Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skambju ta’ informazzjoni dwar ir-rekords kriminali bejn il-pajjiżi tal-UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skambju ta’ informazzjoni dwar ir-rekords kriminali bejn il-pajjiżi tal-UE

 

KOPSAVILKUMS:

Deċiżjoni Qafas 2009/315/JHA —– l-iskambju bejn il-pajjiżi tal-UE ta' informazzjoni estratta mir-rekords kriminali

X'INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONI QAFAS?

 • Hija tistabbilixxi l-prinċipji ġenerali għall-funzjonament tal-iskambju tar-rekords kriminali bejn il-pajjiżi tal-UE flimkien mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI, li stabbilixxiet is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS).
 • Għandha l-għan li timpedixxi lill-kriminali milli jaħarbu mill-passat tagħhom billi jmorru lejn pajjiż tal-UE differenti minn dak li fih ġew ikkundannati. Tagħmel dan billi tiżgura li l-informazzjoni dwar il-kundanni kollha tagħhom ikunu disponibbli meta jkun hemm bżonn irrispettivament mill-pajjiż tal-UE li fih ikunu ġew ikkundannati.

PUNTI EWLENIN

Objettivi

L-għanijiet tad-deċiżjoni qafas huma li:

 • tistabbilixxi obbligu għal pajjiż tal-UE li jkun ikkundanna ċittadin ta' pajjiż tal-UE ieħor biex jibgħat informazzjoni fuq it-tali kundanna lill-pajjiż tan-nazzjonalità tiegħu;
 • tiddefinixxi l-obbligi tal-pajjiż tal-UE, li tiegħu l-persuna hija ċittadin, sabiex taħżen l-informazzjoni rċevuta dwar kundanni, kif ukoll dwar il-proċeduri li dak il-pajjiż tal-UE għandu jsegwi meta jwieġeb għat-talbiet għal informazzjoni dwar iċ-ċittadini tiegħu;
 • tistabbilixxi sett ta' regoli għall-iżvilupp ta’ sistema kompjuterizzata ta’ skambju ta’ informazzjoni dwar il-kundanni.

Ħatra ta' awtoritajiet

Il-pajjiżi tal-UE jeħtieġu jinnominaw awtoritajiet ċentrali sabiex iwettqu l-kompiti relatati mal-iskambju ta’ informazzjoni.

Reġistrazzjoni ta' kundanni u ħżin ta' informazzjoni

Pajjiż tal-UE li jikkundanna għandu jirreġistra n-nazzjonalità(jiet) tal-persuna kkundannata u jinnotifika lill-pajjiż(i) tal-UE tan-nazzjonalità tiegħu jew tagħha dwar id-dettalji tal-kundanna, inkluż informazzjoni dwar:

 • il-persuna kkundannata,
 • in-natura u l-kontenut tal-kundanna, u
 • ir-reat li wassal għall-kundanna.

Il-pajjiż tal-UE, li tiegħu l-persuna hija ċittadin, għandu jaħżen l-informazzjoni mibgħuta lilu sabiex ikun jista’ jwieġeb għat-talbiet għal informazzjoni dwar il-kundanni taċ-ċittadini tiegħu. It-tweġiba għandha:

 • tinkludi informazzjoni dwar kundanni fit-territorju tiegħu, f’pajjiżi oħrajn tal-UE u f’pajjiżi terzi u
 • issir fi żmien 10 ijiem tax-xogħol jew 20 — jekk it-talba tkun saret minn persuna li tkun tikkonċerna r-rekord kriminali tagħha stess.

Skambju ta' informazzjoni

 • L-informazzjoni tista’ tiġi skambjata għall-fini ta’ proċedimenti kriminali jew għal kwalunkwe finijiet oħrajn, eż. analiżi qabel l-impjieg. Filwaqt li t-tweġibiet għat-talbiet għall-fini tal-proċedimenti kriminali huma obbligatorji, dawk għal finijiet oħrajn għandhom isiru b’konformità mal-liġi nazzjonali.
 • Meta awtorità ċentrali ta’ pajjiż tal-UE tirċievi talba għal informazzjoni minn kwalunkwe awtorità nazzjonali rilevanti, hija tista’ titlob għal informazzjoni minn pajjiż ieħor tal-UE, b’mod partikolari mill-pajjiż tan-nazzjonalità tal-persuna kkonċernata.
 • Meta awtorità ċentrali ta' pajjiż tal-UE tirċievi talba mingħand ċittadin ta’ pajjiż ieħor tal-UE rigward ir-rekord kriminali tiegħu, din għandha titlob għal informazzjoni mill-pajjiż tal-UE tan-nazzjonalità tiegħu/tagħha u tinkludiha fiċ-ċertifikat maħruġ.

Il-parteċipazzjoni tar-Renju Unit

Sa issa, ħafna mill-pajjiżi tal-UE implimentaw is-sistema. Abbażi tad-dritt tiegħu previst mill-Protokoll 36 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit iddeċieda li jerġa’ lura sabiex ikompli jipparteċipa fl-ECRIS mill-1 ta' Diċembru 2014. Dan kien ikkonfermat mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/858/UE.

Implimentazzjoni

 • Rapport ippubblikat fl- 2016 mill-Kummissjoni Ewropea jiddeskrivi l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni qafas fil-pajjiżi tal-UE. B'mod ġenerali, jinnota li sar progress sinifikanti fl-iskambju tal-informazzjoni tar-rekords kriminali bejn il-pajjiżi tal-UE.
 • 22 pajjiż tal-UE nnotifikaw lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-miżuri li huma jkunu ħadu sabiex jinkorporaw id-dċiżjoni qafas fil-liġi nazzjonali tagħhom. 5 mis-6 pajjiżi li ma jkunux innotifikaw lill-Kummissjoni bil-miżuri tagħhom jiskambjaw informazzjoni ta' rekord kriminali permezz ta' ECRIS.
 • F'xi każijiet, ċerti aspetti tad-deċiżjoni qafas ġew inkorporati b'mod korrett jew għal kollox fil-liġijiet nazzjonali u l-Kummissjoni titlob li tittieħed azzjoni urġenti.

META TAPPLIKA DIN ID-DEĊIŻJONI QAFAS?

Ilha tapplika mis-27 ta' April 2009. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawaha fil-liġi nazzjonali sas-27 ta' April 2012.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI tas-26 ta' Frar 2009 dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut tal-iskambju, bejn l-Istati Membri, ta’ informazzjoni estratta mir-rekords kriminali (ĠU L 93, 7.4.2009, pp. 23-32)

ATTI RELATATI

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI tas-6 ta' April 2009 dwar l-istabbiliment ta’ Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) fl-applikazzjoni tal-Artikolu 11 tad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/JHA (ĠU L 93, 7.4.2009, pp. 33-48).

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/858/UE tal-1 ta' Diċembru 2014 dwar in-notifika mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq li jixtieq jieħu sehem f’atti tal-Unjoni fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali adottati qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona u li mhumiex parti mill-acquis ta’ Schengen (ĠU L 345, 1.12.2014, pp. 6-9).

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI tas-26 ta' Frar 2009 dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut tal-iskambju ta' informazzjoni estratta minn rekord kriminali bejn l-Istati Membri (COM(2016) 6 final, 19.1.2016).

l-aħħar aġġornament 10.01.2017

Top