Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
L-immodernizzar tal-edukazzjoni għolja fl-UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

L-immodernizzar tal-edukazzjoni għolja fl-UE

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea (KUMM(2011) 567 finali) — aġenda għall-immodernizzar tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-UE

SOMMARJU

X’TAGĦMEL DIN IL-KOMUNIKAZZJONI?

Hija tistipula l-prijoritajiet ewlenin għall-edukazzjoni għolja fl-UE. L-aġenda hija maħsuba biex tippermetti lis-sistemi edukattivi għolja jikkontribwixxu aħjar għall-għanijiet tal-istrateġija għat-tkabbir Ewropa 2020.

Il-komunikazzjoni kienet segwita minn żewġ rapporti lill-Kummissjoni Ewropea fl-2013 u fl-2014 dwar it-titjib tal-kwalità tat-tagħlim f’istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja fl-Ewropa, u dwar modi ġodda ta’ tagħlim fl-edukazzjoni għolja.

PUNTI EWLENIN

Il-komunikazzjoni tistabbilixxi ħames oqsma ewlenin ta’ prijorità għall-azzjoni mill-pajjiżi tal-UE u l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla, kif ukoll il-miżuri li l-UE se tieħu biex tappoġġa l-isforzi tagħhom.

 • 1.

  Inżidu l-livelli ta' kisba — waħda mill-miri tal-istrateġija Ewropa 2020 hija li, sal-2020, 40 % taż-żgħażagħ għandhom ikunu temmew studji fl-edukazzjoni għolja. Huwa stmat ukoll li miljun impjieg ġdid se jkun jeħtieġ ħiliet ta’ riċerka ta’ livell għoli.

 • Biex dan jinkiseb, il-komunikazzjoni tirrakkomanda:
  • it-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola u l-attrazzjoni ta’ aktar nies lejn l-edukazzjoni għolja, b'mod partikolari permezz tal-ilħiq u l-appoġġ finanzjarju għall-istudenti tal-iskola minn gruppi żvantaġġjati u l-adulti;
  • it-titjib tal-kundizzjonijiet biex l-industrija tinvesti fir-riċerka u l-innovazzjoni, u tgħammar il-forza tax-xogħol eżistenti b’ħiliet ta’ riċerka aħjar;
  • l-iżvilupp ta’ modi ċari ta’ progress minn edukazzjoni vokazzjonali u tipi oħra ta’ edukazzjoni lejn l-edukazzjoni għolja, u karriera barra l-università għar-riċerkaturi.

Studju tal-2015 stabbilixxa r-rati ta’ studenti li jtemmu jew jitilqu mill-edukazzjoni għolja qabel iż-żmien madwar l-Ewropa.

 • 2.

  It-titjib tal-kwalità u r-relevanza tal-edukazzjoni għolja

 • Il-komunikazzjoni tirrakkomanda:
  • kurrikuli, li jinkludu t-taħriġ għar-riċerkaturi, bħala rispons għall-ħtiġijiet attwali u futuri tas-suq tax-xogħol permezz tal-previżjonijiet tal-ħiliet u tat-tkabbir kif ukoll permezz tal-involviment tal-impjegaturi u tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol fit-tfassil u t-twassil tagħhom;
  • teknoloġiji ġodda biex jiġu sfruttati metodi ta’ riċerka aktar effettivi u tagħlim aktar flessibbli u personalizzat (eż. it-tagħlim elettroniku);
  • it-titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol, inklużi l-iżvilupp professjonali kontinwu u l-introduzzjoni ta’ inċentivi biex tiġi ppremjata l-eċċellenza għall-istituzzjonijiet biex jattiraw u jżommu persunal ta’ tagħlim u riċerka ta’ kwalità għolja.
 • 3.

  Il-promozzjoni tal-mobilità u l-kooperazzjoni transkonfinali — il-ministeri tal-edukazzjoni għolja Ewropej stabbilixxew mira biex jiżdiedu l-għadd ta’ studenti li jtemmu perijodu ta’ studji jew taħriġ barra mill-pajjiż b’sa 20 % sal-2020.

 • Biex dan jinkiseb, il-komunikazzjoni tirrakkomanda:
  • il-bini sistematiku tal-mobilità fil-kurrikuli;
  • it-titjib tar-rikonoxximent tad-diplomi u l-krediti jew il-portabbilità tal-għotjiet permezz tal-użu komparabbli u konsistenti tal-ECTS u tas-Suppliment tad-Diploma, u l-ħolqien ta’ rabta bejn il-kwalifiki u l-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki;
  • it-tisħiħ għall-aċċess, tal-kundizzjonijiet tal-impjieg u l-opportunitajiet ta’ progress għall-istudenti, riċerkaturi u għalliema minn pajjiżi oħra.
 • 4.

  It-tisħiħ tat-“trijangolu tal-għarfien” li jorbot l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni

 • Il-komunikazzjoni tirrakkomanda:
  • politiki pubbliċi li jinkoraġġixxu sħubijiet bejn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u negozji permezz ta’:
   • strutturi ta' kumpens u inċentivi għall-iżvilupp reġjonali,
   • multidixxiplinarjetà,
   • kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet u
   • tnaqqis tal-ostakli regolatorji u amministrattivi għal sħubijiet intersettorjali;
  • l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja għandhom jużaw ir-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-offerta edukattiva tagħhom biex jistimulaw l-iżvilupp ta’ ħiliet intraprenditorjali, kreattivi u innovattivi.
 • 5.

  It-titjib fit-tmexxija u l-finanzjament:

 • Il-komunikazzjoni tirrakkomanda:
  • iż-żieda fil-kosteffettività tal-investimenti pubbliċi fl-edukazzjoni għolja permezz tar-rabta tal-finanzjament mal-prestazzjoni b’element ta’ kompetizzjoni;
  • iż-żieda fl-investiment fl-edukazzjoni għolja permezz tad-diversifikazzjoni tas-sorsi ta’ finanzjament, u l-faċilitazzjoni tal-aċċess għal riżorsi alternattivi, inkluż il-finanzjament privat;
  • l-investiment fil-maniġment professjonali;
  • Li -sistemi ta’ finanzjament u governanza jsiru aktar flessibbli biex tiżdied l-awtonomija tal-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u jkunu jistgħu jiżviluppaw id-direzzjoni strateġika proprja tagħhom.

Il-kontribut tal-UE

L-UE beħsiebha tappoġġa l-isforzi li saru mill-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet nazzjonali f’dawn il-ħames oqsma billi:

 • twettaq monitoraġġ tal-istrateġija Ewropa 2020 u
 • tiżgura li l-qafas finanzjarju tagħha għall-2014-2020 jippermetti l-politiki differenti kkonċernati jappoġġaw il-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja.

L-azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Kummissjoni jinkludu:

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara

ATT

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Insostnu t-tkabbir u l-impjiegi – aġenda għall-immodernizzar tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-Ewropa (KUMM(2011) 567 finali tal-20.9.2011)

ATTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni — Nindirizzaw il-problema tal-waqfien mill-iskola qabel iż-żmien: Kontribut ewlieni għall-Aġenda tal-Ewropa 2020 (COM(2011) 18 final tal-31.1.2011)

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Ġunju 2011 dwar linji politiċi sabiex jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskejjel (ĠU C 191, 1.7.2011, pp. 1–6)

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskejjel u l-promozzjoni tas-suċċess fl-iskola (ĠU C 417, 15.12.2015, pp. 36–40)

l-aħħar aġġornament 14.06.2016

Top