Help Print this page 

Document 62016CJ0060

Title and reference
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-13 ta’ Settembru 2017.
Mohammad Khir Amayry vs Migrationsverket.
Talba għal deċiżjoni preliminari imressqa minn Kammarrätten i Stockholm - Migrationsöverdomstolen.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Regolament (UE) Nru°604/2013 – Determinazzjoni tal-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz – Artikolu 28 – Detenzjoni tal-applikant għall-protezzjoni internazzjonali sabiex huwa jiġi ttrasferit lejn l-Istat Membru responsabbli – Perijodu li fih għandu jsir it-trasferiment – Perijodu massimu tad-detenzjoni – Kalkolu – Aċċettazzjoni tat-talba sabiex tittieħed responsabbiltà qabel id-detenzjoni – Sospensjoni tal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni ta’ trasferiment.
Kawża C-60/16.
  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:675
Languages and formats available
Language of the case
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf FR pdf SV
 Document published in the digital reports
Multilingual display
Text

Edizzjoni Provviżorja

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tielet Awla)

13 ta’ Settembru 2017 (*)

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Regolament (UE) Nru°604/2013 – Determinazzjoni tal-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz – Artikolu 28 – Detenzjoni tal-applikant għall-protezzjoni internazzjonali sabiex huwa jiġi ttrasferit lejn l-Istat Membru responsabbli – Perijodu li fih għandu jsir it-trasferiment – Perijodu massimu tad-detenzjoni – Kalkolu – Aċċettazzjoni tat-talba sabiex tittieħed responsabbiltà qabel id-detenzjoni – Sospensjoni tal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni ta’ trasferiment”

Fil-Kawża C‑60/16,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari taħt l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Kammarrätten i Stokkolma - Migrationsöverdomstolen (qorti tal-appell amministrattiva ta’ Stokkolma fil-qasam tal-immigrazzjoni, l-Isvezja), permezz ta’ deċiżjoni tad-29 ta’ Jannar 2016, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-3 ta’ Frar 2016, fil-proċedura

Mohammad Khir Amayry

vs

Migrationsverket,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tielet Awla),

komposta minn L. Bay Larsen (Relatur), President tal-Awla, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan u D. Šváby, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: Y. Bot,

Reġistratur: C. Strömholm, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-25 ta’ Jannar 2017,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

–        għal M. Khir Amayry, minn S. Stoeva, avukat,

–        għal Migrationsverket, minn F. Beijer u F. Axling, bħala aġent,

–        għall-Gvern Svediż, minn L. Swedenborg kif ukoll minn A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson u N. Otte Widgren, bħala aġenti,

–        għall-Gvern Belġjan, minn M. Jacobs u C. Pochet, bħala aġenti,

–        għall-Gvern Ġermaniż, minn T. Henze u R. Kanitz, bħala aġenti,

–        għall-Gvern tal-Pajjiżi Baxxi, minn K. Bulterman u B. Koopman, bħala aġenti,

–        għall-Gvern Pollakk, minn B. Majczyna, bħala aġent,

–        għall-Gvern tar-Renju Unit, minn C. Crane u M. Holt, bħala aġenti, assistiti minn D. Blundell, barrister,

–        Għall-Gvern Svizzeru, minn C. Bichet, bħala aġent,

–        għall-Kummissjoni Ewropea, minn M. Condou-Durande u K. Simonsson, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tal-1 ta’ Marzu 2017,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1        It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-26 ta’ Ġunju 2013, li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida (ĠU L 180, p. 31), (iktar ’il quddiem ir-“Regolament Dublin III”).

2        Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ kawża bejn Mohammad Khir Amayry u l-Migrationsverket u l-Migrationsverket (bord għall-immigrazzjoni, l-Isvezja) (iktar ’il quddiem il-“Bord”) dwar id-deċiżjoni ta’ dan tal-aħħar li jżomm lil Mohammad Khir Amayry f’detenzjoni sad-data tat-trasferiment tiegħu lejn l-Italja skont ir-Regolament Dublin III.

 Il-kuntest ġuridiku

 Id-dritt tal-Unjoni

 Direttiva 2013/33/UE

3        L-Artikolu 8 tad-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament u tal-Kunsill, tas-26 ta’ Ġunju 2013, li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (ĠU 2013, L 180, p. 96) (iktar ’il quddiem id-“direttiva ‘akkoljenza”), jippreċiża:

“1.      L-Istati Membri m’għandhomx iżommu persuna f’detenzjoni għall-unika raġuni li huwa jew hija applikant(a) skont id-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-26 ta’ Ġunju 2013, dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-istatus ta’ protezzjoni internazzjonali [(ĠU 2013, L 180, p. 60)].

[...]

3.      Applikant jista’ jinżamm f’detenzjoni biss:

[...]

f)      Skont l-Artikolu 28 tar-Regolament [Dublin III].

[...]”

4        L-Artikolu 9 tad-“Direttiva Akkoljenza”, intitolat “Garanziji għal applikanti detenuti” jiddikjara fil-paragrafu 1 tiegħu:

“Applikant għandu jiġi detenut biss għal żmien qasir kemm jista’ jkun u għandu jinżamm detenut biss sakemm ikunu applikabbli r-raġunijiet stipulati fl-Artikolu 8(3).

Il-proċeduri amministrattivi relevanti għar-raġunijiet għad-detenzjoni stipulati fl-Artikolu 8(3) għandhom jiġi eżegwiti bid-diliġenza dovuta. Dewmien fl-ipproċessar tal-proċeduri amministrattivi li ma jistgħux ikunu attribwiti lill-applikant m’għandux jiġġustifika l-kontinwazzjoni tad-detenzjoni.”

 Ir-Regolament Dublin III

5        Il-premessa 20 tar-Regolament Dublin III hija fformulata kif ġej:

“Id-detenzjoni ta’ applikanti għandha tiġi applikata skont il-prinċipju bażiku li persuni m’għandhomx jiġu detenuti fuq il-bażi unika li huma qiegħdin ifittxu l-protezzjoni internazzjonali. Id-detenzjoni għandha tkun għal perjodu qasir kemm jista’ jkun, u soġġetta għall-prinċipji tan-neċċessita u l-proporzjonalità. Il-proċeduri previsti minn dan ir-Regolament fir-rigward ta’ persuna detenuta għandhom jiġu applikati bħala kwistjoni ta’ prijorita’, fl-iqsar skadenzi possibbli. Fir-rigward tal-garanziji ġenerali li jirregolaw id-detenzjoni, kif ukoll il-kondizzjonijiet tad-detenzjoni, fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2013/33/UE ukoll għal persuni detenuti abbażi ta’ dan ir-Regolament.”

6        L-Artikolu 27(3) u (4), ta’ dan ir-regolament jipprevedu:

“3.      Għall-iskopijiet ta’ appelli kontra, jew reviżjonijiet ta’, ‑ deċiżjonijiet ta’ trasferiment, l-Istati Membri għandhom jipprevedu fil-liġi nazzjonali tagħhom li:

a)      l-appell jew ir-reviżjoni tagħti lill-applikant id-dritt li jibqa’ fl-Istat Membru kkonċernat sakemm jintlaħaq l-eżitu tal-appell jew ir-reviżjoni; jew

b)      it-trasferiment huwa sospiż awtomatikament u tali sospensjoni tiskadi wara ċertu perijodu ta’ żmien raġonevoli, f’liema żmien qorti jew tribunal, wara skrutinju mill-qrib u rigoruż, tkun ħadet deċiżjoni dwar jekk għandux jingħata effett sospensiv lil appell jew reviżjoni; jew

c)      Il-persuna kkonċernata jkollha l-opportunità li titlob f’perijodu ta’ żmien raġonevoli lil qorti jew tribunal biex jissospendi l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni ta’ trasferiment sakemm jintlaħaq l-eżitu tal-appell jew reviżjoni tiegħu/tagħha. L-Istati membri għandhom jiżguraw li jkun hemm rimedju effettiv billi jissospendu t-trasferiment sakemm tittieħed deċiżjoni rigward l-ewwel talba għal sospensjoni. Kwalunkwe deċiżjoni dwar jekk l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni ta’ trasferiment għanhiex tiġi sospiża għandha tittieħed f’perijodu ta’ żmien raġonevoli, filwaqt li tippermetti skrutinju mill-qrib u rigoruż tat-talba għal sospensjoni. Deċiżjoni li l-implimentazzjoni ta’ deċiżjoni ta’ trasferiment ma tiġix sospiża għandha tiddikjara r-raġunijiet li fuqhom hija bbażata.

4.      L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jiddeċiedu li jaġixxu ex officio fis-sospensjoni tal-implimentazzjoni tad-deċiżjoni tat-trasferiment sakemm iseħħ l-eżitu tal-appell jew reviżjoni.”

7        L-Artikolu 28 tal-imsemmi regolament jipprevedi:

“1.      L-Istati Membri ma’ għandhomx iżommu persuna f’detenzjoni għall-unika raġuni li huwa jew hija soġġetta għall-proċedura stabbilita b’dan ir-Regolament.

2.      Meta jkun hemm riskju sinifikanti li l-persuna taħrab, l-Istati Membri jistgħu jżommu lill-persuna kkonċernata taħt detenzjoni sabiex jiżguraw proċeduri ta’ trasferiment skont dan ir-Regolament, fuq il-bażi ta’ valutazzjoni individwali u biss sa fejn id-detenzjoni tkun proporzjonali, jekk ma jkunux jistgħu jiġu applikati effettivament miżuri alternattivi oħra inqas koerżivi.

3.      Id-detenzjoni għandha tkun għal żmien qasir kemm jista’ jkun u m’għandiex tkun għal iżjed miż-żmien li raġonevolment huwa meħtieġ sabiex jiġu ssodisfati l-proċeduri amministrattivi meħtieġa b’diliġenza dovuta sakemm jitwettaq it-trasferiment taħt dan ir-Regolament.

Fejn persuna tinżamm taħt detenzjoni skont dan l-Artikolu, il-perijodu għall-preżentazzjoni ta’ talba biex jittieħed inkarigu jew jittieħed lura ma għandux ikun itwal minn xahar minn meta t-talba tiġi ppreżentata. L-Istat Membru li jwettaq l-proċedura f’konformità ma’ dan ir-Regolament għandu jitolob tweġiba urġenti f’dawn il-każijiet. Tali tweġiba għandha tingħata fi żmien ġimgħatejn minn meta jirċievi t-talba. Nuqqas ta’ tweġiba fil-perijodu ta’ ġimgħatejn għandu l-istess effett ta’ aċċettazzjoni tat-talba, u għandu jinvolvi l-obbligu li jieħu inkarigu ta’ jew jieħu lura l-persuna, inkluż l-obbligu li jagħmel arranġamenti xierqa għall-wasla.

Meta persuna tinżamm taħt detezjoni skont dan l-Artikolu, it-trasferiment ta’ dik il-persuna mill-Istat Membru rikjedenti lejn l-Istat Membru responsabbli għandu jkun eżegwit mill-aktar fis li jkun prattikament possibbli, u mhux aktar tard minn sitt ġimgħat mill-aċċettazzjoni impliċita jew espliċita tat-talba minn Stat Membru ieħor biex jieħu inkarigu ta’ jew jieħu lura l-persuna kkonċernata jew mill-mument meta l-appell jew reviżjoni ma jkollux jew ma jkollhiex aktar effett sospensiv skont l-Artikolu 27(3)

Meta l-Istat Membru rikjedenti jonqas milli jikkonforma mat-termini ta’ żmien biex jippreżenta talba biex jittieħed inkarigu jew jittieħed lura jew fejn it-trasferiment ma jseħħx fl-iskadenza ta’ sitt ġimgħat imsemmija fit-tielet subparagrafu, il-persuna ma għandhiex tinżamm aktar taħt detenzjoni. L-Artikoli 21, 23, 24 u 29 għandhom jinqgħu japplikaw kif adatt.

Fir-rigward tal-kondizzjonijiet għad-detenzjoni, u l-garanziji applikabbli għal persuni taħt detenzjoni, sabiex jiġu żgurati l-proċeduri ta’ trasferiment lejn l-Istat Membru responsabbli, għandhom japplikaw l-Artikolu 9, 10 u 11 tad-Direttiva [‘Akkoljenza’].”

8        L-Artikolu 29(1) u (2), tal-istess regolament huwa fformulat kif ġej:

“1.      It-trasferiment tal-applikant [...] mill-Istat Membru rikjedenti lejn l-Istat Membru responsabbli, għandu jkun eżegwit skont id-dritt nazzjonali tal-Istat Membru rikjedenti, wara konsultazzjoni bejn l-Istati Membri kkonċernati, mill-aktar fis li jkun prattikament possibbli, u l-aktar tard fi żmien sitt xhur mill-aċċettazzjoni tat-talba minn Stat Membru ieħor biex jieħu inkarigu ta’ jew jieħu lura l-persuna kkonċernata jew tad-deċiżjoni finali wara appell jew reviżjoni fejn ikun hemm effett sospensiv skont l-Artikolu 27(3).

[...]

2.      Fejn it-trasferiment ma jsirx fiż-żmien limitu ta’ sitt xhur, l-Istat Membru responsabbli għandu jitneħħewlu l-obbligi biex jieħu inkarigu ta’ jew jieħu lura l-persuna kkonċernata u r-responsabbiltà għandha tkun trasferita lill-Istat Membru rikjedenti. Dan il-limitu ta' żmien jista' jkun estiż sa massimu ta' sena jekk it-trasferiment ma setax ikun eżegwit minħabba priġunerija tal-persuna tfittex l-ażil jew sa massimu ta' tmintax-il xahar jekk il-persuna tfittex l-ażil tkun ħarbet.”

 Id-dritt Svediż

9        Skont l-Artikolu 8 tal-Kapitolu 1 tal-utlänningslagen (liġi dwar persuni barranin, SFS 2005, Nru 716) il-liġi għandha tiġi applikata, f’kull każ konkret, b’mod li ma tillimitax il-libertà tal-persuna barranija kkonċernata iktar milli meħtieġ.

10      L-Artikolu 9 tal-Kapitolu 1 ta’ din il-liġi jipprevedi li d-dispożizzjonijiet tal-imsemmija liġi dwar l-obbligu ta’ ħruġ mit-territorju u ta’ tneħħija għandhom japplikaw ukoll, mutatis mutandis, għad-deċiżjonijiet ta’ trasferiment ibbażati fuq ir-Regolament Dublin III.

11      L-Artikolu 1 tal-Kapitolu 10 tal-istess liġi jawtorizza d-detenzjoni tal-persuni barranin ta’ 18-il sena jew iktar sabiex tiġi ppreparata l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni ta’ tneħħija jew sabiex issir dik it-tneħħija.

12      L-Artikolu 4 tal-Kapitolu 10 tal-liġi dwar il-persuni barranin jiddikjara li persuna barranija ma tistax tiġi detenuta għal iktar minn xahrejn, sakemm ma jeżistux raġunijiet serji li jiġġustifikaw detenzjoni itwal. U jippreċiża li, fil-każ fejn jeżistu dawn ir-raġunijiet, il-persuna barranija ma tistax tiġi detenuta għal iktar minn tliet xhur. Meta huwa probabbli li l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni ta’ trasferiment ser tieħu iktar żmien minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni tal-persuna barranija jew meta l-akkwist tad-dokumenti neċessarji jieħu ż-żmien, dan il-perijodu massimu jista’ jkun ta’ tnax-il xahar.

 Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

13      Mohammad Khir Amayry kien ippreżenta applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali fl-Isvezja fid-19 ta’ Diċembru 2014.

14      Riċerka fis-sistema Eurodac kienet uriet li l-persuna kkonċernata kienet daħlet fit-territorju Taljan fis-6 ta’ Diċembru 2014, u li hija kienet diġà talbet din il-protezzjoni fid-Danimarka fis-17 ta’ Diċembru 2014, il-Bord talab, fi1-15 ta’ Jannar 2015, lill-awtoritajiet Taljani jieħdu lura lil Mohammad Khir Amayry taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

15      L-awtoritajiet Taljani laqgħu din it-talba għall-finijiet tat-teħid lura tar-responsabbiltà fit-18 ta’ Marzu 2015.

16      Fit-2 ta’ April 2015, il-Bord ċaħad it-talba għal titolu ta’ residenza ta’ Mohammad Khir Amayry, inkluża t-talba tiegħu għall-protezzjoni internazzjonali, għalaq il-każ relatat mad-dikjarazzjoni ta’ status u ddeċieda li jittrasferixxi lill-persuna kkonċernata lejn l-Italja. Barra minn hekk, billi huwa qies li kien jeżisti riskju sinjifikanti li dan tal-aħħar jaħrab, il-Bord iddeċieda li jqiegħdu f’detenzjoni.

17      Mohammad Khir Amayry ikkontesta d-deċiżjoni tal-Bord quddiem il-Förvaltningsrätten i Stockholm – Migrationsdomstolen (qorti amministrattiva sedenti fi Stokkolma li tiddeċiedi fil-qasam ta’ immigrazzjoni, l-Isvezja). Wara dan l-appell, il-Bord iddeċieda li jissospendi l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni ta’ trasferiment.

18      Il-Förvaltningsrätten i Stokkolma – Migrationsdomstolen (qorti amministrattiva sedenti fi Stokkolma li tiddeċiedi fil-qasam ta’ immigrazzjoni) ċaħdet l-imsemmi appell fid-29 ta’ April 2015 peress li qieset, b’mod partikolari, li kien jeżisti riskju li, f’każ li jingħata l-libertà, Mohammad Khir Amayry jaħrab, jevita l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni ta’ trasferiment jew jostakolaha b’xi mod ieħor. Dan tal-aħħar appella minn din is-sentenza quddiem il-qorti tar-rinviju.

19      Fit-8 ta’ Mejju 2015, id-deċiżjoni ta’ trasferiment kienet ġiet eżegwita. Sussegwentement, Mohammad Khir Amayry irritorna fl-Isvezja, fejn ippreżenta talba ġdida għall-protezzjoni internazzjonali fl-1 ta’ Ġunju 2015.

20      Fit-30 ta’ Lulju 2015, il-qorti tar-rinviju ċaħdet li tawtorizza l-appell dwar dik il-parti mis-sentenza tal-Förvaltningsrätten i Stockholm – – Migrationsdomstolen (qorti amministrattiva sedenti fi Stokkolma li tiddeċiedi fil-qasam ta’ immigrazzjoni, l-Isvezja) dwar it-trasferiment iżda, min-naħa l-oħra, kienet laqgħet l-appell dwar il-kwistjoni tad-detenzjoni.

21      F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Kammarrätten i Stokkolma – Migrationsöverdomstolen (qorti tal-appell amministrattiva ta’ Stokkolma li tiddeċiedi fil-qasam ta’ immigrazzjoni, l-Isvezja) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin.

“1)      Meta l-applikant għall-ażil ma nżammx f’detenzjoni fil-mument meta l-Istat Membru responsabbli jaċċetta li jieħdu taħt ir-responsabbiltà tiegħu, iżda nżamm f’detenzjoni sussegwentement – għaliex huwa biss f’dak iż-żmien li jitqies li jeżisti riskju sinjifikattiv li l-persuna kkonċernata taħrab –, it-terminu ta’ sitt ġimgħat previst fl-Artikolu 28(3) tar-Regolament [Dublin III] għandu jiġi kkalkolat mid-data li fiha l-persuna nżammet f’detenzjoni jew minn data oħra u, jekk dan ikun il-każ, liema data ?

2)      Meta l-applikant għall-ażil ma jkunx f’detenzjoni fil-mument meta l-Istat Membru responsabbli jaċċetta li jieħdu taħt ir-responsabbiltà tiegħu, l-Artikolu 28 tar-Regolament [Dublin III] jipprekludi l-applikazzjoni ta’ regoli tad-dritt nazzjonali, bħal dawk tad-dritt Svediż, li jipprovdu li barrani ma jistax jinżamm f’detenzjoni għall-finijiet tal-implementazzjoni [ta’ trasferiment] għal iktar minn xahrejn fl-assenza ta’ raġunijiet serji li jiġġustifikaw detenzjoni iktar fit-tul, għal iktar minn tliet xhur jekk jeżistu tali raġunijiet u għal iktar minn tnax-il xhar jekk ikun hemm probabbiltà li l-implementazzjoni tieħu iktar żmien minħabba nuqqas ta’ kooperazzjoni mill-barrani jew jekk id-dokumenti neċessarji jieħdu ż-żmien biex jinkisbu ?

3)      Jekk terġa’ tinbeda proċedura ta’ implementazzjoni ladarba l-appell jew ir-reviżjoni ma jkollhomx iktar effett sospensiv (ara l-Artikolu 27(3) tar-Regolament [Dublin III]), jibda jiddekorri terminu ġdid ta’ sitt ġimgħat għall-implementazzjoni tat-trasferiment jew għandu jitnaqqas minnu, pereżempju, in-numru ta’ ġranet li l-persuna kkonċernata tkun diġà qattgħet f’detenzjoni wara li l-Istat Membru responsabbli jkun aċċetta li jeħodha taħt ir-responsabbiltà tiegħu jew li jeħodha lura taħt ir-responsabbiltà tiegħu ?

4)      Il-fatt li l-applikant għall-ażil, li appella mid-deċiżjoni ta’ trasferiment, ma talabx li l-implementazzjoni tad-deċiżjoni ta’ trasferiment tiġi sospiża sal-eżitu tal-appell tagħha [ara l-Artikolu 27(3)(c) u (4) tar-Regolament [Dublin III]] għandu importanza ?”

 Fuq id-domandi preliminari

 Fuq l-ewwel u t-tieni domandi

22      Permezz tal-ewwel u t-tieni domandi tagħha, li għandhom jiġu trattati flimkien, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 28 tar-Regolament Dublin III għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprevedi li, f’sitwazzjoni li fiha d-detenzjoni ta’ applikant għall-protezzjoni internazzjonali tibda wara li l-Istat Membru rikjedenti aċċetta l-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà, din id-detenzjoni tista’ tinżamm għal xahrejn bħala massimu fil-prinċipju, għal tliet xhur jekk jeżistu raġunijiet serji li jiġġustifikaw detenzjoni iktar fit-tul, u għal tnax-il xhar jekk ikun hemm probabbiltà li t-trasferiment ser jieħu iktar żmien minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni tal-persuna kkonċernata jew jekk il-kisba tad-dokumenti neċessarji tieħu ż-żmien.

23      Mill-Artikolu 8(1) tad-Direttiva “Akkoljenza” jirriżulta li persuna ma tistax tinżamm f’detenzjoni għall-unika raġuni li hija tkun talbet protezzjoni internazzjonali.

24      Madankollu, l-Artikolu 8(3)(f) ta’ din id-direttiva jipprevedi li l-possibbiltà tat-tqegħid f’detenzjoni ta’ applikant għall-protezzjoni internazzjonali konformement mal-Artikolu 28 tar-Regolament Dublin III.

25      Mill-Artikolu 28(1) u (2) ta’ dan ir-regolament jirriżulta li, jekk l-Istati Membri ma jistgħux iqiegħdu persuna f’detenzjoni, sabiex jiżguraw il-proċeduri ta’ trasferiment, għall-unika raġuni li hija s-suġġett tal-proċedura stabbilita mill-imsemmi regolament, jistgħu min-naħa l-oħra, taħt ċerti kundizzjonijiet, iqiegħdu persuna f’detenzjoni meta jeżisti riskju suffiċjenti li din il-persuna taħrab.

26      Din il-fakultà hija stabbilita b’mod partikolari fl-Artikolu 28(3) tal-istess regolament, li jippreċiża, fl-ewwel paragrafu tiegħu, li d-detenzjoni għandha tkun għall-iktar żmien qasir possibbli u ma għandhiex tkun għal iżjed miż-żmien raġonevolment meħtieġ sabiex jiġu sodisfatti l-proċeduri amministrattivi meħtieġa bid-diliġenza dovuta sakemm titwettaq l-eżekuzzjoni tat-trasferiment.

27      Sabiex jikkonkretizzaw dan il-prinċipju, it-tieni u t-tielet subparagrafi tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament Dublin III jistabbilixxu l-perijodi speċifiċi sabiex tiġi ppreżentata applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà jew li tittieħed lura r-responsabbiltà u sabiex jiġi mwettaq it-trasferiment. Barra minn hekk, jirriżulta mir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 28(3) ta’ dan ir-regolament li, meta Stat Membru rikjedenti ma josservax dawn it-termini, il-persuna kkonċernata ma tibqax f’detenzjoni.

28      Fir-rigward tat-terminu sabiex jitwettaq it-trasferiment, rilevanti biss f’sitwazzjoni bħal dik fil-kawża prinċipali, fejn l-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà diġà ġiet aċċettata qabel li l-persuna kkonċernata titqiegħed f’detenzjoni, il-formulazzjoni tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tal-imsemmi regolament ma tippermettix, waħedha, li jiġi ddeterminat jekk din id-dispożizzjoni tapplika fis-sitwazzjonijiet kollha li fihom persuna titqiegħed f’detenzjoni sakemm tiġi trasferita jew biss meta persuna diġà tqiegħdet f’detenzjoni meta jseħħ wieħed miż-żewġ avvenimenti msemmija fl-imsemmija dispożizzjoni, jiġifieri, minn naħa, l-aċċettazzjoni tar-rikors sabiex tittieħed ir-responsabbiltà jew li tittieħed lura r-responsabbiltà u, min-naħa l-oħra, l-għan tal-effett sospensiv tal-appell jew tar-reviżjoni kontra deċiżjoni ta’ trasferiment.

29      Madankollu, minn ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li għall-finijiet tal-interpretazzjoni ta’ dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni, ma għandhomx jittieħdu inkunsiderazzjoni biss il-kliem tagħha, iżda wkoll il-kuntest tagħha u l-għanijiet imfittxija mil-leġiżlazzjoni li minnha tagħmel parti (is-sentenza tad-19 ta’ Diċembru 2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, punt 34 u l-ġurisprudenza ċċitata).

30      F’dan ir-rigward, għandu jiġi enfasizzat li l-proċeduri sabiex tittieħed ir-responsabbiltà jew li tittieħed lura r-responsabbiltà stabbiliti permezz tar-Regolament Dublin III għandhom bħala suġġett, definittivament, li jippermettu t-trasferiment ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz lejn l-Istat Membru nominat, bl-applikazzjoni ta’ dan ir-regolament, bħala responsabbli tal-eżami tal-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ppreżentata minn dan iċ-ċittadin.

31      Fil-kuntest ta’ dawn il-proċeduri, il-fakultà li tqiegħed, taħt ċerti kundizzjonijiet lill-persuna kkonċernata f’detenzjoni hija intiża, kif jippreċiża l-paragrafu 2 tal-Artikolu 28, tal-imsemmi regolament, sabiex tiżgura l-proċeduri ta’ trasferiment billi tevita li din il-persuna taħrab u tevadi għalhekk l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni possibbli ta’ trasferiment meħuda fir-rigward tagħha.

32      F’dan il-kuntest, l-għażla ta’ terminu ta’ trasferiment ta’ sitt ġimgħat kif previst fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 28(3) ta’ dan l-istess regolament tindika li l-leġiżlatur tal-Unjoni qies li tali tul ta’ żmien seta’ kien neċessarju sabiex jitwettaq it-trasferiment ta’ persuna mqiegħda f’detenzjoni.

33      Issa, sa fejn l-ebda wieħed mit-termini stabbiliti mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament Dublin III ma jibdiex jiddekorri mid-detenzjoni, li jiġi kkunsidrat li din id-dispożizzjoni tapplika fis-sitwazzjonijiet kollha li fihom persuna mqiegħda f’detenzjoni sad-data tat-trasferiment tagħha timplika li d-detenzjoni neċessarjament tintemm sitt ġimgħat wara l-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà jew it-teħid lura tar-responsabbiltà, anki jekk id-detenzjoni ma bdietx ħlief wara din l-aċċettazzjoni.

34      Għaldaqstant, f’sitwazzjoni bħal din, id-detenzjoni sabiex jitwettaq it-trasferiment kellu neċessarjament terminu ta’ żmien inqas minn sitt ġimgħat u kull detenzjoni tkun ukoll eskluża ladarba terminu ta’ sitt ġimgħat jgħaddi wara l-imsemmija aċċettazzjoni.

35      F’dawn iċ-ċirkustanzi, Stat Membru jkollu d-dritt li jibda d-detenzjoni tal-persuna kkonċernata biss għal perijodu qasir tat-terminu ta’ sitt xhur li huwa mogħti lilu fl-Artikolu 29(1) u (2) tar-Regolament Dublin III sabiex iwettaq it-trasferiment, anki jekk ir-riskju li l-persuna kkonċernata taħrab li tista’ tiġġustifika d-detenzjoni jimmanifesta ruħu tardivament.

36      Barra minn hekk, peress li l-Artikolu 29(2) ta’ dan ir-regolament jipprevedi li t-terminu għat-trasferiment jiġi estiż sa massimu ta’ tmintax-il xahar jekk il-persuna kkonċernata taħrab, persuna li taħrab għal tal-inqas sitt ġimgħat tista’ titqiegħed f’detenzjoni jekk hija tkun mill-ġdid disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti.

37      Fid-dawl ta’ dawn l-elementi, jidher li l-interpretazzjoni prevista fil-punt 33 ta’ din is-sentenza, minn naħa, x’aktarx li tnaqqas b’mod sinjifikanti l-effettività tal-proċeduri stabbiliti mill-imsemmi regolament u, min-naħa l-oħra, tista’ tinkoraġġixxi lill-persuni kkonċernati sabiex jaħarbu sabiex jevadu t-trasferiment tagħhom lejn l-Istat Membru responsabbli, biex b’hekk jevadu il-prinċipji u l-proċeduri tal-istess regolament (ara, b’analoġija, is-sentenzi tas-17 ta’ Marzu 2016, Mirza C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, punt 52 u tal-25 ta’ Jannar 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punt 37).

38      Barra minn hekk, din l-interpretazzjoni ma hijiex konsistenti max-xewqa tal-leġiżlatur tal-Unjoni, espressa fil-premessa 20 tar-Regolament Dublin III, li tawtorizza d-detenzjoni filwaqt li tillimita t-tul tagħha, peress li twassal sabiex tillimita jew teskludi d-detenzjoni mhux fuq iż-żmien li matulu l-persuna kkonċernata ġiet imqiegħda f’detenzjoni, biss miż-żmien li għadda wara l-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà jew it-teħid lura ta’ responsabbiltà mill-Istat Membru rikjedenti.

39      Għaldaqstant, it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament Dublin III għandu jiġi interpretat fis-sens li t-terminu massimu ta’ sitt ġimgħat li fih għandu jitwettaq it-trasferiment ta’ persuna mqiegħda f’detenzjoni li huwa previst minn din id-dispożizzjoni japplika biss fil-każ fejn il-persuna kkonċernata diġà qiegħda f’detenzjoni meta jseħħ wieħed mill-avvenimenti msemmija f’din id-dispożizzjoni.

40      Konsegwentement, meta d-detenzjoni tal-persuna kkonċernata pendenti t-trasferiment tagħha tibda wara li l-Istat Membru rikjedenti aċċetta l-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà, it-tul ta’ żmien ta’ detenzjoni jkun limitat minn wieħed mit-termini preċiżi previsti fl-Artikolu 28(3) ta’ dan ir-regolament li, skont il-każ, jibda jiddekorri mid-data meta l-appell jew ir-reviżjoni jitlef l-effett sospensiv tiegħu skont l-Artikolu 27(3) tal-imsemmi regolament.

41      Fin-nuqqas ta’ perijodu massimu ta’ detenzjoni stabbilit fir-Regolament Dublin III, tali detenzjoni madankollu għandha tkun konformi, qabel kollox, mal-prinċipju ddikjarat fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(3) ta’ dan ir-regolament, skont liema d-detenzjoni għandha tkun għal żmien qasir kemm jista’ jkun u ma għandhiex tkun għal iżjed miż-żmien li raġonevolment huwa meħtieġ sabiex jiġu sodisfatti l-proċeduri amministrattivi meħtieġa b’diliġenza dovuta sakemm jitwettaq it-trasferiment.

42      Sussegwentement, l-awtorità kompetenti għandha, konformement mal-Artikolu 28(4) tal-imsemmi regolament, tosserva d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva “Akkoljenza” li tipprovdi għad-detenzjoni tal-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali, b’mod partikolari l-Artikolu 9(1) ta’ din tal-aħħar, fejn jirriżulta b’mod partikolari li l-proċeduri amministrattivi marbuta mar-raġuni għad-detenzjoni huma eżegwiti bid-diliġenza kollha dovuta.

43      Fl-aħħar nett, din l-awtorità għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-Artikolu 6 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea sa fejn l-Artikolu 28(2) tar-Regolament Dublin III jipprevedi limitazzjoni tal-eżerċizzju tad-dritt fundamentali għal-libertà u għas-sigurtà (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-15 ta’ Frar 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punt 49, u tal-15 ta’ Marzu 2017, Al Chodor, C‑528/15, EU:C:2017:213, punt 36).

44      F’dan il-kuntest, għandha tkun l-awtorità kompetenti, taħt il-kontroll tal-qrati nazzjonali, li twettaq il-proċedura ta’ trasferiment b’mod diliġenti, u ma għandhiex ittawwal id-detenzjoni għal iżjed miż-żmien li raġonevolment huwa meħtieġ għall-finijiet ta’ din il-proċedura, wara li jittieħdu inkunsiderazzjoni r-rekwiżiti konkreti tal-imsemmija proċedura f’kull każ individwali (ara, b’analoġija, is-sentenza tas-16 ta’ Lulju 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti 58 u 59).

45      Barra minn hekk, il-persuna kkonċernata ma tistax tinżamm f’detenzjoni għal perijodu li b’mod ġenerali jaqbeż sitt ġimgħat li matulhom jista’ validament isir it-trasferiment, sa fejn jirriżulta mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament Dublin III li fil-prinċipju dan il-perijodu huwa suffiċjenti, b’mod partikolari fid-dawl tan-natura simplifikata tal-proċedura ta’ trasferiment bejn l-Istati Membri stabbilit minn dan ir-regolament, sabiex l-awtoritajiet kompetenti jipproċedu bi trasferiment (ara, b’analoġija, is-sentenza tas-16 ta’ Lulju 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punt 60).

46      Għaldaqstant, peress li ċ-ċirkustanza li d-detenzjoni tal-applikant għall-protezzjoni internazzjonali bdiet wara li l-Istat Membru rikjedenti aċċetta l-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà ma hijiex ta’ natura li tagħmel it-trasferiment ta’ dan tal-aħħar partikolarment diffiċli, detenzjoni ta’ terminu ta’ iktar minn tlieta jew tnax-il xahar li matulhom it-trasferiment seta’ ġie mwettaq validament jaqbeż it-terminu raġonevoli neċessarju sabiex jiġu sodisfatti l-proċeduri amministrattivi meħtieġa bid-diliġenza dovuta sal-eżekuzzjoni tat-trasferiment.

47      Min-naħa l-oħra, f’sitwazzjoni bħal din, fir-rigward tal-marġni diskrezzjonali li għandhom l-Istati Membri fl-adozzjoni ta’ miżuri intiżi sabiex jimplementaw il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, perijodu ta’ detenzjoni ta’ xahrejn ma jitqiesx neċessarjament bħala eċċessiv, l-adegwatezza tiegħu mal-karatteristiċi ta’ kull każ individwali għandha madankollu tiġi vverifikata mill-awtorità kompetenti, taħt il-kontroll tal-qrati nazzjonali.

48      Madankollu, fl-ipoteżi fejn, wara d-detenzjoni, l-appell jew ir-reviżjoni jitlef l-effett sospensiv tiegħu konformement mal-Artikolu 27(3) tar-Regolament Dublin III, bl-applikazzjoni tat-tielet u r-raba’ subparagrafi tal-Artikolu 28(3) ta’ dan ir-regolament, din id-detenzjoni ma setgħetx tinżamm matul iktar minn sitt ġimgħat li jibdew jiddekorru minn din id-data.

49      Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li l-Artikolu 28 tar-Regolament Dublin III, moqri fid-dawl tal-Artikolu 6 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, għandu jiġi interpretat fis-sens li:

–        ma jipprekludix leġiżlazzjoni nazzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprevedi li, f’sitwazzjoni li fiha d-detenzjoni ta’ applikant għall-protezzjoni internazzjonali tibda wara li l-Istat Membru rikjedenti aċċetta l-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà, din id-detenzjoni tista’ tinżamm għal perijodu massimu ta’ xahrejn, għaldaqstant, minn naħa, li t-terminu ta’ detenzjoni ma jaqbiżx iż-żmien neċessarju għall-finijiet tal-proċedura ta’ trasferiment, evalwata wara li jittieħdu inkunsiderazzjoni r-rekwiżiti konkreti ta’ din il-proċedura f’kull każ individwali, u, min-naħa l-oħra, li skont il-każ, dan it-terminu ma jaqbiżx is-sitt ġimgħat li jibdew jiddekorru mid-data minn meta l-appell jew ir-reviżjoni ma għandhomx iktar effett sospensiv, u;

–        jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tippermetti, f’sitwazzjoni bħal din, li żżomm l-imsemmija detenzjoni matul tlieta jew tnax-il xahar li matulhom it-trasferiment seta’ ġie mwettaq validament.

 Fuq it-tielet domanda

50      Permezz tat-tielet domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 28(3) tar-Regolament Dublin III għandu jiġi interpretat fis-sens li għandhom jitnaqqsu mit-terminu ta’ sitt ġimgħat li bdew jiddekorru mill-mument meta l-appell jew reviżjoni ma jkollhomx iktar effett sospensiv, stabbilit minn din id-dispożizzjoni, in-numru ta’ jiem li matulhom il-persuna kkonċernata kienet diġà tqiegħdet f’detenzjoni wara li Stat Membru aċċetta l-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà jew it-teħid lura tar-responsabbiltà.

51      Għandu jitfakkar li t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament Dublin III jipprovdi li meta persuna titqiegħed f’detenzjoni skont l-Artikolu 28 ta’ dan ir-regolament, it-trasferiment għandu jiġi mwettaq mill-iktar fis li jkun prattikament possibbli u mhux iktar tard minn sitt ġimgħat li jibdew jiddekorru mill-aċċettazzjoni minn Stat Membru ieħor tal-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà jew it-teħid lura ta’ responsabbiltà jew mill-mument fejn l-appell jew ir-reviżjoni ma għandhomx iktar effett sospensiv konformement mal-Artikolu 27(3) tal-imsemmi regolament.

52      Għalhekk jirriżulta mill-formulazzjoni tal-Artikolu 28 tal-istess regolament li dan tal-aħħar jistabbilixxi żewġ termini separati ta’ sitt ġimgħat mingħajr ma jindika jekk dawn għandhomx jiġu skambjati lanqas jekk it-tul tat-tieni terminu għandu jiġi mnaqqas f’ċerti każijiet.

53      Din l-interpretazzjoni hija korraborata mill-funzjoni attribwita lil dawn it-termini mil-leġiżlatur tal-Unjoni.

54      Fil-fatt, li kieku t-termini stabbiliti mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament Dublin III għandhom bħala effett, skont ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 28(3) ta’ dan ir-regolament, li jillimitaw it-terminu massimu tad-detenzjoni, jibqa’ l-fatt li għandhom bħala suġġett li jiddeterminaw il-perijodu li matulu għandu jitwettaq it-trasferiment u li għalhekk jissostitwixxu ruħhom mat-termini tal-bidu stabbiliti għal dan il-għan mill-Artikolu 29(1) tal-imsemmi regolament.

55      Issa, sakemm appell jew reviżjoni ppreżentat kontra deċiżjoni ta’ trasferiment huwa dotat b’effett sospensiv, huwa b’definizzjoni impossibbli li jitwettaq it-trasferiment, din hija r-raġuni għaliex it-terminu previst għal dan il-għan ma jistax, f’dan il-każ, jibda jiddekorri qabel it-twettiq futur tat-trasferiment miftiehem fil-prinċipju, u jibqa’ li jiġu miftiehma l-modalitajiet ta’ dan tal-aħħar, jiġifieri mid-data li fiha dan l-effett sospensiv tneħħa (ara, b’analoġija, is-sentenza tad-29 ta’ Jannar 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punt 45).

56      F’sitwazzjoni bħal din, kull wieħed miż-żewġ Stati Membri għandhom jegħlbu, sabiex jorganizzaw it-trasferiment, l-istess diffikultajiet prattiċi bħal dawk li kien ikollhom jegħlbu li kieku t-trasferiment seta’ jitwettaq immedjatament wara l-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà jew it-teħid lura ta’ responsabbiltà u, sussegwentement, għandhom ikollhom l-istess terminu ta’ sitt ġimgħat sabiex jiftiehmu l-modalitajiet tekniċi tat-trasferiment u li jwettquh (ara b’analoġija, is-sentenza tad-29 ta’ Jannar 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punti 43 u 44).

57      Iċ-ċirkustanza li l-persuna kkonċernata kienet diġà tqiegħdet f’detenzjoni fid-data li fiha l-effett sospensiv tal-appell jew ir-reviżjoni tneħħa ma hijiex, bħala tali, ta’ natura li tiffaċilita b’mod sinjifikanti t-trasferiment, l-Istati Membri kkonċernati ma jistgħux jiftiehmu l-modalitajiet tekniċi ta’ dan tal-aħħar peress li la l-prinċipju tiegħu u a fortiori, lanqas id-data tiegħu ma huma miksuba.

58      Barra minn hekk, fil-każ fejn il-persuna kkonċernata ppreżentat l-appell jew ir-reviżjoni biss wara diversi ġimgħat ta’ detenzjoni, tnaqqis possibbli fit-tieni terminu stabbilit fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament Dublin III sal-jiem fejn il-persuna kienet diġà mqiegħda f’detenzjoni, tista’, fil-prattika, iċċaħħad lill-awtorità kompetenti minn kull possibbiltà li twettaq it-trasferiment qabel ma tkun temmet id-detenzjoni u timpedixxi għalhekk lil din tal-aħħar li tuża b’mod effikaċi l-fakultà, prevista mil-leġiżlatur tal-Unjoni, li tipproċedi bid-detenzjoni tal-persuna kkonċernata biex tilqa’ għal riskju sinjifikanti li din il-persuna taħrab.

59      Konsegwentement, għandha tingħata risposta għat-tielet domanda li l- Artikolu 28(3) tar-Regolament Dublin III għandu jiġi interpretat fis-sens li ma għandhomx jitnaqqsu mit-terminu ta’ sitt ġimgħat li bdew jiddekorru mill-mument meta l-appell jew ir-reviżjoni ma għandhomx iktar effett sospensiv, stabbiliti minn din id-dispożizzjoni, in-numru ta’ jiem li matulhom il-persuna kkonċernata kienet diġà ġiet imqiegħda f’detenzjoni wara li Stat Membru aċċetta l-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà jew it-teħid lura ta’ responsabbiltà.

 Fuq ir-raba’ domanda

60      Permezz tar-raba’ domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 28(3) tar-Regolament Dublin III għandux jiġi interpretat fis-sens li t-terminu ta’ sitt ġimgħat li jibdew jiddekorru mill-mument meta l-appell jew ir-reviżjoni ma għandhomx iktar effett sospensiv, stabbiliti minn din id-dispożizzjoni, tapplika wkoll meta s-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni ta’ trasferiment ma kinitx ġiet speċifikament mitluba mill-persuna kkonċernata.

61      Mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament Dublin III jirriżulta li t-tieni terminu sabiex jitwettaq it-trasferiment, stabbilit minn din id-dispożizzjoni, jibda jiddekorri mill-mument meta l-appell jew ir-reviżjoni ma għandhomx iktar effett sospensiv konformement mal-Artikolu 27(3) ta’ dan ir-regolament.

62      Kif ġie wkoll ikkonstatat fil-punt 55 ta’ din is-sentenza, din ir-regola hija intiża sabiex tattribwixxi lill-awtorità kompetenti terminu suffiċjenti sabiex twettaq it-trasferiment ta’ persuna mqiegħda f’detenzjoni filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni l-fatt li, meta appell jew reviżjoni huwa ppreżentat kontra deċiżjoni ta’ trasferiment huwa dotat b’effett sospensiv, huwa possibbli biss li wieħed jipproċedi bit-trasferiment ladarba dan l-effett sospensiv ikun tneħħa.

63      Għandu jiġi wkoll enfasizzat li ċ-ċirkustanza li appell jew reviżjoni jiġi rikonoxxut lilu effett sospensiv huwa, f’dan ir-rigward, determinanti, peress li huwa jostakola t-trasferiment, mingħajr l-intervent jew l-assenza ta’ intervent ta’ talba minn qabel għas-sospensjoni tad-deċiżjoni ta’ trasferiment min-naħa tal-persuna kkonċernata jkollha rwol deċiżiv.

64      Barra minn hekk, għandu jiġi kkonstatat li l-leġiżlatur tal-Unjoni għamel riferiment għat-tneħħija tal-effett sospensiv “konformement mal-Artikolu 27(3)” tar-Regolament Dublin III, mingħajr ma jagħmel distinzjoni bejn l-Istati Membri li ddeċidew li jagħtu lill-appell jew ir-reviżjoni effett sospensiv bid-dritt, skont l-Artikolu 27(3)(a) u (b) ta’ dan ir-regolament, u l-Istati Membri li jkunu għażlu li jissuġġettaw l-għoti ta’ dan l-effett sospensiv fl-intervent ta’ deċiżjoni tal-qorti f’dan is-sens fuq talba tal-persuna kkonċernata, skont l-Artikolu 27(3)(c) tar-regolament imsemmi.

65      Fuq dan is-suġġett, għandu jitfakkar li l-leġiżlatur tal-Unjoni ma kellux l-intenzjoni li jissagrifika l-protezzjoni ġudizzjarja tal-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali għar-rekwiżit ta’ ħeffa fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas-7 ta’ Ġunju 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punt 57).

66      Isegwi li l-Istati Membri li xtaqu jsaħħu l-protezzjoni ġudizzjarja tal-applikanti taw effett sospensiv bid-dritt lill-appell jew ir-reviżjoni eżerċitat kontra deċiżjoni ta’ trasferiment ma humiex, f’isem l-osservanza tar-rekwiżit ta’ ħeffa, imqiegħda f’sitwazzjoni inqas favorevoli minn dik li jinsabu fiha dawk l-Istati Membri li ma qisux li kien neċessarju. Issa, dan kien ikun il-każ li kieku dawn l-Istati Membri tal-ewwel ma setgħux ikollhom terminu suffiċjenti sabiex jitwettaq it-trasferiment meta l-persuna kkonċernata hija mqiegħda f’detenzjoni u hija tkun iddeċidiet li tippreżenta appell (ara, b’analoġija, is-sentenza tad-29 ta’ Jannar 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punti 49 u 50).

67      Ċertament, l-Artikolu 28(3) tar-Regolament Dublin III ma jagħmilx riferiment direttament għall-ipoteżi, prevista fl-Artikolu 27(3) ta’ dan ir-regolament, li fiha sospensjoni tal-eżekuzzjoni tat-trasferiment ma tirriżultax mill-effett tal-liġi jew minn deċiżjoni tal-qorti, iżda tirriżulta minn deċiżjoni meħuda mill-awtorità kompetenti.

68      Madankollu, f’ipoteżi bħal din, il-persuna kkonċernata tinsab f’sitwazzjoni f’kull sens paragunabbli ma’ dik ta’ persuna li l-appell jew ir-reviżjoni tagħha tingħata effett sospensiv skont l-Artikolu 27(3) tar-regolament imsemmi.

69      F’dawn iċ-ċirkustanzi, jidher minn naħa, li d-detenzjoni, għal darba oħra, tibqa’ neċessarja waqt l-istennija għall-eżitu tal-appell jew ir-reviżjoni u, min-naħa l-oħra, li jkunx iġġustifikat li tittawwal id-detenzjoni għal iktar minn sitt ġimgħat wara l-intervent ta’ deċiżjoni definittiva fuq l-appell jew ir-reviżjoni.

70      Barra minn hekk, minħabba x-xebh tal-kliem użati fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 28(3) u fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 29(1) tar-Regolament Dublin III u l-fatt li dawn id-dispożizzjonijiet it-tnejn li huma għandhom bħala għan li jiddeterminaw il-perijodu li matulu għandu jiġi mwettaq it-trasferiment, normalment għandha tiġi applikata interpretazzjoni iktar restrittiva f’kull waħda miż-żewġ dispożizzjonijiet, li fihom huwa biss l-effett sospensiv li jirriżulta mill-Artikolu 27(3) ta’ dan ir-regolament li huwa msemmi.

71      Konsegwentement, tali interpretazzjoni timplika, bl-applikazzjoni tal-Artikolu 29(1) tal-imsemmi regolament, li, meta l-awtorità kompetenti tagħmel użu mill-fakultà prevista fl-Artikolu 27(4) tal-istess regolament għall-benefiċċju ta’ persuna li ma hijiex f’detenzjoni, it-terminu sabiex jitwettaq it-trasferiment għandu xorta waħda jibda jiddekorri mill-aċċettazzjoni minn Stat Membru ieħor tal-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà jew it-teħid lura ta’ responsabbiltà. Din l-interpretazzjoni għalhekk tkun, fil-prattika, ta’ natura li ċċaħħad sinjifikament din id-dispożizzjoni mill-effett utli, peress li hija ma tkunx tista’ tiġi użata mingħajr tissogra li tostakola t-trasferiment fit-termini stabbiliti mir-Regolament Dublin III.

72      Għandu jiġi enfasizzat ukoll li l-imsemmija interpretazzjoni ma għandhiex lanqas tkun preferuta għar-raġuni li hija tikkontribwixxi iktar għal-libertà u s-sigurtà tal-persuna kkonċernata. Fil-fatt, l-interpretazzjoni opposta ma twassalx għall-estensjoni tal-possibbiltajiet ta’ tqegħid f’detenzjoni, iżda sabiex tiżgura l-applikazzjoni ta’ limitu preċiż għat-terminu massimu ta’ detenzjoni fil-każijiet kollha fejn id-detenzjoni ġiet imtawla minħabba n-natura sospensiva tal-appell jew ir-reviżjoni.

73      Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, għandha tingħata risposta għar-raba’ domanda li l-Artikolu 28(3) tar-Regolament Dublin III għandu jiġi interpretat fis-sens li t-terminu ta’ sitt ġimgħat li jibda jiddekorri mill-mument fejn l-appell jew ir-reviżjoni ma għandhomx iktar effett sospensiv, stabbilit minn din id-dispożizzjoni, japplika wkoll meta s-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni ta’ trasferiment ma ġietx speċifikament mitluba mill-persuna kkonċernata.

 Fuq l-ispejjeż

74      Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) taqta’ u tiddeċiedi:

1)      L-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-26 ta’ Ġunju 2013, li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida, moqri fid-dawl tal-Artikolu 6 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, għandu jiġi interpretat fis-sens li:

–        ma jipprekludix leġiżlazzjoni nazzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprevedi li, f’sitwazzjoni li fiha d-detenzjoni ta’ applikant għal protezzjoni internazzjonali tibda wara li l-Istat Membru rikjedenti aċċetta l-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà, din id-detenzjoni tista’ tinżamm għal perijodu massimu ta’ xahrejn, għaldaqstant, minn naħa, li t-terminu ta’ detenzjoni ma jaqbiżx iż-żmien neċessarju għall-finijiet tal-proċedura ta’ trasferiment, evalwata wara li jittieħdu inkunsiderazzjoni r-rekwiżiti konkreti ta’ din il-proċedura f’kull każ individwali, u, min-naħa l-oħra, li skont il-każ, dan it-terminu ma jaqbiżx is-sitt ġimgħat li jibdew jiddekorru mid-data minn meta l-appell jew ir-reviżjoni ma għandhomx iktar effett sospensiv, u;

–        jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tippermetti, f’sitwazzjoni bħal din, li żżomm l-imsemmija detenzjoni matul tlieta jew tnax-il xahar li matulhom it-trasferiment seta’ ġie mwettaq validament.

2)      L-Artikolu 28(3) tar-Regolament Nru 604/213 għandu jiġi interpretat fis-sens li ma għandhomx jitnaqqsu mit-terminu ta’ sitt ġimgħat li bdew jiddekorru mill-mument meta l-appell jew ir-reviżjoni ma għandhomx iktar effett sospensiv, stabbiliti minn din id-dispożizzjoni, in-numru ta’ jiem li matulhom il-persuna kkonċernata kienet diġà ġiet imqiegħda f’detenzjoni wara li Stat Membru aċċetta l-applikazzjoni sabiex tittieħed ir-responsabbiltà jew it-teħid lura ta’ responsabbiltà.

3)      L-Artikolu 28(3) tar-Regolament Nru 604/213 għandu jiġi interpretat fis-sens li t-terminu ta’ sitt ġimgħat li jibda jiddekorri mill-mument fejn l-appell jew ir-reviżjoni ma għandhomx iktar effett sospensiv, stabbilit minn din id-dispożizzjoni, japplika wkoll meta s-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni ta’ trasferiment ma ġietx speċifikament mitluba mill-persuna kkonċernata.


Firem


*      Lingwa tal-kawża: l-Isvediż.

Top