Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kooperazzjoni Ewropea mtejba fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kooperazzjoni Ewropea mtejba fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Dikjarazzjoni tal-Ministri Ewropej tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali, u l-Kummissjoni Ewropea dwar il-kooperazzjoni Ewropea mtejba fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

X’INHU L-GĦAN TA’ DIN ID-DIKJARAZZJONI

 • Hija tistabbilixxi l-prijoritajiet tal-proċess ta’ Kopenħagen dwar il-kooperazzjoni Ewropea mtejba fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV).
 • Dan il-proċess għandu l-għan li jtejjeb il-prestazzjoni, il-kwalità u l-attrazzjoni tal-ETV fl-Ewropa. Huwa jfittex li jinkoraġġixxi l-użu ta’ diversi opportunitajiet għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali fi ħdan il-kuntest tat-tagħlim tul il-ħajja* (LLL) u permezz tal-għajnuna tal-għodod LLL.

PUNTI EWLENIN

Il-proċess ta’ Kopenħagen jifforma parti integrali mis-sett strateġiku tar-regolari tal-“Edukazzjoni u t-taħriġ” (ET 2020) u jfittex li jikkontribwixxi għall-kisba tal-miri relatati mal-edukazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020.

Il-proċess jikkonsisti fi:

 • dimensjoni politika li għandha l-għan li tistabbilixxi objettivi Ewropej komuni u tirriforma s-sistemi nazzjonali tal-ETV;
 • l-iżvilupp ta’ oqfsa u għodod komuni Ewropej li jżidu t-trasparenza u l-kwalità tal-kompetenzi u l-kwalifiki u jiffaċilitaw il-mobilità;
 • il-kooperazzjoni biex jitrawwem it-tagħlim reċiproku fuq livell Ewropew u biex jinvolvi l-partijiet interessati kollha fuq livell nazzjonali.

Prijoritajiet

Il-prijoritajiet stabbiliti mid-Dikjarazzjoni ta’ Kopenħagen jipprovdu l-bażi għall-kooperazzjoni volontarja fl-ETV. Bil-mira tal-2010, huma mmiraw għal:

 • rinforzar tad-dimensjoni Ewropea fl-ETV;
 • żieda fl-informazzjoni, il-gwida, il-konsulenza u t-trasparenza tal-ETV;
 • l-iżvilupp ta’ għodod għall-għarfien u l-validazzjoni reċiproku tal-kompetenzi u l-kwalifiki;
 • it-titjib tal-garanzija tal-kwalità fl-ETV.

Kisbiet

Sekwenza ta’ komunikazzjonijiet stabbiliet is-suċċess tal-UE fl-ilħuq ta’ dawn l-għanijiet kif ukoll il-passi għat-titjib ta’ kooperazzjoni ulterjuri tal-ETV.

Il-Komunikazzjoni ta’ Maastricht 2004 kkonfermat is-suċċess tal-proċess ta’ Kopenħagen fit-trawwim tal-viżibilità u l-profil tal-ETV fil-livell Ewropew. Hija żviluppat ukoll il-prijoritajiet stabbiliti mid-Dikjarazzjoni ta’ Kopenħagen u stabbiliet prijoritajiet speċifiċi għax-xogħol fuq livell nazzjonali fuq l-ETV, inkluż:

 • żieda f’investimenti pubbliċi/privati fl-ETV;
 • l-iżvilupp ta’ sistemi tal-ETV biex jindirizzaw il-bżonnijiet ta’ persuni u gruppi żvantaggati;
 • l-iżvilupp ta’ ambjenti li jwasslu għat-tagħlim kemm f’istituzzjonijiet edukattivi kif ukoll fuq il-post tax-xogħol;
 • il-promozzjoni tal-tal-iżvilupp kontinwu tal-kompetenzi ta’ għalliema u ħarrieġa tal-ETV.

Il-Komunikazzjoni ta’ Ħelsinki 2006 evalwat il-proċess ta’ Kopenħagen u rrevediet il-prijoritajjiet u l-istrateġiji tagħha. Hija nnotat għadd ta’ kisbiet, inkluż:

Il-Komunikazzjoni ta’ Bordeaux 2008 rrevediet il-prijoritajiet u l-istrateġiji tal-proċess ta’ Kopenħagen fid-dawl ta’ programm futur ta’ edukazzjoni u taħriġ wara l-2010. Hija sabet li l-proċess wera li kien effettiv fil-promozzjoni tal-immaġni tal-ETV filwaqt li żamm id-diversità tas-sistemi nazzjonali tal-ETV. Madanakollu, hija talbet għal impetus ġdid, b’mod partikolari rigward:

 • l-implimentazzjoni ta’ għodod u skemi tal-ETV biex jippromwovu l-kooperazzjoni fuq livelli nazzjonali u Ewropej;
 • il-ħolqien ta’ rabtiet aħjar bejn l-ETV u s-suq tax-xogħol;
 • il-konsolidazzjoni tal-arranġamenti tal-kooperazzjoni Ewropea.

Il-Komunikazzjoni ta’ Bruges 2010 stabbiliet għanijiet strateġiċi fit-tul għal kooperazzjoni Ewropea fl-ETV għall-perjodu 2011-2020, flimkien mat-22 riżultati fuq terminu qasir għall-perjodu 2011-2014, li jipprovdu azzjonijiet konkreti fuq livell nazzjonali għall-ilħuq ta’ dawn l-għanijiet. Għalkemm dawn l-għanijiet għadhom ibbażati fuq il-prinċipji tal-proċess ta’ Kopenħagen, ħadu minn kisbiet tal-passat iżda għandhom l-għan li jirrispondu għall-isfidi attwali u futuri.

Il-konklużjonijiet tagħha sabu li l-proċess ta’ Kopenħagen:

 • għen b’mod sinifikanti biex irawwem l-għarfien tal-ETV fuq livelli nazzjonali u Ewropej, b’mod partikolari permezz tal-implimentazzjoni ta’ għodod, prinċipji u linji gwidi Ewropej komuni tal-ETV;
 • ikkawża riformi profondi li waslu għal ċaqliq lejn approċċ ibbażat fuq ir-riżultati tat-tagħlim.

Huwa stabbilixxa li biex l-ETV jirrispondi għall-isfidi attwali u futuri, sistemi Ewropej tal-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom, fost affarijiet oħra:

 • ikunu flessibbli u ta’ kwalità għolja;
 • jagħtu s-setgħa lin-nies li jadattaw u jamministraw il-bidla billi jippermettulhom jiksbu kompetenzi ewlenin;
 • jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu l-mobilità transnazzjonali ta’ għalliema u ħarrieġa tal-ETV.

Il-Konklużjoniiet ta’ Riga jistabbilixxu lista ta’ riżultati ġodda għall-perjodu 2015-2020 ibbażata fuq reviżjoni tar-riżultati tad-deliverables għall-perjodu 2011-2014.

Ir-reviżjoni sabet li dawk ir-riżultati għenu kemm lill-Unjoni Ewropea kif ukoll lill-pajjiżi kandidati jiffokaw u jimplimentaw ir-riforma. Ħames oqsma ta’ prijorità ġew stabbiliti għall-2015-2020:

 • il-promozzjoni tat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol fil-forom kollha tiegħu;
 • l-iżvilupp ulterjuri tal-mekkaniżmi tal-garanzija tal-kwalità fl-ETV f’konformità mal-garanżija tal-kwalità Ewropea fir-rakkomandazzjoni tal-ETV;
 • it-titjib tal-aċċess għall-ETV u l-kwalifiki għal kulħadd permezz ta’ sistemi aktar flessibbli u permeabbli;
 • it-tisħiħ ulterjuri ta’ kompetenzi ewlenin fil-kurrikuli tal-ETV u l-provvista ta’ opportunitajiet aktar effettivi biex jinkisbu jew jiġu żviluppati dawk il-ħiliet permezz ta’ ETV inizjali u ETV kontinwu;
 • l-introduzzjoni ta’ approċċi sistematiċi, u opportunitajiet għal, żvilupp professjonali inizjali u kontinwu tal-għalliema, ħarrieġa u mentors tal-ETV f’kuntesti bbażati kemm fl-iskola kif ukoll fuq ix-xogħol.

SFOND

* TERMINI EWLENIN

Tagħlim tul il-ħajja: tippermetti lin-nies, f’kull stadju tal-ħajja tagħhom, biex jieħdu sehem f’esperjenzi stimulanti ta’ tagħlim

DOKUMENT EWLIENI

Dikjarazzjoni tal-Ministri Ewropej tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali, u l-Kummissjoni Ewropea, li ltaqgħu f’Kopenħagen fid-29 u t-30 ta’ Novembru 2002, dwar kooperazzjoni Ewropea mtejba fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali — “Id-Dikjarazzjoni ta’ Kopenħagen” (Mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali)

l-aħħar aġġornament 11.10.2016

Top