Help Print this page 

Document 32008D0164

Title and reference
2008/164/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 21 ta' Diċembru 2007 dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà (STI) rigward il- persuni b'mobbiltà mnaqqsa fis-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja (notifikata taħt id-dokument numru K(2007) 6633) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Imħassar b' 32014R1300
OJ L 64, 7.3.2008, p. 72–207 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 001 P. 123 - 258

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/164/oj
Multilingual display
Text

7.3.2008   

MT EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 64/72


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-21 ta' Diċembru 2007

dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà (STI) rigward il-“persuni b'mobbiltà mnaqqsa” fis-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja

(notifikata taħt id-dokument numru K(2007) 6633)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/164/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat d-Direttiva 2001/16/KE tad-19 ta' Marzu 2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (1), u partikolarment l-Artikolu 6(1) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta' Lulju 1996 fuq l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja (2), u partikolarment l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi,

(1)

Skond l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2001/16/KE, u l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 96/48/KE, kull subsistema għandha tkun koperta bi speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà (STI) waħda. Fejn ikun meħtieġ, subsistema tista' tkun koperta minn bosta STI, u STI waħda tista' tkopri diversi subsistemi. Id-deċiżjoni li tiġi żviluppata jew riveduta STI, kif ukoll l-għażla ta' l-ambitu tekniku u ġeografiku ta' dan, tirrikjedi mandat skond l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2001/16/KE u l-Artikolu 6(1) ta' 96/48/KE.

(2)

L-Anness II għad-Direttiva 2001/16/KE jipprovdi li l-ħtiġijiet ta' persuni b'mobbiltà mnaqqsa għandhom jitqiesu fit-tfassil ta' STI għas-susbsistema Infrastruttura (is-sezzjoni 2.1 tad-Direttiva) għas-subsistema Rolling Stock [Vetturi Ferrovjarji] (is-sezzjoni 2.6 ta' l-Anness II għad-Direttiva 2001/16/KE). F'dan ir-rigward, ingħata mandat lill-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Interoperabbiltà Ferrovjarja (AEIF), li nħatret bħala l-korp konġunt rappreżentattiv, biex tfassal abozz ta' STI għall-“aċċessibbiltà ta' persuni b'mobbiltà mnaqqsa” li jkun fiha dispożizzjonijiet li għandhom jiġu applikati sewwa għall-infrastruttura kif ukoll għall-vetturi ferrovjarji;

(3)

Fl-2001, l-AEIF ingħatat mandat biex tirrevedi l-ewwel sett ta' STI ta' veloċità għolja li kienu ġew adottati fl-2002, marbuta mal-vetturi ferrovjarji, l-infrastruttura, il-kontroll/kmand u s-sinjaletika, l-enerġija, il-manutenzjoni u s-subsistemi ta' l-operat. Bħala parti minn din it-taqsima, l-AEIF intalbet tikkunsidra, fost kwistjonijiet oħra, l-armonizzazzjoni ta' l-STI ma' dawk dwar l-interoperabbiltà tal-ferroviji konvenzjonali u l-aċċessibbiltà għall-persuni b'mobbiltà mnaqqsa. Għal din ir-raġuni, l-abbozz ta' STI dwar persuni b'mobbiltà mnaqqsa mfassal mill-AEIF kien ikopri sew il-ferroviji konvenzjonali kif ukoll dawk ta' veloċità għolja.

(4)

L-ewwel STI tas-subsistema tal-vetturi ferrovjarji, adottata bħala Anness għad-Deċiżjoni 2002/735/KE, daħlet fis-seħħ fl-2002. Minħabba l-impenji kuntrattwali eżistenti, subsistemi jew kostitwenti ta' l-interoperabbiltà ġodda tal-vetturi ferrovjarji, jew ir-rinnovament jew l-aġġornament tagħhom, illum jistgħu ikunu suġġetti għal valutazzjoni tal-konformità skond din l-ewwel STI. Minħabba li din l-STI annessa għal din id-Deċiżjoni hija applikabbli għall-vetturi ferrovjarji kollha ġodda, rinnovati u aġġornati, sew tal-ferroviji konvenzjonali kif ukoll ta' dawk ta' veloċità għolja, huwa importanti li jiġi determinat l-ambitu ta' l-applikabbiltà ta' l-ewwel STI għal vetturi ferrovjarji ta' veloċità għolja li ġiet adottata bħala Anness għad-Deċiżjoni 2002/735/KE. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lista eżawrjenti ta' subsistemi u kostitwenti ta' l-interoperabbiltà li huma fi stadju avvanzat ta' żvilupp u jaqgħu taħt l-Artikolu 7(a) tad-Direttiva 96/48/KE. Dawn għandhom jiġu nnotifikati lil-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-data li fiha din id-Deċiżjoni ssir applikabli.

(5)

L-abbozz ta' STI kien eżaminat mill-Kumitat stabbilit id-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta' Lulju 1996 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja (3) u msemmi fl-Artikolu 21(2001) tad-Direttiva 96/16/KE.

(6)

Il-persuni interessati ewlenin kienu kkonsultati matul it-tfassil ta' l-abbozz ta' STI. L-osservazzjonijiet u t-tħassib tagħhom tqiesu kulfejn dan seta' jsir.

(7)

Fil-proposta tagħha għal Regolament dwar id-Drittijiet u l-Obbligi tal-Passiġġieri tal-Ferroviji Internazzjonali (4), il-Kummissjoni inkludiet diversi dispożizzjonijiet biex jiżguraw li l-persuni b'mobbiltà mnaqqsa jingħataw l-assistenza abbord it-treni u fl-istazzjonijiet, biex ikunu jistgħu jgawdu mill-benefiċċji kollha ta' l-ivvjaġġar bil-ferroviji daqs kull ċittadini ieħor.

(8)

Il-proposta dwar id-Drittijiet u l-Obbligi tal-Passiġġieri tal-Ferroviji Internazzjonali fiha wkoll dispożizzjonijiet li lill-impriżi ferrovjarji u l-ġestjonarji ta' l-infrastruttura jobbligawhom jipprovdu l-informazzjoni kollha rilevanti dwar l-aċċessibbiltà u l-kundizzjonijiet ta' aċċess fit-treni u l-istazzjonijiet għall-persuni b'mobbiltà mnaqqsa.

(9)

L-għan ewlieni tad-Direttivi sottostanti 2001/16/KE u 96/48/KE huwa l-interoperabbiltà. L-STI għandha l-mira li tarmonizza d-dispożizzjonijiet li għandhom isiru għall-persuni b'mobbiltà mnaqqsa li jkunu qed jivvjaġġaw bħala passiġġieri fuq is-sistema ferrovjarja konvenzjonali u dik ta' veloċità għolja. It-treni, l-istazzjonijiet u l-partijiet rilevanti ta' l-infrastruttura li jikkonformaw mal-miżuri mfissra fl-STI sejrin jippermettu l-interoperabbiltà u joffru livell simili ta' aċċess għall-persuni b'mobbiltà mnaqqsa fi ħdan ix-xibka trans-Ewropea kollha. L-STI ma żżommx lill-Istati Membri milli jintroduċu miżuri addizzjonali biex itejbu l-aċċess, sakemm dawn ma jtellfux l-interoperabbiltà jew jimponu spejjeż mhux f'lokhom fuq l-Impriżi Ferrovjarji. Aċċessibbiltà mtejba għall-vetturi ferrovjarji u l-istazzjonijiet għal persuni b'diżabbiltà u persuni b'mobbiltà mnaqqsa, li bħalissa jkollhom bilfors jużaw mezzi oħra ta' trasport, potenzjalment tista' żżid l-għadd tal-passiġġieri.

(10)

Id-Direttivi 2001/16/KE u 96/48/KE u l-STIs japplikaw għal rinnovamenti, iżda mhux għal sostituzzjonijiet konnessi mal-manutenzjoni. Madankollu, l-Istati Membri huma mħeġġa, meta jistgħu jagħmlu hekk u meta dan ikun ġustifikat mill-kobor tax-xogħol relatat mal-manutenzjoni, japplikaw l-STIs għas-sostituzzjonijiet marbuta mal-manutenzjoni.

(11)

Fil-verżjoni attwali tagħha, l-STI ma tittrattax għal kollox ir-rekwiżiti essenzjali kollha. F'konformità ma' l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2001/16/KE u ma' l-Artikolu 17 tad-Direttiva 96/48/KE, it-tnejn kif emendati bid-Direttiva 2004/50/KE, l-aspetti tekniċi li mhumiex koperti huma identifikati bħala “Punti Mhux Konklużi” fl-Anness C għal din l-STI.

(12)

Skond l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2001/16/KE u ma' l-Artikolu 17 tad-Direttiva 96/48/KE, it-tnejn kif emendati bid-Direttiva 2004/50/KE, l-Istati Membri individwali għandhom jgħarrfu lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bir-regoli tekniċi nazzjonali użati għall-implimentazzjoni ta' rekwiżiti essenzjali relatati ma' dawn il-“punti mhux konklużi”, kif ukoll bil-korpi li jaħtru għat-twettiq tal-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità jew adegwatezza għall-użu, kif ukoll bil-proċedura li tintuża għall-verifka ta' l-interoperabbilità tas-subsistemi fit-tifsira ta' l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2001/16/KE u l-Artikolu 16(2) ta' 96/48/KE. Għal dan il-għan ta' l-aħħar, l-Istati Membri għandhom, kemm jista' jkun, japplikaw il-prinċipji u l-kriterji pprovduti bid-Direttivi 2001/16/KE u 96/48/KE. Kulfejn ikun possibbli, l-Istati Membri għandhom jużaw il-korpi notifikati skond l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2001/16/KE u l-Artikolu 20 ta' 96/48/KE. Il-Kumissjoni għandha tanalizza l-informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri, fis-sura ta' regoli nazzjonali, proċeduri, korpi responsabbli għall-proċeduri ta' implimentazzjoni, u t-tul ta' dawn il-proċeduri u, fejn dan ikun f'loku, tiddiskuti mal-Kumitat dwar il-ħtieġa għall-adozzjoni ta' kwalunkwe miżura.

(13)

L-STI kkonċernata ma għandhiex tirrikjedi l-użu ta' teknoloġiji jew soluzzjonijiet tekniċi speċifiċi għajr fejn dan ikun strettament meħtieġ għall-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea konvenzjonali.

(14)

L-STI tissejjes fuq l-aħjar għarfien espert disponibbli fi żmien it-tfassil ta' l-abbozz rilevanti. Żviluppi teknoloġiċi jew rekwiżiti operattivi, ta' sikurezza jew soċjali jistgħu jikkawżaw il-ħtieġa li din l-STI tiġi emendata jew supplimentata. Fejn applikabbli, għandha tinbeda proċedura ta' reviżjoni jew aġġornament skond l- Artikolu 6(3) tad-Direttiva 2001/16/KE, jew l-Artikolu 6(3) ta' 96/48/KE. Din ir-reviżjoni għandha tinvolvi organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-interessi tal-persuni b'mobbiltà mnaqqsa.

(15)

Sew biex tiġi inkoraġġita l-innovazzjoni, kif ukoll biex titqies l-esperjenza miksuba, l-STI annessa għandha tkun suġġetta għal reviżjoni kull tant żmien.

(16)

Fejn ikunu proposti soluzzjonijiet innovattivi, il-manufattur jew l-entità kontraenti għandu/ha jiddikjara/tiddikjara d-devjazzjoni mis-sezzjoni rilevanti ta' l-STI. L-Aġenzija Ewropea għall-Ferroviji tiffinalizza l-ispeċifikazzjonijiet adegwati funzjonali u ta' ’interface’ tas-soluzzjoni, u tiżviluppa l-metodi ta' valutazzjoni.

(17)

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 21 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

A. Speċifikazzjoni Teknika għall-Interoperabbiltà (“STI”) relatata ma' “persuni b'mobbiltà mnaqqsa” b'dan hija adottata mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2001/16/KE u l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 96/48/KE.

L-STI għandha tkun kif jidher fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

L-STI għandha tkun għal kollox applikabbli għas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea konvenzjonali kif definita fl-Artikolu 2 u l-Anness I għad-Direttiva 2001/16/KE, u s-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja kif definita fl-Artikolu 2 u l-Anness I għad-Direttiva 96/48/KE.

Artikolu 2

L-Istati Membri jistgħu jibqgħu japplikaw id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/735/KE għal dawk il-proġetti koperti bl-Artikolu 7(a) tad-Direttiva 96/48/KE.

Lista tas-subsistemi u l-kostitwenti ta' l-interoperabbiltà li għalihom dan ikun applikabbli għandha tkun innotifikata lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-data li fiha din id-Deċiżjoni ssir applikabbli.

Artikolu 3

1.   Fir-rigward ta' dawk il-kwistjonijiet li jkunu kklassifikati bħala “Punti Mhux Konklużi” fl-Anness C għall-STI, il-kundizzjonijiet li għandhom ikunu sodisfatti għall-verifika ta' l-interoperabbiltà skond l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2001/16/KE u l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 96/48/KE għandhom ikunu dawk ir-regoli tekniċi applikabbli li jintużaw fl-Istat Membru li jawtorizza t-tqegħid fis-servizz tas-subsistemi koperti b'din id-Deċiżjoni.

2.   Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur min-notifika ta' din id-Deċiżjoni:

(a)

il-lista ta' regoli tekniċi applikabbli msemmija fil-paragrafu 1;

(b)

il-valutazzjoni tal-konformità u l-proċeduri ta' eżami li għandhom jiġu applikati rigward l-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli;

(c)

il-korpi li jaħtar biex iwettqu dawk il-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità u ta' eżami.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta' Lulju 2008.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 21 ta' Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jacques BARROT

Viċi-President tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1.

(2)  ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6.

(3)  ĠU L 235, 17.9.1996. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/32/KE (ĠU L 141, 2.6.2007, p. 63).

(4)  Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-Drittijiet u l-Obbligi tal-Passiġġieri tal-Ferroviji Internazzjonali [titlu mhux uffiċjali], COM(2004)143 finali, 3 ta' Marzu 2004.


ANNEX

TRANS-EUROPEAN CONVENTIONAL AND HIGH-SPEED RAIL SYSTEM

TECHNICAL SPECIFICATION FOR INTEROPERABILITY

Scope: Subsystems Infrastructure and Rolling Stock

Aspect: Accessibility for Persons with Reduced Mobility

1.

INTRODUCTION 82

1.1.

Technical scope 82

1.2.

Geographical scope 82

1.3.

Content of this TSI 83

2.

DEFINITION OF SUBSYSTEM/SCOPE 83

2.1.

Definitions of the subsystems 83

2.1.1.

Infrastructure: 83

2.1.2.

Rolling Stock: 83

2.1.3.

Telematics Applications for Passengers 84

2.2.

Definition of ‘persons with reduced mobility’ 84

3.

ESSENTIAL REQUIREMENTS 84

3.1.

General 84

3.2.

The essential requirements relate to: 85

3.3

General requirements 86

3.3.1.

Safety 86

3.3.2.

Reliability and availability 86

3.3.3.

Health 87

3.3.4.

Environmental protection 87

3.3.5.

Technical compatibility 87

3.4.

Requirements specific to the Infrastructure subsystem 87

3.4.1.

Safety 87

3.5.

Requirements specific to the Rolling Stock subsystem 88

3.5.1.

Safety 88

3.5.2.

Reliability and availability 89

3.5.3.

Technical compatibility 89

3.6.

Requirements specific to other subsystems concerning also the Infrastructure and Rolling Stock subsystem 90

3.6.1.

Energy Subsystem 90

3.6.1.1.

Safety 90

3.6.1.2.

Environmental protection 90

3.6.1.3.

Technical compatibility 90

3.6.2.

Control and command and signalling 90

3.6.2.1.

Safety 90

3.6.2.2.

Technical compatibility 90

3.6.3.

Maintenance 91

3.6.3.1.

Health and safety 91

3.6.3.2.

Environmental protection 91

3.6.3.3.

Technical compatibility 91

3.6.4.

Operation and traffic management 91

3.6.4.1.

Safety 91

3.6.4.2.

Technical compatibility 92

3.6.5.

Telematics applications for freight and passengers 92

3.6.5.1.

Technical compatibility 92

3.6.5.2.

Health 92

3.7.

Elements of the PRM TSI domain related to the essential requirements 93

4.

CHARACTERISATION OF THE SUBSYSTEMS 95

4.1.

Subsystem Infrastructure 95

4.1.1.

Introduction 95

4.1.2.

Functional and technical specifications 95

4.1.2.1.

General 95

4.1.2.2.

Parking facilities for PRM 96

4.1.2.3.

Obstacle-free route 96

4.1.2.3.1.

General 96

4.1.2.3.2.

Route identification 97

4.1.2.4.

Doors and entrances 97

4.1.2.5.

Floor surfaces 98

4.1.2.6.

Transparent obstacles 98

4.1.2.7.

Toilets and baby-changing facilities 98

4.1.2.7.1.

Subsystem requirements 98

4.1.2.7.2.

Interoperability constituent requirements 99

4.1.2.8.

Furniture and free-standing devices 99

4.1.2.9.

Ticketing, Information desks and Customer Assistance points 99

4.1.2.9.1.

Subsystem requirements 99

4.1.2.9.2.

Interoperability constituent requirements 100

4.1.2.10.

Lighting 100

4.1.2.11.

Visual information: signposting, pictograms, dynamic information 100

4.1.2.11.1.

Subsystem requirements 100

4.1.2.11.2.

Interoperability constituent requirements 101

4.1.2.12.

Spoken information 102

4.1.2.13.

Emergency exits, alarms 102

4.1.2.14.

Geometry of footbridges and subways 102

4.1.2.15.

Stairs 102

4.1.2.16.

Handrails 102

4.1.2.17.

Ramps, escalators, lifts, travelators 102

4.1.2.18.

Platform height and offset 103

4.1.2.18.1.

Platform height 103

4.1.2.18.2.

Platform offset 103

4.1.2.18.3.

Track layout along the platforms 104

4.1.2.19.

Platform width and edge of platform 104

4.1.2.20.

End of platform 104

4.1.2.21.

Boarding aids for passengers using wheelchairs 105

4.1.2.21.1.

Subsystem requirements 105

4.1.2.21.2.

Interoperability constituent requirements 106

4.1.2.22.

Level track crossing at stations 107

4.1.3.

Functional and technical specifications of the interfaces 107

4.1.4.

Operating rules 107

4.1.5.

Maintenance rules 109

4.1.6.

Professional qualifications 109

4.1.7.

Health and safety conditions 109

4.1.8.

Infrastructure register 109

4.2.

Subsystem Rolling Stock 110

4.2.1.

Introduction 110

4.2.2.

Functional and technical specifications 110

4.2.2.1.

General 110

4.2.2.2.

Seats 110

4.2.2.2.1.

General 110

4.2.2.2.2.

Priority seats 111

4.2.2.2.2.1.

General 111

4.2.2.2.2.2.

Uni-directional seats 113

4.2.2.2.2.3.

Facing seats arrangement 113

4.2.2.3.

Wheelchair spaces 113

4.2.2.4.

Doors 115

4.2.2.4.1.

General 115

4.2.2.4.2.

Exterior doors 116

4.2.2.4.2..1.

Sub-system requirements 116

4.2.2.4.2.2.

Interoperability constituent requirements 117

4.2.2.4.3.

Interior doors 117

4.2.2.4.3.1.

Sub-system requirements 117

4.2.2.4.3.2.

Interoperability constituent requirements 117

4.2.2.5.

Lighting 118

4.2.2.6.

Toilets 118

4.2.2.6.1.

General 118

4.2.2.6.2.

Standard toilet (Interoperability constituent requirements) 118

4.2.2.6.3.

Universal toilet 118

4.2.2.6.3.1.

Interoperability constituent requirements (Universal toilet) 118

4.2.2.6.3.2.

Interoperability constituent requirements (baby change) 120

4.2.2.7.

Clearways 120

4.2.2.8.

Customer Information 121

4.2.2.8.1.

General 121

4.2.2.8.2.

Information (signage, pictograms inductive loops and emergency call devices) 121

4.2.2.8.2.1.

Sub-system requirements 121

4.2.2.8.2.2.

Interoperable constituent requirements 122

4.2.2.8.3.

Information (route description and seat reservation) 122

4.2.2.8.4.

Information (Interoperability constituent requirements) 123

4.2.2.9.

Height changes 123

4.2.2.10.

Handrails 124

4.2.2.11.

Wheelchair Accessible sleeping accommodation 124

4.2.2.12.

Step position for vehicle access and egress 125

4.2.2.12.1.

General requirements 125

4.2.2.12.2.

Access/egress steps 126

4.2.2.12.3.

Boarding aids 126

4.2.2.12.3.1.

General 126

4.2.2.12.3.2.

Availability of boarding aids for wheelchair users 126

4.2.2.12.3.3.

General requirements category A 127

4.2.2.12.3.4.

General requirements category B 128

4.2.2.12.3.5.

Specific requirements for moveable steps 128

4.2.2.12.3.6.

Specific requirements for portable ramps 128

4.2.2.12.3.7.

Specific requirements for semi-automatic ramps 129

4.2.2.12.3.8.

Specific requirements for bridging plates 129

4.2.2.12.3.9.

Specific requirements for on-board lifts 129

4.2.3.

Functional and technical specifications of the interfaces 130

4.2.4.

Operating rules 130

4.2.5.

Maintenance rules 132

4.2.6.

Professional qualifications 133

4.2.7.

Health and safety conditions 133

4.2.8.

Rolling Stock register 133

4.3.

Definitions of terms used in this TSI. 134

5.

INTEROPERABILITY CONSTITUENTS 135

5.1.

Definition 135

5.2.

Innovative solutions 136

5.3.

List of constituents 136

5.3.1.

Infrastructure 136

5.3.2.

Rolling stock 136

5.4.

Constituents' performances and specifications 136

5.4.1.

Infrastructure 136

5.4.2.

Rolling Stock 137

6.

ASSESSMENT OF CONFORMITY AND/OR SUITABILITY FOR USE 137

6.1.

Interoperability constituents 137

6.1.1.

Conformity assessment (general) 137

6.1.2.

Conformity assessment procedures (modules) 138

6.1.3.

Innovative solutions 138

6.1.4.

Assessment of suitability for use 139

6.2.

Subsystems 139

6.2.1.

Conformity assessment (general) 139

6.2.2.

Conformity assessment procedures (modules) 139

6.2.3.

Innovative solutions 140

6.2.4.

Assessment of maintenance 140

6.2.5.

Assessment of operational rules 140

6.2.6.

Assessment of individual vehicles 140

6.3.

Interoperable Constituents Not Holding an EC Declaration 141

6.3.1.

General 141

6.3.2.

The Transition Period 141

6.3.3.

The Certification of Subsystems Containing Non-Certified Interoperability Constituents during the Transition Period 141

6.3.3.1.

Conditions 141

6.3.3.2.

Notification 141

6.3.3.3.

Lifecycle Implementation 141

6.3.4.

Monitoring Arrangements 142

7.

IMPLEMENTATION OF THE PRM TSI 142

7.1.

Application of this TSI to new Infrastructure/Rolling Stock. 142

7.1.1.

Infrastructure 142

7.1.2.

Rolling Stock 142

7.1.2.1.

General 142

7.1.2.2.

Newly built Rolling Stock of new design 143

7.1.2.2.1.

Definitions 143

7.1.2.2.2.

General 143

7.1.2.2.3.

Phase A 143

7.1.2.2.4.

Phase B 143

7.1.2.3.

Rolling Stock of an existing design 144

7.1.2.4.

Transitional Period 144

7.2.

TSI Revision 144

7.3.

Application of this TSI to existing Infrastructure/Rolling Stock 144

7.3.1.

Infrastructure 144

7.3.1.1.

General 145

7.3.1.2.

Obstacles-free routes — General (4.1.2.4.1) 145

7.3.1.3.

Geometry of footbridges, stairways and subways (4.1.2.14 and 4.1.2.15) 145

7.3.1.4.

Ramps, escalators, lifts and travelators (4.1.2.17) 145

7.3.1.5.

Platform width and edge of platform (4.1.2.19) 145

7.3.1.6.

Platform height and offset (4.1.2.18) 145

7.3.1.7.

Buildings of an historic nature 145

7.3.2.

Rolling Stock 146

7.3.2.1.

General 146

7.3.2.2.

Seats 146

7.3.2.3.

Wheelchair Spaces 146

7.3.2.4.

Exterior doors 146

7.3.2.5.

Interior doors 147

7.3.2.6.

Lighting 147

7.3.2.7.

Toilets 147

7.3.2.8.

Clearways 147

7.3.2.9.

Information 147

7.3.2.10.

Height Changes 147

7.3.2.11.

Handrails 147

7.3.2.12.

Wheelchair Accessible sleeping accommodation 147

7.3.2.13.

Step positions, steps and boarding aids 148

7.4.

Specific cases 148

7.4.1.

General 148

7.4.1.1.

Platform height 148

7.4.1.2.

Platform offset 149

7.4.1.3.

Access and egress steps 151

7.4.1.3.1.

General 151

7.4.1.3.2.

Specific case for Rolling Stock operating in Great Britain ‘P’ 151

7.4.1.3.3.

Specific case for Rolling Stock operating in Finland ‘P’ 152

7.4.1.3.4.

Specific case for Rolling Stock intending to operate on the existing conventional rail network in Portugal ‘P’ 152

7.4.1.4.

Clearways 153

7.4.1.5.

Audible Door Signals according to chapter 4.2.2.4.1 ‘P’ 153

7.4.1.6.

Priority Seats ‘P’ 153

7.4.1.7.

Obstacle free routes ‘P’ (Clause 4.1.2.3.1) 153

7.4.1.8.

Passenger Numbers 153

7.5.

Rolling Stock operating under national, bilateral, multilateral or international agreements 154

7.5.1.

Existing agreements 154

7.5.2.

Future agreements 154

7.6.

Placing in service of Infrastructure and Rolling Stock 154

1.   INTRODUCTION

1.1.   Technical scope

This TSI covers the Conventional and High Speed Rail Infrastructure and passenger Rolling Stock subsystems as described in Annex I to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC, only for the Aspect ‘Accessibility for Persons with Reduced Mobility’. It also deals with some elements of the ‘Telematics Applications for Passengers’ subsystem, such as, for example, ticketing equipment.

The objective of this TSI is to enhance the accessibility of rail transport to the persons with reduced mobility. This includes the accessibility of the public areas of the Infrastructure (including stations) controlled by the Railway Undertaking, Infrastructure Manager or Station Manager. Particular attention is to be devoted to:

(i)

the problems generated by the interface platform-train which require an holistic perspective between Infrastructure Rolling Stock;

(ii)

the needs for evacuation in the case of hazardous situations.

This TSI does not specify operating rules for evacuation, but only technical and professional qualification requirements. Purpose of technical requirements is to facilitate evacuation for all.

Some operating rules not related to evacuation can be found in clauses 4.1.4 and 4.2.4 of this TSI.

This TSI concerns:

the Conventional Rail Infrastructure subsystem shown in the list in point 1 of Annex II to Directive 2001/16/EC as modified by Directive 2004/50/EC

the Conventional Rail Rolling Stock subsystem shown in the list in point 1 of Annex II to Directive 2001/16/EC, as modified by Directive 2004/50/EC, only when intended to carry passengers. However, heritage Rolling Stock is specifically excluded from the need to comply at upgrade or renewal.

the High Speed Rail Infrastructure subsystem shown in the list in point 1 of Annex II to Directive 96/48/EC as modified by Directive 2004/50/EC

the High Speed Rail Rolling Stock subsystem shown in the list in point 1 of Annex II of Directive 96/48/EC, as modified by Directive 2004/50/EC.

To a minor extent, the High-Speed and Conventional Rail ‘Telematics Applications for Passengers’ subsystems as identified in Annex II to Directive 96/48/EC as modified by Directive 2004/50/EC, and in Annex II to Directive 2001/16/EC.

Further information on the subsystems is provided in Chapter 2.

1.2.   Geographical scope

The geographical scope of this TSI is the trans-European conventional rail system as described in Annex I to Directive 2001/16/modified by Directive 2004/50/EC, and the trans-European high-speed rail system described in Annex I to Directive 96/48/EC as modified by Directive 2004/50/EC.

Reference is made, in particular, to the lines of the conventional and high speed rail network referred to in Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 on Community guidelines for the development of the trans-European transport network, or those included in any update of this Decision resulting from the revision provided for in Article 21 of the Decision, especially Decision No 884/2004/CE of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004.

1.3.   Content of this TSI

In accordance with Article 5(3) of Directive 2001/16/EC as modified by Directive 2004/50/EC, and Article 5(3) of Directive 96/48/EC as modified by 2004/50/EC, this TSI:

(a)

indicates its intended scope (part of the network or Rolling Stock referred to in Annex I to the Directive; subsystem or part of subsystem referred to in Annex II to the Directive or aspect concerned) — (section 2);

(b)

lays down essential requirements for each subsystem concerned and its interfaces vis-à-vis other subsystems (section 3)

(c)

establishes the functional and technical specifications to be met by the subsystem and its interfaces with other subsystems (section 4).

(d)

determines the interoperability constituents and interfaces which are to be covered by European specifications, including European standards, which are necessary to achieve interoperability within the trans-European conventional rail system (section 5);

(e)

states, in each case under consideration, the procedures for the assessment of conformity or suitability for use. This includes in particular the modules defined in Decision 93/465/EEC or, where appropriate, the specific procedures to be used to assess either the conformity or the suitability for use of interoperability constituents and ‘EC’ verification of subsystems (section 6);

(f)

indicates the strategy for implementing the TSI. In particular, it is necessary to specify the stages to be completed in order to make a gradual transition from the existing situation to the final situation in which compliance with the TSI shall be the norm (section 7);

(g)

indicates, for the staff concerned, the professional qualifications and health and safety conditions at work required for the operation and maintenance of the subsystems, as well as the implementation of the TSI — (section 4).

Moreover, in accordance with Article 5(5), provision may be made for specific cases for each TSI; these are indicated in Section 7.

Lastly, this TSI also comprises, in Section 4, the operating and maintenance rules specific to the scope indicated in clauses 1.1 and 1.2 above.

2.   DEFINITION OF SUBSYSTEM/SCOPE

2.1.   Definitions of the subsystems

2.1.1.   Infrastructure

The track, points, engineering structures (footbridges, tunnels, etc.), associated station Infrastructure (platforms, zones of access, including the needs of persons with reduced mobility, etc.), safety and protective equipment.

This includes the accessibility of the public areas of the Infrastructure (including stations) controlled by the Railway Undertaking, Infrastructure Manager or Station Manager.

This TSI is only applicable to the public areas of the stations and their zones of access controlled by the Railway Undertaking, Infrastructure Manager or Station Manager.

2.1.2.   Rolling Stock

Structure, command and control system for all train equipment, traction and energy conversion units, braking, coupling and running gear (bogies, axles, etc.) and suspension, doors, man/machine interfaces (driver, on-board staff and passengers, including the needs of persons with reduced mobility), passive or active safety devices and requisites for the health of passengers and on-board staff.

2.1.3.   Telematics Applications for Passengers

Applications for passenger services, including systems providing passengers with information before and during the journey, reservation and payment systems, luggage management and management of connections between trains and with other modes of transport.

2.2.   Definition of ‘persons with reduced mobility’

‘Persons with Reduced Mobility’ (PRM) means all people who have difficulty when using trains or the associated Infrastructure. This includes the following categories:

Wheelchair users (persons who due to infirmity or disability use a wheelchair for mobility)

Other mobility impaired including:

people with limb impairment;

people with ambulant difficulties;

people with children;

people with heavy or bulky luggage;

elderly people;

pregnant women.

Visually impaired.

Blind people.

Hearing impaired.

Deaf people.

Communication impaired (meaning persons who have difficulty in communicating or understanding the written, or spoken language, and including foreign people with lack of knowledge of the local language, people with communication difficulties, people with sensory, psychological and intellectual impairments).

People of small stature (including children).

Impairments may be long-term or temporary, and may be visible or hidden.

However, PRM does not include people that are alcohol or drug dependent, unless such dependency has been caused by medical treatment.

The transport of oversized items (for example: bicycles and bulky luggage) is not within the scope of this TSI. These are subject to the rules, safety requirements and commercial decisions, of the Infrastructure Manager, Station Manager or Railway Undertaking in terms of permitted size, weight and security arrangements.

3.   ESSENTIAL REQUIREMENTS

3.1.   General

In the scope of this TSI, fulfilment of relevant essential requirements quoted in Section 3 of this TSI will be ensured by the compliance with the specifications described:

in Section 4 for the subsystem,

and in Section 5 for the interoperability constituents,

as demonstrated by a positive result of the assessment of:

conformity and/or suitability for use of the interoperability constituents

and verification of the subsystem.

as described in Section 6.

Parts of the essential requirements are covered by National Rules because of:

lack of specification for points listed in Annex L;

derogation under Art. 7 of the Directive 2001/16/EC;

specific cases described in clause 7.3 of the present TSI.

The corresponding conformity assessment shall be carried out according to procedures that are defined by a Member State that has notified the National Rules or asked for the derogation or the specific case.

Under to Article 4(1) of Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC, the Trans-European high-speed rail system, subsystems and their interoperability constituents shall meet the essential requirements set out in general terms in Annex III of the Directive.

Conformity of the Infrastructure and Rolling Stock subsystems and their constituents to the essential requirements are checked in accordance with the provisions envisaged in Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC as well as in this TSI.

3.2.   The essential requirements relate to:

safety;

reliability and availability;

health;

environmental protection;

technical compatibility.

These requirements include general requirements and requirements specific to each subsystem. In accordance with Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC Annex II Infrastructure and Rolling Stock are subsystems classified under ‘structural areas’. The relevant subsystem descriptions are as follows, which in both cases specifically refer to the needs of PRM:

Infrastructure:

‘The track, points, engineering structures (footbridges, tunnels, etc.), associated station Infrastructure (platforms, zones of access, including the needs of persons with reduced mobility, etc.), safety and protective equipment.’

Rolling Stock:

‘Structure, command and control system for all train equipment, traction and energy conversion units, braking, coupling and running gear (bogies, axles, etc.) and suspension, doors, man/machine interfaces (driver, on-board staff and passengers, including the needs of persons with reduced mobility), passive or active safety devices and requisites for the health of passengers and on-board staff.’

Essential requirements listed below are according to Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC, which is the last published.

3.3.   General requirements

3.3.1.   Safety

Essential Requirement 1.1.1 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The design, construction or assembly, maintenance and monitoring of safety-critical components and, more particularly, of the components involved in train movements must be such as to guarantee safety at the level corresponding to the aims laid down for the network, including those for specific degraded situations.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.1.2.4 (Infrastructure — Doors and entrances)

4.2.2.4 (Rolling Stock — Doors)

4.2.2.4.2 (Rolling Stock — Exterior doors)

4.2.2.4.3 (Rolling Stock — Interior doors)

4.2.2.9 (Rolling Stock — Height changes)

4.2.2.10 (Rolling Stock — Handrails)

4.2.2.12 (Rolling Stock — Step position and vehicle access and egress)

4.2.2.12.1 (Rolling Stock — General requirements)

4.2.2.12.2 (Rolling Stock — Access/egress steps)

4.2.2.12.3 (Rolling Stock — Boarding aids for passengers using wheelchairs)

4.1.2.21 (Infrastructure — Boarding aids)

Essential Requirement 1.1.5 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘Any devices intended to be handled by users must be so designed as not to impair the safe operation of the devices or the health and safety of users if used foreseeably in a manner not in accordance with the posted instructions.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.2.2.4 (Rolling Stock — Doors)

4.2.2.4.2 (Rolling Stock — Exterior doors)

4.2.2.4.3 (Rolling Stock — Interior doors)

3.3.2.   Reliability and availability

Essential Requirement 1.2 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The monitoring and maintenance of fixed or movable components that are involved in train movements must be organised, carried out and quantified in such a manner as to maintain their operation under the intended conditions.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.2.2.4 (Rolling Stock — Doors, exterior & interior)

4.2.2.4.2 (Rolling Stock — Exterior doors)

4.2.2.4.3 (Rolling Stock — Interior doors)

3.3.3.   Health

Essential Requirement 1.3.1 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘Materials likely, by virtue of the way they are used, to constitute a health hazard to those having access to them must not be used in trains and railway Infrastructure.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.2.2.2 (Rolling Stock — Seats)

4.2.2.2.1 (Rolling Stock — General)

4.2.2.2.2 (Rolling Stock — Priority Seats)

4.2.2.7 (Rolling Stock — Clearways)

3.3.4.   Environmental protection

Not relevant for this TSI

3.3.5.   Technical compatibility

Essential Requirement 1.5 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The technical characteristics of the Infrastructure and fixed installations must be compatible with each other and with those of the trains to be used on the trans-European conventional rail system.’

‘If compliance with these characteristics proves difficult on certain sections of the network, temporary solutions, which ensure compatibility in the future, may be implemented.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.1.2.18 (Infrastructure — Platform height and offset)

4.2.2.12 (Rolling Stock — Step position for vehicle access and egress)

3.4.   Requirements specific to the Infrastructure subsystem

3.4.1.   Safety

Essential Requirement 2.1.1 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘Steps must be taken to limit the dangers to which persons are exposed, particularly when trains pass through stations.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.1.2.19 (Infrastructure — Platform width and edge of platform)

‘Infrastructure to which the public has access must be designed and made in such a way as to limit any human safety hazards (stability, fire, access, evacuation, platforms, etc.).’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.1.2.3 (Infrastructure — Obstacle-free routes)

4.1.2.3.1 (Infrastructure — General)

4.1.2.3.2 (Infrastructure — Route identification)

4.1.2.4 (Infrastructure — Doors and Entrances)

4.1.2.5 (Infrastructure — Floor Surfaces)

4.1.2.6 (Infrastructure — Transparent obstacles)

4.1.2.8 (Infrastructure — Furniture and free-standing devices)

4.1.2.9 (Infrastructure — Ticketing, information desks and customer assistance points)

4.1.2.10 (Infrastructure — Lighting)

4.1.2.12 (Infrastructure — Spoken Information)

4.1.2.13 (Infrastructure — Emergency exits)

4.1.2.14 (Infrastructure — Geometry of footbridges and subways)

4.1.2.15 (Infrastructure — Stairs)

4.1.2.16 (Infrastructure — Handrails)

4.1.2.17 (Infrastructure — Ramps, escalators, lifts and travelators

4.1.2.18 (Infrastructure — Platform height and offset)

4.1.2.19 (Infrastructure — Platform width and edge of platform)

4.1.2.20 (Infrastructure — Edge of platform)

4.1.2.21 (Infrastructure — Boarding aids)

4.1.2.22 (Infrastructure — Level track crossing at stations)

3.5.   Requirements specific to the Rolling Stock subsystem

3.5.1.   Safety

Essential Requirement 2.4.1 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The structure of the Rolling Stock and of the links between vehicles must be designed in such a way as to protect the passenger and driving compartments in the event of collision or derailment.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.2.2.3 (Rolling Stock — Wheelchairs spaces)

‘Steps must be taken to prevent access to electrically-live constituents in order not to endanger the safety of persons.’

This essential requirement is not relevant within in the scope of this TSI.

‘In the event of danger, devices must enable passengers to inform the driver and accompanying staff to contact him.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.2.2.3 (Rolling Stock — Wheelchair spaces)

4.2.2.6.3 (Rolling Stock — Universal toilet)

4.2.2.11 (Rolling Stock — Wheelchair accessible sleeping accommodation)

‘The access doors must incorporate an opening and closing system which guarantees passenger safety.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.2.2.4.2 (Doors — Exterior doors)

‘Emergency exits must be provided and indicated.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.2.2.4.2 (Rolling Stock — Exterior doors)

4.2.2.8 (Rolling Stock — Customer information)

‘An emergency lighting system of sufficient intensity and duration is compulsory on trains’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.2.2.5 (Rolling Stock — Lighting)

‘Trains must be equipped with a public address system which provides a means of communication to the public from on-board staff and ground control.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clause:

4.2.2.8 (Rolling Stock — Customer Information)

4.2.2.8.2 (Rolling Stock — Information (signage and pictograms))

3.5.2.   Reliability and availability

Essential Requirement 2.4.2 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The design of the vital equipment, of the running, traction and braking equipment and of the control and command system must be such as to enable the train to continue its mission, in a specific degraded situation, without adverse consequences for the equipment remaining in service.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.2.2.12.3 (Rolling Stock — Boarding and alighting devices for passengers using wheelchairs

4.2.2.12.3.5 (Rolling Stock — Moveable steps)

3.5.3.   Technical compatibility

Essential Requirement 2.4.3 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The electrical equipment must be compatible with the operation of the control and command and signalling installations.’

This essential requirement is not relevant within in the scope of this TSI.

‘In the case of electric traction, the characteristics of the current-collection devices must be such as to enable trains to travel under the energy-supply systems for the trans-European conventional rail system.’

This essential requirement is not relevant within the scope of this TSI.

‘The characteristics of the Rolling Stock must be such as to allow it to travel on any line on which it is expected to operate.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clause:

4.2.2.12 (Rolling Stock — Step position for vehicle access and egress)

3.6.   Requirements specific to other subsystems concerning also the Infrastructure and Rolling Stock subsystem

3.6.1.   Energy Subsystem

3.6.1.1.   Safety

Essential Requirement 2.2.1 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘Operation of the energy-supply systems must not impair the safety either of trains or of persons (users, operating staff, trackside dwellers and third parties).’

This essential requirement is not relevant within the scope of this TSI.

3.6.1.2.   Environmental protection

Essential Requirement 2.2.2 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The functioning of the electrical or thermal energy-supply systems must not interfere with the environment beyond the specified limits.’

This essential requirement is not relevant within the scope of this TSI.

3.6.1.3.   Technical compatibility

Essential Requirement 2.2.3 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The electricity/thermal energy supply systems used must:

enable trains to achieve the specified performance levels;

in the case of electricity energy supply systems, be compatible with the collection devices fitted to the trains.’

This essential requirement is not relevant within the scope of this TSI.

3.6.2.   Control and command and signalling

3.6.2.1.   Safety

Essential Requirement 2.3.1 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The control and command and signalling installations and procedures used must enable trains to travel with a level of safety which corresponds to the objectives set for the network. The control and command and signalling systems should continue to provide for safe passage of trains permitted to run under degraded conditions.’

This essential requirement is not relevant within the scope of this TSI.

3.6.2.2.   Technical compatibility

Essential Requirement 2.3.2 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘All new Infrastructure and all new Rolling Stock manufactured or developed after adoption of compatible control and command and signalling systems must be tailored to use of those systems.’

This essential requirement is not relevant within the scope of this TSI.

‘The control and command and signalling equipment installed in the train drivers' cabs must permit normal operation, under the specified conditions, throughout the trans-European conventional rail system.’

This essential requirement is not relevant within the scope of this TSI.

3.6.3.   Maintenance

3.6.3.1.   Health and safety

Essential Requirement 2.5.1 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The technical installations and the procedures used in the centres must ensure the safe operation of the subsystem and not constitute a danger to health and safety.’

This essential requirement is not relevant within the scope of this TSI.

3.6.3.2.   Environmental protection

Essential Requirement 2.5.2 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The technical installations and the procedures used in the maintenance centres must not exceed the permissible levels of nuisance with regard to the surrounding environment.’

This essential requirement is not relevant within the scope of this TSI.

3.6.3.3.   Technical compatibility

Essential Requirement 2.5.3 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The maintenance installations for conventional Rolling Stock must be such as to enable safety, health and comfort operations to be carried out on all stock for which they have been designed.’

This essential requirement is not relevant within the scope of this TSI.

3.6.4.   Operation and traffic management

3.6.4.1.   Safety

Essential Requirement 2.6.1 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘Alignment of the network operating rules and the qualifications of drivers and on-board staff and of the staff in the control centres must be such as to ensure safe operation, bearing in mind the different requirements of cross-border and domestic services.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.1.4 (Infrastructure — Operational rules)

4.1.6 (Infrastructure — Professional qualifications)

4.2.4 (Rolling Stock — Operational rules)

4.2.6 (Rolling Stock — Professional qualifications)

‘The maintenance operations and intervals, the training and qualifications of the maintenance and control centre staff and the quality assurance system set up by the operators concerned in the control and maintenance centres must be such as to ensure a high level of safety.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.1.4 (Infrastructure — Operational rules)

4.1.6 (Infrastructure — Professional qualifications)

4.2.4 (Rolling Stock — Operational rules)

4.2.6 (Rolling Stock — Professional qualifications)

3.6.4.2.   Technical compatibility

Essential Requirement 2.6.3 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘Alignment of the network operating rules and the qualifications of drivers, on-board staff and traffic managers must be such as to ensure operating efficiency on the trans-European conventional rail system, bearing in mind the different requirements of cross-border and domestic services.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.1.4 (Infrastructure — Operational rules)

4.1.6 (Infrastructure — Professional qualifications)

4.2.4 (Rolling Stock — Operational rules)

4.2.6 (Rolling Stock — Professional qualifications)

3.6.5.   Telematics applications for freight and passengers

3.6.5.1.   Technical compatibility

Essential Requirement 2.7.1 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The essential requirements for telematics applications guarantee a minimum quality of service for passengers and carriers of goods, particularly in terms of technical compatibility.

Steps must be taken to ensure:

that the databases, software and data communication protocols are developed in a manner allowing maximum data interchange between different applications and operators, excluding confidential commercial data;

easy access to the information for users.’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.1.2.9 (Infrastructure — Ticketing, information desks and customer assistance points)

4.1.2.11 (Infrastructure — Visual Information, signposting, pictograms and dynamic information)

4.1.2.12 (Infrastructure — Spoken information)

4.2.2.8 (Rolling Stock — Customer information)

3.6.5.2.   Health

Essential Requirement 2.7.3 of Annex III to Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC:

‘The interfaces between these systems and users must comply with the minimum rules on ergonomics and health protection’

This essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in clauses:

4.1.2.9 (Infrastructure — Ticketing, information desks and customer assistance points)

4.1.2.12 (Infrastructure — Spoken information)

4.2.2.8 (Rolling Stock — Customer information)

3.7.   Elements of the PRM TSI domain related to the essential requirements

Infrastructure

Reference to Clause of Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC

Annex II

Essential Requirement in Annex III

Element of the PRM TSI Domain

Ref. §

 

Safety

Reliability and Availability

Health

Environmental protection

Technical compatibility

General

4.1.2.1

2.1

 

 

 

 

 

Parking facilities for PRM

4.1.2.2

2.1

 

 

 

 

 

Obstacle-free routes

4.1.2.3

2.1

2.1.1

 

 

 

 

General

4.1.2.3.1

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Route identification

4.1.2.3.2

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Doors and entrances

4.1.2.4

2.1

1.1.1

2.1.1

 

 

 

 

Floor surfaces

4.1.2.5

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Transparent obstacles

4.1.2.6

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Toilets and baby changing facilities

4.1.2.7

2.1

1.1.5

2.1.1

 

 

 

 

Furniture and free-standing devices

4.1.2.8

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Ticketing, information desks and customer assistance points

4.1.2.9

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Lighting

4.1.2.10

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Visual information: signposting, pictograms, dynamic information

4.1.2.11

2.1

 

 

 

 

2.7.1

Spoken information

4.1.2.12

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Emergency exits, alarms

4.1.2.13

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Geometry of footbridges and subways

4.1.2.14

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Stairs

4.1.2.15

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Handrails

4.1.2.16

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Ramps, escalators, lifts travelators

4.1.2.17

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Platform height and offset

4.1.2.18

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Platform height

4.1.2.18.1

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Platform offset

4.1.2.18.2

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Track layout along the platforms

4.1.2.18.3

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Platform width and edge of platform

4.1.2.19

2.1

2.1.1

 

 

 

 

End of platform

4.1.2.20

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Boarding aids for passengers using wheelchairs

4.1.2.21

2.1

1.1.1

 

 

 

 

Level track crossing at stations

4.1.2.22

2.1

2.1.1

 

 

 

 


Rolling Stock

Reference to Clause of Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC

Annex II

Essential Requirement in Annex III

Element of the PRM TSI Domain

Ref. §

 

Safety

Reliability and Availability

Health

Environmental protection

Technical compatibility

General

4.2.2.1

2.6

 

 

 

 

 

Seats

4.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

General

4.2.2.2.1

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Priority seats

4.2.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Wheelchair spaces

4.2.2.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Doors

4.2.2.4

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Exterior doors

4.2.2.4.2

2.6

1.1.1

1.1.5

2.4.1

1.2

 

 

 

Interior doors

4.2.2.4.3

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Lighting

4.2.2.5

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Toilets

4.2.2.6

2.6

2.4.1

 

 

 

 

General

4.2.2.6.1

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Standard toilet

4.2.2.6.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Universal toilet

4.2.2.6.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Clearways

4.2.2.7

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Customer information

4.2.2.8

2.6

2.4.1

2.7.3

 

 

2.7.1

General

4.2.2.8.1

2.6

 

 

 

 

 

Information (signage and pictograms)

4.2.2.8.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Information (route description and seat reservation)

4.2.2.8.3

2.6

 

 

 

 

 

Height changes

4.2.2.9

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Handrails

4.2.2.10

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Wheelchair accessible sleeping accommodation

4.2.2.11

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Step position for vehicle access and egress

4.2.2.12

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

General requirements

4.2.2.12.1

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Access/egress steps

4.2.2.12.2

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Boarding aids

4.2.2.12.3

2.6

1.1.1

2.4.2

 

 

1.5

2.4.3

4.   CHARACTERISATION OF THE SUBSYSTEMS

4.1.   Subsystem Infrastructure

4.1.1.   Introduction

The trans-European conventional rail system, to which Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC applies and of which the subsystem is a part, is an integrated system whose consistency shall be verified. This consistency shall be checked in particular with regard to the specifications of each subsystem, its interfaces vis-à-vis the system in which it is integrated as well as the operating and maintenance rules.

The functional and technical specifications of the subsystem and its interfaces, described in section 4.1.2, do not impose the use of specific technologies or technical solutions, except where this is strictly necessary for the interoperability of the trans-European conventional rail network. But innovative solutions for interoperability may require new specifications and/or new assessment methods. In order to allow technological innovation, these specifications and assessment methods shall be developed by the process described in sections 6.1.4 and 6.2.4.

Taking account of all the applicable essential requirements, the Infrastructure subsystem is characterised by:

4.1.2.   Functional and technical specifications

4.1.2.1.   General

In light of the essential requirements in Section 3, the functional and technical specifications of the subsystem Infrastructure related to Accessibility for Persons with Reduced Mobility are arranged as follows:

Parking facilities for PRM

Doors and single level entrances

Passenger routes, main walking routes

Floor surfaces

Tactile information

Guiding paths

Glass door and wall markings

Toilets

Furniture

Ticketing counter or vending machines/Information counters

Ticket control machines

Lighting

Visual information: signposting, pictograms, dynamic information

Spoken information

Emergency exits, alarms

Geometry of footbridges and subways

Stairs

Handrails

Ramps, escalators, lifts, travelators

Platform heights and offsets

Platform widths and edges of platforms

Ends of platforms

Boarding aids

Level track crossings

For each basic parameter a general clause introduces the subject.

The following clauses then detail the conditions to be met in order to fulfil the requirements introduced in the general clause.

4.1.2.2.   Parking facilities for PRM

Where a station specific parking area exists, there shall be parking spaces reserved for PRM eligible to utilise disabled parking spaces at the nearest practicable position, within the parking area, to an accessible entrance.

There are no other Railway specific requirements as European or National Rules shall apply to parking spaces (this includes, but is not limited to: — the number of spaces, access, location, dimensions, materials, colours, signing and lighting).

4.1.2.3.   Obstacle-free route

4.1.2.3.1.   General

An obstacle free route is a route that can be freely navigated by all categories of PRM. It may include ramps or lifts where these are constructed and operated in accordance with Clause 4.1.2.17.

A minimum of one obstacle free route shall be provided that interconnects the following points and services if provided:

Stopping points for other connecting modes of transport within the station confines (for example, taxi, bus, tram, metro, ferry etc.);

Car parks

Accessible entrances and exits

Information desks

Other information systems

Ticketing facilities

Customer assistance

Waiting areas

Left luggage facilities;

Toilet facilities

Platforms

All obstacle-free routes, stairs, footbridges and subways, shall have a free width of a minimum of 1 600 mm, with a minimum headroom of 2 300 mm over the entire width of 1 600 mm. The minimum width requirement does not take into account additional width that may be required for passenger flows. This requirement is not applicable to escalators, travelators and lifts.

The length of the obstacle-free routes shall be the shortest practical distance.

Obstacle-free routes floor surfaces shall have anti-reflecting properties.

New stations with a throughput of less than 1 000 passengers per day (combined total of passengers embarking and disembarking) are not required to have lifts or ramps where these would otherwise be necessary to achieve full compliance with this clause if another station within 30 km on the same route provides a fully compliant obstacle-free route. In such circumstances the design of new stations shall incorporate provision for the future installation of a lift and/or ramps to make the station accessible to all categories of PRM.

4.1.2.3.2.   Route identification

Obstacle-free routes shall be clearly identified by visual information as detailed in clause 4.1.2.11.

Information on the obstacle-free route shall be given to visually impaired people by a minimum of one of the following means: e.g. tactile paths, audible, tactile signs, talking signs, Braille maps.

If a tactile path is installed it shall comply with National Rules and shall be provided along the full length of the obstacle-free route(s).

If there are handrails or walls within reach along the obstacle-free route to the platform, they shall have brief information (for example platform-number or direction-information) in Braille and in prismatic-letters or numbers at the rear of the handrail, or on the wall at a height between 850 mm and 1 000 mm. Numbers and arrows are the only permissible tactile pictograms.

4.1.2.4.   Doors and entrances

This clause applies to all doors and entrances that are on obstacle-free routes.

A minimum of one accessible entrance to the station, and one accessible entrance to the platforms shall be provided.

Doors and entrances shall have a minimum clear opening width of 800 mm, free headroom of 2 100 mm.

It is permitted to use either manual, semi-automatic or automatic doors.

Door operating devices shall be available at a height of between 800 mm and 1 200 mm.

Manual, non-sliding doors shall be provided with horizontal push bars, extending across the full width of the door, on both sides of the door.

Automatic and semi-automatic doors shall incorporate devices that prevent passengers becoming trapped during operation of the doors.

If pushbuttons or other remote control devices are provided for operation of doors then each pushbutton or device shall contrast with its surroundings and shall be operable by a force not greater than 15 Newtons.

If both open and closed pushbuttons are fitted one above the other, the top button shall always be the open control.

The centre of the control shall be not less than 800 mm and not more than 1 200 mm vertically above floor level.

Such controls shall be identifiable by touch (for example tactile markings) and shall indicate the functionality.

The force required to open or close a manual door, under wind-free conditions, shall not exceed 25 Newtons.

To latch or unlatch a manual door the handle shall be operable by the palm of the hand exerting a force not exceeding 20 Newtons.

Where a revolving door is used, an additional non-revolving door shall be provided, that is freely available for use, adjacent to the revolving door.

At doors and entrances thresholds shall not be higher than 25 mm. Where thresholds are installed, they shall contrast in colour with the immediate background.

4.1.2.5.   Floor surfaces

All floor surfaces shall be slip resistant in accordance with National Rules for public buildings.

Within the station buildings there shall be no irregularities in excess of 5 mm at any given point in floor walking surface areas, except for tactile guiding paths, drainage channels and tactile warning indicators.

4.1.2.6.   Transparent obstacles

Transparent obstacles on or along the main routes used by passengers, consisting of glass doors or transparent walls, shall be marked with at least two prominent bands made of signs, logos, emblems or decorative features at a height between 1 500 mm and 2 000 mm for one line, and between 850 mm and 1 050 mm for the other line. These markings shall contrast with the background against which they are viewed. These markings shall be a minimum of 100 mm high.

These markings are not required along transparent walls if passengers are protected from impact by other means — for example, by handrails or continuous benches.

4.1.2.7.   Toilets and baby-changing facilities

4.1.2.7.1.   Subsystem requirements

If toilets are provided at a station, then a minimum of one unisex cubicle shall be wheelchair accessible.

If toilets are provided at a station, baby-changing facilities shall be provided which are accessible to both men and women. They shall comply with requirements of clause 4.1.2.7.2.

In order to allow passengers with bulky luggage to use the toilets, the minimum dimensions of all toilet cubicles shall be 900 mm wide and 1 700 mm length if the door opens inwards, and 1 500 mm length if the door open outwards or is a sliding door. The door and all entrances to the toilet facilities shall have a minimum clear width of 650 mm.

European and National Rules shall apply regarding the dimensions and equipment of toilets for wheelchair users.

4.1.2.7.2.   Interoperability constituent requirements

Baby-changing facilities

In the useable position, the changing facility shall be between 800 mm and 1 000 mm above floor level. It shall be a minimum of 500 mm wide and 700 mm long.

It shall be designed to prevent a baby from inadvertently sliding off, shall have no sharp edges and shall be able to take a minimum weight of 80 kg.

If the baby-change table protrudes into the accessible toilet space, it shall be possible to put it into the stowed position using a force not exceeding 25 Newtons.

4.1.2.8.   Furniture and free-standing devices

All items of furniture and free-standing devices at stations shall contrast with their background, and have rounded edges.

Within the station confines, furniture and free-standing devices shall be positioned where they do not obstruct blind or visually impaired people, and they shall be detectable by a blind person using a stick.

Cantilevered items fitted below a height of 2 100 mm, which protrude by more than 150 mm, shall be indicated by an obstacle, at a maximum height of 300 mm, that can be detected by a blind person using a stick.

There shall be no hanging elements below a height of 2 100 mm.

On each platform where passengers are allowed to wait for trains, and at every resting area, there shall be a minimum of one weather-protected area fitted with ergonomic seating facilities. The seats shall be back supported and at least one third provided with armrests. There shall also be a standing rest bar of at least 1 400 mm length and a space for a wheelchair.

4.1.2.9.   Ticketing, Information desks and Customer Assistance points

4.1.2.9.1.   Subsystem requirements

Where manual ticket sales counters, information desks and customer assistance points are provided along the obstacle-free route, a minimum of one desk shall be a minimum of 650 mm to the underside of the desk, have a knee well of a minimum of 300 mm deep and have a minimum width of 600 mm. The height of the upper surface, or a part of it with a minimum width of 300 mm and a minimum depth of 200 mm, shall be between 700 mm and 800 mm. This area shall be made available for wheelchair users and alternative seating arrangements shall be provided for other PRM.

If there is a glass barrier between the passenger and sales person at the ticket counter, this shall either be removable or, if not removable, an intercom system shall be fitted. Any such glass barrier shall consist of clear glass.

A minimum of one ticket sales position shall be fitted with the necessary equipment in order to enable a PRM with hearing impairment to understand what is being said by switching their hearing assistance device to the ‘T’ position.

If electronic devices are fitted that displays pricing information to the sales person, such devices shall also be fitted that display the price to the person purchasing the ticket.

Where ticket vending machines are provided on an obstacle free route at a station, a minimum of one of these machines shall comply with requirements of clause 4.1.2.9.2.

If ticket control machines are fitted, a minimum of one of the machines shall have a free passageway with a minimum width of 800 mm and shall be able to accommodate a wheelchair up to 1 200 mm in length.

If turnstiles are used, there shall be a non-turnstile access point available for use by PRM at all operational times.

4.1.2.9.2.   Interoperability constituent requirements

The ticket vending machines to be provided on an obstacle free route at a station according to clause 4.1.2.9.1 shall have the tactile contact area (to include the keyboard, the payment and ticket vending areas) at a height of between 700 mm and 1 200 mm. A minimum of one display and the keyboard shall be visible by both someone sitting in a wheelchair and by someone standing in front of the machine. If the display is the method of entering information then it shall comply with the requirements of this paragraph.

4.1.2.10.   Lighting

The station forecourt lighting shall be in accordance with European or National Rules.

From the accessible building entrance to the platform access point, the obstacle-free route shall be illuminated to a minimum of 100 lux, measured at floor level, within the confines of the station building. The minimum required light level on the main entrance, stairs, and at the end of ramps, shall be a minimum of 100 lux measured at floor level. If artificial lighting is required to achieve this, the required lighting level shall be a minimum of 40 lux above the ambient surrounding light levels, and have a colder colour temperature.

Platforms and other external station passenger areas shall have a minimum average illumination level of 20 lux measured at floor level, with a minimum value of 10 lux.

Where artificial lighting is required to allow detailed information to be read, these locations shall be highlighted by lighting with a minimum 15 lux increase over that provided in adjacent areas. Such increased lighting shall also have a different colour temperature to that in the adjacent areas.

Emergency lighting shall be in accordance with European or National Rules.

4.1.2.11.   Visual information: signposting, pictograms, dynamic information

4.1.2.11.1.   Subsystem requirements

Within a station all information shall be of a consistent nature and in accordance with European or National Rules.

Sans Serif fonts, in mixed case, shall be used for all written information. (i.e. not in capital letters only).

Compressed descenders and ascenders shall not be used.

Descenders shall be clearly recognisable and have a minimum size ratio of 20 % to the upper case characters.

All available information shall be coherent with the general routeing and information system especially with regards to colour and contrast in platforms and entrances

Visual information shall be legible in all lighting conditions when the station is operational.

Visual information shall contrast with its background.

Where dynamic visual information is provided, it shall be consistent with essential spoken information that is being given.

The following information shall be provided:

Safety Information and Safety Instructions in accordance with European or National Rules.

Warning, prohibition and mandatory actions signs in accordance with European or National Rules.

Information concerning the departure of train services.

Identification of station facilities, where provided, and access routes to those facilities.

Information shall be provided at all points where passengers need to make a route taking decision and at intervals on the route at a maximum 100 m intervals. Signage, symbols and pictograms shall be applied consistently over the whole route.

The appropriate level of information required to make the decision shall be provided. For example, ‘To the platforms’ may be appropriate at the first decision making point when entering the station, rather than specific signs for individual platforms

Tactile information signage shall be fitted in:

Toilets, for functional information and emergency call if appropriate

Lifts in accordance with EN 81-70:2003 Appendix E.4.

Advertisements shall not be combined with the routeing and information systems.

Note: General information about public transport services shall not be considered as advertisements for the purposes of this Clause.

The following specific PRM graphic symbols and pictograms shall be fitted:

A sign conforming to the international symbol for the ‘provision for the disabled or handicapped persons’ as described in Annex N Clauses N.2 and N.4

Directional information for obstacle-free route and wheelchair accessible amenities

Indication of the universal toilets

If there is train configuration information on the platform, indication of the wheelchair boarding location.

The symbols are permitted to be combined with other symbols (for example: lift, toilet, etc).

Where inductive loops are fitted these shall be indicated by a sign as described Annex N Clauses N.2 and N.5.

Where the facility is provided, a graphic symbol shall indicate a storage place for heavy luggage and bulky goods.

If there is a call for assistance or call for information facility, these shall be indicated by a sign as described in Annex N Clauses N.2 and N.6.

If there is an Emergency call device:

it shall have visual and tactile symbols,

it shall be indicated by a sign as described in clause Annex N Clauses N.2 and N.7.

and shall have:

A visual and audible indication that the device has been operated

Additional operating information if necessary

In universal toilets and in wheelchair accessible toilets, where hinged handrails are provided, a graphic symbol showing the rail in both the upright and lowered position shall be provided.

There shall be no more than five pictograms, together with a directional arrow, indicating a single direction placed adjacent to each other at a single location.

4.1.2.11.2.   Interoperability constituent requirements

Displays shall be sized to show complete individual station names or words of messages. Each station name, or words of messages, shall be displayed for a minimum of 2 seconds. If a scrolling display is used (either horizontal or vertical), each complete word shall be displayed for a minimum of 2 seconds and the horizontal scrolling speed shall not exceed 6 characters per second.

The minimum height of letters shall be calculated according to the following formula: Reading distance in mm divided by 250 = font size (for example: 10 000 mm/250 = 40 mm).

All safety, warning, mandatory action and prohibition signs shall include pictograms and shall be designed according to ISO 3864-1

Maximum reading distance is a characteristic of the interoperability constituent.

4.1.2.12.   Spoken information

The spoken information shall have a minimum RASTI level of 0,5, in accordance with IEC 60268-16 part 16, in all areas.

Where provided, spoken information shall be consistent with essential visual information that is being displayed.

Where spoken information is not provided automatically, an audible communication system shall be provided to allow users to get information upon request.

4.1.2.13.   Emergency exits, alarms

Emergency exits and alarms shall be in accordance with European or National Rules.

4.1.2.14.   Geometry of footbridges and subways

If footbridges or subways are used as part of the normal passenger walking route within the confines of the station, these shall have an obstacle-free area of a minimum of 1 600 mm wide and a minimum headroom of 2 300 mm throughout. The minimum width requirement does not take into account additional width that may be required for high passenger flows, these additional widths shall be in accordance with National Rules.

4.1.2.15.   Stairs

Staircases shall comply with European or National Rules.

Staircases on the main route shall have a minimum obstacle-free width of 1 600 mm measured between the handrails. The minimum width requirement does not take into account additional width that may be required for passenger flows.

All stair tread surfaces shall have anti-slip properties.

Prior to the first ascending stair and also prior to the first descending stair there shall be a tactile band, over the whole width of the stair. This band shall have a minimum depth of 400 mm, shall contrast with and be integrated into the floor surface. This band shall differ to those used for the tactile guide path where installed.

Open areas beneath stairs shall be protected to prevent passengers from inadvertent collision with structural supports and areas of reduced headroom.

4.1.2.16.   Handrails

Stairs and ramps shall be provided with handrails on both sides and at two levels. The higher handrail shall be positioned at between 850 mm and 1 000 mm above floor level, the lower handrail shall be positioned at a height of between 500 mm and 750 mm above floor level.

There shall be a minimum clear space of 40 mm between the handrail and other parts of the structure other than its mountings.

Handrails shall be continuous. When fitted on stairs they shall extend for a minimum of 300 mm beyond the top and bottom steps (these extensions may be curved away in order to prevent obstructions).

The handrail shall be rounded and have a cross section of 30 mm to 50 mm equivalent diameter.

Handrails shall contrast with the surrounding wall colours.

4.1.2.17.   Ramps, escalators, lifts, travelators

Ramps shall be installed for PRM unable to use stairs where lifts are not provided.

Ramps shall be in accordance with European or National Rules.

Where fitted, escalators shall have a maximum speed of 0,65 m/s and shall be designed in accordance with European or National Rules.

Lifts shall be provided where ramps are not available and shall be designed in accordance with EN 81-70:2003, clause 5.3.2.1 table 1.

Where fitted, travelators shall have a maximum speed of 0,75 m/s, a maximum slope of 12 degrees (21,3 %), and shall be designed in accordance with European or National Rules.

4.1.2.18.   Platform height and offset

4.1.2.18.1.   Platform height

For platforms on the Conventional Rail Network, two nominal values are permissible for platform height: 550 mm and 760 mm above the running surface. The tolerances on these dimensions shall be within –35 mm/+ 0 mm.

For platforms on the Conventional Rail Network where tramways (e.g. Stadtbahn or Tram-Train) are intended to stop, a nominal height of platform between 300 mm and 380 mm is permitted. The tolerances on these dimensions shall be within +/–20 mm.

In curves with a radius of less than 500 m, it is permitted for the platform height to be greater or less than those specified provided that the first useable step of the vehicle complies with figure 11 in clause 4.2.2.12.1

4.1.2.18.2.   Platform offset

Note to be removed from the CR PRM TSI at the end of the process: The High-Speed Infrastructure TSI sets out the requirements for platforms on the High-Speed Rail Network.

For platforms on the Conventional Rail Network, platform edges positioned at the nominal heights of 550 mm and 760 mm, shall meet the minimum structure gauge as defined in EN (open point, National Rules shall apply for the minimum structure gauge pending TSI revision after publication of EN15273-3:2006); and the conventional value bq0 from the track centre parallel to the running plane shall be obtained from the formula, which does not take into consideration effects of

track gauge widening in curves,

cant,

switches and crossings,

quasi-static inclination

construction and maintenance tolerances

where:

Formula

R is the radius of the curve of the track, in metres,

The calculated value bqlim is specified in pr EN15273-3:2006 and takes into consideration all other values that are not included within the formula of bq0. The actual value of bq for the positioning of the platform edges from the track centre parallel to the running plane will allow for variation due to the tolerance Tq for the positioning of the platform edges or their maintenance: bqlim bq bqlim + Tq.

The tolerance Tq shall be 0 ≤ Tq ≤ 50 mm.

Effect of cant shall be compensated outside of the curve for the part exceeding 25 mm by a platform edge overhanging above the recess required to the quasi static inclination of the structure gauge perpendicularly to the running surface.

As a consequence, the actual gap may be greater than the conventional gap.

4.1.2.18.3.   Track layout along the platforms

Note to be removed from the CR PRM TSI at the end of the process: Platforms on lines of Category I of the High-Speed Rail Network shall comply with the High-Speed Infrastructure TSI.

Note to be included in the High-Speed Infrastructure TSI: Platforms on lines of category II and III of the High-Speed Rail Network shall comply with the clause 4.1.2.18.3 of the CR PRM TSI.

For platforms on the Conventional Rail Network the track adjacent to the platforms shall preferably be straight, but shall nowhere have a radius of less than 300 m.

4.1.2.19.   Platform width and edge of platform

It is permitted for the width of the platform to be variable on the whole length of the platform. The minimum width of the platform without obstacles shall be the greater of either:

the width of the danger area plus the width of two opposing freeways of 800 mm (1 600 mm) or,

For a single side platform 2 500 mm, or for an island platform 3 300 mm (this dimension may taper to 2 500 mm at the platform ends).

The minimum width requirement does not take into account additional width that may be required for passenger flows.

It is permitted to have small obstacles of a length of less than 1 000 mm (for example:- masts, pylons, booths, seats) inside this freeway of 1 600 mm. The distance from the edge of the platform to the obstacle shall be a minimum of 1 600 mm and there shall be a minimum freeway of 800 mm from the edge of the obstacle to the danger area.

If the distance between any two small obstacles is less than 2 400 mm they shall be deemed to form one large obstacle.

The minimum distance from the edge of obstacles like walls, seating places, lifts and stairs that have a length of more than 1 000 mm but less than 10 000 mm, and the edge of the danger zone, shall be 1 200 mm. The distance between the edge of the platform and the edge of this obstacle shall be a minimum of 2 000 mm.

The minimum distance from the edges of obstacle like walls, seating places, travelators and stairs that have a length of more than 10 000 mm, and the edge of the danger zone, shall be 1 600 mm. The distance between the edge of the platform and the edge of this obstacle shall be a minimum of 2 400 mm.

If there are auxiliary facilities on-board trains, or on the platform, to allow wheelchair users to board on or alight from trains, a free space of 1 500 mm from the edge of the facility where the wheelchair boards, or lands, at the platform level, to the next obstacle on the platform, or to the opposite danger area, shall be provided where such facilities are likely to be used. A new station shall meet this requirement for all trains that are planned to stop at the platform.

The danger area of a platform commences at the rail side edge of the platform and is defined as the area where passengers may be subject to dangerous forces due to the slipstream effect of moving trains dependent upon their speed. For the conventional rail system, this danger area shall be in accordance with National Rules.

The boundary of the danger area, furthest from the rail side edge of the platform, shall be marked with visual and tactile warnings. The tactile marking shall be in accordance with National Rules.

The visual warning shall be a colour contrasting, slip resistant, warning line with a minimum width of 100 mm.

The colour of the material at the rail side edge of the platform shall contrast with the darkness of the gap. This material shall be slip resistant.

4.1.2.20.   End of platform

The end of the platform shall have both visual and tactile markings.

4.1.2.21.   Boarding aids for passengers using wheelchairs

4.1.2.21.1.   Subsystem requirements

When a platform in a station that has obstacle free access routes in accordance with 4.1.2.3.1 is intended to receive trains stopping in normal operation with wheelchair-compatible doorway, a boarding aid shall be provided to be used between that doorway and the platform to allow a passenger in a wheelchair to board or alight,

unless it is demonstrated that the gap between the edge of the door sill of that doorway and the edge of the platform is not more than 75 mm measured horizontally and not more than 50 mm measured vertically;

and

unless there is a station stop within 30 km, on the same route, provided with boarding aids.

The responsible Infrastructure Manager (or Station Manager(s) if they are the responsible entities) and Railway Undertaking shall agree the management of the boarding aid in line with Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and Council on Rail Passengers' Rights and Obligations (1) in order to establish which party is responsible for provision of boarding aids. The Infrastructure Manager (or Station Manager(s)) and Railway Undertaking shall ensure that the division of responsibilities they agree is the most viable overall solution.

Such agreements shall define:

the station platforms where a boarding aid has to be provided by the Infrastructure Manager or the Station Manager and the Rolling Stock for which it will be used,

the station platforms where a boarding aid has to be provided by the Railway Undertaking and the Rolling Stock for which it will be used,

the Rolling Stock where a boarding aid has to be provided by the Railway Undertaking and the station platform where it will be used,

the specific rules for stopping the trains in order to comply with clause 4.1.2.19 (area for boarding aids for wheelchair users).

In its Safety Management System, the Railway Undertaking shall indicate what its obligations are according to such agreements, and how it intends to comply with them.

In its Safety Management System, the Infrastructure Manager shall indicate what its obligations are according to such agreements, and how it intends to comply with them.

In the paragraphs above, the Station Manager operating the platforms is considered as an Infrastructure Manager according to Directive 91/440/EC art 3: definition of Infrastructure and regulation 2598/70/EC.

If the result of the above is that all types of Rolling Stock stopping at the platform are equipped with boarding aids compatible with the platform, it is permissible for aids not to be provided at the platform.

The boarding aid shall fulfil the requirements of clause 4.1.2.21.2.If the wheelchair boarding position is pre-defined, the platform position(s) of the wheelchair accessible doorway(s) may be marked with the international symbol for the ‘provision for the disabled or handicapped persons’. Such signs shall be in accordance with Annex N Clauses N.2 and N.4.

Ramps

An access ramp, whether manual or semi-automatic, to be operated by a member of staff, shall be made available whether stored on the station platform or on board.

The ramp shall fulfil the requirements of clause 4.1.2.21.2.

Platform lifts

If a platform lift is used, it shall comply with the requirements of clause 4.1.2.21.2.

4.1.2.21.2.   Interoperability constituent requirements

If boarding aids are situated at stations, they shall accommodate a wheelchair with characteristics as detailed in Annex M:

The boarding aid shall withstand a weight of at least 300 kg, placed at the centre of the device distributed over an area of 660 mm by 660 mm.

If the boarding device is power operated the boarding aid shall incorporate an emergency method of manual operation should power fail.

Ramps

The ramp surface shall be slip resistant and shall have an effective clear width of a minimum of 760 mm.

Ramps shall have raised edges on both sides to prevent mobility aid wheels from slipping off.

The upstands at both ends of the ramp shall be bevelled and shall not be higher than 20 mm. They shall have contrasting hazard warning bands.

The ramp slope shall have a maximum slope of 10,2 degrees (18 %).

When in use for boarding or alighting, the ramp shall be secured in use so that it is not subject to displacement when loading or unloading.

A secure storage method shall be provided to ensure that ramps, including portable ramps, when stored do not cause an obstruction to passengers.

Platform lifts

Where a platform lift is used, it shall comply with the following:

The lift platform surface shall be slip resistant. At surface level, the lift platform shall have a minimum clear width of 720 mm.

The design of the lift shall ensure that the vehicle cannot be moved when the lift is not stowed.

Where provided, each control for deploying, lowering to ground level, raising and stowing the lift shall require continuous manual pressure by the operator and shall not allow an improper lift sequencing when the lift platform is occupied.

The lift shall incorporate an emergency method of deploying, lowering to ground level with a lift occupant, and raising and stowing the empty lift if the power to the lift fails.

No part of the lift platform shall move at a rate exceeding 150 mm/second during lowering and lifting an occupant, and shall not exceed 300 mm/second during deploying or stowing (except if the lift is manually deployed or stowed). The maximum lift platform horizontal and vertical acceleration when occupied shall be 0,3 g.

The lift platform shall be equipped with barriers to prevent any of the wheels of a wheelchair from rolling off the lift platform during its operation.

A movable barrier or inherent design feature shall prevent a wheelchair from rolling off the edge closest to the vehicle until the lift is in its fully raised position.

Each side of the lift platform which extends beyond the vehicle in its raised position shall have a barrier a minimum 25 mm high. Such barriers shall not interfere with manoeuvring into or out of the aisle.

The loading-edge barrier (outer barrier) which functions as a loading ramp when the lift is at ground level, shall be sufficient when raised or closed, or a supplementary system shall be provided, to prevent a power wheelchair from riding over or defeating it.

The lift shall permit both inboard and outboard facing of wheelchair.

A secure stowage system shall be provided to ensure that the stowed lift does not impinge on a passenger's wheelchair or mobility aid or pose any hazard to passengers

4.1.2.22.   Level track crossing at stations

If level track crossings are permitted to be used by passengers according to the National Rules, and required to provide the obstacle-free route, they shall be accessible to all categories of PRM.

They shall be designed so that the smallest wheel of a wheelchair, as defined in Annex M, cannot be trapped within the crossing surface and the rail.

Visual and tactile markings shall be provided to identify the boundaries of the crossing surface.

4.1.3.   Functional and technical specifications of the interfaces

Due to the fact that the Conventional Rail TSIs do not, currently, exist for passenger Rolling Stock and for Infrastructure, this section remains an open point.

There is no interface with the Control Command and Signalling subsystem.

The interfaces with the Operation subsystem are described in section 4.1.4 ‘Operating Rules’.

4.1.4.   Operating rules

The following operating rules do not form any part of the assessment of Infrastructure.

This TSI does not specify operating rules for evacuation in the case of hazardous situations, only the relevant technical requirements. The purpose of the technical requirements for Infrastructure is to facilitate evacuation for all, including PRM.

In light of the essential requirements in section 3, the operating rules specific to the Infrastructure Subsystem according to the technical scope as defined in clause 1.1, concerned by this TSI, are as follows:

General

The Infrastructure Manager or Station Manager shall have a written policy to ensure that all categories of PRM can access the passenger Infrastructure at all operational times in accordance with the technical requirements of this TSI. Furthermore, the policy shall be compatible with any Railway Undertaking's policy that may wish to use the facilities, (refer to Section 4.2.4) as appropriate. The policy shall be implemented through the provision of adequate information to staff, procedures and training. The Infrastructure policy shall include, but not be limited to, operating rules for the following situations:

Obstacle-free routes

When a new, renewed or upgraded stations that have a daily passenger flow of 1 000 passengers or less, combined embarking and disembarking, averaged over a 12 month period, does not meet the requirements related to the lift and/or ramp aspects of the obstacle-free route requirements according to clause 4.1.2.3.1, National Rules shall be applied for organising the transport of wheelchair users by an accessible means between this non accessible station and the next accessible station on the same route.

Station Accessibility

Operating rules shall be made to ensure that information regarding the level of accessibility of all stations is freely available.

Unstaffed Stations — Ticketing for Visually Impaired Passengers

Operating rules shall be written and implemented with respect to unstaffed stations where vending machines are relied upon for ticketing (refer to Section 4.1.2.9). In such situations, an alternative means of ticketing, accessible to visually impaired passengers, shall always be available. (For example, permitting purchasing either on the train or at the destination)

Ticketing Control — Turnstiles

In cases where turnstiles are utilised for ticketing control, operational rules shall be implemented, whereby PRM are offered parallel access through such control points. This PRM access shall permit wheelchair users, prams, bulky baggage, etc and may be controlled by staff or be automatic.

Visual and Spoken Information — Achieving Consistency

Operating rules shall be implemented to ensure consistency between essential visual and spoken information (refer to Section 4.1.2.12). Staff making announcements shall follow standard procedures to achieve complete consistency of essential information.

On-demand Spoken Passenger Information System

In situations where essential spoken information is not provided via a public address system at a station (refer to 4.1.2.12), operating rules shall be implemented to ensure the provision of an alternative information system, whereby passengers are able to acquire the same information audibly at the station (e.g. a staffed or automated telephone information service).

Platform — Wheelchair Boarding Aid Operational Zone

The Railway Undertaking and the Infrastructure Manager or Station Manager shall define together the area on the platform where the facility is likely to be used and shall demonstrate its validity. This area shall be compatible with the existing platforms where the train is likely to stop.

A consequence of above is that the stopping point of the train shall in some cases be adjusted in order to comply with this requirement.

Operational rules shall be implemented to take account of train composition variations (refer to Section 4.1.2.19) such that the stopping point of trains can be determined with respect to the boarding aid operational zones.

A free space of 1 500 mm from the platform edge shall be provided on the platform for each boarding aid (refer to 4.1.2.19).

Safety of Manual and Powered Wheelchair Boarding Aids

Operations rules shall be implemented concerning the operation of boarding aids by station staff (refer to Section 4.1.2.21.1 & 2).

An operational rule shall be implemented concerning the use by staff of the moveable safety barrier fitted to wheelchair lifts (refer to Section 4.1.2.21.2).

Operational rules shall be implemented to ensure that staff are able to safely operate boarding ramps, with respect to deployment, securing, raising, lowering and stowing (refer to Section 4.1.2.21.2).

Assistance to Wheelchair Users

Operational rules shall be implemented to ensure that staff are aware that wheelchair users may require assistance to board and alight the train, and shall provide such assistance if required.

Wheelchair users may be required to book such assistance in advance in order to ensure that trained staff are available.

Supervised Level Track Crossing

Where National Rules permit supervised level track crossings, operating rules shall be implemented to ensure that staff at supervised level track crossings give appropriate assistance to PRM, including indication of when it is safe to cross the track.

4.1.5.   Maintenance rules

In light of the essential requirements in section 3, the maintenance rules specific to the Infrastructure Subsystem according to the technical scope as defined in clause 1.1) concerned by this TSI are as follows:

The Infrastructure Manager or Station Manager shall have procedures that include the provision of alternative assistance to PRM during maintenance, replacement or repair of facilities that are for PRM use.

4.1.6.   Professional qualifications

The professional qualifications of staff required for the operation of the Infrastructure Subsystem according to the technical scope as defined in clause 1.1, and according to clause 4.1.4 giving the list of operational rules, concerned by this TSI, are as follows:

Professional training of staff performing the tasks of accompanying trains, delivering service and help for passengers at a station and of selling tickets shall include the subject of disability awareness and equality, including the specific needs of each category of PRM.

Professional training of engineers and managers, responsible for maintaining and operating the Infrastructure, shall include the subject of disability awareness and equality, including the specific needs of each category of PRM.

4.1.7.   Health and safety conditions

There are neither specific requirements in the scope of this TSI related to the health and safety conditions of staff required for the operation of the Infrastructure Subsystem nor for the implementation of the TSI.

4.1.8.   Infrastructure register

The requirements for the Infrastructure register with regard to this TSI are as follows:

The geographical scope as defined in clause 1.2;

Within the defined geographical scope, stations that are subject to this TSI shall be listed;

For each station identified, the platforms at that station that fall within the scope of this TSI shall be listed.

For each station identified, and including all platforms that fall within the scope of this TSI, the following features shall be listed and described with respect to the relevant clauses in the TSI, as follows:

Parking facilities in accordance with Clause 4.1.2.2;

Obstacle-free route(s) in accordance with Clause 4.1.2.3;

Tactile guidepaths where provided in accordance with Clause 4.1.2.3.2;

Toilets, including those accessible to wheelchair users, in accordance with Clause 4.1.2.7;

Ticketing, information desks and customer assistance points in accordance with Clause 4.1.2.9;

Visual information systems in accordance with Clause 4.1.2.11;

Ramps, escalators, lifts or travelators fitted in accordance with Clause 4.1.2.17;

The height, offset, width and length of each platform in accordance with Clauses 4.1.2.18 and 4.1.2.19;

Boarding aids and their description where provided in accordance with Clause 4.1.2.21;

Level track crossings where these are available for use by PRM in accordance with Clause 4.1.2.22.

Where National Rules have been applied in order to establish conformance with this TSI, the relevant rules and clauses shall be stated against the relevant item in the register.

4.2.   Subsystem Rolling Stock

4.2.1.   Introduction

The trans-European conventional rail system, to which Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC applies and of which the subsystem is a part, is an integrated system whose consistency shall be verified. This consistency shall be checked in particular with regard to the specifications of each subsystem, its interfaces vis-à-vis the system in which it is integrated as well as the operating and maintenance rules.

The functional and technical specifications of the subsystem and its interfaces, described in sections 4.2.2, do not impose the use of specific technologies or technical solutions, except where this is strictly necessary for the interoperability of the trans-European conventional rail network. But innovative solutions for interoperability may require new specifications and/or new assessment methods. In order to allow technological innovation, these specifications and assessment methods shall be developed by the process described in sections 6.1.4 and 6.2.4.

Taking account of all the applicable essential requirements, the Rolling Stock subsystem is characterised by:

4.2.2.   Functional and technical specifications

4.2.2.1.   General

In light of the essential requirements in Section 3, the functional and technical specifications of the subsystem Rolling Stock related to Accessibility for Persons with Reduced Mobility are arranged as follows:

Seats

Wheelchair spaces

Doors

Lighting

Toilets

Clearways

Customer information

Height changes

Handrails

Wheelchair accessible sleeping accommodation

Step position for vehicle access and egress

For each basic parameter a general clause introduces the following clauses.

These following clauses detail the conditions to be met in order to fulfil the requirements introduced in the general clause.

4.2.2.2.   Seats

4.2.2.2.1.   General

Handholds or vertical handrails or other items that can be used for personal stability, whilst using the aisle, shall be provided on seat backs of all aisle-side seats unless the seat touches the back of another seat facing in the opposite direction which is fitted with a handhold or touches a partition.

Handholds or other items that can be used for personal stability shall be positioned at a height of between 800 mm and 1 200 mm above the floor, shall not protrude into the clearway and shall contrast with the seat.

In seating areas with fixed longitudinal seats, handrails shall be used for personal stability. These handrails shall be at a maximum distance of 2 000 mm apart, shall be positioned at a height of between 800 mm and 1 200 mm above the floor and shall contrast with the vehicle interior surroundings.

The handholds or other items shall not have sharp edges.

4.2.2.2.2.   Priority seats

4.2.2.2.2.1.   General

Not less than 10 percent of the seats by fixed trainset or individual vehicle, and by class shall be designated as priority seats for the use of PRM.

The priority seats and vehicles containing them shall be identified by signs complying with Annex N Clauses N.3 and N.8 and shall state that other passengers should make such seats available to those who are eligible to use them.

The priority seats shall be located within the passenger saloon and in close proximity to external doors.

When seats are fitted with armrests, priority seats shall be fitted with movable armrests, this excludes armrests placed along the vehicle bodyside. The movable armrest shall move into a position in line with the seat back cushion to enable unrestricted access to the seat or to any adjacent priority seats.

Priority seats shall not be tip-up seats.

Each priority seat and the space available to its user shall comply with the diagrams shown in the figures 1 to 4.

The whole useful sitting surface of the priority seat shall be a minimum of 450 mm wide (see figure1).

Image

The top of each priority seat cushion shall be between 430 and 500 mm above floor level at the front edge of the seat. The clear headroom above each seat shall be at least 1 680 mm from floor level (see figure 2), except on double-decker trains on which luggage racks are provided above the seats. In such case a reduced headroom of 1 520 mm is permitted for priority seats underneath the luggage racks, provided that at least 50 % of priority seats maintain a headroom of 1 680 mm.

Note: In the following figures nos. 2 to 4 the cross sectional views shown are taken through the centre line of the seat.

Image Image Image

Where reclining seats are fitted, the dimensions shall be measured when the seats are in their fully upright position.

4.2.2.2.2.2.   Uni-directional seats

Where uni-directional priority seats are provided, the clearance in front of each seat shall comply with figure 2.

As shown in figures 1 to 4, the distance between the front surface of the seat back and the vertical plane through the rearmost part of the seat in front shall be a minimum of 680 mm, noting that the required seat pitch shall be measured from the centre of the seat 70 mm above where the cushion meets the back support. There shall also be a clear space between the front edge of the seat cushion and the same vertical plane for the seat in front of a minimum of 230 mm.

4.2.2.2.2.3.   Facing seats arrangement

Where facing priority seats are provided, the distance between the front edges of the seat cushions shall be a minimum of 600 mm (See figure 4).

Where facing priority seats are equipped with a table, there shall be a minimum clear horizontal distance between the front edge of the seat cushion and the leading edge of the table of at least 230 mm (See figure 3).

4.2.2.3.   Wheelchair spaces

According to the length of the train, excluding the locomotive or power head, there shall be in that train not less than the number of wheelchair spaces shown in the following table:

Train length

Number of wheelchair spaces by train

Less than 205 metres

2 wheelchair spaces

205 to 300 metres

3 wheelchair spaces

More than 300 metres

4 wheelchair spaces

To ensure stability, the wheelchair space shall be designed for the wheelchair to be positioned either facing or back to the direction of travel.

The wheelchair space, for one wheelchair user, shall accommodate a wheelchair with the following characteristics:

If boarding aids are situated at stations, they shall accommodate a wheelchair with characteristics as detailed in Annex M:

There shall be no obstruction of the designated space between the floor and the ceiling of the vehicle other than an overhead luggage rack, a horizontal handrail attached to the wall or ceiling of the vehicle or a table in accordance with the requirements of clause 4.2.2.10.

The minimum distance in the longitudinal plane between the wheelchair space and a front surface 2 shall be in accordance with figure 5. Surface 1 may be a closed tip-up or foldable seat, or a partition.

Image

If surface 2 is the front edge of a passenger seat cushion in a facing arrangement and if this seat can be occupied by a passenger, the minimum distance shall be not less than 300 mm.

If surface 2 is a passenger seat back in a uni-directional arrangement, or a partition or a closed tip-up or foldable seat in front of wheelchair space, the minimum distance shall be not less than 200 mm.

Image

Tip-up or folding seats may be installed in the wheelchair space but, when in the stowed position, shall not encroach on the dimensional requirements of the wheelchair space.

There shall be a structure or other acceptable fitting 700 mm wide (as shown in figure 6) at one end of the wheelchair space. The height of the structure, or fitting, shall be capable of preventing a wheelchair that has been positioned with its back against the structure or fitting, from tipping over backwards.

At least one seat shall be available either adjacent to or facing to the wheelchair spaces for a companion to travel with the wheelchair user. This seat shall offer the same level of comfort as other seats, and may also be situated on the opposing side of the clearway.

The wheelchair space shall be fitted with an alarm device that shall, in the event of danger, enable a wheelchair user to inform a person who can take appropriate action. It shall be placed within reach of a person seated in a reference wheelchair.

When the alarm device has been activated a visual and audible indication that the alarm system is working shall be provided.

The alarm device shall not be placed within a narrow recess or any other form of shielding which prevents immediate palm operation.

The positioning of the alarm device shall be within the comfortable reach of the person using the wheelchair rather than at the maximum limits.

Image

A sign conforming to Annex N Clauses N.3 and N.4 shall be placed immediately next to, or in, the wheelchair space so as to identify the space as the wheelchair space.

4.2.2.4.   Doors

4.2.2.4.1.   General

To latch or unlatch a manually operated door, for use by the public, the control device shall be operable by the palm of the hand exerting a force not exceeding 20 Newtons.

Door controls, whether manual or pushbuttons, shall contrast with the surface on which they are mounted.

If pushbuttons or other remote control devices are provided for operation of doors then each pushbutton or device shall be operable by a force not greater than 15 Newtons.

If both open and closed pushbuttons are fitted one above the other, the top button shall always be the open control.

4.2.2.4.2.   Exterior doors

4.2.2.4.2.1.   Sub-system requirements

External passenger access, automatic and semi-automatic, doors shall incorporate devices that detect if they close on a passenger where a passenger is detected the doors shall automatically stop and remain free for a limited period of time.

All exterior passenger doorways shall have a minimum clear useable width of 800 mm when open.

External doors shall be painted or marked on the outside in a way that gives a contrast to the rest of the vehicle body-side.

The designated wheelchair exterior accessible doorways shall be the closest doorways to the designated wheelchair spaces.

The door to be used for wheelchair access shall be clearly labelled with a sign in accordance with Annex N Clauses N.3 and N.4.

From the inside of the vehicle the position of external doorways shall clearly be marked by use of contrast on the flooring adjacent to the doorway, as compared with the rest of the flooring of the vehicle.

When a door is enabled for opening a signal shall be given that is clearly audible to persons inside and outside the train. This alert signal shall sound for a minimum of five seconds unless the door is operated, in which case it may cease after 3 seconds. This requirement is not applicable for external audible signals on high speed Class 1 and Class 2 trains.

When a door is automatically or remotely opened by the driver or other member of the traincrew, the alert signal shall sound for a minimum 3 seconds from the moment that the door starts to open.

When a door that is automatically or remotely closed, is about to operate, an audible alarm shall be given to persons inside and outside the train. The alarm shall sound for a minimum of 2 seconds before the door starts to close and shall be different in tone to that used when the door is released. The alarm shall continue to sound while the door is closing.

The sound source for door warnings shall be located in the area local to the control device or, if there is no such control device, adjacent to the doorway

Passenger door audible warnings — Door enabled for opening

Characteristic

A continuous or slow pulse multi tone (up to 2 pulses per second) of 2 combined tones

Frequencies

3 000 Hz +/- 500 Hz

and:

1 750 Hz +/- 500 Hz

Sound Pressure level

70 dB LAeq, T +/- 2 measured on the centre point of the vestibule at a height of 1,5 m above the floor level. (T = total duration of the sound event)

Passenger door audible warnings — Door close warning

Characteristic

A fast pulsed tone (6-10 pulses per second)

Frequency

1 900 Hz +/- 500 Hz

Sound Pressure level

70 dB LAeq, T +/- 2 measured outside the vehicle, 1,5 m away from the bodyside door centerline at 1,5 m above the platform level. Internal measurement as open alarm. (T = total duration of the sound event)

The method of door activation shall be by traincrew or semi-automatic (i.e. passenger pushbutton operation).

The door control shall be located either next to or on the door leaf.

The centre of exterior door controls, operable from the platform, shall be not less than 800 mm and not more than 1 200 mm measured vertically above platforms, for all platforms at which the train will stop. The centre of internal door controls for the exterior door shall be not less than 800 mm and not more than 1 200 mm measured vertically above the vehicle floor level.

4.2.2.4.2.2.   Interoperability constituent requirements

If pushbuttons are provided for operation of doors then each pushbutton shall have visual indication, on or around the push button, when enabled and shall be operable by a force not greater than 15 Newtons. If the door closure is remotely activated by traincrew, the visual indication shall cease not less than 2 seconds before the door starts to close.

Such pushbuttons shall be identifiable by touch (for example:- tactile markings) and shall indicate the functionality.

4.2.2.4.3.   Interior doors

4.2.2.4.3.1.   Sub-system requirements

Internal automatic and semi-automatic doors shall incorporate devices that prevent passengers becoming trapped during operation of the doors.

If interior doors are fitted they shall comply with the requirements of this clause.

Door openings that are made available for wheelchair users shall have a minimum clear useable width of 800 mm.

To latch or unlatch a manually operated door, for use by the public, the control device shall be operable by the palm of the hand exerting a force not exceeding 20 Newtons.

The force required to open or close a manual door shall not exceed 60 Newtons.

The centre of interior door controls shall be not less than 800 mm and not more than 1 200 mm measured vertically above the vehicle floor level.

Automatic inter-vehicle and consecutive connecting doors shall operate either synchronously as a pair, or the second door shall automatically detect the person moving towards it and open.

If more than 75 % of a door's surface is made of a transparent material, it shall be marked with a minimum of two prominent bands made of signs, logos, emblems or decorative features. They shall be at a height between 1 500 mm and 2 000 mm for the upper band, and between 850 mm and 1 000 mm for the lower band, contrasting with the background over the entire width of the door. These bands shall be a minimum of 100 mm high.

4.2.2.4.3.2.   Interoperability constituent requirements

If pushbuttons are provided for operation of doors then each pushbutton shall be illuminated (or the surround shall be illuminated) when enabled and shall be operable by a force not greater than 15 Newtons.

The centre of the control shall be not less than 800 mm and not more than 1 200 mm vertically above floor level.

Such controls shall be identifiable by touch (for example:- tactile markings) and shall indicate the functionality.

4.2.2.5.   Lighting

Vehicle access steps shall be illuminated to a minimum of 75 Lux, measured across 80 % of the width of the step by a light placed within or immediately adjacent to it.

4.2.2.6.   Toilets

4.2.2.6.1.   General

When toilets are fitted in a train access to a universal toilet shall be provided from the wheelchair space and comply with the requirements of both the standard and universal toilets.

4.2.2.6.2.   Standard toilet (Interoperability constituent requirements)

A standard toilet is not designed to be accessible to a wheelchair user.

The minimum door useable width shall be 500 mm

The centre of any door handle, lock or door control device on the exterior or interior of the toilet compartment shall be located at a minimum of 800 mm and a maximum of 1 200 mm above the floor.

A visual and tactile (or audible) indication shall be given to indicate when a door has been locked.

Any door control device, and other equipment inside the toilet compartment (except for baby change facilities) shall be operable by exerting a force not exceeding 20 Newtons.

Any control device, including flushing system, shall be provided in a contrasting colour and/or tone to the background surface, and shall be identifiable by touch.

Clear, precise information for the operation of any control device shall be provided, making use of pictograms and shall be tactile.

A fixed vertical and/or horizontal handrail shall be provided adjacent to the toilet pan and the wash basin.

Handrails shall be round in section with an outside diameter of 30 mm to 40 mm, and shall have a minimum clear distance of 45 mm to any adjacent surface. If a handrail is curved, the radius to the inside face of the curve shall be a minimum of 50 mm.

The toilet seat and lid, and any handrails shall be in a contrasting colour and/or tone to the background.

4.2.2.6.3.   Universal toilet

A universal toilet is a toilet designed to be used by all passengers including all categories of PRM.

4.2.2.6.3.1.   Interoperability constituent requirements (Universal toilet)

The toilet access door shall provide a minimum clear useable width of 800 mm.

The exterior of the door shall be marked with a sign in accordance with Annex N Clauses N.3 and N.4.

The centre of any door handle, lock or door control device on the exterior or interior of the toilet compartment shall be located at a minimum of 800 mm and a maximum of 1 200 mm above the floor.

A visual and tactile (or audible) indication shall be given to indicate when a door has been locked.

Any door control device, and other equipment inside the toilet compartment (except for baby change facilities) shall be operable by exerting a force not exceeding 20 Newtons.

There shall be sufficient space inside the toilet compartment to enable a wheelchair as defined in Annex M to be manoeuvred to a position adjacent to the toilet seat, see figure 8a.

Image

In front of the toilet seat there shall be a minimum clear space of 700 mm as shown in figure 8b.

Image

A horizontal handrail that complies with the dimensional requirements in the clause above shall be provided at each side of the toilet seat. The handrail on the wheelchair accessible side shall be hinged in such a way so as to enable an unobstructed transfer for the wheelchair user to and from the toilet seat, see figures 9 and 10.

Image Image

The surface of the toilet seat, when lowered shall be at a height of 450 mm to 500 mm above the floor level.

All amenities (wash basin, soap dispenser, mirror, water dispenser and hand dryer) shall be readily accessible to a person in a wheelchair.

The toilet cubicle shall be fitted with not less than two alarm devices that shall, in the event of danger enable, a PRM to inform a person who can take appropriate action. One shall be placed not more than 450 mm above the floor, measured vertically from the surface of the floor to the top of the control. The other shall be not less than 800 mm and not more than 1 200 mm above the floor measured, vertically to the top of the control.

The lower alarm device shall be positioned so that the control can be reached by a person lying on the floor. These two devices shall be located on different vertical surfaces of the cubicle so that they can be reached from a range of positions.

The alarm control shall be distinct from any other control within the toilet and be coloured differently from other control devices.

A sign in accordance with Annex N Clauses N.3 and N.7 shall be placed immediately next to each alarm device. The sign shall describe the function and required actions and shall contrast with the background and give clear visual and tactile information.

A visual and audible indication that the alarm system has been operated shall be provided within the toilet.

4.2.2.6.3.2.   Interoperability constituent requirements (baby change)

If separate nursery facilities are not provided a facility to enable the changing of babies' nappies shall be incorporated within the universal toilet. In the lowered position, the changing facility shall be between 800 mm and 1 000 mm above floor level. It shall be a minimum of 500 mm wide and 700 mm long.

It shall be designed to prevent a baby from inadvertently sliding off, shall have no sharp edges and shall be able to take a minimum weight of 80 Kg.

If the baby-change table protrudes into the accessible toilet space, it shall be possible to put it into the stowed position using a force not exceeding 25 Newtons.

4.2.2.7.   Clearways

From the vehicle entrance the minimum clearway width through the vehicle shall be 450 mm from floor level to a height of 1 000 mm and 550 mm from a height of 1 000 mm to 1 950 mm.

The clearway width between connecting vehicles of a single trainset shall maintain a minimum of 550 mm measured on straight and level track.

Access to and from wheelchair spaces, wheelchair accessible areas and wheelchair accessible doors shall have a minimum clearway width of 800 mm wide up to a minimum height of 1 450 mm at any point. The clearway shall be arranged to permit unobstructed movement of the reference wheelchair as detailed in Annex M.

A turning space, with a minimum diameter of 1 500 mm, shall be provided adjacent to the wheelchair space for the disabled person in the reference wheelchair to turn the wheelchair around. The wheelchair space may be part of the turning circle.

4.2.2.8.   Customer Information

4.2.2.8.1.   General

All information shall be of a consistent nature and in accordance with European or National Rules.

All information shall be coherent with the general routeing and information system especially colour and contrast in trains, platforms and entrances.

Visual information shall be legible in all lighting conditions when the vehicle or station is operational.

Visual information shall contrast with its background.

Descenders in Roman script shall be clearly recognisable and have a minimum size ratio of 20 % to the upper case characters.

Compressed descenders and ascenders shall not be used.

It shall be possible to give information (both audible and visual) in more than one language. (The choice and number of languages shall be the responsibility of the Railway Undertaking having regard to the clientele of an individual train service.)

The following information shall be provided:

Safety Information and Safety Instructions in accordance with European or National Rules

Audible safety instructions in case of emergency

Warning, prohibition and mandatory actions signs in accordance with European or National Rules.

Information concerning the route of the train

Information concerning the location of on-board facilities

4.2.2.8.2.   Information (signage, pictograms inductive loops and emergency call devices)

4.2.2.8.2.1.   Sub-system requirements

All safety, warning, mandatory action and prohibition signs shall include pictograms and shall be designed according to ISO 3864-1.

There shall be no more than five pictograms, together with a directional arrow, indicating a single direction placed adjacent to each other at a single location.

Tactile information signage shall be fitted in:

Toilets, for functional information and emergency call if appropriate

Trains, for door open/close button and emergency call

Advertisements shall not be combined with the routeing and information systems.

The following specific PRM graphic symbols and pictograms shall be fitted:

Wheelchair symbol in accordance with Annex N Clauses N.3 and N.4

Directional information for wheelchair accessible amenities

Indication of the wheelchair accessible door location outside the train

Indication of the wheelchair space inside the train

Indication of the universal toilets

The symbols in can be combined with other symbols (for example: lift, toilet, etc).

4.2.2.8.2.2.   Interoperable constituent requirements

Where inductive loops are fitted these shall be indicated by a sign complying with Annex N Clauses N.3 and N.5.

Where the facility is provided, a graphic symbol shall indicate a storage place for heavy luggage and bulky goods.

If there is a call for assistance or call for information facility, this shall be indicated by a sign complying with Annex N Clauses N.3 and N.6.

and shall have:

A visual and audible indication that the device has been operated;

Additional operating information if necessary

If there is an Emergency call device it shall comply with Annex N Clauses N.3 and N.7. And shall have:

visual and tactile symbols,

A visual and audible indication that the device has been operated

Additional operating information if necessary.

In universal toilets and in wheelchair accessible toilets, where hinged handrails are provided, a graphic symbol showing the rail in both the upright and lowered position shall be provided.

4.2.2.8.3.   Information (route description and seat reservation)

The final destination or route shall be displayed outside of the train on the platform side adjacent to at least one of the passenger access doors on a minimum of alternate vehicles of the train.

Where trains operate in a system, in which dynamic visual information is given on the station platforms within a distance of 50 meters, and destination or route information is also provided on the front of the train, it is not mandatory to provide information on the sides of each vehicle.

The final destination or route of the train shall be displayed inside each vehicle.

The next stop of the train shall be displayed such that it can be read from a minimum of 51 % of passenger seats inside each vehicle. This information shall be displayed at least two minutes before arrival at the station concerned. If the next station is less than two minutes planned journey time away, the next station shall be displayed immediately following departure from the previous station.

The requirement to make the destination and ‘next stop’ displays visible to 51 % from passenger seats need not be met if the train is partly or wholly divided into compartments of not more than 8 seats, which are serviced by a corridor. However, a display shall be visible to a person standing in a corridor outside a compartment and shall be visible to a passenger occupying a wheelchair space.

Details of the Route or Network on which the train operates shall be available (the Railway Undertaking shall decide the manner in which this information is provided).

The information about the next stop may be shown on the same display as the final destination. However, it shall revert to show the final destination as soon as the train has stopped.

The system shall be capable of giving announcements in more than one language. (The choice and number of languages shall be the responsibility of the Railway Undertaking having regard to the clientele of an individual train service).

If the system is automated, it shall be possible to suppress, or correct, incorrect or misleading information.

If the vehicle provides reserved seats then the number or letter of the vehicle (as used in the reservation system) shall be displayed on or adjacent to every door in characters not less than 70 mm high.

If seats are identified by numbers or letters, the number or letter of the seat shall be displayed on or adjacent to every seat in characters not less than 12 mm high. Such numbers and letters shall contrast with their background.

The train shall be fitted with a public address system which shall be used either for routine or emergency announcements by the driver or by another crewmember who has specific responsibility for passengers.

The system may operate on a manual, an automated or pre-programmed basis. If the system is automated, it shall be possible to suppress, or correct, incorrect or misleading information.

The system shall be used to announce the destination and next stop of the train, or on departure from, each stop.

The system shall be used to announce the next stop of the train at least two minutes before the arrival of the train at that stop. If the next station is less than two minutes planned journey time away, the next station shall be announced immediately following departure from the previous station.

The spoken information shall have a minimum RASTI level of 0,5, in accordance with IEC 60268-16 part 16, in all areas. The system shall meet the requirement at each seat location and wheelchair space.

The system shall be capable of giving announcements in more than one language. (The choice and number of languages shall be the responsibility of the Railway Undertaking having regard to the clientele of an individual train service).

If the system is automated, it shall be possible to suppress, or correct, incorrect or misleading information.

4.2.2.8.4.   Information (Interoperability constituent requirements)

Each station name (which may be abbreviated), or words of messages, shall be displayed for a minimum of 2 seconds. If a scrolling display is used (either horizontal or vertical), each complete word shall be displayed for a minimum of 2 seconds and the horizontal scrolling speed shall not exceed 6 characters per second. Sans Serif fonts, in mixed case, shall be used for all written information. (i.e. not in capital letters only).

Upper Case Letters and numbers used in front external displays shall have a minimum height of 70 mm and on side displays 35 mm on bodyside and internal indicators.

Inside trains the font size shall be not less then 35 mm for a reading distance in excess of 5 000 mm.

35 mm display characters shall be considered to be legible up to a maximum viewing distance of 10 000 mm.

4.2.2.9.   Height changes

Internal steps (other than those for external access) shall have a maximum height of 200 mm and a minimum depth of 280 mm, measured at the central axis of the stairs. The first and the last step shall be indicated by a contrasting band with a depth of 45 mm to 50 mm extending the full width of the steps on both the front and the top surfaces of the step nosing. For double deck trains it is permitted to reduce this value to 270 mm for the stairs accessing the upper deck.

No steps are allowed between the vestibule of a wheelchair accessible exterior door, the wheelchair space, a universal sleeping compartment and the universal toilet except for a door threshold strip that shall not exceed 15 mm in height.

For ramps in the train the maximum slope shall not exceed the following values:

Length of ramp

Maximum gradient (degrees)

Maximum gradient ( %)

> 1 000  mm

4,47

8

600 mm to 1 000  mm

8,5

15

Less than 600 mm

10,2

18

Note: These gradients shall be measured when the vehicle is stationary on straight and level track.

4.2.2.10.   Handrails

All handrails fitted to a vehicle shall be round in section with an outside diameter of 30 mm to 40 mm, and shall have a minimum clear distance of 45 mm to any adjacent surface. If a handrail is curved, the radius to the inside face of the curve shall be a minimum of 50 mm.

All handrails shall contrast with their background.

Doorways with more than two entrance steps shall be provided with handrails on both sides of the doorway, fitted internally as close as practicable to the vehicle outer wall. They shall reach to a height of between 800 mm and 900 mm above the first useable step when boarding the train, according to the platform heights for which the Rolling Stock is designed to be used, and shall be parallel with the line of the step nosing.

A vertical handrail shall also be provided for stepping on and off the train. Doorways with up to two entrance steps shall be provided with vertical handrails on both sides of the doorway, fitted internally as close as practicable to the vehicle outer wall. They shall extend from 700 mm to 1 200 mm above the threshold of the first step.

Where the clearway of the gangway is less than 1 000 mm and longer than 2 000 mm there shall be handrails or handholds provided in, or adjacent to, inter-vehicle gangways that are provided for passenger use. Where the clearway of the gangway is wider than or equal to 1 000 mm handrails or handholds shall be provided in the gangway.

4.2.2.11.   Wheelchair Accessible sleeping accommodation

When a train is equipped with sleeping accommodation for passengers it shall provide a vehicle containing not less than one wheelchair accessible sleeping accommodation that shall accommodate a wheelchair with the specification as defined in Annex M.

If there is more than one vehicle with sleeping accommodation for passengers in a train, there shall be not less than two wheelchair accessible sleeping compartments in the train.

If a rail vehicle provides wheelchair accessible sleeping accommodation the exterior of the relevant vehicle door shall be marked with a sign in accordance with Annex N Clauses N.3 and N.4.

The sleeping accommodation shall be fitted with not less than two alarm devices that shall, in the event of danger enable, a PRM to inform a person who can take appropriate action. One shall be placed not more than 450 millimetres above the floor, measured vertically from the surface of the floor to the top of the control. The other shall be not less than 600 millimetres and not more than 800 millimetres above the floor measured vertically to the top of the control.

The lower alarm device shall be positioned so that the control can be reached comfortably by a person lying on the floor. These two devices shall be located on different vertical surfaces of the sleeping accommodation. The alarm devices shall be distinct from any other control within the sleeping accommodation and be coloured differently from other control devices.

A sign conforming to Annex N Clauses N.3 and N.7 shall be placed immediately next to each alarm device. The sign shall describe the function and required actions and shall contrast with its background and have clear visual and tactile information.

A visual and audible indication that the alarm device has been operated shall be provided within the sleeping accommodation.

4.2.2.12.   Step position for vehicle access and egress

4.2.2.12.1.   General requirements

It shall be demonstrated that the point situated in the central position on the nose of the step (2) of each access door on both sides of a vehicle standing centrally on the rails and in service condition with new wheels but without passengers, shall be located inside the surface identified as ‘step location’ on the figure 11 below, meeting the requirements explained below.

Access steps of the vehicle shall be designed to meet the following requirements according to the type of platform where the Rolling Stock is intended to stop, in normal operation. The end of the floor at the access door shall be considered as a step.

Steps shall be such that the maximum construction gauge of the vehicle meets the requirements of Annex C of the Freight Wagon TSI.

Requirement a) for all Rolling Stock intended to stop, in normal operation, at platforms below 550 mm height:

The lowest step (first level) shall be located at the lowest limit of the vehicle construction gauge, according to the requirements of Annex C of the Freight Wagon TSI valid for this vehicle.

The horizontal position of the lowest step (first level) shall be located at the outer limit of the vehicle construction gauge, according to the requirements of Annex C of the Freight Wagon TSI valid for this vehicle.

Requirement b) for all Rolling Stock intended to stop, in normal operation, at platforms of 550 mm height:

A step shall comply with the requirements of figure 11 and the following values when the vehicle stopped at its nominal position,

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

on a straight level track

200

230

160

on a track with a curve radius of 300 m

290

230

160

Requirement c) for all Rolling Stock intended to stop, in normal operation, at platforms of 760 mm height:

A step shall comply with the requirements of figure 11 and the following values when the vehicle stopped at its nominal position,

 

δ