Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Standards internazzjonali tal-kontabbiltà (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Standards internazzjonali tal-kontabbiltà (IAS)

Billi l-kumpaniji elenkati kollha tal-Unjoni Ewropea (UE) jintalbu jħejju l-kontijiet tagħhom b’konformità mal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IAS)*/mal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS)*, it-trasparenza u l-komparabbiltà tal-kontijiet tal-kumpaniji jitjiebu. Dan imbagħad għandu jżid l-effiċjenza tas-suq, inaqqas l-ispiża tal-ġenerazzjoni tal-kapital għall-kumpaniji, sabiex b’hekk tittejjeb il-kompetittività u tingħata spinta lit-tkabbir fl-UE.

ATT

Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni tal-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà.

SOMMARJU

Billi l-kumpaniji elenkati kollha tal-Unjoni Ewropea (UE) jintalbu jħejju l-kontijiet tagħhom b’konformità mal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IAS)*/mal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS)*, it-trasparenza u l-komparabbiltà tal-kontijiet tal-kumpaniji jitjiebu. Dan imbagħad għandu jżid l-effiċjenza tas-suq, inaqqas l-ispiża tal-ġenerazzjoni tal-kapital għall-kumpaniji, sabiex b’hekk tittejjeb il-kompetittività u tingħata spinta lit-tkabbir fl-UE.

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Huwa jitlob lill-kumpaniji elenkati kollha tal-UE, inklużi banek u kumpaniji tal-assigurazzjoni, mill-2005 ’il quddiem, sabiex iħejju l-kontijiet ikkonsolidati tagħhom b’konformità mal-IAS.

PUNTI EWLENIN

Fir-rigward tal-kontijiet annwali, il-pajjiżi tal-UE għandhom l-għażla li jippermettu jew jitolbu lill-kumpaniji nnegozjati pubblikament sabiex iħejjuhom b’konformità mal-IAS adottati skont il-proċedura stipulata fir-Regolament. Huma jistgħu jiddeċiedu wkoll li jestendu dan il-permess jew ir-rekwiżit għal kumpaniji oħrajn fir-rigward tat-tħejjija tal-kontijiet ikkonsolidati tagħhom jew tal-kontijiet annwali tagħhom.

Sabiex tiġi żgurata sorveljanza politika xierqa, ir-Regolament jistabbilixxi mekkaniżmu tal-UE ġdid intiż biex jivvaluta l-IAS adottati mill-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IASB) ibbażat f’Londra, sabiex jingħataw approvazzjoni legali għall-użu fl-UE.

Ir-Regolament jipprevedi t-twaqqif ta’ 2 korpi bil-għan li jassistu fil-proċess:

Il-Kumitat Regolatorju tal-Kontabbiltà (ARC), li huwa ppresedut mill-Kummissjoni u kompost minn rappreżentanti tal-pajjiżi tal-UE, jiddeċiedi jekk għandux japprova l-IAS fuq il-bażi tal-proposti tal-Kummissjoni.

Il-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) jipprovdi appoġġ u għarfien espert lill-Kummissjoni fil-valutazzjoni tal-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà. Huwa kompost minn esperti tal-kontabbiltà mis-settur privat f’bosta pajjiżi tal-UE.

Il-mekkaniżmu ta’ approvazzjoni jinvolvi proċess f’2 livelli:

Proċess regolatorju fejn l-ARC jiddeċiedi, abbażi ta’ proposta tal-Kummissjoni, jekk l-IFRS għandhomx jiġu adottati

Proċess tekniku bl-EFRAG jipprovdi l-appoġġ u l-għarfien espert meħtieġa għall-valutazzjoni tal-IFRS u jagħti pariri lill-Kummissjoni dwar jekk għandhomx jiġu adottati jew le l-IFRS taħt kunsiderazzjoni.

Ir-Regolament (KE) Nru 1126/2008 jistabbilixxi l-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà u l-interpretazzjonijiet relatati. Dan ir-Regolament kien emendat bosta drabi sabiex jinkludi l-istandards kollha ppreżentati mill-IASB sa mill-2008, inklużi ċerti emendi mill-2012 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati, is-sħubiji u l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fuq l-interessi miżmuma f’entitajiet oħrajn.

Tabella li tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni u li telenka l-emendi kollha għar-Regolament 1126/2008 tiġi ppubblikata u aġġornata regolarment.

F’Ġunju 2015, il-Kummissjoni Ewropea adottat rapport li jevalwa t-tħaddim tar-Regolament. B’mod ġenerali, huwa jikkonkludi li l-IFRS irnexxielu jtejjeb l-effiċjenza tas-swieq kapitali tal-UE billi saħħaħ it-trasparenza u l-komparabbiltà tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji. Madankollu, ġew identifikati xi oqsma li jirrikjedu titjib, bħal kollaborazzjoni aħjar bejn l-atturi fil-proċess tal-approvazzjoni.

MINN META BEDA JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Mill-14 ta’ Settembru 2002.

TERMINI EWLENIN

Standards Internazzjonali tal-kontabbiltà : L-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IAS), l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) u l-Interpretazzjonijiet relatati (interpretazzjonijiet SIC-IFRIC), l-emendi sussegwenti għal dawk l-istandards u l-interpretazzjonijiet relatati, l-istandards futuri u l-interpretazzjonijiet relatati maħruġa jew adottati mill-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IASB).

SIC-IFRIC: il-Kumitat Permanenti tal-Interpretazzjonijiet (SIC) kien il-predeċessur għall-Kumitat tal-Interpretazzjoni Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (IFRIC).

Għal aktar tagħrif, ara l-paġna tal-Istandards u l-Interpretazzjonijiet tal-IAS/IFRS fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002

14.9.2002

-

ĠU L 243 tal-11.9.2002, pp. 1-4

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 297/2008

10.4.2008

-

ĠU L 97 tad-9.4.2008, pp. 62-63

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

ATTI RELATATI

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 tat-3 ta’ Novembru 2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabbiltà skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 320 tad-29.11.2008, pp. 1-481).

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: Evalwazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tad-19 ta’ Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (COM(2015) 301 final tat-18 ta’ Ġunju 2015).

L-aħħar aġġornament: 10.06.2015

Top