Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strateġija Ewropea dwar id-Diżabilità (2010–2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strateġija Ewropea dwar id-Diżabilità (2010–2020)

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Impenn mill-Ġdid għal Ewropa Mingħajr Ostakoli għal Persuni b'Disabilità — COM(2010) 636 final

SOMMARJU

X'TAGĦMEL DIN IL-KOMUNIKAZZJONI?

Hija tistabbilixxi strateġija li tagħti s-setgħa lill-persuni b’diżabilità sabiex ikunu jistgħu jgawdu d-drittijiet tagħhom b’mod sħiħ u jipparteċipaw fis-soċjetà u fl-ekonomija fuq bażi ugwali mal-oħrajn.

L-istrateġija tibni fuq il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità (UNCRPD) u tikkumplimenta wkoll l-Ewropa 2020 (l-istrateġija tal-UE għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv) u l-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali tat-Trattat ta’ Lisbona.

PUNTI EWLENIN

Hemm 8 oqsma għal azzjoni konġunta bejn l-UE u l-pajjiżi tal-UE enfasizzati f’din l-istrateġija:

L-aċċessibbiltà : jiġi żgurat li l-persuni b’diżabilità jkollhom aċċess għal prodotti, servizzi u mezzi ta’ assistenza;

Il-parteċipazzjoni: jiġi żgurat li l-persuni b’diżabilità jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet fundamentali kollha tagħhom bħala ċittadini Ewropej;

L-ugwaljanza: jiġi żgurat li jiġu implimentati politiki (fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE) li jippromwovu l-ugwaljanza;

L-impjiegi: jiġi żgurat li jkun hemm żieda fin-numru ta’ ħaddiema b’diżabilità fis-suq tax-xogħol u li jkun hemm aċċessibbiltà aħjar għall-postijiet tax-xogħol;

L-edukazzjoni u t-taħriġ: jiġi żgurat li l-istudenti b’diżabilità jibbenifikaw minn sistema ta’ edukazzjoni aċċessibbli u minn programmi ta’ tagħlim tul il-ħajja. Il-Kummissjoni Ewropea diġà nediet bosta inizjattivi li jikkonċernaw l-edukazzjoni, bħall-Aġenzija Ewropea għall-Iżvilupp fl-Edukazzjoni għal Bżonnijiet Speċjali;

Il-protezzjoni soċjali: l-indirizzar tal-isfidi soċjali mifruxa li jkollhom jiffaċċjaw il-persuni b’diżabilità, bħall-inugwaljanza fid-dħul, ir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali. Il-Fondi Strutturali tal-UE u l-miżuri nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE jistgħu jintużaw biex jiggarantixxu din il-protezzjoni soċjali;

Is-saħħa: jiġi żgurat li l-persuni b’diżabilità jingħataw aċċess ugwali u affordabbli għall-faċilitajiet u s-servizzi tas-saħħa (mentali);

L-azzjoni esterna: il-promozzjoni tad-drittijiet tal-persuni b’diżabilità f’livell internazzjonali.

Bil-għan li jimplimentaw l-istrateġija bl-aħjar mod, l-istituzzjonijiet tal-UE u l-pajjiżi tal-UE għandhom jaħdmu flimkien sabiex:

iqajmu kuxjenza dwar kwistjonijiet relatati mad-diżabilità,

jiżviluppaw possibbiltajiet ta’ finanzjament,

itejbu d-dejta statistika, u

jiżguraw li l-UNCRPD tiġi infurzata.

Il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-UNCRPD huwa rrapportat f’Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-2014.

SFOND

Tmenin miljun ruħ fl-UE (1 minn kull 6 tal-popolazzjoni) għandhom diżabilitajiet li jvarjaw minn ħfief sa severi. Dawn in-nies, li ta’ spiss jiġu impeduti mid-diżabilità tagħhom milli jieħdu sehem fis-soċjetà u fl-ekonomija, għandhom rata ta’ faqar 70 % ogħla mill-medja tal-UE.

ATT

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Strateġija Ewropea tad-Diżabilità 2010-2020: Impenn mill-Ġdid għal Ewropa Mingħajr Ostakoli (COM(2010) 636 final tal-15.11.2010)

ATTI RELATATI

Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni: Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità (CRPD) mill-Unjoni Ewropea. (SWD(2014) 182 final tal-5.6.2014)

l-aħħar aġġornament 13.10.2015

Top