Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
L-indirizzar tal-perjodi ta’ nixfa u tal-iskarsezza tal-ilma fl-UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

L-indirizzar tal-perjodi ta’ nixfa u tal-iskarsezza tal-ilma fl-UE

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Komunikazzjoni (KUMM(2007) 414 finali) – l-indirizzar tal-iskarsezza tal-ilma u tal-perjodi ta' nixfa fl-UE

X’INHU L-GĦAN TAL-KOMUNIKAZZJONI?

Din tirrikonoxxi l-isfidi ewlenin li jirriżultaw mill-iskarsezza tal-ilma u l-perjodi medji u twal ta’ nixfa fl-Unjoni Ewropea (UE). Hija tipprovdi linji gwida biex dawn jiġu indirizzati. Dawn għandhom x’jaqsmu ma’:

 • l-ipprezzar tal-ilma,
 • l-allokazzjoni tal-ilma,
 • il-prevenzjoni tan-nixfa u r-reazzjonijiet għall-perjodi ta’ nixfa,
 • alternattivi għall-provvista tal-ilma,
 • informazzjoni ta’ kwalità għolja u soluzzjonijiet teknoloġiċi li jindirizzaw l-iskarsezza tal-ilma u l-perjodi ta’ nixfa.

PUNTI EWLENIN

 • Sabiex jiġu rimedjati problemi ta’ skarsezza tal-ilma u ta’ nixfa, jeħtieġ li jiġu indirizzati xi kwistjonijiet. Dawn jinkludu:
  • il-ħtieġa li tiġi implimentata bis-sħiħ id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma sabiex tiġi indirizzata l-ġestjoni ħażina tar-riżorsi tal-ilma,
  • politiki tal-ipprezzar tal-ilma nazzjonali ineffiċjenti,
  • l-ippjanar tal-użu tal-art,
  • il-promozzjoni ta’ miżuri għall-iffrankar tal-ilma, u
  • il-ħtieġa li tittieħed azzjoni b’mod integrat u xjentifiku.
 • Il-pajjiżi tal-UE jridu jistabbilixxu l-prezz korrett għall-ilma, bl-użu ta’ politika ta’ pprezzar effettiv tal-ilma.
 • L-allokazzjoni tal-ilma u l-finanzjament relatat mal-ilma jridu jkunu aktar effiċjenti biex jillimitaw l-effetti avversi fil-baċiri tax-xmajjar. Għandhom jittieħdu miżuri speċjali b’mod partikolari biex tiġi implimentata d-Direttiva dwar il-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika.
 • Il-ġestjoni tar-riskju tan-nixfa tista’ tittejjeb jekk il-pajjiżi tal-UE jiżviluppaw pjanijiet għall-ġestjoni tar-riskju tan-nixfa fejn huwa neċessarju, u jekk jiskambjaw prattiki tajba u metodoloġiji fil-livell tal-UE. Il-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE u l-Mekkaniżmu Ewropew għall-Protezzjoni Ċivili jistgħu jgħinu biex jiżguraw li l-pajjiżi tal-UE jirċievu għajnuna adegwata mingħajr dewmien.
 • Sabiex tgħin biex jonqsu t-tnixxijiet u l-ħela, il-Kummissjoni Ewropea tirrakkomanda, pereżempju, li jiġu żviluppati standards għal apparat li juża l-ilma flimkien ma’ leġiżlazzjoni speċifika għal prodotti li ma jużawx l-enerġija li jużaw l-ilma (eż. viti, shower heads, tojlits).
 • Il-konsumaturi u l-operaturi ekonomiċi wkoll għandhom ikunu involuti sabiex irawwmu l-emerġenza ta’ kultura tal-iffrankar tal-ilma.
 • L-għarfien imtejjeb u l-ġbir tad-data huma integrali għat-teħid tad-deċiżjonijiet. Sistema ta’ informazzjoni dwar l-iskarsezza tal-ilma u l-perjodi ta’ nixfa mal-Ewropa kollha għandha tkun integrata fis-Sistema ta’ Tagħrif dwar l-Ilma għall-Ewropa (WISE).
 • Abbażi ta’ informazzjoni mill-pajjiżi tal-UE u l-ħidma tagħha stess, il-Kummissjoni ħejjiet Rapporti ta’ Segwitu annwali (2008-2010) li vvalutaw l-implimentazzjoni tal-għażliet ta’ politika mal-UE.
 • Dokument sussegwenti tal-2012, il-“Blueprint għas-Salvagwardja tar-Riżorsi tal-Ilma tal-Ewropa” jinkludi Reviżjoni tal-Politika dwar l-iskarsezza tal-ilma u n-nixfiet. Dan jiddikjara li ma ntlaħaqx l-għan li l-iskarsezza tal-ilma u x-xejriet ta’ nixfa jitreġġgħu lura.

SFOND

 • L-ilma huwa riżorsa prezzjuża, iżda d-disponibbiltà tiegħu tista’ tkun temporanjament baxxa minħabba perjodi ta’ nixfa, jew perjodu ta’ żmien kontinwu li matulu d-domanda għall-ilma taqbeż ir-riżorsi tal-ilma li jistgħu jintużaw (skrasezza tal-ilma).
 • Il-problemi ta’ disponibbiltà tal-ilma jaffettwaw ħafna reġjuni fl-Ewropa. Sal-2007, mill-inqas 11 % tal-popolazzjoni tal-UE u 17 % tal-art tagħha kienu ġew affettwati mill-iskarsezza tal-ilma. Din il-kwistjoni teħtieġ azzjoni kkombinata fuq il-livell tal-UE, u huwa aktar u aktar neċessarju li tittieħed azzjoni minħabba li n-nuqqas ta’ ilma x’aktarx li se jippersisti minħabba t-tibdil fil-klima.
 • Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill - Li tindirizza l-isfida ta’ l-iskarsezza ta’ l-ilma u l-perjodi ta’ nixfa fl-Unjoni Ewropea (KUMM (2007) 414 finali tat-18.7.2007)

DOKUMENTI RELATATI

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Blueprint għas-Salvagwardja tar-Riżorsi tal-Ilma tal-Ewropa (COM(2012) 673 final tal-14.11.2012)

l-aħħar aġġornament 21.02.2017

Top