Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
It-tnaqqis ta’ gassijiet b’effett ta’ serra sal-2020: Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

It-tnaqqis ta’ gassijiet b’effett ta’ serra sal-2020: Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi

Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi (ESD) tistabbilixxi miri annwali vinkolanti dwar l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra għall-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea (UE) għall-perjodu bejn l-2013-20. Dawn il-miri jittrattaw emissjonijiet minn ħafna mis-setturi li mhumiex inklużi fis-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (EU ETS), bħat-trasport (ħlief għall-avjazzjoni u t-tbaħħir marittimu internazzjonali), il-bini, l-agrikoltura u l-iskart.

ATT

Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 23 ta’ April 2009 dwar l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020

SOMMARJU

Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi (ESD) tistabbilixxi miri annwali vinkolanti dwar l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra għall-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea (UE) għall-perjodu bejn l-2013-20. Dawn il-miri jittrattaw emissjonijiet minn ħafna mis-setturi li mhumiex inklużi fis-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (EU ETS), bħat-trasport (ħlief għall-avjazzjoni u t-tbaħħir marittimu internazzjonali), il-bini, l-agrikoltura u l-iskart.

Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi tifforma parti minn sett ta’ linji politiċi u miżuri dwar it-tibdil fil-klima u l-enerġija - magħruf bħala l-pakkett dwar l-enerġija u t-tibdil fil-klima - li se jgħin biex iressaq lill-Ewropa lejn ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju u tiżdied is-sigurtà tal-enerġija tagħha.

X’TAGĦMEL ID-DEĊIŻJONI?

Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi tistabbilixxi miri nazzjonali ta’ emissjonijiet għall-2020, espressi bħala tibdil fil-perċentwal mil-livelli ta’ emissjonijiet tal-2005. Tiffissa wkoll l-ammont ta’ tunnellati ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett serra li kull pajjiż tal-UE jista' jarmi fis-sena mill-2013 sal-2020 fis-setturi koperti mid-Deċiżjoni.

PUNTI EWLENIN

 • Il-miri tal-emissjonijiet għall-2020 ġew stabbiliti abbażi tal-ġid relattiv tal-pajjiżi tal-UE (imkejjel mill-Prodott Domestiku Gross - PDG per capita). Dawn ivarjaw minn tnaqqis ta’ 20 % fl-emissjonijiet sal-2020 (mil-livelli tal-2005) għall-pajjiżi l-aktar sinjuri tal-UE għal żieda ta’ 20 % għall-anqas waħda sinjura, il-Bulgarija.
 • Biex jiġi żgurat progress stabbli lejn il-mira għall-2020 l-ESD tiffissa wkoll limiti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra (GHG) għal kull pajjiż għal kull sena. Dawn il-limiti huma msejħa allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet (AEAs).
 • Fl-istess waqt, flessibiltajiet biex jintlaħqu l-miri jippermettu li l-pajjiżi tal-UE jagħmlu t-tnaqqis fl-emissjonijiet b’mod kost-effettiv: Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jissellfu 5 % tal-AEAs tagħhom mis-sena ta’ wara u jixtru AEAs minn pajjiżi oħra tal-UE jew jixtru krediti minn ċerti proġetti, per eżempju, minn proġett li jgħin lill-pajjiżi l-inqas żviluppati jnaqqsu l-emissjonijiet tagħhom. Jekk pajjiż tal-UE jnaqqas l-emissjonijiet tiegħu b’aktar milli jkun meħtieġ, u b’hekk jaqbeż il-mira tiegħu għal sena partikolari, jista’ jerfa' l-AEAs żejda għal użu aktar tard (sal-2020) jew ibiegħha lil pajjiżi oħra tal-UE.
 • Kull sena, kull pajjiż għandu jirrapporta lill-Kummissjoni l-emissjonijiet tiegħu u l-progress lejn il-mira tiegħu.
 • Jekk f’sena 1 pajjiż jarmi aktar GHG milli jkun permess jagħmel, għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar kif qed jippjana “jerġa” lura għat-triq it-tajba’ u għandu jħallas “tariffa” fil-forma ta’ mira aktar stretta ta’ emissjonijiet għas-sena ta’ wara.

META TAPPLIKA DIN ID-DEĊIŻJONI?

Mill-2013 sal-2020.

SFOND

Biex tindirizza t-tisħin globali, l-Unjoni Ewropea (UE) hija impenjata li tnaqqas l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra tagħha b’mill-inqas 20 % sal-2020 meta mqabbla mal-1990. Biex tilħaq din il-mira, l-UE adottat 2 liġijiet ewlenin:

 • 1.

  Is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet , li tkopri aktar minn 11,000 power station u impjanti industrijali, kif ukoll il-linji tal-ajru, u

 • 2.

  id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi (ESD), li tobbliga lil kull wieħed mit-28 pajjiż tal-UE li jikkontribwixxi b’sehem speċifiku għall-mira globali tal-UE ta’ tnaqqis ta’ 20 %. Dan iseħħ permezz ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra f'ħafna mis-setturi li mhumiex inklużi fis-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (EU ETS).

Għal aktar informazzjoni, ara l-paġna web tal-Kummissjoni Ewropea dwar id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Deċiżjoni Nru 406/2009/KE

25.6.2009

-

ĠU L 140 tal-5.6.2009, p. 136-148.

ATTI RELATATI

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/162/UE tas-26 ta’ Marzu 2013 dwar kif għandhom jiġu ddeterminati l-allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet tal-Istati Membri għall-perjodu mill-2013 sal-2020 skont id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 90 tat-28.3.2013, p. 106-110).

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/634/UE tal-31 ta’ Ottubru 2013 dwar l-aġġustamenti fl-allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet għall-perjodu mill-2013 sal-2020 skont id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. (ĠU L 292 tal-1.11.2013, p. 19-22).

l-aħħar aġġornament 26.03.2015

Top