Help Print this page 

Document 32007R1321

Title and reference
Komisijas Regula (EK) Nr. 1321/2007 ( 2007. gada 12. novembris ), ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā centrālajā repozitārijā integrējama informācija par notikumiem civilajā aviācijā, kuras apmaiņu veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK Dokuments attiecas uz EEZ
  • No longer in force
OJ L 294, 13.11.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 48 - 49

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1321/oj
Multilingual display
Text

13.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1321/2007

(2007. gada 12. novembris),

ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā centrālajā repozitārijā integrējama informācija par notikumiem civilajā aviācijā, kuras apmaiņu veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. jūnija Direktīvu 2003/42/EK attiecībā uz ziņošanu par notikumiem civilajā aviācijā (1) un jo īpaši tās 6. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2003/42/EK jāizveido notikumu uzskaites valsts līmeņa sistēmas, lai nodrošinātu attiecīgās gaisa satiksmes drošības informācijas paziņošanu, vākšanu, izvērtēšanu, apstrādi un glabāšanu valstu datubāzēs.

(2)

Dalībvalstīm jāpiedalās ar drošību saistītas informācijas apmaiņā, un Komisijai jāveicina šādas informācijas apmaiņa, kuras vienīgais mērķis ir novērst nelaimes gadījumus un nopietnu starpgadījumus gaisa satiksmē, nevis meklēt vainīgos un tos saukt pie atbildības, kā arī drošības līmeņa novērtēšana.

(3)

Informācijas nodošanai iespējami pilnīgi jāizmanto jaunāko tehnoloģiju iespējas, vienlaikus nodrošinot visas datubāzes aizsardzību.

(4)

Efektīvākais paņēmiens liela informācijas apjoma apmaiņai starp visām dalībvalstīm ir izveidot centrālo repozitāriju, kurā savāc informāciju no valstu datubāzēm, un ir dalībvalstīm pieejama.

(5)

Lai ņemtu vērā katras valsts izstrādātā un saskaņā ar Direktīvas 2003/42/EK 5. panta 1. punktu ieviestā mehānisma īpatnības, sīki izklāstīti noteikumi par dalībvalstu sniegtās informācijas papildināšanu jāparedz tehniskajā protokolā, par kuru Komisija vienojas ar katru dalībvalsti.

(6)

Lai radītu iespējas izmantot kvalitātes nodrošināšanas procedūras un novērstu dalībvalstu atkārtotu ziņošanu par tiem pašiem notikumiem, visa valsts datubāzē glabājamā informācija jāglabā arī centrālajā repozitārijā.

(7)

Pareizai Direktīvas 2003/42/EK 7. panta 1. punkta noteikumu piemērošanai piekļuves tiesības informācijai, ar kuru apmainās, jādod visām organizācijām, kuras Kopienā nodarbojas ar civilās aviācijas drošības jautājumiem vai izmeklē gaisa satiksmes nelaimes gadījumus un nopietnus starpgadījumus.

(8)

Saskaņā ar Direktīvas 2003/42/EK 5. panta 3. punktu datubāzēs jāglabā arī informācija, kas iegūta, izmeklējot nelaimes gadījumus un nopietnus starpgadījumu saskaņā ar Padomes Direktīvu 94/56/EK (2). Tomēr izmeklēšanas laikā datubāzēs drīkst ievadīt tikai pamatdatus par faktiem, bet pilnīgu informāciju par attiecīgajiem nelaimes gadījumiem un nopietnajiem starpgadījumiem saglabāt tikai pēc tam, kad izmeklēšana ir pabeigta.

(9)

Komisijai divus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās jāpārskata veiktās informācijas apmaiņas piemērotība lidojumu drošības līmeņa paaugstināšanai.

(10)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko pieņēmusi Lidojumu drošības komiteja, kura nodibināta saskaņā ar 12. pantu Padomes 1991. gada 16. decembra Regulā (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteikti pasākumi, kas saistīti ar tādas drošības informācijas iekļaušanu centrālajā repozitārijā, ar kuru dalībvalstis veikušas apmaiņu saskaņā ar Direktīvas 2003/42/EK 6. panta 1. punktu.

2. pants

Centrālais repozitārijs

1.   Komisija izveido un pārvalda centrālo glabātavu visai informācijai, kuru tā saņem no dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 2003/42/EK 6. panta 1. punktu.

2.   Dalībvalstis vienojas ar Komisiju par tehniskajiem protokoliem datu atjaunināšanai centrālajā repozitārijā, ko veic, nosūtot visu ar drošību saistīto informāciju, kura ir to datubāzēs, kas minētas 5. panta 2. un 3. punktā Direktīvā 2003/42/EK. Tādējādi jānodrošina, ka visa ar drošību saistītā informācija, kas atrodas valstu datubāzēs, tiek integrēta centrālajā repozitārijā.

3.   Saskaņā ar Direktīvas 2003/42/EK 7. panta 1. punktu organizācijām, kurām Kopienā uzticēta ar civilās aviācijas lidojumu drošību saistīto jautājumu reglamentācija vai civilās aviācijas nelaimes gadījumu vai nopietnu starpgadījumu izmeklēšana, jābūt piekļuvei tiešsaistes režīmā visai informācijai, kas savākta centrālajā repozitārijā, izņemot to informāciju, ar kuru tiešā veidā ziņojumā par notikumu identificēts operators vai gaisa kuģis.

4.   Informācija, kurai var saglabāt konfidencialitāti, ir operatora nosaukums, apzīmējums, izsaukuma signāls un lidojuma numurs, kā arī gaisa kuģa reģistrācijas numurs un sērijas/konstrukcijas numurs.

Gadījumos, kad šāda informācija tiek uzskatīta par drošības analīzes veikšanai nepieciešamu, jāsaņem atļauja no dalībvalsts, kura sniegusi informāciju.

3. pants

Izmeklēšanā iegūtā informācija

Pamatinformācija par faktiem, kas saistīti ar nelaimes gadījumiem un nopietniem starpgadījumiem, jānosūta uz informācijas centrālo glabātavu laikā, kamēr notiek to izmeklēšana. Kad izmeklēšana ir pabeigta, jāpievieno visa ar to saistītā informācija, kā arī izmeklēšanas galīgā pārskata kopsavilkums angļu valodā gadījumos, kad to sagatavo.

4. pants

Pārskatīšana

Komisijai divus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās jāpārskata veiktās informācijas apmaiņas un saglabāto datu piemērotība lidojumu drošības līmeņa paaugstināšanai.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 12. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 167, 4.7.2003., 23. lpp.

(2)  OV L 319, 12.12.1994., 14. lpp.

(3)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1900/2006 (OV L 377, 27.12.2006., 176. lpp.).


Top