Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Taxxi indiretti fuq il-ġbir tal-kapital

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Taxxi indiretti fuq il-ġbir tal-kapital

Id-direttiva tirregola l-impożizzjoni ta’ taxxi indiretti fuq il-ġbir tal-kapital mill-Istati Membri. Din tipprovdi għal projbizzjoni ġenerali fuq tali taxxi, b’mod partikolari d-dazju fuq il-kapital, għalkemm xi pajjiżi xorta jistgħu jibqgħu awtorizzati jimponuh taħt ċerti kundizzjonijiet derogatorji.

ATT

Direttiva tal-Kunsill 2008/7/KE tat-12 ta’ Frar 2008 dwar it-taxxi indiretti fuq il-ġbir tal-kapital.

SOMMARJU

Id-dazju fuq il-kapital huwa taxxa indiretta, li jinterferixxi mal-moviment liberu tal-kapital. Skont id-direttiva, l-aħjar soluzzjoni tkun li jiġi abolit id-dazju, peress li huwa ta’ ħsara għall-iżvilupp tan-negozji fi ħdan l-Unjoni Ewropea (UE).

It-taxxa u l-kumpaniji kkonċernati

L-għan tad-direttiva huwa li tirregola l-impożizzjoni ta’ taxxi indiretti fuq dawn li ġejjin:

 • kontribuzzjonijiet ta’ kapital lil kumpaniji ta’ kapital;
 • operazzjonijiet ta’ ristrutturazzjoni li jinvolvu kumpaniji ta’ kapital;
 • il-ħruġ ta’ ċerti titoli u obbligazzjonijiet.

Din tapplika għal dawn li ġejjin:

 • kumpaniji limitati;
 • sħubijiet limitati b’kapital azzjonarju
 • kumpaniji b’responsabbiltà limitata

Tapplika wkoll għal kwalunkwe kumpanija, ditta, assoċjazzjoni jew persuna ġuridika:

 • li l-ishma tagħha jistgħu jiġu nnegozjati fil-borża;
 • li l-membri tagħha jistgħu jiddisponu mill-ishma tagħhom liberament u huma responsabbli biss għad-djun tal-kumpanija sal-limitu tal-ishma tagħhom;
 • u kwalunkwe kumpanija, ditta, assoċjazzjoni jew persuna ġuridika li topera għall-profitt.

Id-direttiva tiċċara x’inhu mfisser b’kontribuzzjonijiet ta’ kapital (inkluża l-formazzjoni ta’ kumpanija ta’ kapital jew il-konverżjoni fiha, jew żidiet fil-parteċipazzjoni azzjonarja fil-kapital bil-kontribuzzjonijiet ta’ assi jew permezz tal-kapitalizzazzjoni ta’ profitti jew riżervi…) u permezz ta’ operazzjonijiet ta’ ristrutturazzjoni bħal amalgamazzjonijiet permezz tal-kontribuzzjoni ta’ assi jew permezz tal-iskambju tal-ishma.

Projbizzjoni fuq l-impożizzjoni ta’ taxxa indiretta fuq il-ġbir tal-kapital

Il-pajjiżi tal-UE ma jistgħux jimponu taxxa indiretta fuq il-ġbir tal-kapital lil kumpaniji ta’ kapital.

Dawn it-tranżazzjonijiet jaffettwaw lil dawn li ġejjin b’mod partikolari:

 • kontribuzzjonijiet ta’ kapital;
 • self jew servizzi pprovduti bħala parti minn kontribuzzjonijiet ta’ kapital;
 • ir-reġistrazzjoni jew formalitajiet oħrajn meħtieġa qabel jinbeda negozju minħabba l-forma ġuridika tal-kumpanija;
 • l-alterazzjoni tal-istrumenti kostitwenti ta’ kumpanija
 • l-operazzjonijiet ta’ ristrutturazzjoni.

Id-direttiva tipprojbixxi wkoll it-taxxi indiretti fuq il-kwistjoni ta’ ċerti titoli u obbligazzjonijiet. Madankollu, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jimponu ċerti dazji ta’ trasferiment, dazji fil-forma ta’ miżati jew drittijiet u t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT).

Eżenzjonijiet

Japplikaw dispożizzjonijiet speċjali għall-pajjiżi tal-UE li imponew id-dazju fuq il-kapital sa mill-1 ta’ Jannar 2006. Dawk il-pajjiżi jistgħu jkomplu jimponu d-dazju, li għandu jiġi impost b’rata unika li ma taqbiżx il-1 %, u jista’ jiġi impost fuq kontribuzzjonijiet ta’ kapital biss. Dan ifisser li d-dazju fuq il-kapital ma jistax jiġi impost fuq tranżazzjonijiet oħrajn, bħal operazzjonijiet ta’ ristrutturazzjoni.

Id-dazju fuq il-kapital jista’ jiġi impost biss mill-pajjiż tal-UE fejn ikun jinsab iċ-ċentru ta’ ġestjoni effettiva tal-kumpanija ta’ kapital fiż-żmien meta sseħħ il-kontribuzzjoni. Barra minn hekk, id-dazju fuq il-kapital jista’ jiġi impost darba biss.

Jistgħu jiġu applikati eżenzjonijiet għal kumpaniji ta’ kapital li jipprovdu servizz pubbliku jew li jwettqu esklussivament għan kulturali jew soċjali.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Direttiva 2008/7/KE

12.3.2008 (Artikoli 1, 2, 6, 9, 10, 11 mill-1.1.2009)

Artikoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 u 14 sal-31.12.2008

ĠU L 46 tal-21.2.2008

ATTI RELATATI

Proposta għal Direttiva tal-Kunsill tat-28 ta’ Settembru 2011 dwar sistema komuni ta’ taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2008/7/KE (COM(2011) 594 finali - Mhux ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali).

Sabiex is-servizzi finanzjarji jsiru iktar sikuri, din il-proposta għandha l-għan li tistabbilixxi sistema komuni ta’ taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji, li l-għan tagħha huwa li:

 • tevita l-frammentazzjoni fis-suq intern għas-servizzi finanzjarji;
 • tiżgura li l-istituzzjonijiet finanzjarji jagħtu kontribut ekwu biex ikopru l-ispejjeż tal-kriżi;
 • tistabbilixxi miżuri xierqa biex is-swieq finanzjarji jsiru aktar effiċjenti.

Direttiva tal-Kunsill 2013/13/UE tat-13 ta’ Mejju 2013 li tadatta ċerti direttivi fil-qasam tat-tassazzjoni, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja (Ġurnal Uffiċjali L 141 tat-28.5.2013).

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/52/UE tat-22 ta’ Jannar 2013 li tawtorizza kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji (Ġurnal Uffiċjali L 22 tat-25.1.2013).

Taħt din id-deċiżjoni, il-Belġju, il-Ġermanja, l-Estonja, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, l-Awstrija, il-Portugall, is-Slovenja u s-Slovakkja huma awtorizzati jistabbilixxu l-kooperazzjoni mtejba bejniethom fil-qasam tal-istabbiliment ta’ sistema komuni ta’ taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji.

Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li timplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji tal-14.2.2013 [COM(2013) 71 finali].

L-aħħar aġġornament: 21.04.2014

Top