Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Il-ġlieda kontra l-marda tal-ilsien u d-dwiefer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Il-ġlieda kontra l-marda tal-ilsien u d-dwiefer

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/85/KE dwar miżuri fuq il-kontroll tal-marda ta' l-ilsien u d-dwiefer

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

 • Din tistabbilixxi l-kontrolli minimi li għandhom jiġu applikati jekk tfaqqa’ l-marda tal-ilsien u d-dwiefer (FMD).
 • Hija tinkludi miżuri preventivi biex titqajjem il-kuxjenza u preparazzjoni fost l-awtoritajiet rilevanti u l-komunità agrikola. Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jieħdu azzjoni aktar stretta jekk ikunu jixtiequ.

PUNTI EWLENIN

 • Il-marda tal-ilsien u d-dwiefer hija marda li għandha tiġi nnotifikata. Is-sidien jew dawk li jieħdu ħsieb l-annimali u l-veterinarji għandhom jirrappurtaw kwalunkwe tifqigħa.
 • Meta jiġi notifikat każ issuspettat, l-awtoritajiet kompetenti jridu jiżguraw li:
  • ir-razzett jitqiegħed taħt sorveljanza;
  • isir ċensiment tal-annimali u tal-prodotti tal-annimali kollha preżenti;
  • l-ebda annimal jew persuna ma tista’ tidħol jew joħroġ mill-istabbiliment;
  • id-dħul u l-ħruġ tal-bini jkunu diżinfettati;
  • tista’ tkun stabbilita żona ta’ kontroll temporanja, li tipprojbixxi l-moviment tal-annimali fuq żona usa’;
  • jista’ jiġi introdott programm preventiv ta’ eradikazzjoni, li jinvolvi l-qtil tal-annimali.
 • Meta tiġi kkonfermata tifqigħa, l-awtoritajiet kompetenti jridu jiżguraw li:
  • l-annimali infettati kollha jinqatlu fil-post;
  • il-karkassi jindifnu jew jinħarqu;
  • il-bini u l-vetturi kollha użati għall-annimali jiġu diżinfettati u, jekk ikun meħtieġ, anki ż-żoni u l-uffiċċji użati mill-bnedmin;
  • il-prodotti kollha li setgħu jkunu telqu minn razzett qabel ġew introdotti l-miżuri ta’ kontroll jiġu traċċati u trattati;
  • jittieħdu miżuri biex annimali f’laboratorji, żuwijiet u parks tal-annimali selvaġġi fil-viċin jiġu protetti mill-marda;
  • l-annimali kollha fil-biċċeriji, postijiet ta’ spezzjoni fil-fruntiera jew kwalunkwe mezz ta’ trasport fejn jiġi kkonfermat każ jinqatlu immedjatament;
  • jiġu stabbiliti żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza: l-ewwel waħda jkollha raġġ ta’ 3 km, it-tieni minimu ta’ 10 km;
  • ikunu japplikaw miżuri speċjali f’dawn iż-żoni: pereżempju l-bejgħ tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali fi ħdan il-parametri jkun ipprojbit.
 • Ir-restrizzjonijiet applikati fiż-żoni ta’ protezzjoni jistgħu jitneħħew 15-il ġurnata wara li jinqatel u jitneħħa l-aħħar annimal infettat. Il-limitu ta’ żmien għaż-żoni ta’ sorveljanza huwa ta’ 30 ġurnata.
 • Japplikaw regoli speċjali għall-użu, il-manifattura u l-bejgħ ta’ tilqim tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer.
 • L-awtoritajiet nazzjonali jikkontrollaw il-laboratorji li jieħdu ħsieb il-vajrus ħaj tal-FMD b’mod strett. Huma jaħtru ċentru ta’ kontroll nazzjonali/ċentrali wieħed.
 • L-awtoritajiet nazzjonali jfasslu pjanijiet ta’ kontinġenza li għandhom jiġu implimentati jekk isseħħ tifqigħa. Dawn jistgħu jwettqu wkoll eżerċizzji reali għall-allarm fil-ħin.

Revoka

Ir-Regolament (UE) 2016/429 jirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 2003/85/KE mill-21 ta’ April 2021.

SFOND

L-FMD hija kontaġġuża ħafna. Din tfaqqa' f’annimali domestiċi u annimali selvaġġi b’difer mifruq, bħall-baqar, iżda tista’ taffettwa wkoll xi speċi oħrajn (eż. il-buflu u l-gemus).

L-aktar epidemija reċenti — fir-Renju Unit fl-2001 — affettwat aktar minn 2 000 razzett. Din ikkawżat diffikultajiet kunsiderevoli għall-komunitajiet rurali kif ukoll tħassib mifrux fost il-pubbliku dwar is-sikurezza taċ-ċanga.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Hija daħlet fis-seħħ fit-22 ta’ Novembru 2003. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sat-30 ta’ Ġunju 2004.

SFOND

Il-marda tal-ilsien u d-dwiefer fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea.

ATT

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/85/KE tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar miżuri tal-Komunità fuq il-kontroll tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer li tirrevoka id-Direttiva 85/511/KEE u d-Deċiżjoni 89/531/KEE u 91/665/KEE u tammenda d-Direttiva 92/46/KEE (ĠU L 306, 22.11.2003, p. 1-87)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 2003/85/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

ATTI RELATATI

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/18/KE tat- 22 ta’ Diċembru 2006 li tapprova pjanijiet ta’ kontinġenza għall-kontroll tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer skond id-Direttiva tal-Kunsill 2003/85/KE (ĠU L 7, 12.1.2007, p. 36-37)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 91/666/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1991 li jistabbilixxi r-riservi tal-Komunità fuq it-tilqim kontra l-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer (ĠU L 368, 31.12.1991, p. 21-25) Ara l- verżjoni konsolidata.

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/75/KE tat- 18 ta’ Jannar 2001 biex issir verifika dwar is-siġurta’ u l-qawwa tal- vaċċini kontra l-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer u d-deni katarrali (bluetongue) (ĠU L 26, 27.1.2001, p. 8-39)

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/486/KE tat-22 ta’ Ġunju 2009 dwar ix-xiri ta’ antiġeni tal-vajrus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer (ĠU L 160, 23.6.2009, p. 27-28)

Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar il-mard trasmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali (“Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali”) (ĠU L 84, 31.3.2016, p. 1-208)

l-aħħar aġġornament 24.05.2016

Top