Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prospett li għandu jiġi ppubblikat meta jinħarġu titoli

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospett li għandu jiġi ppubblikat meta jinħarġu titoli

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 2003/71/KE – il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ

SOMMARJU

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Din tfittex li ttejjeb il-kwalità tal-informazzjoni pprovduta lill-investituri mill-kumpaniji li jkunu jixtiequ jattiraw investituri esterni sabiex joħolqu l-kapital fl-UE biex jiffinanzjaw it-tkabbir tagħhom.

Għandha l-għan li tiżgura li jkunu stabbiliti standards tal-iżvelar adegwati u ekwivalenti fil-pajjiżi kollha tal-UE fil-każ li jiġu offruti titoli lill-investituri Ewropej kollha.

Hija tistabbilixxi regoli dwar il-prospett* - dokument li l-kumpaniji tal-UE huma meħtieġa jippubblikaw meta joħorġu titoli sabiex jattiraw investimenti. Skont dawn ir-regoli, ladarba prospett jiġi approvat f’pajjiż tal-UE, dan ikun validu fl-UE kollha (passaport waħdieni għal min joħroġ it-titoli).

ELEMENTI PRINĊIPALI

Obbligu li jiġi ppubblikat prospett

Dawk li joħorġu t-titoli huma obbligati jippubblikaw prospett dwar offerti ta’ titoli, ħlief jekk l-offerta:

  • tkun indirizzata biss lil investituri (professjonali) kwalifikati, u/jew
  • tkun indirizzata lil inqas minn 150 persuna, għajr għall-investituri kkwalifikati (eż. individwi) għal kull pajjiż tal-UE, u/jew
  • tkun indirizzata lill-investituri li jiksbu dawn it-titoli għal ammont totali ta’ mill-inqas EUR 100 000 kull investitur; u/jew
  • tkopri titoli (ishma jew bonds) b’denominazzjoni għal kull unità ta’ mill-inqas EUR 100 000;
  • ikollha valur totali fl-Unjoni ta’ inqas minn EUR 100 000.

Informazzjoni

Il-prospett irid jinkludi dokument sommarju, prodott f’format standard, li jipprovdi informazzjoni prinċipali dwar:

  • il-karatteristiċi essenzjali ta’ min joħroġ it-titoli (eż. il-kumpanija li toħroġ it-titoli), ta’ kull garanti (eż. il-bank) u tat-titoli offruti jew ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u r-riskji ewlenin assoċjati magħhom;
  • it-termini ġenerali tal-offerta, b’mod partikolari stima tal-ispejjeż fatturati minn min joħroġ it-titoli lill-investitur.

Min joħroġ it-titoli huwa ċivilment responsabbli fir-rigward tal-informazzjoni pprovduta fil-prospett. Din l-informazzjoni trid tkun konformi mal-fatti u ma għandha tħalli barra xejn.

Approvazzjoni u pubblikazzjoni

Ladarba l-prospett ikun ġie approvat mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż tal-UE tal-oriġini, irid jiġi ppubblikat (f’gazzetta nazzjonali ċċirkolata b'mod wiesa' jew fuq il-websajt ta’ min joħroġ it-titoli, pereżempju) u għandha tintbagħat kopja lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA).

Prospett jibqa’ validu sa 12-il xahar wara l-approvazzjoni tiegħu, sakemm jiġi aġġornat u ssupplimentat bil-punti meħtieġa.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Id-direttiva kellha tiġi trasposta fid-dritt nazzjonali fl-1 ta’ Lulju 2005. Id-Direttiva li temenda (2010/73/KE) ilha applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2012.

Fil-Green Paper dwar l-unjoni tas-swieq kapitali ppubblikata fi Frar 2015, il-Kummissjoni ħabbret li ser terġa’ teżamina d-Direttiva dwar il-Prospett sabiex in-negozji, b’mod partikolari l-SMEs, ikunu jistgħu joħolqu l-kapital aktar faċilment u jsibu investituri minn barra l-pajjiż.

Għal aktar informazzjoni, żur is-sit tal-Kummissjoni Ewropea dwar id-Direttiva dwar il-Prospett.

TERMINU EWLIENI

* Prospett: dokument ta' żvelar li fih informazzjoni li tippermetti lill-investituri jagħmlu deċiżjonijiet ta' investiment filwaqt li jkollhom għarfien sħiħ tal-fatti.

ATT

Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64–89)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 2003/7/KE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss għal skopijiet ta' referenza.

l-aħħar aġġornament 13.12.2015

Top