Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra

SOMMARJU

INTRODUZZJONI

Skont il-Protokoll ta’ Kjoto, l-UE impenjat ruħha li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra (GHG) bejn is-snin 2008 u 2012 bi 8 %, imqabbla mal-livell tagħhom fl-1990.

Matul it-tieni perjodu ta’ impenn bejn l-2013 u l-2020, hija impenjat ruħha li tnaqqas l-emissjonijiet tal-GHG tagħha b’20 % sal-2020, imqabbla mal-livelli tal-1990.

Sabiex tissodisfa l-impenji tagħha, l-UE stabbilixxiet skema għall-iskambju tal-kwoti tal-GHG fl-UE. Kull kwota tirrappreżenta l-permess biex tintrema tunnellata waħda ta’ dijossidu tal-karbonju (CO2) jew l-ekwivalenti għal dijossidu tal-karbonju matul perjodu speċifikat.

Is-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS)* hija pedament tal-politika tal-UE li tiġġieled it-tibdil fil-klima u l-għodda ewlenija tagħha għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra industrijali b’mod kost-effettiv.

PUNTI EWLENIN

L-ETS tal-UE ġiet introdotta għall-ewwel darba fl-2005. Hija evolviet matul iż-żmien bħala riżultat ta’ serje ta’ emendi għal-leġiżlazzjoni oriġinali, id-Direttiva 2003/87/KE.

 • It-tielet fażi attwali tal-ETS tal-UE bdiet fl-2013 u ser iddum għaddejja sal-2020.
 • L-ETS tal-UE tkopri l-impjanti tal-enerġija u l-installazzjonijiet tal-manifattura, kif ukoll l-emissjonijiet minn kumpaniji tal-ajru li jivvjaġġaw bejn ajruporti Ewropej.
 • Sa mill-1 ta’ Jannar 2005, l-operaturi tal-installazzjonijiet i li qegħdin iwettqu l-attivitajiet koperti mid-Direttiva, għandu jkollhom permess xieraq għall-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra.
 • Is-Sistema tal-ETS tal-UE tkopri emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju (CO2) minn impjanti tal-enerġija, firxa wiesgħa ta’ setturi tal-industrija intensiva fl-enerġija u linji tal-ajru kummerċjali. Emissjonijiet tal-Ossidu nitriku mill-produzzjoni ta’ ċertu aċidi u emissjonijiet tal-perfluworokarboni mill-produzzjoni tal-aluminju huma inklużi wkoll.
 • L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali joħorġu l-permessi biex jintremew il-gassijiet b’effett ta’ serra jekk huma jkunu sodisfatti li l-operatur jista’ jimmonitorja u jirrapporta l-emissjonijiet tiegħu.
 • Fil-limitu massimu uniku mifrux mal-UE kollha* fuq il-kwoti (li jonqos b’1.74 % fis-sena), l-operaturi jirċievu jew jixtru l-kwoti tal-emissjonijiet li jiskambjaw ma’ xulxin kif meħtieġ. Huma jistgħu jiskambjaw ukoll ammonti limitati ta’ krediti internazzjonali mill-proġetti għall-iffrankar tal-emissjonijiet madwar id-dinja għall-kwoti.
 • L-operaturi għandhom jimmonitorjaw u jirrapportaw l-emissjonijiet tagħhom lill-awtoritajiet kompetenti. Ir-rapporti jiġu vverifikati minn verifikaturi indipendenti.
 • Wara kull sena, l-operaturi għandhom iċedu biżżejjed kwoti biex ikopru l-emissjonijiet kollha tagħhom; altrimenti jiġu imposti multi.
 • Sa mill-2013, l-irkantar tal-kwoti huwa regola default tal-allokazzjoni.
 • Il-proporzjon tal-kwoti riċevuti bla ħlas mill-installazzjonijiet tal-manifattura ser jonqos għal 30 % fl-2020. Fil-prinċipju, ma hemm ebda allokazzjoni bla ħlas għall-produzzjoni tal-elettriku.
 • Mill-inqas 50 % tal-introjtu mill-irkant ta' kwoti għandu jintuża mill-pajjiżi tal-UE għall-finijiet relatati mal-klima, (eż. It-tnaqqis tal-intensità tal-karbonju tal-industrija.
 • Kull sena, il-pajjiżi tal-UE jirrapportaw lill-Kummissjoni Ewropea dwar kif tiġi applikata d-Direttiva.
 • Proposta għar-reviżjoni tal-ETS tal-UE għall-Fażi 4 (2021-2030) f’konformità mal-qafas tal-politika tal-enerġija u l-klima tal-2030 ġiet adottata f’Lulju 2015. Il-proposta għandha l-għan li tikseb tnaqqis tal-emissjonijet ETS tal-UE ta’ 43 % meta mqabbla mal-2005.

MINN META BDEW JAPPLIKAW DAWN L-ATTI?

Id-Direttiva 2003/87/KE daħlet fis-seħħ fil-25 ta’ Ottubru 2003 u kellha tiġi trasposta fil-liġi nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE sal-31 ta’ Diċembru 2003.

SFOND

Is-Sistema għall-Iskambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE (UE ETS)

TERMINI EWLENIN

* Is-Sistema għall-Iskambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE (UE ETS): l-ewwel - u sa issa l-akbar - sistema internazzjonali għall-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra tkopri aktar minn 11,000 impjant tal-enerġija u impjanti tal-manifattura fit-28 pajjiż tal-UE, fl-Islanda, fin-Norveġja u fil-Liechtenstein, kif ukoll attivitajiet tal-avjazzjoni.

* Prinċipju ta’ “limitu u skambju” (cap and trade): l-ETS tal-UE taħdem fuq il-bażi ta’ dan il-prinċipju. 'Cap' jew limitu, jiġi stabbilit fuq l-ammont totali ta' ċerti gassijiet serra li jistgħu jiġu emessi mill-fabbriki, l-impjanti tal-elettriku u installazzjonijiet oħra fis-sistema. Il-limitu jitnaqqas matul iż-żmien sabiex jonqsu l-emissjonijiet totali. Is-sistema tippermetti l-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet sabiex l-emissjonijiet totali tal-installazzjonijiet u tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru jibqgħu fi ħdan il-limitu u jkunu jistgħu jittieħdu l-miżuri bl-inqas spejjeż sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet.

DOKUMENTI EWLENIN

Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE (ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32–46)

Emendi suċċessivi għad-Direttiva 2003/87/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2010 tat-12 ta’ Novembru 2010 dwar l-għażla taż-żmien, l-amministrazzjoni u aspetti oħra ta’ rkantar ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità (ĠU L 302, 18.11.2010, p. 1–41). Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2011/278/UE tas-27 ta’ April 2011 li jiddetermina regoli tranżitorji madwar l-Unjoni kollha għal allokazzjoni armonizzata mingħajr ħlas tal-kwoti tal-emissjonijiet skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2011) 2772) (ĠU L 130, 17.5.2011, p. 1-45). Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 600/2012 tal-21 ta’ Ġunju 2012 dwar il-verifika tar-rapporti dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u r-rapporti dwar it-tunnellati kilometri u l-akkreditazzjoni tal-verifikaturi skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 181, 12.7.2012, p. 1-29)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 601/2012 tal-21 ta’ Ġunju 2012 dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 181, 12.7.2012, p. 30–104). Ara l-verżjoni kkonsolidata

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 389/2013 tat-2 ta’ Mejju 2013 li jistabbilixxi Reġistru tal-Unjoni skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Deċiżjonijiet Nri 280/2004/KE u 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nri 920/2010 u 1193/2011 (ĠU L 122, 3.5.2013, p. 1-59). Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1123/2013 tat-8 ta’ Novembru 2013 dwar id-determinazzjoni tad-drittijiet ta’ kreditu internazzjonali skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 299, 9.11.2013, p. 32-33)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/448/UE tal-5 ta’ Settembru 2013 dwar miżuri ta’ implimentazzjoni nazzjonali għall-allokazzjoni tranżizzjonali mingħajr ħlas ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra skont l-Artikolu 11(3) tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 240, 7.9.2013, p. 27–35)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/746/UE tas-27 ta’ Ottubru 2014 li tiddetermina, skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, lista ta’ setturi u subsetturi meqjusa li huma esposti għal riskju sinifikanti ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għall-perjodu mill-2015 sal-2019 (ĠU L 308, 29.10.2014, p. 114–124)

Id-Deċiżjoni (UE) 2015/1814 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Ottubru 2015 dwar l-istabbiliment u l-funzjonament ta' riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema ta' negozjar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni u li temenda d-Direttiva 2003/87/KE (ĠU L 264, 9.10.2015, p. 1-5)

l-aħħar aġġornament 07.07.2016

Top