Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migrazzjoni u Żvilupp

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Migrazzjoni u Żvilupp

Il-migrazzjoni hija rikonoxxuta bħal mezz ta’ żvilupp b’saħħtu - għalkemm bi sfidi - kemm fil-pajjiż ta’ oriġini kif ukoll fil-pajjiż tad-destinazzjoni. Bħala fenomenu globali, ma jistax ikun amministrat mill-UE biss, u sabiex tidentifika interessi u sfidi komuni, l-UE tidjaloga ma’ pajjiżi sieħba, inklużi pajjiżi ta’ oriġini u ta’ transitu.

ATT

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Migrazzjoni u l-Iżvilupp: Xi orjentazzjonijiet konkreti' (COM(2005) 390 final tal-1.9.2005).

SOMMARJU

Il-migrazzjoni hija rikonoxxuta bħal mezz ta’ żvilupp b’saħħtu - għalkemm bi sfidi - kemm fil-pajjiż ta’ oriġini kif ukoll fil-pajjiż tad-destinazzjoni. Bħala fenomenu globali, ma jistax ikun amministrat mill-UE biss, u sabiex tidentifika interessi u sfidi komuni, l-UE tidjaloga ma’ pajjiżi sieħba, inklużi pajjiżi ta’ oriġini u ta’ transitu.

Din il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tistipula ideat prattiċi sabiex jgħinu li jiġi żgurat li l-migrazzjoni minn pajjiżi mhux tal-UE jkollha impatt pożittiv fuq l-iżvilupp ta’ dawk il-pajjiżi u, b’mod partikolari, tkun effettiva kemm jista’ jkun fit-tnaqqis tal-faqar. Dawn l-ideat jinkludu:

RIMESSI (ANNESSI 2 U 3)

Flus li jintbagħtu d-dar minn ħaddiema immigranti (rimessi) jirrappreżentaw proporzjon akbar tad-dħul tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw milli minn għajnuna għall-iżvilupp li tkun ġejja minn barra l-pajjiż (ODA) minn gvernijiet u aġenziji (bħall-Unicef). Dawn il-flus privati, għalkemm ma jiħdux post l-ODA, jgħinu wkoll fl-iżvilupp.

Azzjonijiet issuġġeriti

  • L-iżvilupp ta’ modi irħas, mgħaġġlin u siguri ta’ kif il-ħaddiema immigrati jitrasferixxu l-flus li jaqilgħu lura lejn il-pajjiżi ta’ oriġini tagħhom. L-iżgurar li l-operaturi tat-trasferiment tal-flus ikunu soġġetti għal regoli stretti huwa pass f’din id-direzzjoni.
  • It-titjib tal-intermedjazzjoni finanzjarja billi ninkoraġġixxu sħubija bejn istituzzjonijiet tal-mikro-finanzi u istituzzjonijiet finanzjarji ewlenin. Dan jista’ jwassal għal aċċess għall-banek u servizzi finanzjarji fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

L-INVOLVIMENT TAD-DIJASPORI FL-IŻVILUPP TA’ PAJJIŻHOM ANNESS 4)

Storikament, id-dijaspori (gruppi ta’ immigranti barra minn pajjiżhom) kellhom rwol prinċipali biex jgħinu fl-iżvilupp ta’ pajjiżhom. Barra minn rimessi (ara hawn fuq), il-Kummissjoni tara l-involviment tagħhom bħala xprunatur potenzjali għall-iżvilupp.

Azzjonijiet issuġġeriti

  • Ngħinu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jintraċċaw id-dijaspori tagħhom u joħolqu rabtiet magħhom.
  • Noħolqu bażi ta’ dejta tal-ħiliet disponibbli f’dijaspora barra mill-pajjiż, fejn jistgħu jirreġistraw irwieħhom membri interessati.
  • Nidentifikaw il-kuntatti ewlenin fost l-organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw id-dijaspori.

MIGRAZZJONI ĊIRKOLARI U RITORN LEJN ID-DAR (ANNESS 5)

Il-Kumissjoni ssemmi li meta l-immigranti jirritornaw lura d-dar, anke għal żmien qasir, huma jxerrdu l-ħiliet, l-għarfien u/jew l-attitudijiet kulturali tagħhom. B’hekk, kemm il-migrazzjoni ċirkolari kif ukoll ir-ritorn jistgħu jgħinu fil-moderazzjoni tal-eżodu ta’ mħuħ (meta nies ta’ ħila/intelliġenza jemigraw).

Azzjonijiet issuġġeriti

  • Tingħata prijorità għal aktar impjiegi temporanji lil ħaddiema li diġà ħadmu fi skemi ta’ migrazzjoni għax-xogħol u li rritornaw lura d-dar fl-aħħar tal-kuntratt tagħhom.
  • Inħarsu lejn aspetti bħal trasferibilità tad-drittijiet għall-pensjoni.
  • Nikkunsidraw modi kif niżguraw li l-professjonisti li jkunu ħadmu fl-UE iżommu kuntatt mal-eks kollegi sabiex jirritornaw lura d-dar minn jeddhom u jintegraw mill-ġdid b’suċċess.

NAĦDMU KONTRA L-EFFETTI NEGATTIVI TAL-EŻODU TA’ MĦUĦ (ANNESS 6)

Il-migrazzjoni tista’ toħloq nuqqas ta’ ħiliet fil-pajjiżi ta’ oriġini, f’setturi bħal dak tas-saħħa.

Azzjonijiet issuġġeriti:

  • Limitar ta’ reklutaġġ f’pajjiżi u setturi li għandhom nuqqas ta’ ħiliet.
  • Tħaddim ta’ profesjonisti ta’ ħila minn pajjiżi li qed jiżviluppaw bi proġetti ffinanzjati minn pajjiżi oħrajn fil-post.

ATTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: L-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni u l-Mobilità (COM(2011) 743 final tat-18.11.2011).

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Il-Massimizzazzjoni tal-Impatt tal-Iżvilupp tal-Migrazzjoni Il-kontribuzzjoni tal-UE għad-Djalogu ta’ Livell għoli tan-NU u l-passi li jmiss lejn it-twessigħ tar-rabta żvilupp-migrazzjoni (COM(2013) 292 final tal-21.5.2013).

L-aħħar aġġornament: 16.09.2014

Top