Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)

Fl-2013, is-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) ħadet post SIS 1+. SIS II hija sistema ta' informazzjoni fuq skala kbira fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja. Fiha twissijiet fuq ċerti kategoriji ta' persuni u oġġetti u hija meqjusa bħala kruċjali għaż-żamma ta' livell għoli ta' sigurtà fi ħdan iż-żona mingħajr kontrolli tal-fruntieri interni (iż-żona Schengen).

ATT

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1104/2008 tal-24 ta' Ottubru 2008 dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (Ara l-att(i) li jemenda(w)).

Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/839/JHA tal-24 ta' Ottubru 2008 dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (Ara l-att(i) li jemenda(w)).

Dawn l-atti legali (li jinkludu atti emendatorji) issa skadew.

SOMMARJU

Fil-bidu, is-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) ġiet stabbilita taħt il-qafas intergovernattiv tal-Konvenzjoni ta' Schengen. Wara t-Trattat ta' Amsterdam, ġiet integrata fil-qafas tal-Unjoni Ewropea (UE). Is-sistema kien fiha informazzjoni fuq persuni li setgħu kienu involuti f'delitti serji jew li jista' jkun ma jkollhomx id-dritt li jidħlu jew li jibqgħu fl-UE. Kien fiha twissijiet fuq persuni nieqsa, b'mod partikolari tfal, kif ukoll informazzjoni fuq vetturi, armi tan-nar, karti tal-flus u dokumenti ta' identità li setgħu insterqu, ġew miżapproprjati jew li ntilfu.

Madankollu, tibdil teknoloġiku rapidu u t-tkabbir ġeografiku tal-UE għamilha possibbli li din is-sistema tal-ewwel ġenerazzjoni tiġi sostitwita.

MINN SIS 1+ GĦAL SIS II

Verżjoni aġġornata tal-SIS (SIS1+) kienet mistennija li tippermetti t-tkabbir taż-żona ta' Schengen għal pajjiżi tal-UE ġodda. Kellha bżonn ukoll li tittejjeb sabiex tissostitwixxi s-sistema oriġinali ma' sistema aktar aġġornata li toffri funzjonalitajiet addizzjonali.

Fost affarijiet oħrajn, SIS II tippermetti l-użu ta' biometriċi, tipi ġodda ta' twissija u l-possibbilità li twissijiet differenti jiġu llinkjati (bħal twissija fuq persuna jew vettura).

L-iżvilupp ta' din is-sistema tal-IT mill-aktar moderna bħala waħda mill-akbar mit-tip tagħha madwar id-dinja kellu bżonn ta' qafas ta' żmien itwal minħabba ambjent legali, tekniku u politiku li qed jinbidel u fażijiet ta' ttestjar rigorużi meħtieġa sabiex ikun żgurat livell għoli ta' prestazzjoni u sikurezza.

MIGRAZZJONI MINN SISTEMA GĦAL OĦRA

Teknikament, il-passi tal-migrazzjoni minn SIS 1+ għal SIS II kienu jinkludu:

  • l-illowdjar tad-dejta minn SIS 1+ f'SIS II permezz ta' konverter;
  • il-qlib tal-applikazzjonijiet nazzjonali minn SIS 1+ għal SIS II; u
  • fażi ta' monitoraġġ sabiex jiġi żgurat li s-sistema hija waħda affidabbli u li matulha, iż-żewġ sistemi jikko-eżistu u jibqgħu sinkronizzati permezz ta' konverter.

Fażi ta' ttestjar:

Sabiex SIS II issir operattiva għal kollox, kien hemm ippjanat sensiela ta' testijiet għal fażi preparatorja twila qabel l-attivazzjoni tagħha. L-iktar test importanti, 'l hekk imsejjaħ test komprensiv, involva l-provi tal-komponenti kollha prinċipali ta' SIS II. Is-suċċess ta' dan it-test kien prekundizzjoni kemm teknika kif ukoll legali għad-dħul fis-seħħ ta' SIS II.

L-Istati Membri tal-UE kollha li kienu qed jieħdu sehem f'SIS II temmew b'suċċess din il-fażi ta' prova fl-2013. Dan ippermetta li s-sistema tal-ewwel ġenerazzjoni taqleb b'mod permanenti ma' SIS II fid-9 ta' April 2013. Fid-9 ta' Mejju 2013, l-Aġenzija Ewropea għall-ġestjoni operazzjonali ta' sistemi tal-IT ta' skala kbira fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja (eu-LISA) assumiet ir-responsabilità għat-tħaddim ta' kuljum tas-sistema ċentrali ta' SIS II.

Aktar informazzjoni tista' tinstab minn hawn 'il quddiem:

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008

11.11.2008

-

ĠU L 299, tat-8.11.2008, p. 1-8

Deċiżjoni 2008/839/JHA

11.11.2008

-

ĠU L 299, tat-8.11.2008, p. 43-49

Att(i) li jemendaw ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 541/2010

25.6.2010

-

ĠU L 155, tat-22.6.2010, p. 19-22

Regolament (UE) Nru 1273/2012

30.12.2012

-

ĠU L 359, tad-29.12.2012, p. 32-44

Att(i) li jemendaw id-Deċiżjoni 2008/839/JHA

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 542/2010

25.6.2010

-

ĠU L 155 tat-22.6.2010, p. 23-26

Regolament (UE) Nru 1272/2012

30.12.2012

-

ĠU L 359 tad-29.12.2012, p. 21-31

ATTI RELATATI

Regolament (KE) Nru 1986/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-aċċess għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta' Schengen tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi (Ġurnal Uffiċjali L 381 tat-28.12.2006).

Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (Ġurnal Uffiċjali L 381 tat-28.12.2006).

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/JHA tat-12 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta’ Schengen Tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) (Ġurnal Uffiċjali L 205 tas-7.8.2007).

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: L-aħħar rapport ta' progress dwar l-iżvilupp tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) Jannar 2013 - Mejju 2013 (COM(2013) 777 finali tat-2.12.2013 - mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).

L-aħħar aġġornament: 03.10.2014

Top