Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Is-sigurtà tal-prodotti: regoli ġenerali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Is-sigurtà tal-prodotti: regoli ġenerali

L-UE għandha l-għan li tiggarantixxi livell għoli ta’ sigurtà tal-konsumaturi meta l-pubbliku jixtri prodotti għall-bejgħ fl-Ewropa.

ATT

Id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti

SOMMARJU

L-UE għandha l-għan li tiggarantixxi livell għoli ta’ sigurtà tal-konsumaturi meta l-pubbliku jixtri prodotti għall-bejgħ fl-Ewropa.

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Hija titlob lill-impriżi sabiex jiżguraw li l-oġġetti għall-bejgħ huma mingħajr periklu u sabiex jieħdu azzjoni korrettiva meta jinstab li dan ma kienx il-każ.

Hija tintroduċi sistema ta’ twissija rapida tal-UE għal prodotti perikolużi mhux tajbin għall-ikel*. Din is-sistema tagħti ċ-ċans lill-awtoritajiet nazzjonali jikkondividu minnufih l-informazzjoni dwar kwalunkwe miżuri meħuda sabiex tali prodotti għall-bejgħ jiġu rtirati mis-suq.

PUNTI EWLENIN

 • Il-prodotti mqiegħda fis-suq għandhom ikunu sikuri.
 • Huma għandhom ikollhom fuqhom l-informazzjoni li permezz tagħha jkunu jistgħu jiġu traċċati, bħall-identità tal-manifattur u referenza tal-prodott. Fejn ikun meħtieġ għal użu sikur, il-prodotti għandhom ikunu akkumpanjati minn twissijiet u informazzjoni dwar kwalunkwe riskji inerenti.
 • Prodott jitqies bħala sikur jekk jissodisfa rekwiżiti nazzjonali speċifiċi jew standards tal-UE. Jekk ma jeżistux tali rekwiżiti jew standards, il-valutazzjoni tas-sikurezza għandha tkun ibbażata fuq:
  • linji gwida tal-Kummissjoni,
  • l-aqwa prassi fis-settur ikkonċernat,
  • l-aktar stat avvanzat u t-teknoloġija,
  • l-aspettattivi raġonevoli rigward is-sigurtà tal-konsumaturi.
 • L-awtoritajiet tal-infurzar nazzjonali għandhom setgħat sabiex jimmonitorjaw is-sigurtà tal-prodotti u jieħdu azzjoni xierqa kontra oġġetti perikolużi.
 • Sistema ta’ skambju rapidu ta’ informazzjoni, ġestita mill-Kummissjoni, tippermetti lill-awtoritajiet nazzjonali jwissu lill-kontropartijiet tagħhom malajr dwar kwalunkwe prodotti li jikkawżaw riskju serju għas-saħħa u s-sigurtà. Hemm fis-seħħ arranġamenti separati għall-ikel, għall-prodotti farmaċewtiċi u għat-tagħmir mediku.
 • Meta jużaw is-sistema ta’ twissija rapida, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jipprovdu informazzjoni li tidentifika l-oġġett u d-disponibbiltà tiegħu fi bnadi oħra fl-Ewropa, dettalji tar-riskji li jippreżenta u kwalunkwe azzjoni meħuda sabiex tipproteġi lill-pubbliku.
 • Il-Kummissjoni tista’ tieħu miżuri rapidi mifruxa mal-UE kollha għal massimu ta’ sena (li jistgħu jiġu mġedda) jekk prodott speċifiku jikkawża riskju serju.
 • Il-leġiżlazzjoni ma tapplikax għal antikitajiet jew għal oġġetti li għandhom bżonn jissewwew jew jiġu rikondizzjonati.

MINN META BDIET TAPPLIKA DIN ID-DIRETTIVA?

Hija ilha fis-seħħ mill-15 ta’ Jannar 2002.

TERMINI EWLENIN

* Prodott: kwalunkwe oġġett intiż għall-bejgħ lil, jew li x’aktarx jintuża minn, konsumaturi, kemm jekk huwa ġdid, użat jew rikondizzjonat.

Għad-dettalji, ara d-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 2001/95/KE

15.1.2002

15.1.2004

ĠU L 11 tal-15.1.2002, p. 4-17

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

It-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008

1.1.2010

-

ĠU L 218 tat-13.8.2008, p. 30-47

Ir-Regolament (KE) Nru 596/2009

7.8.2009

-

ĠU L 188 tat-18.7.2009, p. 14-92

ATTI RELATATI

2010/15/UE: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Diċembru 2009 li tistabbilixxi l-linji gwida għall-immaniġġjar tas-Sistema tal-Informazzjoni Rapida tal-Komunità RAPEX stabbilita skont l-Artikolu 12 u tal-proċedura ta’ notifika stabbilita skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2001/95/KE (id-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti) (ĠU L 22, 26.1.2010, p. 1-64)

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (ĠU C 38 tas-17.2.2009, p. 11-14)

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (COM(2008) 905 finali tal-14 ta’ Jannar 2009)

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sigurtà tal-prodotti għall-konsumaturi u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/357/KEE u d-Direttiva 2001/95/KE (COM(2013) 78 final tat-13.2.2013)

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sorveljanza tas-suq ta’ prodotti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 1999/5/KE, 2000/9/KE, 2000/14/KE, 2001/95/KE, 2004/108/KE, 2006/42/KE, 2006/95/KE, 2007/23/KE, 2008/57/KE, 2009/48/KE, 2009/105/KE, 2009/142/KE, 2011/65/UE, ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 u r-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2013) 75 final tat-13.2.2013)

l-aħħar aġġornament 14.09.2015

Top