Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programm Internazzjonali għall-Konservazzjoni tad-Denfil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programm Internazzjonali għall-Konservazzjoni tad-Denfil

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Deċiżjoni 1999/337/KE dwar l-iffirmar mill-Komunità Ewropea tal-Ftehim dwar il-Programm għall-Konservazzjoni Internazzjonali tad-Dniefel

X'INHU L-GĦAN TA' DIN ID-DEĊIŻJONI?

 • Tippermetti lill-Unjoni Ewropea (UE) tapprova l-Ftehim dwar il-Programm Internazzjonali għall-Konservazzjoni tad-Denfil li għandu l-għan li jnaqqas il-mortalità tad-dniefel matul is-sajd għat-tonn.
 • Wittiet ukoll it-triq sabiex l-UE tissieħeb fil-Kummissjoni Inter-Amerikana tat-Tonn Tropikali (IATTC)li hija responsabbli għall-konservazzjoni u għall-ġestjoni tat-tonn u ta’ riżorsi marini oħrajn fil-Lvant tal-Oċean Paċifiku.
 • Dawn iż-żewġ passi meħudin jippermettu lill-UE taqdi rwol attiv fil-ġestjoni tal-Ftehim.

PUNTI EWLENIN

Il-ftehim dwar il-Programm Internazzjonali għall-Konservazzjoni tad-Denfil huwa mmirat sabiex jillimita l-mortalità tad-dniefel matul is-sajd għat-tonn fil-Lvant tal-Oċean Paċifiku.

B’mod speċifiku, għandu l-għan li:

 • gradwalment inaqqas il-mortalità inċidentali tad-dniefel fis-sajd bit-tartarun tal-borża* għat-tonn fil-Lvant tal-Oċean Paċifiku sa livelli li joqorbu lejn ix-xejn, billi jistabbilixxi limiti annwali;
 • jippromwovi r-riċerka għall-fini ta’ tfittix ta’ modi li ma jagħmlux ħsara lill-ekoloġija ta’ kif jinqabad it-tonn isfar kbir, mhux flimkien mad-dniefel;
 • jiżgura s-sostenibbiltà fit-tul tal-istokkijiet tat-tonn billi jevita l-qabda aċċessorja* u l-iskartar ta’ tonn li għadu qed jikber.

Miżuri

Il-partijiet għall-ftehim huma obbligati jillimitaw il-mortalità inċidentali totali tad-dniefel matul is-sajd għat-tonn għal mhux aktar minn 5,000 fis-sena (fl-2015, il-mortalità attwali kienet ta’ 533 denfil). Sabiex jinkiseb dan, huma qablu li:

 • jistabbilixxu sistema li tipprovdi inċentivi lill-kaptani ta’ bastimenti sabiex tonqos il-mortalità inċidentali tad-dniefel, kif ukoll sistema ta’ taħriġ u ta’ ċertifikazzjoni tekniċi għall-kaptani;
 • jippromwovu r-riċerka għall-fini ta’ titjib tal-irkaptu, tat-tagħmir u tat-tekniki tas-sajd;
 • jistabbilixxu sistema ġusta għall-assenjazzjoni tal-limiti ta’ mortalità tad-dniefel (DMLs), skont ir-regoli tal-ftehim;
 • jimponu ċerti rekwiżiti operazzjonali (li jikkonċernaw l-irkaptu u t-tagħmir għas-sikurezza tad-dniefel, u l-ħlus ta’ dniefel, eċċ.) fuq il-bastimenti;
 • jiżviluppaw sistema għall-intraċċar u għall-verifika tat-tonn li jinqabad b’mortalità jew b’korriment serju jew mingħajrhom tad-dniefel;
 • jiskambjaw data mir-riċerka xjentifika.

Is-sostenibbiltà fit-tul

Sabiex tiġi żgurata s-sostenibbiltà fit-tul tal-ħajja marina, il-partijiet kontraenti jridu:

 • ifasslu programmi li jagħmluha possibbli li jiġu vvalutati, issorveljati u mminimizzati l-qabdiet inċidentali ta’ tonn li għadu qed jikber u ta’ speċijiet mhux fil-mira;
 • jiżviluppaw u jeħtieġu l-użu ta’ rkaptu u ta’ tekniki tas-sajd selettivi;
 • jeħtieġu li l-bastimenti jeħilsu ħajjin lill-fkieren tal-baħar u lil speċijiet mheddin oħrajn.

Minbarra dawn l-obbligi speċifiċi, il-partijiet firmatarji jridu jissodisfaw ukoll l-obbligi li ġejjin sabiex jiżguraw is-sostenibbiltà fit-tul tal-istokkijiet tat-tonn u ta’ stokkijiet oħrajn tal-ħajja marina:

 • jadottaw miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ ġestjoni;
 • jivvalutaw il-qabdiet u l-qabdiet inċidentali ta’ tonn isfar li għadu qed jikber u ta’ stokkijiet oħrajn ta’ riżorsi marini ħajjin assoċjati mas-sajd għat-tonn.

Programm ta’ osservazzjoni

Il-partijiet kollha jridu jintroduċu programm ta’ osservazzjoni abbord għall-bastimenti b’kapaċità tat-trasport ta’ aktar minn 363 tunnellata metrika. L-osservaturi abbord iridu jagħmlu taħriġ speċjalizzat u jiġbru l-informazzjoni rilevanti kollha dwar l-operazzjonijiet tas-sajd tal-bastiment li jkunu assenjati lilu.

Il-partijiet iridu jirrispettaw dawn ir-rekwiżiti u r-rekwiżiti operazzjonali permezz ta’:

 • ċertifikazzjoni annwali u programm ta’ spezzjoni għall-bastimenti;
 • sanzjonijiet applikabbli fil-każ ta’ ksur;
 • inċentivi.

Reviżjoni u valutazzjoni

 • Kull parti ser twaqqaf Kumitat Nazzjonali ta’ Konsulenza Xjentifika sabiex iwettaq reviżjonijiet u valutazzjonijiet xjentifiċi, jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-gvern tiegħu stess u jara li jseħħ skambju regolari ta’ data bejn il-partijiet. Fil-prattika, dan ir-rwol ħaduhom f’idejhom il-Persunal Xjentifiku tal-IATTC u l-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv tal-IATTC.
 • Ġie stabbilit Bord Internazzjonali ta’ Reviżjoni, imsawwar minn rappreżentanti tal-partijiet firmatarji, minn NGOs u mill-industrija tat-tonn. Din il-Kummissjoni twettaq kompiti superviżorji u ta’ analiżi. Tagħti pariri għat-twettiq tal-miżuri rilevanti tal-partijiet sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-ftehim.

META TAPPLIKA D-DEĊIŻJONI?

Ilha tapplika mis-26 ta’ April 1999.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

* TERMINI EWLENIN

Tartarun tal-borża: tip ta’ xibka użata sabiex jinqabad il-ħut f’wiċċ l-ilma jew kważi f’wiċċ l-ilma. Ladarba tinstab kwantità ta’ ħut f’post wieħed, ix-xibka tinxteħet fl-ilma u tinġibed madwar il-ħut. Ladarba l-ħut ikun imdawwar, jiġi ssikkat ħabel madwar il-ħut, li jifforma bħal borża, u jinġibed abbord il-bastiment tas-sajd.

Qabdiet aċċidentali: ħut jew speċijiet marini oħrajn li jinqabdu bi żball fit-tentattiv li jinqabdu ċerti speċijiet fil-mira.

DOKUMENT EWLIENI

Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/337/KE tas-26 ta’ April 1999 dwar l-iffirmar mill-Komunità Ewropea tal-Ftehim dwar il-Programm għall-Konservazzjoni Internazzjonali tad-Dniefel (ĠU L 132, 27.5.1999, pp. 1–27)

DOKUMENTI RELATATI

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1936/2001 tas-27 ta’ Settembru 2001 li jistabbilixxi miżuri ta' kontroll applikabbli għas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut li jpassi ħafna (ĠU L 263, 3.10.2001, pp. 1–8)

Ara l-verżjoni konsolidata

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/938/KE tat-8 ta’ Diċembru 2005 dwar l-approvazzjoni f’isem il-Komunità Ewropea tal-Ftehim dwar il-Programm Internazzjonali għall-Konservazzjoni tad-Delfini (ĠU L 348, 30.12.2005, pp. 26–27)

l-aħħar aġġornament 07.02.2017

Top