Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Assigurazzjoniet u pensjonijiet tax-xogħol: kumitat konsultattiv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Assigurazzjoniet u pensjonijiet tax-xogħol: kumitat konsultattiv

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Deċiżjoni 2004/9/KE li tistabbilixxi Kumitat tal-l-Assigurazzjoniet u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol Ewropej

X’INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONI?

Hija tistabbilixxi kumitat, il-Kumitat tal-Assigurazzjoniet u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol Ewropej (EIOPC), biex jappoġġa u jagħti pariri lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-implimentazzjoni ta’ miżuri għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea (UE) fil-qasam tas-servizzi finanzjarji.

PUNTI EWLENIN

Il-ħolqien tal-EIOPC

  • L-EIOPC jikkontribwixxi għat-titjib fir-regolazzjoni tal-assigurazzjoni u tal-pensjonijiet tax-xogħol. Huwa nħoloq sabiex jestendi lil hinn mis-swieq tat-titoli* l-proċess regolatorju fuq erba’ livelli rrakkomandat fl-2001 mill-Kumitat tal-Għorrief, f’dokument magħruf bħala r-rapport Lamfalussy.
  • Huwa jipparteċipa fil-preparazzjoni u l-applikazzjoni ta’ miżuri għall-implimentazzjoni tal-prinċipji stabbiliti fid-direttivi u r-regolamenti relevanti. Madanakollu, m’għandux is-setgħa jindirizza kwistjonijiet tal-liġi tax-xogħol jew il-liġi soċjali.

L-irwol tal-EIOPC

META TAPPLIKA D-DEĊIŻJONI?

Ilha tapplika mit-13 ta’ April 2005.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

* TERMINI EWLENIN

Titoli: Ishma trasferibbli li jagħtu lis-sid drittijiet tal-vot f’kumpanija.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/9/KE tal-5 ta’ Novembru 2003 li tistabbilixxi Kumitat ta’ l-Assigurazzjoniet u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol Ewropej (ĠU L 3, 7.1.2004, p. 34-35)

DOKUMENTI RELATATI

Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1–155)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 2009/138/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta' valur dokumentarju.

Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48–83)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13–18)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Is-Sitt Parti — Dispożizzjonijit istituzzjonali u finanzjarji — Dispożizzjoni finanzjarja — Titolu I — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 2 — Atti legali tal-Unjoni, Proċeduri ta’ adozzjoni u dispożizzjonijiet oħra — Taqsima 1 — L-atti legali tal-Unjoni —Artikolu 291 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 173)

l-aħħar aġġornament 17.11.2016

Top