Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Il-Protezzjoni Fiżika tal-Materjal Nukleari u tal-Faċilitajiet Nukleari

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Il-Protezzjoni Fiżika tal-Materjal Nukleari u tal-Faċilitajiet Nukleari

Il-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni Fiżika tal-Materjal Nukleari u tal-Faċilitajiet Nukleari tfittex li tipproteġi l-materjal u l-faċilitajiet nukleari u li tistabbilixxi penali għal ksur f’dan il-qasam. Hija għandha l-għan ukoll li trawwem il-kooperazzjoni bejn l-Istati li huma partijiet mill-Konvenzjoni.

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DEĊIŻJONI?

  • Hija tapprova l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika fil-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni Fiżika tal-Materjal Nukleari u tal-Faċilitajiet Nukleari.
  • Il-Konvenzjoni tfittex li:
    • tipproteġi l-materjal u l-faċilitajiet nukleari,
    • tistabbilixxi regoli għal penali għal ksur f’dan il-qasam,
    • trawwem il-kooperazzjoni bejn l-Istati firmatarji.

PUNTI EWLENIN

Il-Konvenzjoni l-ġdida dwar il-Protezzjoni Fiżika tal-Materjal Nukleari u tal-Faċilitajiet Nukleari hija mmirata biex tiżgura l-protezzjoni fiżika effettiva matul l-użu, il-ħażna jew it-trasport tal-materjali użati għal finijiet paċifiċi, kif ukoll il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità assoċjata ma’ dan il-materjal u dawn il-faċilitajiet. Hija bbażata fuq il-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni Fiżika tal-Materjal Nukleari (CPPNM), li minnha l-pajjiżi kollha tal-UE huma parti.

Kull Stat li huwa parti mill-konvenzjoni għandu jistabbilixxi u jimplimenta miżuri li jiggarantixxu din il-protezzjoni effettiva għall-prevenzjoni, b’mod partikolari, tas-serq jew tal-għajbien tal-materjal nukleari li għalih huwa responsabbli, kif ukoll ta’ sabutaġġ tal-faċilitajiet nukleari fit-territorju tiegħu. It-Trattat tal-Euratom huwa usa’ minħabba li jiddikjara li l-pajjiżi tal-UE għandhom jipprevjenu kwalunkwe miżapproprjazzjoni ta’ materjal nukleari għal finijiet oħrajn għajr dawk li għalihom huwa maħsub.

Fl-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni, l-Istati li huma parti minnha għandhom jirrispettaw ċertu numru ta’ prinċipji bażiċi, b’mod partikolari l-prinċipji tar-responsabbiltà tal-Istat u tad-detenturi tal-liċenzji, ta’ kultura ta’ sigurtà, assigurazzjoni u kunfidenzjalità.

L-Istati kontraenti għandhom jiżguraw li l-materjal nukleari li jimportaw, jesportaw jew jaċċettaw fi tranżitu fit-territorju tagħhom ikun protett b’konformità mal-livell tas-sikurezza applikabbli.

L-Istati kontraenti għandhom jaħtru awtorità kompetenti responsabbli għall-applikazzjoni tal-Konvenzjoni, kif ukoll punt ta’ kuntatt, u jagħtu din l-informazzjoni lill-pajjiżi firmatarji l-oħrajn direttament jew permezz tal-intermedjarju tal-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Atomika. Barra minn hekk, huma għandhom jikkooperaw f’każ ta’ serq, sabutaġġ jew riskju ta’ serq jew sabutaġġ. B’mod partikolari, din il-kooperazzjoni tieħu l-forma ta’ skambju ta’ informazzjoni, filwaqt li tirrispetta l-kunfidenzjalità ta’ din l-informazzjoni vis-à-vis partijiet terzi.

L-Istati kontraenti għandhom japplikaw penali xierqa għal ċertu ksur, skont is-severità ta’ tali ksur. B’mod partikolari, huwa kastigabbli li taġixxi mingħajr awtorizzazzjoni b’mod li jikkawża jew li x’aktarx jikkawża mewt jew korriment serju, serq ta’ materjal nukleari, sabutaġġ ta’ installazzjoni nukleari, it-theddida li jintuża materjal nukleari sabiex jikkawża mewt jew korriment serju ta’ parti terza jew jikkawża ħsara sinifikanti fi proprjetà; it-tentattivi sabiex jiġi kommess wieħed minn dawn l-atti, l-involviment f’atti bħal dawn u l-organizzazzjoni tagħhom huma wkoll kastigabbli.

Kwalunkwe Stat kontraenti għandu ġurisdizzjoni għall-ksur kommess fit-territorju tiegħu jew abbord bastiment jew inġenju tal-ajru rreġistrat fl-imsemmi Stat u meta l-persuna preżunta li kkommettiet il-ksur tkun ġejja mill-imsemmi Stat. Dan il-ksur jikkostitwixxi raġuni għal estradizzjoni bejn l-Istati kontraenti, li għandhom jipprovdu lil xulxin bl-aktar assistenza ġudizzjarja estensiva f’każ ta’ tali ksur. Il-motivi politiċi għall-ksur mhumiex raġuni għaċ-ċaħda ta’ estradizzjoni jew ta’ assistenza ġudizzjarja reċiproka.

Il-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni Fiżika tal-Materjal Nukleari (CPPNM) ġiet adottata fl-1979 u daħlet fis-seħħ fl-1987. Hija kienet emendata fl-2005 waqt konferenza li saret bil-għan li jissaħħu d-dispożizzjonijiet tagħha. Għandha tiġi organizzata konferenza għal reviżjoni tal-konvenzjoni emendata 5 snin wara d-dħul fis-seħħ tal-emenda maqbula fl-2005.

META TAPPLIKA D-DEĊIŻJONI?

Hija daħlet fis-seħħ fl-10 ta’ Lulju 2007.

SFOND

Il-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni Fiżika tal-Materjal Nukleari (CPPNM) u Emenda għaliha

ATT

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/513/Euratom tal-10 ta’ Lulju 2007 li tapprova l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika għall-Konvenzjoni emendata dwar il-Protezzjoni Fiżika tal-Materjal Nukleari u tal-Faċilitajiet Nukleari - Dikjarazzjoni mill-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika skont l-Artikoli 18(4) u 17(3) tas-CPPNM (ĠU L 190, 21.7.2007, pp. 12–14)

l-aħħar aġġornament 13.12.2015

Top