Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moviment liberu tal-ħaddiema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Moviment liberu tal-ħaddiema

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (UE) Nru 492/2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni

X'INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

 • Jaġġorna (u jikkodifika) leġiżlazzjoni preċedenti dwar il-ħila taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jimxu u li jaħdmu b'mod liberu f'pajjiż ieħor tal-UE.
 • Ifittex ukoll li jiżgura li l-prinċipju tal-moviment liberu stabbilit fl-Artikolu 45 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jiġi rispettat fil-prattika.

PUNTI EWLENIN

 • Il-moviment liberu tax-xogħol huwa ta' benefiċċju għall-individwi li jagħżlu li jaħdmu post ieħor fl-UE kif ukoll għas-soċjetajiet li jilqgħuhom. Huwa jippermetti lil dawk tal-ewwel sabiex jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment liberu u li jtejbu s-sitwazzjoni personali u professjonali tagħhom, u lil tal-aħħar li jimlew postijiet vakanti u nuqqasijiet ta’ ħiliet.
 • Kif xi ħadd li jgħix f’pajjiż tal-UE għandu dritt ikollu impjieg bi ħlas f’pajjiż ieħor, hekk ukoll min iħaddem jista’ jirreklama postijiet tax-xogħol vakanti u jiftiehem dwar kuntratti ma’ impjegati potenzjali minn madwar l-UE.
 • Il-leġiżlazzjoni tikkodifika u tieħu post ir-Regolament (KEE) Nru 1612/68 li kien emendat b’mod sostanzjali diversi drabi. Hija tiżgura li s-sistema topera bla intoppi billi tagħmel illegali kwalunkwe forma ta’ diskriminazzjoni nazzjonali bejn impjeagti tal-UE.
 • B’mod partikolari tipprojbixxi:
  • proċeduri separati ta’ reklutaġġ għal ċittadini barranin, u
  • limiti fuq ir-reklamar ta’ postijiet vakanti jew l-impożizzjoni ta’ kundizzjonijiet speċifiċi bħal reġistrazzjoni mal-uffiċċji tal-impjiegi għal nies li jiġu minn pajjiż ieħor tal-UE.
 • Bl-istess mod, huwa illegali li ssir diskriminazzjoni bejn ħaddiema nazzjonali u dawk minn pajjiżi oħrajn tal-UE dwar termini ta’ impjieg u tax-xogħol, li jkopru:
  • l-aċċess għall-impjiegi, inkluż l-assistenza għal dawk li jkunu qegħdin ifittxu xogħol minn uffiċċji tal-impjiegi;
  • kundizzjonijiet tax-xogħol, inkluż paga, tkeċċija u impjieg mill-ġdid jew dwar vantaġġi soċjali jew ta’ taxxa;
  • aċċess għal taħriġ, inkluż fi skejjel vokazzjonali u ċentri ta’ taħriġ mill-ġdid
 • L-istess prinċipju ta’ aċċess għal skemi nazzjonali ġenerali ta’ edukazzjoni, apprendistat u taħriġ vokazzjonali japplika għal tfal ta’ xi ħadd li huwa, jew kien, qiegħed jaħdem f’pajjiż ieħor tal-UE.
 • Il-leġiżlazzjoni tkopri ċerti drittijiet soċjali. Impjegat li jaħdem f’pajjiż ieħor tal-UE huwa intitolat għall-istess benefiċċji ta’ akkomodazzjoni potenzjali daqs iċ-ċittadini u jista’ jirreġistra fuq lista għal akkomodazzjoni, fejn din teżisti, fiż-żona fejn qed jaħdem.
 • Il-leġiżlazzjoni tkopri wkoll l-ugwaljanza tat-trattament fir-rigward tas-sħubija tat-trade unions u l-eżerċitar ta' drittijiet relatati, bħad-dritt għall-vot u li wieħed ikun eleġibbli għal karigi amministrattivi jew f'pożizzjoni għolja fi trade union.
 • Jista' jkun hemm ċertu livell ta' għarfien tal-lingwa għal xogħol, iżda kwalunkwe rekwiżit lingwistiku għandu jkun raġjonevoli u neċessarju għax-xogħol partikolari.

Eċċezzjoni waħda

L-unika eċċezzjoni għall-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni tikkonċerna l-aċċess għal karigi li jinvolvu l-eżerċizzju ta' awtorità pubblika u dmirijiet imfasslin biex jissalvagwardjaw l-interessi ġenerali tal-istat. Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jirriservaw karigi bħal dawn għaċ-ċittadini nazzjonali tagħhom stess.

Regolament ġdid tal-EURES

 • Fl-2016, ir-Regolament (UE) Nru 492/2011 ġie emendat bir-Regolament (UE) 2016/589 dwar is-Servizzi tal-Impjiegi Ewropej (EURES). B'konsegwenza ta' dan, ir-regoli dwar l-iskambju ta' informazzjoni dwar postijiet tax-xogħol battala, applikazzjonijiet għal xogħol u CVs madwar il-pajjiżi tal-UE issa jaqgħu fi ħdan l-ambitu ta' regolament ġdid.
 • Direttiva 2014/54/UE timmira li tiffaċilita l-applikazzjoni uniformi u l-infurzar fil-prattika tad-dritt konferit bl-Artikolu 45 TFUE u bl-Artikoli 1-10 tar-Regolament 492/2011.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ir-Regolament (UE) Nru 492/2011 huwa l-verżjoni kodifkata ta' att oriġinali (Regolament (KEE) Nru 1612/68), u l-emendi sussegwenti tiegħu. Ilu japplika mis-16 ta' Ġunju 2011.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni (kodifikazzjoni) (ĠU L 141, 27.5.2011, pp. 1-12)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 492/2011 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha biss valur dokumentarju.

DOKUMENTI RELATATI

Direttiva 2014/54/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar miżuri li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet konferiti fuq ħaddiema fil-kuntest tal-moviment liberu tal-ħaddiema (ĠU L 128, 30.4.2014, pp. 8-14)

Verżjoni kkonsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Parti Tlieta: Politiki tal-unjoni u azzjonijiet interni — Titolu IV: Moviment liberu ta' persuni, servizzi u kapital — Kapitolu 1: Ħaddiema — Artikolu 45 (ex Artikolu 39 TEC) (ĠU C 202, 7.6.2016, pp. 65-66)

l-aħħar aġġornament 13.02.2017

Top