVA?

Mill-1 ta’ Jannar 2007.

Għal aktar tagħrif, ara VAT fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea.

ATT

Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE ta' 28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 2006/112/KE

1.1.2007

1.1.2008

ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1–118

Emendi u korrezzjonijiet suċċessivi għad-Direttiva 2006/112/KE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata hija għal referenza biss.

ATTI RELATATI

Direttiva tal-Kunsill 2009/132/KE tad-19 ta’ Ottubru 2009 li tiddetermina l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 143(b) u (c) tad-Direttiva 2006/112/KE dwar l-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud fuq l-importazzjoni finali ta’ ċerti oġġetti (ĠU L 292, 10.11.2009, p. 5–30)

Direttiva tal-Kunsill 2008/9/KE tat-12 ta’ Frar 2008 li tistabbilixxi regoli dettaljati għar-rifużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud, prevista fid-Direttiva 2006/112/KE, għal persuni taxxabbli mhux stabbiliti fl-Istat Membru ta’ rifużjoni iżda stabbiliti fi Stat Membru ieħor (ĠU L 44, 20.2.2008, p. 23–28)

Direttiva tal-Kunsill 2007/74/KE ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 dwar l-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud u d-dazju tas-sisa fuq oġġetti importati minn persuni li jkunu qed jivvjaġġaw minn pajjiżi terzi (ĠU L 346, 29.12.2007, p. 6–12)

Direttiva tal-Kunsill 2006/79/KE tal-5 ta’ Ottubru 2006 dwar eżenzjonijiet mit-taxxi applikabbli għall-importazzjoni ta' kunsinni żgħar ta' merkanzija ta' natura mhux kummerċjali minn pajjiżi terzi (verżjoni kodifikata) (ĠU L 286, 17.10.2006, p. 15–18)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1798/2003 tas-7 ta' Ottubru 2003 dwar il-koperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru. 218/92 (ĠU L 264, 15.10.2003, p. 1–11)

l-aħħar aġġornament 15.10.2015

Top