Help Print this page 

Document 62015CJ0331

Title and reference
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tas-7 ta’ Settembru 2017.
Ir-Repubblika Franċiża vs Il-Kummissjoni Ewropea.
Appell – Dritt ta’ aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea – Regolament (KE) Nru 1049/2001 – It-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) – Eċċezzjonijiet għad-dritt ta’ aċċess għal dokumenti – Protezzjoni tal-għanijiet ta’ attivitajiet ta’ investigazzjoni – Direttiva 98/34/KE – Artikoli 8 u 9 – Opinjoni ddettaljata tal-Kummissjoni Ewropea dwar abbozz ta’ regolament tekniku – Rifjut ta’ aċċess.
Kawża C-331/15 P.

Digital reports (Court Reports - general)
  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:639
Languages and formats available
Language of the case
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf EN pdf FR
 Document published in the digital reports
Multilingual display
Text

Edizzjoni Provviżorja

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba’ Awla)

7 ta’ Settembru 2017 (*)

“Appell – Dritt ta’ aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea – Regolament (KE) Nru 1049/2001 – It-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) – Eċċezzjonijiet għad-dritt ta’ aċċess għal dokumenti – Protezzjoni tal-għanijiet ta’ attivitajiet ta’ investigazzjoni – Direttiva 98/34/KE – Artikoli 8 u 9 – Opinjoni ddettaljata tal-Kummissjoni Ewropea dwar abbozz ta’ regolament tekniku – Rifjut ta’ aċċess”

Fil-Kawża C-331/15 P,

li għandha bħala suġġett appell skont l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, imressaq fit-3 ta’ Lulju 2015

Ir-Repubblika Franċiża, irrappreżentata minn D. Colas, G. de Bergues, B. Fodda u F. Fize, bħala aġenti,

rikorrenti,

sostnuta minn:

Ir-Repubblika Ċeka, irrappreżentata minn M. Smolek, T. Müller, J. Vláčil u D. Hadroušek, bħala aġenti,

intervenjenti fl-appell,

il-partijiet l-oħra fil-kawża li huma:

Carl Schlyter, residenti f’Linköping (l-Isvezja), irrappreżentat minn S. Schubert, avukat, u O. W. Brouwer, avukat,

rikorrent fl-ewwel istanza,

Il-Kummissjoni Ewropea, irrappreżentata minn J. Baquero Cruz u A. Tokár kif ukoll minn F. Clotuche-Duvieusart, bħala aġenti,

konvenuta fl-ewwel istanza,

Ir-Repubblika tal-Finlandja, irrappreżentata minn S. Hartikainen, bħala aġent,

Ir-Renju tal-Isvezja, irrappreżentat minn C. Meyer-Seitz, N. Otte Widgren, U. Persson u A. Falk kif ukoll minn E. Karlsson, L. Swedenborg, bħala aġenti,

intervenjenti fl-ewwel istanza,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba’ Awla),

komposta minn T. von Danwitz, President tal-Awla, E. Juhász (Relatur), C. Vajda, K. Jürimäe u C. Lycourgos, Imħallfin,

Avukat Ġenerali : M. Wathelet,

Reġistratur: K. Malacek, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-8 ta’ Frar 2017,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tas-6 ta’ April 2017,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1        Permezz tal-appell tagħha appell, ir-Repubblika Franċiża titlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tas-16 ta’ April 2015, Schlyter vs Il-Kummissjoni (T-402/12, iktar ’il quddiem is-“sentenza appellata”, EU:T:2015:209), li permezz tagħha din tal-aħħar annullat id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea, tas-27 ta’ Ġunju 2012, li rrifjutat, matul il-perijodu ta’ statu quo, l-aċċess għall-opinjoni ddettaljata tagħha dwar abbozz ta’ digriet dwar il-kontenut u l-kundizzjonijiet ta’ preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni annwali tas-sustanzi fl-istat ta’ nanopartiċelli (2011/673/F) (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kontenzjuża”), li ġiet innotifikata lilha mill-awtoritajiet Franċiżi, skont id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Ġunju 1998, li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam ta’ l-istandards u tar-Regolamenti Tekniċi u r-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà ta’ l-Informatika (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 20, p. 337), kif emendata bid-Direttiva 98/48/KE tal-Parlament u tal-Kunsill, tal-20 ta’ Lulju 1998 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 21, p. 8) (iktar ’il quddiem id-“Direttiva 98/34”).

 I.      Il-kuntest ġuridiku

A.      Id-Direttiva 98/34

2        Il-premessi 3, 6, 7 u 9 tad-Direttiva 98/34 jipprovdu:

“(3)      Billi sabiex ikun imħeġġeġ it-tħaddim bla xkiel tas-suq intern għandha tiġi żgurata trasparenza kemm jista’ jkun fir-rigward ta’ l-inizjattivi nazzjonali sabiex jiġu stabbiliti standards u regolamenti tekniċi;

[…]

(6)      Billi l-Istati Membri kollha għandhom wkoll ikunu mgħarrfa bir-regolamenti tekniċi kkontemplati minn xi wieħed mill-Istati Membri;

(7)      Billi l-għan tas-suq intern huwa li joħloq ambjent li jwassal għall-kompetittività ta’ l-intrapriżi; billi żieda fil-proviżjoni ta’ informazzjoni hija mod wieħed li jgħin lill-intrapriżi jiksbu iktar mill-vantaġġi inerenti f’dan is-suq; billi huwa għalhekk meħtieġ li l-operaturi ekonomiċi jiġu megħjuna biex jagħtu l-istima tagħhom dwar l-impatt tar-regolamenti tekniċi nazzjonali proposti mill-Istati Membri l-oħra, billi tkun provduta l-pubblikazzjoni regolari tat-titoli ta’ l-abbozzi nnotifikati u permezz tad-dispożizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-kunfidenzjalità ta’ dawn l-abbozzi;

[…]

(9)      Billi, safejn u sakemm ikollhom x’jaqsmu r-regolamenti tekniċi dwar il-prodotti, il-miżuri mfassla biex jiżguraw it-tħaddim xieraq jew l-iżvilupp kontinwu jinkludu iktar ċarezza dwar l-intenzjonijiet nazzjonali u dwar it-twessigħ tal-kriterji u tal-kondizzjonijiet biex jiġi stmat l-effett potenzjali fuq is-suq tar-regolamenti proposti;

[…]”.

3        L-Artikolu 8 tad-Direttiva 98/34 jipprovdi:

“1.      Soġġetti għall-Artikolu 10, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw fil-pront lill-Kummissjoni kull abbozz ta’ regolament tekniku, għajr fejn dan sempliċiment jittrasponi t-test ta’ standard internazzjonali jew Ewropew, f’liema każ l-informazzjoni li jkollha x’taqsam ma’ l-istandard relevanti tkun biżżejjed; għandhom ukoll iħallu lill-Kummissjoni tagħmel dikjarazzjoni dwar ir-raġunijiet li jagħmlu meħtieġa l-leġislazzjoni ta’ dan ir-regolament tekniku, fejn dawn ma jkunux diġà ġew magħmula ċari fl-abbozz.

[...]

Il-Kummissjoni għandha tinnotifika mill-ewwel lill-Istati Membri l-oħra bl-abbozz ta’ regolament tekniku u d-dokumenti kollha li jkunu ntbagħtulha;

Rigward l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jew il-ħtiġiet l-oħra li hemm referenza għalihom fit-tielet inċiż tat-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 1(9), il-kummenti jew l-opinjonijiet dettaljati tal-Kummissjoni jew ta’ l-Istati Membri interessati jistgħu ikollhom x’jaqsmu biss ma’ l-aspett li jista’ jostakola l-kummerċ u mhux l-aspett fiskali jew finanzjarju tal-miżura.

2.      Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jagħmlu kummenti lill-Istat Membru li jkun bagħat l-abbozz tar-regolament tekniku; dan l-Istat Membru għandu jqis dawn il-kummenti kemm jista’ jkun possibbli fit-tħejjija sussegwenti tar-regolament tekniku.

3.      L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw it-test definittiv tar-regolament tekniku lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

4.      L-informazzjoni fornuta skond dan l-Artikolu ma għandhiex tkun kunfidenzjali għajr fuq it-talba espressa ta’ l-Istat Membru li jinnotifika. Kull talba bħal din għandha tiġi appoġġjata b’raġunijiet.

[...]”

4        L-Artikolu 9 ta’ l-imsemmija direttiva jipprovdi:

“1.      L-Istati Membri għandhom jipposponu l-adozzjoni ta’ abozz ta’ regolament tekniku għal tliet xhur mid-data ta’ meta l-Kummissjoni tirċievi l-komunika li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 8(1).

2.      L-Istati Membri għandhom jipposponu:

[...]

–        mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 3, 4 u 5, għal sitt xhur l-adozzjoni ta’ kull abbozz ta’ regolament tekniku,

mid-data ta’ meta l-Kummissjoni tkun irċeviet il-komunika li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 8(1) jekk il-Kummissjoni jew Stat Membru ieħor jagħtu opinjoni dettaljata, fi żmien tliet xhur minn din id-data, jekk il-miżura prevista tista’ toħloq ostakolu għall-moviment liberu ta’ l-oġġetti fis-suq intern.

[...]

L-Istat Membru interessat għandu jirrapporta lill-Kummissjoni dwar l-azzjoni li jipproponi sabiex jadotta dawn l-opinjonijiet dettaljati. Il-Kummissjoni għandha tikkummenta fuq din ir-reazzjoni.

[...]

3.      L-Istati Membri għandhom jipposponu l-adozzjoni ta’ abozz ta’ regolament tekniku għal 12-il xahar mid-data meta l-Kummissjoni tkun irċeviet il-komunika li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 8(1) jekk, fi żmien tliet xhur wara din id-data, il-Kummissjoni tħabbar l-intenzjoni tagħha li tipproponi jew tadotta direttiva, regolament jew deċiżjoni dwar il-materja b’mod konformi ma’ l-Artikolu [288 TFUE].”

B.      Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001

5        Skont il-premessa 6 tar-Regolament Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta’ Mejju 2001, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331), “Għandu jingħata aktar aċċess għad-dokumenti f’każijiet fejn l-istituzzjonijiet jaġixxu fil-kapaċitajiet leġislattivi tagħhom, inklużi dawk taħt setgħat delegati, filwaqt li fl-istess ħin tinżamm l-effettività tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet ta’ l-istituzzjonijiet. Dawn id-dokumenti għandhom jsiru direttament aċċessibbli bl-aktar mod possibbli”.

6        L-Artikolu 1 tar-Regolament Nru 1049/2001, intitolat “Għan”, jipprovdi:

“L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa:

a)      li jfisser il-prinċipji, kondizzjonijiet u limiti minħabba raġunijiet ta' interess pubbliku jew privat, li jirregolaw l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (hawnhekk iżjed ’il quddiem imsejħa ‘l-istituzzjonijiet’) previsti fl-Artikolu 255 tat-Trattat tal-KE sabiex jiġi żgurat l-akbar aċċess għal dokumenti;

b)      li jistabbilixxi regoli li jiżguraw l-aktar faċilità fl-eżerċizzju ta’ dan id-dritt, u

c)      li jimmpromwovi prattika amministrattiv tajba fl-aċċess għad-dokumenti.”

7        L-Artikolu 2 ta’ dan ir-regolament, intitolat “Benefiċjarji u skop”, jipprovdi:

“1.      Kull ċittadin ta’ l-Unjoni, u kull persuna naturali jew legali residenti jew bl-uffiċċju reġistrat f'Stat Membru, għandu dritt ta’ aċċess għad-dokumenti ta’ l-istituzzjonijiet, bla ħsara għall-prinċipji, kondizzjonijiet u limiti stipulati f’dan ir-Regolament.

[...]

3.      Dan ir-Regolament għandhu jgħodd lil kull dokument miżmum minn istituzzjoni, jiġifieri, dokumenti miktuba minnha jew li rċiviet u fil-pussess tagħha, f'kull qasam ta' attività ta' l-Unjoni Ewropea.

[...]”

8        L-Artikolu 4 tal-imsemmi regolament, intitolat “Eċċezzjonijiet”, jipprovdi:

“1.      L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu jista’ jdgħajjef il-ħarsien ta’:

a)      l-interess pubbliku fir-rigward ta’:

–        is-sigurtà pubblika,

–        kwistjonijiet militari u ta’ difiża,

–        relazzjonijiet internazzjonali,

–        il-politika finanzjarja, monetarja jew ekonomika tal-Komunità jew ta’ Stat Membru;

b)      il-privatezza u l-integrità ta’ l-individwu, b’mod partikolari skond il-legislazzjoni Komunitarja dwar il-ħarsien ta’ data personali.

2.      L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu jista' jdgħajjef il-ħarsien ta’:

–        interessi kummerċjali ta’ persuna naturali jew legali, inkluża l-proprjetà intellettwali,

–        proċedimenti fil-qrati u pariri legali,,

–        l-iskop ta' ispezzjonijiet, invesitgazzjoni u verifiki,,

jekk ma jkunx hemm interess pubbliku akbar fl-iżvelar tiegħu..

[...]

6.      Jekk partijiet biss tad-dokument mitlub huma koperti minn xi eċċezzjoni, il-biċċiet l-oħra tad-dokument għandhom jiġu żvelati.

7.      L-eċċezzjonijiet stipulati fil-paragrafi 1 sa’ 3 għandhom japplikaw biss għaż-żmien li fih il-ħarsien huwa ġustifikat fuq il-bażi tal-kontenut tad-dokument. L-eċċezzjonijiet jistgħu japplikaw għal perjodu mhux itwal minn 30 sena. Fil-każ ta’ dokumenti koperti mill-eċċeżżjonijiet dwar privatezza jew interessi kummerċjali u fil-każ ta’ dokumenti sensittivi, l-eċċeżżjonijiet jistgħu, jekk meħtieġ, jibqgħu japplikaw wara dan il-perjodu.”

 II.      Il-fatti li wasslu għall-kawża

9        Fid-29 ta’ Diċembru 2011, l-awtoritajiet Franċiżi nnotifikaw lill-Kummissjoni Ewropea, skont l-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 98/34, abbozz ta’ digriet marbuta mal-kontenut u mal-kundizzjonijiet ta’ preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni annwali tas-sustanzi fl-istat ta’ nanopartiċelli (iktar ’il quddiem l-“abbozz ta’ digriet”).

10      Fit-30 ta’ Marzu 2012, il-Kummissjoni tat opinjoni dettaljata li l-effett tagħha, konformement mat-tieni inċiż tal-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 98/34, kien li l-perijodu ta’ statu quo inizjali ġie estiż bi tliet xhur addizzjonali (iktar ’il quddiem “l-opinjoni ddettaljata”).

11      B’ittra tas-16 ta’ April 2012, jiġifieri matul il-perijodu ta’ statu quo jew ta’ sospensjoni, C. Schlyter ressaq talba għal aċċess għall-opinjoni ddettaljata inkwistjoni. Peress li l-Kummissjoni ċaħdet din it-talba b’ittra tas-7 ta’ Mejju 2012, C. Schlyter, fid-29 ta’ Mejju 2012, ressaq quddiemha talba konfermatorja intiża sabiex din tal-aħħar tirrevedi l-pożizzjoni tagħha.

12      Fis-27 ta’ Ġunju 2012, il-Kummissjoni ċaħdet it-talba konfermatorja ta’ C. Schlyter permezz tad-deċiżjoni kontenzjuża.

 III.      Il-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali u s-sentenza appellata

13      Permezz ta’ rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-26 ta’ Marzu 2011, C. Schlyter talab l-annullament tad-deċiżjoni kontenzjuża. Insostenn tar-rikors tiegħu, huwa qajjem tliet motivi.

14      Permezz tal-ewwel motiv tiegħu, C. Schlyter allega li l-Kummissjoni wettqet żbalji ta’ liġi u żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni fl-applikazzjoni tat-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001 u tal-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni, tas-6 ta’ Settembru 2006, dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali (ĠU L 264, p. 13). Permezz tat-tieni motiv tiegħu, C. Schlyter allega li l-Kummissjoni wettqet żball ta’ liġi, żball manifest ta’ evalwazzjoni u nuqqas ta’ motivazzjoni fl-applikazzjoni tal-kriterju tal-interess pubbliku superjuri kif rikjest mill-aħħar parti tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001 u l-Artikolu 6(1) tar-Regolament Nru 1367/2006. Permezz tat-tielet motiv tiegħu, C. Schlyter sostna li d-deċiżjoni kontenzjuża kienet ivvizzjata minn żball ta’ liġi, minn żball manifest ta’ evalwazzjoni u minn nuqqas ta’ motivazzjoni fl-applikazzjoni tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament Nru 1049/2001.

15      Fis-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet, prinċipalment, li opinjoni ddettaljata maħruġa mill-Kummissjoni fil-kuntest tal-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34 ma tikkostitwixxix attività ta’ investigazzjoni fis-sens tat-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001, kif ukoll, sussidjarjament, li l-iżvelar, matul il-perijodu ta’ statu quo, ta’ tali opinjoni ddettaljata mhux neċessarjament jippreġudika l-għan ta’ din il-proċedura.

16      Konsegwentement, il-Qorti Ġenerali annullat id-deċiżjoni kontenzjuża.

 IV.      Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u t-talbiet tal-partijiet

17      Permezz ta’ l-appell tagħha, ir-Repubblika Franċiża titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tannulla s-sentenza appellata, tibgħat lura l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali u tikkundanna lil C. Schlyter għall-ispejjeż.

18      Il-Kummissjoni titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tannulla s-sentenza appellata, tiċħad ir-rikors ippreżentat fl-aewwel istanza u tikkundanna lil C. Schlyter għall-ispejjeż.

19      C. Schlyter jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad l-appell u tikkundanna lir-Repubblika Franċiża għall-ispejjeż sostnuti fil-kuntest tal-proċedura odjerna.

20      Ir-Repubblika tal-Finlandja titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad l-appell.

21      Ir-Renju tal-Isvezja jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tikkonferma s-sentenza appellata u li tiċħad l-appell.

22      B’digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ Ottubru 2015, ir-Repubblika Ċeka ġiet awtorizzata tintervjeni insostenn tat-talbiet tar-Repubblika Franċiża. Ir-Repubblika Ċeka titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja li tiddeċiedi fis-sens propost mir-Repubblika Franċiża u, fejn applikabbli, mill-Kummissjoni.

 V.      Fuq l-appell

23      Fl-ewwel lok jeħtieġ li jiġu ttrattati l-eċċezzjonijiet ta’ inammissibbiltà invokati minn C. Schlyter fir-rigward ta’ ċerti argumenti tal-appell u fit-tieni lok, li jiġi eżaminat fil-mertu l-aggravju ewlieni tal-appell.

 A.      Fuq l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà

1.      L-argumenti tal-partijiet

24      C. Schlyter jinvoka eċċezzjonijiet ta’ inammissibbiltà fir-rigward ta’ diversi argumenti tal-appell.

25      Qabel xejn, huwa jqis li l-argument tar-Repubblika Franċiża marbut mal-inkoerenza tad-definizzjoni tal-kunċett ta’ “investigazzjoni” li nltaqa’ fis-sentenza appellata fir-rigward tas-soluzzjoni adottata fis-sentenza tal-25 ta’ Settembru 2014, Spirlea vs Il-Kummissjoni (T-306/12, EU:T:2014:816), dwar il-kawżi EU Pilot huwa inammissibbli, sa fejn dan l-argument jikkostitwixxi motiv ġdid li kellu jiġi invokat quddiem il-Qorti Ġenerali. Skont C. Schlyter, il-kawżi EU Pilot ilhom jintużaw sa mis-sena 2008 u, għaldaqstant, l-imsemmi argument, ibbażat fuq paragun ta’ dawn il-kawżi differenti, seta’ jiġi ppreżentat quddiem il-Qorti Ġenerali.

26      Sussegwentement, C. Schlyter iqis li l-argument invokat mir-Repubblika Franċiża, li, bil-għan li jiġi ddeterminat jekk abbozz ta’ regolament tekniku huwiex kompatibbli mar-regoli tas-suq intern, il-Kummissjoni b’mod frekwenti tiġbor il-fatti, huwa inammissibbli, peress li tali kontestazzjoni fattwali tal-Qorti Ġenerali ma tistax iktar tiġi eżaminata fil-kuntest ta’ appell.

27      Fl-aħħar, C. Schlyter isostni li l-argument li, peress li l-iżvelar tal-opinjoni ddettaljata inkwistjoni seta’ jaffettwa kull negozju u li joħloq pressjoni pubblika, kien jippreġudika il-kwalità tad-djalogu bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat, huwa ammissibbli fil-kuntest tal-appell, peress li C. Schlyter diġà talab, quddiem il-Qorti Ġenerali, li r-Repubblika Franċiża tiġġustifika l-eżistenza ta’ tali effett danneġġanti. Madankollu, dan l-Istat Membru ma weġibx f’dan ir-rigward u sempliċiment iċċita l-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Kokott fil-Kawża Il-Kummissjoni vs Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P, EU:C:2009:520), mingħajr ma spjega kif dawn tal-aħħar huma rilevanti fil-kuntest tal-kawża odjerna. Issa, l-elementi kollha intiżi sabiex isostnu l-imsemmi argument kellhom jiġu ppreżentati quddiem il-Qorti Ġenerali.

28      Ir-Repubblika Franċiża tqis li dawn it-tliet argumenti huma ammissibbli.

2.      Evalwazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja

29      Fid-dawl tal-imsemmija eċċezzjonijiet ta’ inammissibbiltà, jeħtieġ li jiġi rrilevat, fl-ewwel lok, li jirriżulta mill-punt 52 tas-sentenza appellata li r-Repubblika Franċiża sostniet quddiem il-Qorti Ġenerali lil-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34 għandha tiġi kklassifikata bħala “investigazzjoni” u li l-ħruġ ta’ opinjoni ddettaljata fil-kuntest ta’ dik il-proċedura mill-Kummissjoni hija ekwivalenti għal attività ta’ investigazzjoni fis-sens tat-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001. Fil-kuntest tal-appell odjern, dan l-Istat Membru għandu l-għan li juri, billi jinvoka l-inkoerenza allegata bejn is-sentenza appellata u s-sentenza tal-25 ta’ Settembru 2014, Spirlea vs Il-Kummissjoni (T‑306/12, EU:T:2014:816), li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi billi ma kklassifikatx il-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34 bħala “attività ta’ investigazzjoni”, fis-sens tat-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001. Issa, tali argument ma jikkostitwixxix motiv ġdid, iżda biss jikkompleta motiv diġà invokat quddiem il-Qorti Ġenerali.

30      Fit-tieni lok, għandu jiġi kkonstatat l-argument tar-Repubblika Franċiża, li l-Kummissjoni b’mod frekwenti jkollha tiġbor il-fatti bil-għan li tevalwa jekk abbozz ta’ regolament tekniku huwiex kompatibbli mar-regoli tas-suq intern, ma jikkontestax konstatazzjoni fattwali mwettqa mill-Qorti Ġenerali dwar proċedura konkreta mmexxija mill-Kummissjoni, huwa marbut mal-klassifikazzjoni tal-proċedura implementata mid-Direttiva 98/34 bħala “attività ta’ investigazzjoni”, fis-sens tat-t-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/200, u b’hekk jikkostitwixxi punt ta’ liġi.

31      Fit-tielet lok, hemm lok li jitfakkar, minn naħa, li, skont il-punt 40 tas-sentenza appellata, il-Kummissjoni ġġustifikat, fid-deċiżjoni kontenzjuża, l-applikazzjoni għal każ odjern tat-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001, billi qieset li l-iżvelar lill-pubbliku tal-opinjoni ddettaljata inkwistjoni matul il-perijodu ta’ statu quo kien jippreġudika l-intenzjoni tar-Repubblika Franċiża li tikkopera magħha fi klima ta’ fiduċja reċiproka. Min-naħa l-oħra, min-nota ta’ interventi li ġiet ippreżentata mir-Repubblika Franċiża fl-ewwel istanza jirriżulta li hija sostniet quddiem il-Qorti Ġenerali, essenzjalment, li l-Kummissjoni tmexxi proċedura inkwiżitorja fil-kuntest tad-djalogu bilaterali, previst mid-Direttiva 98/34, li hija suġġetta għal rekwiżit ta’ kunfidenzjalità li jiffaċilita soluzzjoni bonarja tal-vertenza, mingħajr pressjoni pubblika, bejn din l-istituzzjoni u l-Istat Membru kkonċernat. Kien f’dan il-kuntest, filwaqt li invokat b’mod impliċitu analoġija bejn il-kawża odjerna u dik li tat lok għas-sentenza tad-29 ta’ Ġunju 2010, Il-Kummissjoni vs Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P, EU:C:2010:376), li r-Repubblika Franċiża għamlet riferiment għall-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Kokott f’din l-aħħar imsemmija kawża, bil-għan li ssejjes l-argument tagħha li huwa neċessarju li jiġi ppreservat ċertu livell ta’ kunfidenzjalità sabiex ma jiġux imfixkla n-negozjati bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat. Issa, l-elaborazzjoni ta’ tali argument żviluppat quddiem il-Qorti Ġenerali hija ammissibbli fl-istadju tal-appell.

32      F’dawn il-kundizzjonijiet, jeħtieġ li jitwarrbu l-eċċezzjonijiet ta’ inammissibbiltà mqajjma minn C. Schlyter.

 B.      Fuq il-mertu

33      Ir-Repubblika Franċiża tqajjem aggravju wieħed insostenn tal-appell tagħha. Dan l-aggravju ewlieni huwa kkostitwit minn żewġ partijiet.

 1.      Fuq l-ewwel parti tal-aggravju ewlieni

a)      L-argumenti tal-partijiet

34      Ir-Repubblika Franċiża, sostnuta mir-Repubblika Ċeka u l-Kummissjoni, jallegaw li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta qieset li l-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34 ma kinitx tikkostitwixxi “attività ta’ investigazzjoni”, fis-sens tat-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001.

35      C. Schlyter, sostenut mir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju tal-Isvezja, isostni, fl-ewwel lok, li r-Repubblika Franċiża ma hijiex fonadata meta tikkritika l-fatt li l-kunċett ta’ “investigazzjoni” li jinsab fis-sentenza appellata ma huwa bbażat fuq ebda definizzjoni stabbilita mir-Regolament Nru 1049/2001, mid-Direttiva 98/34 jew mill-ġurisprudenza.

36      Fit-tieni lok, C. Schlyter jikkunsidra li l-argument tar-Repubblika Franċiża dwar l-inkoerenza tal-applikazzjoni tal-kunċett ta’ “investigazzjoni” fis-sentenza appellata flimkien mas-soluzzjoni adottata fis-sentenza tal-25 ta’ Settembru 2014, Spirlea vs Il-Kummissjoni (T-306/12, EU:T:2014:816), marbuta mal-proċedura EU Pilot, huwa ineffettiv u infondat.

37      Fit-tielet lok, skont C. Schlyter, kien b’mod żbaljat li r-Repubblika Franċiża ssostni li, f’każ li l-Qorti tal-Ġustizzja kellha tapprova d-definizzjoni tal-kunċett ta’ “investigazzjoni” kif speċifikata fil-punt 53 tas-sentenza appellata, il-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34 kienet tissodisfa din id-definizzjoni.

38      Fl-aħħar, fir-raba’ lok, C. Schlyter isostni li xejn fis-sentenza tas-16 ta’ Lulju 2015, ClientEarth vs Il-Kummissjoni (C-612/13 P, EU:C:2015:486) ma jissuġġerixxi li l-kunċett ta’ “investigazzjoni” ma jistax jiġi definit b’mod limitattiv. Barra minn hekk, skont C. Schlyter, ma jirriżultax minn din is-sentenza li kull miżura marbuta mal-funzjoni tal-Kummissjoni bħala protettriċi tat-trattati tikkostitwixxi attività ta’ investigazzjoni.

b)      Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

39      Il-Qorti Ġenerali qieset, fil-punt 83 tas-sentenza appellata, li l-Kummissjoni, billi invokat it-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001 sabiex tiġġustifika l-aċċess għall-opinjoni ddettaljata inkwistjoni, peress li l-iżvelar tagħha kien jippreġudika l-għanijiet tal-attivitajiet ta’ investigazzjoni, wettqet żball ta’ liġi, peress li opinjoni ddettaljata maħruġa mill-Kummissjoni fil-kuntest tal-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34, b’kont meħud tal-kontenut tagħha u tal-kuntest li fih hija stabbilita, ma taqax taħa “attività ta’ investigazzjoni” fis-sens tal-imsemmija dispożizzjoni tar-Regolament Nru 1049/2001.

40      Sabiex waslet għal din il-konklużjoni, il-Qorti Ġenerali eżaminat jekk il-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34 u mill-opinjonijiet iddettaljati maħruġa fil-kuntest ta’ tali proċedura kinux jikkorrispondu jew le mal-kunċett ta’ “investigazzjoni”, iddefinit fil-punt 53 tas-sentenza appellata, bħala li jkopri “kemm it-tiftix kollu mwettaq minn awtorità kompetenti sabiex jiġi stabbilit ksur kif ukoll il-proċedura li permezz tagħha amministrazzjoni tiġbor informazzjoni u tivverifika ċerti fatti qabel ma tieħu deċiżjoni”.

41      Għalkemm it-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001 jipprevedi li l-istituzzjonijiet għandhom jiċħdu l-aċċess għal dokument jekk l-iżvelar tiegħu jippreġudika l-protezzjoni b’mod partikolari l-għanijiet tal-attivitajiet ta’ investigazzjoni, il-kunċett ta’ “attivitajiet ta’ investigazzjoni” fis-sens ta’ dik id-dispożizzjoni ma huwiex iddefinit minn dan ir-regolament.

42      Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi kkonstatat li lanqas il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ma stabbilixxiet definizzjoni ġenerali ta’ dan il-kunċett.

43      Ir-Repubblika Franċiża u l-Kummissjoni jikkontestaw id-definizzoni ta’ dan il-kunċett stabbilit mill-Qorti Ġenerali u jsostnu li din tal-aħħar hija eċċessivament ristretta. Huma jsostnu, essenzjalment, li ma hemmx lok li l-kunċett ta’ “investigazzjoni” għandu jiġi ristrett, minn naħa, għar-riċerki mwettqa minn awtorità sabiex tistabbilixxi ksur jew irregolarità u, min-naħa l-oħra, għall-proċeduri intiżi sabiex jinġabru u jiġu vverifikati fatti kif ukoll informazzjoni bil-ħsieb li tittieħed deċiżjoni.

44      Dan l-argument għandu jiġi aċċettat.

45      F’dan ir-rigward, jeħtieġ li jiġi rrilevat, li l-kunċett ta’ investigazzjoni, li tinsab fit-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001, huwa kunċett awtonomu tad-dritt tal-Unjoni, li għandu jiġi interpretat filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni, b’mod partikolari, is-sens abitwali tiegħu kif ukoll il-kuntest li jaqa’ fih (ara, b’analoġija, is-sentenzi tad-9 ta’ Marzu 2010, Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja, C-518/07, EU:C:2010:125, punt 18, kif ukoll tat-3 ta’ Ottubru 2013, Inuit Tapiriit Kanatami et vs Il-Parlament u Il-Kunsill, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punt 50).

46      Mingħajr il-bżonn li tiġi stabbilita definizzjoni eżawrjenti tal-“attivitajiet ta’ investigazzjoni”, fis-sens tat-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001, hemm lok li jiġi kkunsidrat li tikkostitwixxi tali attività, proċedura strutturata u fformalizzata tal-Kummissjoni li jkollha l-għan li tinġabar u tiġi analizzata informazzjoni bil-għan li din l-istituzzjoni tkun tista’ tadotta pożizzjoni fil-kuntest tal-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha previsti mit-Trattati UE u FUE.

47      Din il-proċedura ma għandhiex neċessarjament tkun intiża sabiex tinnota u tinvestiga ksur jew irregolarità. Il-kunċett ta’ “investigazzjoni” jista’ jkopri wkoll l-attività tal-Kummissjoni maħsuba sabiex tikkonstata fatti bil-għan li tevalwa sitwazzjoni partikolari.

48      Bl-istess mod, ma huwiex indispensabbli, sabiex proċedura tiġi kklassifikata bħala “investigazzjoni”, li l-pożizzjoni adottata mill-Kummissjoni sabiex twettaq il-funzjonijiet tagħha tkun koperta mill-forma ta’ deċiżjoni fis-sens tar-raba’ paragrafu tal-Artikolu 288 TFUE. Tali pożizzjoni adottata tista’ tkun fil-forma, b’mod partikolari, ta’ rapport jew ta’ rakkomandazzjoni.

49      F’dan il-każ, jeħtieġ li jiġi osservat li l-Artikoli 8 u 9 tad-Direttiva 98/34 jiddeterminaw is-sekwenza proċedurali marbuta man-notifika ta’ abbozz ta’ regolament tekniku mill-Istat Membru u mal-ħruġ ta’ opinjoni ddettaljata dwaru mill-Kummissjoni. Minn dan isegwi li din id-direttiva tipprovdi għal proċedura strutturata jew ifformalizzata.

50      Barra minn hekk, kemm mit-titolu kif ukoll mid-dispożizzjonijiet tal-imsemmija direttiva jirriżulta li din tal-aħħar hija intiża għall-ġbir u l-analiżi ta’ informazzjoni. B’mod partikolari, l-Artikolu 8(1) jipprovdi li l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni mhux biss l-abbozzi tar-regoli tekniċi, iżda wkoll, fejn applikabbli, ir-raġunijiet li abbażi tagħhom ikun neċessarju l-istabbiliment ta’ regolament tekniku kif ukoll it-test tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolatorji bażiċi li jkunu prinċipalment u direttament ikkonċernati.

51      F’dan ir-rigward, hemm lok li jiġi rrilevat li, għall-kuntrarju ta’ dak li ddeċidiet il-Qorti Ġenerali fil-punti 56 u 57 tas-sentenza appellata, il-punt dwar jekk il-Kummissjoni titlobx hija stess l-informazzjoni lill-Istati Membri jew jekk tirċevihomx abbażi ta’ leġiżlazzjoni ma huwiex rilevanti sabiex jiġi ddeterminat jekk hemmx lok li proċedura tiġi kklassifikata bħala “investigazzjoni”.

52      Fl-aħħar, opinjoni ddettaljata maħruġa mill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 98/34, tikkostitwixxi miżura uffiċjali li tispeċifika l-pożizzjoni legali ta’ din l-istituzzjoni fir-rigward tal-kompatibbiltà tal-abbozz ta’ regolament tekniku nnotifikat mill-Istat Membru kkonċernat, b’mod partikolari, mal-moviment liberu tal-oġġetti u l-libertà ta’ stabbiliment tal-operaturi.

53      Għaldaqstant, tali avviż jaqa’ taħt proċedura ta’ “investigazzjoni”.

54      F’dawn iċ-ċirkustanzi, l-ilment imqajjem mir-Repubblika Franċiża fil-kuntest tal-ewwel parti tal-aggravju tiegħu, li s-sentenza appellata hija vvizzjata minn żball ta’ liġi sa fejn il-Qorti Ġenerali kkunsidrat li l-proċedura mmexxija mill-Kummissjoni skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/34 u l-opinjoni ddettaljata maħruġa minn din l-istituzzjoni ma kinux jaqgħu taħt “attività ta’ investigazzjoni”, fis-sens tat-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001, huwa fondat.

55      Konsegwentement, l-ewwel parti tal-motiv ewlieni għandu jintlaqa’.

 2.      Fuq it-tieni parti tal-aggravju ewlieni tal-appell


 a)      L-argumenti tal-partijiet

56      Ir-Repubblika Franċiża ssostni li l-Qorti Ġenerali, fil-punti 84 sa 88 tas-sentenza appellata, wettqet żball ta’ liġi billi qieset, b’mod sussidjarju, li, anki fl-ipoteżi li l-opinjoni ddettaljata maħruġa mill-Kummissjoni tifforma parti minn “attività ta’ investigazzjoni”, fis-sens tat-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001, l-iżvelar tal-opinjoni ddettaljata inkwistjoni mhux neċessarjament jippreġudika l-għan tal-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34.

57      Dan l-Istat Membru jikkonferma, minn naħa, li C. Schlyter, fil-kwalità tiegħu ta’ rikorrent fl-ewwel istanza, ma qajjimx l-argument li, f’każ li l-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34 tikkostitwixxi attività ta’ investigazzjoni, l-iżvelar ta’ dik l-opinjoni ddettaljata ma kinitx tippreġudika l-għan ta’ tali attività ta’ investigazzjoni. Issa, skont l-imsemmi Stat Membru, motiv ibbażat fuq tali argument ma setax jitqajjem ex officio, b’tali mod li kien b’mod żbaljat li l-Qorti Ġenerali invokat dan tal-aħħar insostenn tad-deċiżjoni tiegħu.

58      Min-naħa l-oħra, ir-Repubblika Franċiża ssostni li, fil-punt 85 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali tat interpretazzjoni b’mod żbaljat restrittiva tal-għan tal-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34, peress li din il-proċedura kienet issegwi wkoll għan marbut mal-kwalità tad-djalogu bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat. Ir-rekwiżit ta’ kunfidenzjalità fil-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34, bħal dak applikabbli fil-fażi prekontenzjuża tal-proċedura għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu, huwa intiż li jipproteġi l-kwalità tal-imsemmi djalogu bil-għan li tkun tista’ tinstab soluzzjoni bonarja.

59      Skont il-Kummissjoni, in-natura kunfidenzjali tan-negozjati bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat wara l-ħruġ ta’ opinjoni ddettaljata hija inerenti għall-proċedura abbażi tad-Direttiva 98/34 u hija analoga għan-natura kunfidenzjali tan-negozjati fi proċeduri simili, b’mod iktar partikolari fil-kuntest ta’ proċedura għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu. Hija tqis li l-argument invokat fil-punt 87 tas-sentenza appellata huwa żbaljat u li l-imsemmija negozjati kellhom jiġu protetti minn kull pressjoni esterna, peress li l-Kummissjoni tipprova tikkonvinċi l-Istat Membru kkonċernat li l-abbozz ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu jista’ jmur kontra d-dritt tal-Unjoni u, ħafna drabi, tipproponi soluzzjonijiet alternattivi. Issa kieku din l-istituzzjoni kellha tistenna l-introduzzjoni formali ta’ proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu sabiex tali djalogu jkun jista’ jibbenefika minn trattament kunfidenzjali, dan ikun jirrendi fraġli r-rikors għal stħarriġ preventiv u jista’ jkollu effett negattiv fuq is-suq intern. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tallega li tali sitwazzjoni kienet isaħħaħ il-pożizzjonijiet tal-partijiet u tbiegħed il-perspettiva ta’ soluzzjoni favorevoli b’osservanza tad-drtitt tal-Unjoni.

60      C. Schlyter, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju tal-Isvezja jikkontestaw dawn l-argumenti.

 b)      Evalwazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja

61      Skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, sabiex jiġi ġġustifikat ir-rifjut għall-aċċess għal dokument li ntalab l-iżvelar tiegħu, fil-prinċipju, ma huwiex biżżejjed li dan id-dokument jirrigwarda attività msemmija fl-Artikolu 4(2) u (3) tar-Regolament Nru 1049/2001. L-istituzzjoni kkonċernata għandha tipprovdi wkoll spjegazzjonijiet fir-rigward ta’ kif l-aċċess għal dan id-dokument jista’ konkretament u effettivament jippreġudika l-interess protett minn eċċezzjoni prevista f’dan l-artikolu (ara s-sentenza tas-27 ta’ Frar 2014, Il-Kummissjoni vs EnBW, C-365/12 P, Ġabra, EU:C:2014:112, punt 64 u l-ġurisprudenza ċċitata).

62      F’dan il-każ, kif jirriżulta mill-punti 14 u 40 tas-sentenza appellata, il-Kummissjoni ġġustifikat l-applikazzjoni għall-każ odjern tat-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001 billi esponiet li l-iżvelar lill-pubbliku tal-opinjoni ddettaljata inkwistjoni matul il-perijodu ta’ statu quo kien inaqqas il-volontà tar-Repubblika Franċiża li tikkopera magħha fi spirtu ta’ fiduċja reċiproka. Għaldaqstant, din il-pubbikazzjoni tippreġudika l-protezzjoni tal-għanijiet ta’ attivitajiet ta’ investigazzjoni, fis-sens tat-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001.

63      Fl-ewwel lok, għall-kuntrarju ta’ dak li ssostni r-Repubblika Franċiża, billi kkunsidrat, fil-punti 84 sa 88 tas-sentenza appellata, li, fl-ipoteżi li l-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34 kienet tikkostitwixxi attività ta’ investigazzjoni, l-iżvelar tal-opinjoni ddettaljata inkwistjoni ma kienx neċessarjament jippreġudika l-għan ta’ din tal-aħħar, il-Qorti Ġenerali wieġbet għal argument li kien tressaq għall-evalwazzjoni tagħha.

64      Fil-fatt, kif irrileva l-Avukat Ġenerali fil-punt 132 tal-konklużjonjiet tiegħu, mill-punt 76 tas-sentenza appellata jirriżulta li r-Repubblika Franċiża sostniet quddiem il-Qorti Ġenerali li hija ma kellhiex tissottovaluta l-aspett distabilizzanti tal-fatt li jiġu ppubblikati l-kritiki possibbli tal-Kummissjoni fir-rigward tal-abbozz ta’ regolament tekniku nnotifikat qabel ma jkun għadu kiseb l-okkażjoni li jwieġeb għalihom l-Istat Membru kkonċernat.

65      Permezz ta’ dan l-argument, ir-Repubblika Franċiża kellha l-intenzjoni li ssostni l-pożizzjoni tal-Kummissjoni, imfakkar fil-punt 77 tas-sentenza appellata u li tinsab ukoll fil-punt 3 tad-deċiżjoni kontenzjuża, li l-iżvelar tal-opinjoni ddettaljata inkwistjoni matul il-perijodu ta’ statu quo kien jippreġudika diskussjonijiet ulterjuri bejn il-partijiet.

66      Minn dan jirriżulta li ma jistax jiġi sostnut li l-argument inkwistjoni tqajjem ex officio mill-Qorti Ġenerali.

67      Fit-tieni lok, l-argument avvanzat mir-Repubblika Franċiża fil-kuntest tal-appell odjern li l-iżvelar tal-opinjoni ddettaljata neċessarjament jippreġudika l-kwalità tad-djalogu bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat bil-għan li tinsab soluzzjoni bonarja, lanqas ma jista’ jintlaqa’.

68      Kif irrilevat il-Qorti Ġenerali fil-punt 85 tas-sentenza appellata, il-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34 u, b’mod partikolari, l-opinjoni ddettaljata maħruġa mill-Kummissjoni fil-kuntest tal-imsemmija prċoedura, hija maħsuab sabiex tipprevjeni l-adozzjoni, mil-leġiżlatur nazzjonali, ta’ regolament tekniku li jostakola l-moviment liberu tal-oġġetti jew tas-servizzi jew il-libertà ta’ stabbiliment tal-operaturi ta’ servizzi ġewwa s-suq intern.

69      Fir-rigward ta’ dan l-għan tad-Direttiva 98/34, il-Qorti Ġenerali fakkret, fil-punti 37 u 85 tas-sentenza appellata, il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja li ttenni li din id-direttiva tipproteġi, permezz ta’ kontroll preventiv, il-moviment liberu tal-oġġetti u tas-servizzi kif ukoll il-libertà ta’ stabbiliment tal-operaturi tas-servizzi, li jifformaw parti mill-pedamenti tal-Unjoni, u li dan il-kontroll huwa utli sa fejn ir-regoli tekniċi li jaqgħu taħt l-imsemmija direttiva jistgħu jikkostitwixxu ostakoli għall-iskambji ta’ oġġetti u ta’ servizzi bejn l-Istati Membri, ostakoli li jistgħu jiġu aċċettati biss jekk ikunu neċessarji sabiex jiġu ssodisfatti rekwiżiti mandatorji li jkollhom għan ta’ interess ġenerali (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-10 ta’ Lulju 2014, Ivansson et, C-307/13, EU:C:2014:2058, punt 41, u l-ġurisprudenza ċċitata).

70      Fil-punt 87 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali kkunsidrat li l-fatt li l-Kummissjoni tiżvela l-opinjoni ddettaljata tagħha, li skontha ċerti aspetti ta’ abbozz ta’ regolament tekniku nnotifikat minn Stat Membru jistgħu eventwalment joħolqu ostakoli għall-moviment liberu tal-oġġetti, għall-moviment liberu tas-servizzi kif ukoll għal-libertà ta’ stabbiliment ta-operaturi tas-servizzi fil-kuntest tas-suq intern, mhux neċessarjament ppreġudika l-għan ta’ din il-proċedura.

71      L-elementi invokati mir-Repubblika Franċiża u mill-Kummissjoni ma jurux li din il-kunsiderazzjoni hija legalment żbaljata.

72      Għall-kuntrarju, jeħtieġ li jiġi rrilevat li s-sistema prevista mid-Direttiva 98/34 kienet tistabbilixxi rekwiżit ta’ trasparenza li tippermetti li tiġi kkonfermata l-fondatezza tal-imsemmija kunsiderazzjoni.

73      Hemm lok li jitfakkar li s-sistema stabbilita mid-Direttiva 98/34 tfittex li tippermetti, kif iddikjarat fil-premessa 7 ta’ din tal-aħħar, użu aħjar mill-vantaġġi inerenti għas-suq intern mill-operaturi ekonomiċi billi tiżgura l-pubblikazzjoni regolari tal-leġiżlazzjonijiet tekniċi abbozzati mill-Istati Membri u billi b’hekk tqiegħed lil dawn l-operaturi f’pożizzjoni li juru l-evalwazzjoni tagħhom dwar l-impatt ta’ dawn.

74      Il-Kummissjoni stess indikat, fil-punt 5 tad-deċiżjoni kontenzjuża, li l-operaturi ekonomiċi kif ukoll l-organizzazzjonijiet ċivili jista’ jkollhom rwol attiv u jikkontribwixxu bl-opinjonijiet tagħhom lejn il-funzjonament tas-sistema stabbilita bid-Direttiva 98/34. F’dan il-punt tad-deċiżjoni kontenzjuża, il-Kummissjoni fakkret ukoll li, peress li tali parteċipazzjoni tirrikjedi livell għoli ta’ trasparenza, hija tippubblika b’mod regolari, fuq is-sit tal-internet tagħha (imsejjaħ “TRIS”), ir-regoli tekniċi abbozzati mill-Istati Membri.

75      Barra minn hekk, skont il-premessi 3 u 6 ta’ din id-direttiva, fid-dawl tal-funzjonament tajjeb tas-suq intern, huwa xieraq li tiġi żgurata l-ikbar transparenza tal-inizjattivi nazzjonali intiżi għall-istabbiliment ta’ regoli jew regolamenti tekniċi, u l-Istati Membri kollha għandhom jiġu informati bir-regolamenti tekniċi previsti minn wieħed minnhom. Il-premessa 9 tal-imsemmija direttiva tispeċifika li l-miżuri maħsuba sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq jew sabiex titkompla l-intensifikazzjoni tiegħu jimplikaw b’mod partikolari tisħiħ tat-trasparenza tal-intenzjonijiet nazzjonali kif ukoll estensjoni tar-raġunijiet u tal-kundizzjonijiet ta’ evalwazzjoni tal-effett possibbli, fuq is-suq, tar-regolamenti proposti.

76      Skont l-ewwel u l-ħames paragrafu tal-Artikolu 8 tad-Direttiva 98/34, bħala prinċipju, l-Istati Membru għandhom jikkomunikaw immedjatament lill-Kummissjoni kull abbozz ta’ regolament tekniku u din tal-aħħar għandha tinforma kemm jista’ jkun lill-Istati Membri l-oħra b’dan l-abbozz kif ukoll bid-dokumenti kollha li jkunu ġew ikkomunikati lilha. Skont il-paragrafu 2 ta’ din id-dispożizzjoni, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jibagħtu l-osservazzjonijiet tagħhom lill-Istat Membru li jkun ipproduċa abbozz ta’ regolament tekniku.

77      F’dan ir-rigward, mill-Artikolu 8(4) tal-imsemmija direttiva jirriżulta li l-informazzjoni pprovduta abbażi ta’ dan l-artikolu ma humiex meqjusa bħala kunfidenzjali, dment li l-Istat Membru li jkun ħareġ in-notifika ma jkunx talab dan b’mod espress u mmotivat.

78      Fir-rigward tal-opinjonijiet iddettaljati maħruġa mill-Kummissjoni jew minn Stat Membru skont l-Artikolu 9(2) tal-imsemmija direttiva, jeħtieġ li jiġi enfasizzat li l-ebda dispożizzjoni minn din tal-aħħar ma tipprevedi l-kunfidenzjalità tagħhom. F’dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li jiġi kkunsidrat li r-rekwiżit ta’ trasparenza li fuqu hija msejsa d-Direttiva 98/34 japplika, normalment, għall-dawn l-opinjonijiet iddettaljati.

79      Din il-konklużjoni hija kkorroborata mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tistabbilixxi li din id-direttiva hija intiża li tiżgura li l-operaturi ekonomiċi jkunu f’pożizzjoni li jifhmu l-entità tal-obbligi li jistgħu jiġu imposti fuqhom u li jantiċipaw l-adozzjoni tar-regoli tekniċi billi jaddattaw, fejn possibbli, il-prodotti jew is-servizzi tagħhom fil-ħin opportun (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-4 ta’ Frar 2016, Ince, C-336/14, EU:C:2016:72, punt 83).

80      Barra minn hekk, il-possibbiltà, ta’ dawn l-operaturi, li jifhmu mhux biss ir-regolament tekniku abbozzat mill-Istat Membru li jinnotifika, iżda wkoll il-pożizzjoni espressa dwar dan ir-regolament tekniku fl-opinjoni ddettaljata maħruġa mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri l-oħra, bħala prinċipju, tikkontribwixxi għat-twettiq tal-għan ta’ prevenzjoni tal-adozzjoni ta’ regolament tekniku inkompatibbli mad-dritt tal-Unjoni.

81      Madankolu, ir-rekwiżit ta’ trasparenza li fuqu huwa msejsa d-Direttiva 98/34 ma teskludix il-possibbiltà li l-Kummissjoni tista’, skont iċ-ċirkustanzi tal-każ, tibbaża ruħha fuq it-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001 sabiex tirrifjuta l-aċċess għal opinjoni ddettaljata li hija stess jew Stat Membru jkun ħareġ skont l-Artikolu 9(2) ta’ din id-direttiva, meta din tal-aħħar jirnexxielha turi li l-aċċess għall-opinjoni ddettaljata inkwistjoni b’mod konkret u effettiv tippreġudika l-għan tal-prevenzjoni tal-adozzjoni ta’ regolament tekniku inkompatibbli mad-dritt tal-Unjoni.

82      Minn dan isegwi li l-Qorti Ġenerali ma wettqitx żball ta’ liġi billi warrbet l-argumenti tar-Repubblika Franċiża u tal-Kummissjoni, li skonthom ir-riskju ta’ koperazzjoni mnaqqsa mill-Istati Membri, li ġie deskritt fid-deċiżjoni kontenzjuża, jikkostitwixxi ġustifikazzjoni suffiċjenti, fid-dawl tat-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001, bil-għan li tiċħad it-talba ta’ aċċess għall-opinjoni ddettaljata inkwistjoni.

83      Għaldaqstant, huwa b’mod ġust li l-Qorti Ġenerali annullat id-deċiżjoni kontenzjuża sa fejn hija rrifjutat l-aċċess għall-opinjoni ddettaljata inkwistjoni abbażi tat-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2), tar-Regolament Nru 1049/2001.

84      Konsegwentement, it-tieni parti tal-aggravju ewlieni invokat mir-Repubblika Franċiża għandu jiġi miċħud.

85      Peress li l-motivi tas-sentenza appellata, li ġew ikkritikati bla suċċess min-tieni parti tal-aggravju ewlieni, huma waħidhom suffiċjenti sabiex jiġġustifikaw l-imsemmija sentenza, jeħtieġ li dan l-aggravju kif ukoll l-appell fl-intier tiegħu jiġu miċħuda.

 VI.      Fuq l-ispejjeż

86      Skont l-Artikolu 184(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, meta appell ma jkunx fondat, il-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi dwar l-ispejjeż.

87      Skont l-Artikolu 138(3) tal-imsemmija regoli, applikabbli għall-proċedura ta’ appell abbażi tal-Artikolu 184(1) tal-istess regoli, jekk il-partijiet jitilfu rispettivament wieħed jew iktar mill-kapijiet, kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha. F’dan il-każ hemm lok li tiġi applikata din id-dispożizzjoni peress li r-Repubblika Franċiża, C. Schlyter u l-Kummissjoni tilfu parzjalment fl-aggravji tagħhom.

88      Konformement mal-Artikolu 140(1) tar-Regoli tal-Proċedura, applikabbli għall-proċedura ta’ appell skont l-Artikolu 184(1) tagħhom, ir-Repubblika Ċeka għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

89      Konformement mal-Artikolu 140(1) ta’ dawn l-istess regoli, ir-Repubblika tal-Finlandja, u r-Renju tal-Isvezja għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) taqta’ u tiddeċiedi:

1)      L-appell huwa miċħud.

2)      Ir-Repubblika Franċiża, Carl Schlyter u l-Kummissjoni Ewropea għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom.

3)      Ir-Repubblika Ċeka għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

4)      Ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju tal-Isvezja għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom.

Firem


*      Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

Top