Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Deċiżjoni Nru 1194/2011/UE li tistabbilixxi Ċertifikat tal-PatrimonjuEwropew

X’INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONI?

 • Din tistabbilixxi Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew mogħti lil siti li jinsabu fl-UE li għandhom rwol ewlieni fl-istorja u l-kultura Ewropea kif ukoll fl-integrazzjoni Ewropea.

PUNTI EWLENIN

L-għan taċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew huwa:

 • li jagħmel l-enfasi fuq il-patrimonju komuni Ewropew biex isaħħaħ is-sens ta’ appartenenza taċ-ċittadini għall-UE; u
 • li jsaħħaħ id-djalogu bejn il-kulturi.

Permezz tat-turiżmu kulturali b’mod partikolari, il-patrimonju għandu rwol ewlieni fl-iżvilupp ekonomiku tar-reġjuni Ewropej, li jibbenefikaw minn profil għoli.

L-enfasi fuq il-valur simboliku Ewropew tas-siti u d-dimensjoni edukattiva tagħhom tiddistingwi ċ-ċertifikat Ewropew mill-inizjattivi tal-patrimonju li ġew stabbiliti mill-Unesco (eż. Lista tal-Patrimonju Dinji jew Lista Rappreżentattiva tal-Patrimonju Kulturali Intanġibbli tal-Umanità ) u l-Kunsill tal-Ewropa.

Kriterji tal-għażla

Dawn li ġejjin jistgħu japplikaw:

 • monumenti;
 • siti naturali, taħt l-ilma, arkeoloġiċi, industrijali jew urbani;
 • pajsaġġi kulturali;
 • postijiet ta’ tifkira;
 • prodotti u oġġetti kulturali (jiġifieri oġġetti li għandhom valur artistiku, storiku, jew arkeoloġiku f’pajjiż partikolari); u
 • patrimonju intanġibbli assoċjat ma’ post (eż. tradizzjonijiet oral, ritwali, l-arti tal-ispettaklu), inkluż il-patrimonju kontemporanju.

Applikazzjonijiet konġunti jistgħu jiġu sottomessi minn:

 • siti tranżnazzjonali, li jinsabu f’bosta pajjiżi tal-UE u jiffokaw fuq tema speċifika waħda; u
 • siti tematiċi nazzjonali li jinkludu bosta siti li jiffokaw fuq tema speċifika waħda fl-istess pajjiż.

Is-siti kandidati għaċ-ċertifikat għandhom juru li jissodisfaw mill-inqas waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

 • In-natura tranżnazzjonali jew pan-Ewropea tagħhom, billi juru kif l-influwenza u l-attrazzjoni tagħhom imorru lil hinn mill-fruntieri nazzjonal;
 • il-post u r-rwol tagħhom fl-istorja u l-integrazzjoni Ewropea u r-relazzjoni tagħhom ma’ avvenimenti, personalitajiet jew movimenti Ewropej ewlenin;
 • il-post u r-rwol tagħhom fl-iżvilupp u l-promozzjoni tal-valuri komuni li fuqhom hija mibnija l-UE (eż. il-Peace Palace fl-Aja, l-Olanda).

Minbarra dan, is-siti kandidati għandhom jissottomettu proġett li fih jimpenjaw ruħhom li:

 • irawmu l-għarfien taċ-ċittadini dwar id-dimensjoni Ewropea tas-sit;
 • jorganizzaw attivitajiet edukattivi;
 • jinkoraġġixxu l-multilingwiżmu;
 • jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ netwerking tas-siti li ngħataw iċ-ċertfikat; u
 • jippromwovu s-sit fuq livell Ewropew.

Pjan ta’ ħidma dejjem għandu jiġi ppreżentat u juri kif il-kandidati jissodisfaw għadd ta’ kundizzjonijiet bħall-ġestjoni effiċjenti tas-sit, li jiggarantixxi l-preservazzjoni u l-aċċess tiegħu għal kemm jista’ jkun nies.

Proċedura ta’ selezzjoni

Il-preselezzjoni tas-siti ssir mill-pajjiżi tal-UE, li jistgħu jagħżlu sa żewġ siti kull sentejn. Il-lista mbagħad tiġi sottomessa lil bord Ewropew ta’ esperti indipendenti li jagħżel massimu ta’ sit wieħed għal kull pajjiż. Fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-bord, il-Kummissjoni Ewropea tinnomima s-siti li għandhom jingħataw iċ-ċertifikat.

Is-siti huma monitorjati regolarment biex jiġi żgurat li jkomplu jilħqu l-kriterji u li jimplimentaw il-proġetti u l-pjanijiet ta’ ħidma tagħhom. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-bord jista’ jipproponi aġġustamenti f’kollaborazzjoni mal-pajjiż ikkonċernat. Jekk il-miżuri meħtieġa ma jiġux implimentati, il-Kummissjoni tista’ tirtira ċ-ċertifikat.

L-ewwel ċertifikati ġew attribwiti fl-2013.

META TAPPLIKA D-DEĊIŻJONI?

Din ilha tapplika mit-23 ta’ Novembru 2011.

SFOND

Iċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew, li issa huwa inizjattiva formali tal-UE u parti mill-programm Ewropa Kreattiva (2014-2020), tnieda għall-ewwel darba fl-2006 fil-forma ta’ inizjattiva intergovernattiva li tinvolvi 18-il pajjiż tal-UE.

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Deċiżjoni Nru 1194/2011/UEtal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew (ĠU L 303, 22.11.2011, p. 1-9)

l-aħħar aġġornament 04.07.2016

Top