Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
L-Aġenziji Eżekuttivi tal-UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

L-Aġenziji Eżekuttivi tal-UE

SOMMARJU:

tar-Regolament (KE) Nru 58/2003 — aġenziji eżekuttivi tal-UE

SOMMARJU

X'JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Jistabbilixxi l-istatut tal-aġenziji eżekuttivi li ġew inkarigati għall-ġestjoni tal-programmi tal-UE. B'mod partikolari, jirregola ċerti aspetti essenzjali li jikkonċernaw

l-istruttura,

il-kompiti,

it-tħaddim,

is-sistema baġetarja,

il-persunal,

is-sorveljanza u

r-responsabbilità tagħhom.

PUNTI EWLENIN

Il-Kummissjoni Ewropea iddelegat ir-responsabbiltà għall-implimentazzjoni ta’ xi programmi tal-UE lil korpi terzi magħrufin bħala “aġenziji eżekuttivi” . Jeżistu 6 aġenziji eżekuttivi:

L-istabbiliment ta' aġenzija eżekuttiva

Il-Kummissjoni tiddeċiedi jekk tistabbillixxix aġenzija eżekuttiva, testendix il-perjodu tat-tħaddim tagħha jew tagħlaqhiex fuq il-bażi ta' analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji. L-analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji tqis diversi fatturi, inkluż:

l-identifikazzjoni tal-kompiti li jiġġustifikaw l-esternalizzazzjoni

valutazzjoni tal-benefiċċji u l-ispejjeż, inkluż ir-riżorsi umani

effiċjenza u flessibbiltà fl-implimentazzjoni

simplifikazzjoni tal-proċeduri użati

prossimità tal-attivitajiet għall-benefiċjarji finali.

Jekk il-Kummissjoni ssib li aġenzija ma tibqax iktar meħtieġa jew li ma tikkonformax iktar mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja soda, tiddeċiedi li tagħlaq l-aġenzija.

Kompiti

L-aġenziji eżekuttivi jistgħu jkunu responsabbli:

mill-immaniġġjar tal-fażijiet kollha tal-proġetti

mill-adozzjoni ta' miżuri tal-implimentazzjoni tal-baġit u l-għoti ta' kuntratti u għotjiet

mill-ġbir, l-analiżi u li tgħaddi lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa biex timplimenta l-programmi.

Ma jistgħux iwettqu kompiti li jistgħu jinvolvu l-għemil ta' għażliet politiċi.

Fid-dokument ta' delega uffiċjali, il-Kummissjoni tidentifika t-termini, il-kriterji, il-parametri u l-proċeduri li għandhom jikkonformaw magħhom l-aġenziji eżekuttivi.

Struttura

L-aġenziji eżekuttivi huma mmexxija minn kumitat għat-tmexxija u direttur.

Il-kumitat għat-tmexxija huwa magħmul minn 5 membri maħturin mill-Kummissjoni għal sentejn (li jistgħu jiġġeddu). Ifassal il-programm ta’ ħidma annwali, jadotta l-baġit tat-tħaddim u r-rapport tal-attività annwali u jimplimenta miżuri biex jiġġieldu l-frodi u l-irregolaritajiet.

Id-direttur jinħatar mill-Kummissjoni għal 4 snin (li jistgħu jiġġeddu) u jkun impjegat taċ-ċivil tal-UE.

Il-persunal tagħhom jikkonsisti f’impjegati taċ-ċivil tal-UE assenjati mill-ġdid b’’mod temporanju, kif ukoll persunal reklutat mill-aġenzija.

Superviżjoni

L-aġenziji eżekuttivi huma ssorveljati:

mill-Kummissjoni, b'mod partikolari l-awditur intern tagħha;

l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF);

Kull 3 snin, jitfassal rapport ta’ valutazzjoni estern mill-Kummissjoni u jiġi sottomess lil kull kumitat għat-tmexxija tal-aġenzija eżekuttivalill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

SFOND

Aġenziji u korpi tal-UE oħrajn

ATT

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità (ĠU L 11, 16.1.2003, pp. 1–8)

l-aħħar aġġornament 25.11.2015

Top