Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija

Il-bini jirrappreżenta 40 % tal-konsum tal-enerġija totali fl-Unjoni Ewropea (UE). Is-settur qed jespandi, u miegħu id-domanda għall-enerġija tiegħu. Billi tillimitahom, l-UE se tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq l-enerġija u l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra u se tavvanza lejn l-għan tagħha li tnaqqas il-konsum globali tal-enerġija b’20 % sal-2020.

ATT

Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija.

SOMMARJU

Il-bini jirrappreżenta 40 % tal-konsum tal-enerġija totali fl-Unjoni Ewropea (UE). Is-settur qed jespandi, u miegħu id-domanda għall-enerġija tiegħu. Billi tillimitahom, l-UE se tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq l-enerġija u l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra u se tavvanza lejn l-għan tagħha li tnaqqas il-konsum globali tal-enerġija b’20 % sal-2020.

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Il-leġiżlazzjoni għandha l-għan li ttejjeb ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija fl-UE, filwaqt li tqis diversi kundizzjonijiet klimatiċi u lokali. Din tistabbilixxi rekwiżiti minimi u metodoloġija komuni. Tkopri l-enerġija użata għat-tisħin, l-ilma sħun, it-tkessiħ, il-ventilazzjoni u d-dawl.

PUNTI EWLENIN

L-awtoritajiet nazzjonali jridu jistabbilixxu rekwiżiti tar-rendiment minimi kosteffettivi. Dawn għandhom jiġu riveduti l-iktar tard kull ħames snin.

Dawn iridu jkopru t-tisħin, l-ilma sħun, l-arja kundizzjonata u sistemi kbar ta’ ventilazzjoni.

Il-Kummissjoni hija responsabbli sabiex tistabbilixxi l-metodoloġija biex tikkalkula l-livelli tal-ispejjeż ottimali għar-rekwiżiti tar-rendiment fl-użu tal-enerġija.

Il-bini l-ġdid irid jissodisfa l-istandards minimi u jkun fih sistemi tal-enerġija alternattiva b’effiċjenza għolja. Dak proprjetà ta’ awtoritajiet pubbliċi jew okkupat minnhom għandu jilħaq status ta’ kważi żero enerġija* sal-31 ta’ Diċembru 2018 u bini ġdid ieħor sa sentejn wara.

Il-bini eżistenti, meta ssirlu rinnovazzjoni maġġuri, irid itejjeb ir-rendiment tiegħu fl-użu tal-enerġija biex jissodisfa r-rekwiżiti tal-UE.

L-awtoritajiet nazzjonali joperaw sistema ta’ ċertifikazzjoni tar-rendiment fl-użu tal-enerġija. Iċ-ċertifikati jipprovdu informazzjoni għal xerrejja prospettivi jew kerrejja dwar il-klassifikazzjoni tal-enerġija ta’ bini u rakkomandazzjonijiet biex isir titjib kosteffettiv. Dawn iridu jkunu inklużi fir-reklami fil-midja kummerċjali meta l-postijiet jiġu offruti għall-bejgħ jew għall-kiri.

L-awtoritajiet nazzjonali jridu jiżguraw li jkun hemm skemi stabbiliti biex jiġu spezzjonati s-sistemi tat-tisħin u tal-arja kundizzjonata.

Il-Kummissjoni, sal-1 ta’ Jannar 2017, ser tivvaluta l-progress li sar fl-objettivi tar-rendiment fl-użu tal-enerġija u se tagħmel proposti ulterjuri jekk meħtieġ.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Mit-8 ta’ Lulju 2010.

Għal aktar informazzjoni, ara Il-Bini fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea.

TERMINI EWLENIN

*Bini b’użu ta’ enerġija ta’ kważi żero: bini li għandu rendiment tajjeb ħafna fl-użu tal-enerġija. L-ammont kważi żero jew żgħir ħafna ta’ enerġija meħtieġ għandu jkun kopert fil-maġġor parti minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, inkluż minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli prodotta fuq il-post jew fil-qrib.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 2010/31/UE

8.7.2010

9.7.2012

ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13-35

ATTI RELATATI

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 244/2012 tas-16 ta’ Jannar 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija billi jistabbilixxi qafas ta’ metodoloġija komparattiva għall-kalkolu tal-livelli kostottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku tal-bini u tal-elementi tal-bini (ĠU L 81, 21.3.2012, p. 18-36).

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: L-appoġġ finanzjarju għall-effiċjenza enerġetika fil-bini (COM(2013) 225 final tat-18.4.2013)

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: Il-progress mill-Istati Membri lejn Binjiet b’Konsum ta’ Enerġija Kważi Żero(COM(2013) 483 final/2 tat-28.6.2013).

l-aħħar aġġornament 06.08.2015

Top