Help Print this page 

Document 32004R0911

Title and reference
Komisijas Regula (EK) Nr. 911/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1760/2000 attiecībā uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriemDokuments attiecas uz EEZ
  • In force
OJ L 163, 30.4.2004, p. 65–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 201 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 201 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 192 - 197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/911/oj
Multilingual display
Text

32004R0911Oficiālais Vēstnesis L 163 , 30/04/2004 Lpp. 0065 - 0070


Komisijas Regula (EK) Nr. 911/2004

(2004. gada 29. aprīlis),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1760/2000 attiecībā uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un nosaka liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 [1], un jo īpaši tās 7. panta 1. punktu un 10. panta a), b) un c) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Komisijas 1997. gada 29. decembra Regula (EK) Nr. 2629/97, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 820/97 attiecībā uz krotālijām, saimniecības reģistriem un pasēm liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmas ietvaros [2], ir vairākkārt būtiski grozīta. Kopienas tiesību aktu skaidrības un konsekvences labad minētie noteikumi jāiekļauj vienā tiesību aktā. Attiecīgi Regula (EK) Nr. 2629/97 jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(2) Krotālijās kopā ar informāciju par konkrēto dzīvnieku jāiekļauj informācija par izcelsmes dalībvalsti. Piemērotākā kodificētā forma šādai informācijai ir divburtu valsts kods kopā ar ne vairāk kā 12 cipariem. Svītrkodus varētu atļaut papildus valsts kodam un 12 ciparu maksimumam.

(3) Lietderīgi ņemt vērā grūtības, uz ko norāda noteiktu dalībvalstu kompetentās iestādes un kas attiecas uz liellopu identifikācijas kodu, un līdz pārejas perioda beigām atļaut šīm kompetentajām iestādēm lietot krotālijas ar burtciparu kodu. Bez tam ir lietderīgi ņemt vērā grūtības, uz ko norāda Itālijas kompetentā iestāde, un atļaut šai iestādei lietot ne vairāk kā trīs papildu rakstzīmes ar noteikumu, ka šīs papildu rakstzīmes nav ciparu koda daļa.

(4) Lai izvairītos no grūtībām Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar liellopiem un precizētu esošos noteikumus, jāatļauj turētājiem pēc viņu vēlēšanās un saskaņā ar attiecīgajiem valstu noteikumiem jau iepriekš iegādāties attiecīgo krotāliju daudzumu, kas atbilst viņu vajadzībām tādā laikposmā, kas nepārsniedz vienu gadu.

(5) Ir lietderīgi noteikt, kādai informācijai jābūt rezerves krotālijās, ko izmanto krotāliju nozaudēšanas gadījumā.

(6) Ir lietderīgi noteikt vienotu noteikumu minimumu krotāliju konstrukcijai un izkārtojumam.

(7) Noteikumi par krotāliju informācijas saturu jāpārskata saskaņā ar datorizētās datubāzes izveidi, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 1760/2000.

(8) Pasē un saimniecības reģistrā jābūt tādai informācijai, pēc kuras dzīvniekiem var izsekot.

(9) Informācijai jābūt saskaņā ar informāciju, kas iekļauta datorizētajā datubāzē, kura paredzēta Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvā 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas skar Kopienas tirdzniecību ar liellopiem un cūkām3.

(10) Nosakāmais triju līdz septiņu dienu periods, kas dalībvalstīm jānosaka turētājiem, lai paziņotu par dzīvnieku pārvietošanu, dzimstību un mirstību, jāsasaista ar notikuma dienu. Tomēr ir lietderīgi ņemt vērā dalībvalstu norādītās grūtības attiecībā uz paziņošanu par dzimstību paredzētajā termiņā un attiecīgi atļaut dalībvalstīm noteikt attiecīgo periodu no dienas, kad dzīvniekam piestiprina krotāliju.

(11) Ir lietderīgi ņemt vērā dalībvalstu norādītās grūtības attiecībā uz informāciju, kas jānorāda to liellopu pasēs, kuri dzimuši līdz 1998. gada 1. janvārim. Jāņem vērā arī tās grūtības, kas, sagatavojot Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos, norādītas attiecībā uz to dzīvnieku pasēm, kuri dzimuši līdz 2004. gada 1. janvārim.

(12) Lietderīgi noteikt, ka to liellopu pasēs, kas dzimuši līdz 1998. gada 1. janvārim, un to liellopu pasēs, kuri dzimuši līdz 2004. gada 1. janvārim Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā vai Slovākijā, pēc izvēles var norādīt noteiktu informāciju. Šīs atkāpes dēļ nedrīkst apšaubīt pienākumu iekļaut šīs ziņas to liellopu pasēs, kas dzimuši dalībvalsts teritorijā, kur šāda prasība ir paredzēta attiecīgās valsts tiesību normās.

(13) Ņemot vērā Kopienas atbalsta shēmu pasākumus, pasē jāiekļauj noteikta informācija, kas attiecas uz piemaksām, kuras paredzētas Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju [3].

(14) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

KROTĀLIJAS

1. pants

1. Krotālijās norāda tās kompetentās iestādes nosaukumu, kodu vai logotipu, kas piešķir krotālijas, un 2. punktā paredzētās rakstzīmes.

2. Rakstzīmes, kas ietilpst identifikācijas kodā uz krotālijām, ir šādas:

a) pirmās divas zīmes norāda tās saimniecības dalībvalsti, kurā dzīvnieks pirmo reizi identificēts; šim nolūkam izmanto valsts divburtu kodu, kas noteikts I pielikumā;

b) rakstzīmes aiz valsts koda ir cipari, un to skaits nepārsniedz 12; tomēr Spānija, Īrija, Itālija, Portugāle un Apvienotā Karaliste līdz 1999. gada 31. decembrim dzimušiem dzīvniekiem un Spānija, Īrija, Itālija, Portugāle un Apvienotā Karaliste līdz 2000. gada 30. jūnijam dzimušiem dzīvniekiem drīkst paturēt savu burtciparu kodu 12 ciparu vietā aiz valsts koda.

3. Papildus 1. punktā paredzētajai informācijai kompetentā iestāde var atļaut lietot svītrkodu.

4. Atkāpjoties no 2. punkta b) apakšpunktā noteiktā rakstzīmju skaita ierobežojuma, Itālijas kompetentā iestāde drīkst izmantot ne vairāk kā trīs papildu rakstzīmes aiz minētajā apakšpunktā paredzētās rakstzīmju rindas. Tomēr šīs rakstzīmes nav 2. punktā noteiktā identifikācijas koda daļa.

5. Ja turētāji vēlas, viņiem ir atļauts saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību normām iepriekš iegādāties attiecīgo krotāliju daudzumu, kas atbilst viņu vajadzībām, tādā laikposmā, kas nepārsniedz vienu gadu. Tādām saimniecībām, kurās nav vairāk par pieciem dzīvniekiem, kompetentā iestāde iepriekš nedrīkst nodrošināt vairāk par pieciem pāriem krotāliju.

6. Ja krotālija pazūd, tad uz rezerves krotālijas papildus paredzētajai informācijai var būt no tās atšķirīga atzīme ar romiešu cipariem par rezerves krotālijas kārtas numuru. Šādā gadījumā 2. punktā noteiktais identifikācijas kods paliek nemainīgs. Uz rezerves krotālijām, ko dalībvalstis lieto dzīvniekiem, kuri dzimuši citā dalībvalstī, papildus izdevējas kompetentās iestādes kodam un logotipam ir vismaz tas pats identifikācijas kods.

2. pants

Krotālijas atbilst šādām prasībām:

a) tās izgatavotas no elastīga plastmasas materiāla;

b) tās ir drošas pret viltojumiem un viegli salasāmas visā dzīvnieka dzīves laikā;

c) tās nav lietojamas atkārtoti;

d) tās konstruē tā, lai tās pēc piestiprināšanas dzīvniekam nenodara tam kaitējumu;

e) saskaņā ar 1. pantu visi uzraksti uz tām ir nenodzēšami.

3. pants

Pirmās krotālijas paraugs ir šāds:

a) tas sastāv no divām daļām: vīrišķās daļas un sievišķās daļas;

b) katrā krotālijas daļā ir tikai tā informācija, kas paredzēta 1. pantā;

c) krotālijas garums ir vismaz 45 mm katrai daļai;

d) krotālijas platums ir vismaz 55 mm katrai daļai;

e) rakstzīmju augstums ir vismaz 5 mm.

4. pants

Otrajai krotālijai dalībvalstis var izvēlēties citu materiālu vai paraugu un lemt par turpmākās informācijas pievienošanu, ievērojot informācijas prasības, kas paredzētas 1. panta 1. un 2. punktā.

5. pants

Dalībvalstis viena otrai, un Komisijai dara zināmus pirmās un otrās krotālijas paraugus, kas paredzēti 3. un 4. pantā.

II NODAĻA

PASES UN SAIMNIECĪBAS REĢISTRI

6. pants

1. Pasē ir vismaz:

a) informācija, kas minēta no pirmā līdz septītajam ievilkumam Direktīvas 64/432/EEK 14. panta 3. punkta C apakšpunkta 1. punktā;

b) informācija, kas minēta:

i) Direktīvas 64/432/EEK 14. panta 3. punkta C apakšpunkta 2. punkta otrajā ievilkumā, vai

ii) 14. panta 3. punkta C apakšpunkta 2. punkta pirmajā ievilkumā, ja Regulas (EK) Nr. 1760/2000 5. pantā paredzētā datubāze pilnīgi funkcionē;

c) turētāja (turētāju), izņemot pārvadātāja, paraksts; ja Regulas (EK) Nr. 1760/2000 6. panta 3. punkta pirmajā ievilkumā paredzētā datubāze pilnīgi funkcionē, tad tikai pēdējā turētāja paraksts;

d) izdevējiestādes nosaukums;

e) pases izdošanas datums.

2. Neskarot I nodaļas A daļas 1. punktu pielikumā Padomes Direktīvai 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā [4], teļu, kas jaunāks par četrām nedēļām, drīkst pārvadāt, ja tā naba ir sadzijusi. Tādā gadījumā dalībvalstis var paredzēt, ka tam jābūt klāt pagaidu pasei, kurā ir vismaz 1. punktā noteiktā informācija kompetentās iestādes apstiprinātā formātā.

Pagaidu pasi izdod teļa pirmais turētājs, un aizpilda katrs nākamais turētājs, izņemot pārvadātājus. Turētājs pagaidu pasi iesniedz kompetentajai iestādei līdz brīdim, kad dzīvnieks sasniedz četru nedēļu vecumu, vai septiņās dienās pēc šā notikuma, ja dzīvnieks nomirst vai to nokauj līdz četru nedēļu vecumam. Ja teļš vēl ir dzīvs, tad 14 dienās pēc pagaidu pases saņemšanas kompetentā iestāde izdod dzīvnieka pasi saskaņā ar 1. punktu. Dzīvnieku pasēs ieraksta ziņas par visiem iepriekšējiem teļa pārvadājumiem, kas ierakstīti pagaidu pasē.

Teļu kopā ar pagaidu pasi nedrīkst pārvadāt vairāk kā divas reizes no vienas saimniecības uz citu. Šajā punktā pārvadājums no vienas saimniecības uz citu ar tirgus vai teļu savākšanas centra starpniecību uzskatāms par vienu pārvadājumu, ja tirgus vai teļu savākšanas centrs pēc kompetento iestāžu pieprasījuma var uzrādīt to darījumu pilnīgu uzskaiti, kas veikti attiecīgā tirgus vai centra ietvaros.

3. Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, Direktīvas 64/432/EEK 14. panta 3. punkta C apakšpunkta 1. punkta otrajā un piektajā ievilkumā paredzētā informācija nav obligāta to liellopu pasēs, kas dzimuši līdz 1998. gada 1. janvārim. Šajā punktā paredzētā atkāpe neskar pienākumu sniegt iepriekšminēto informāciju, ja tā prasīta valsts tiesību normās. Dalībvalstis paziņo viena otrai un Komisijai noteikumus, ko tās piemēro attiecībā uz šajā punktā minēto informāciju.

4. Attiecībā uz Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, Slovēniju un Slovākiju 3. punktā paredzētā atkāpe piemērojama liellopiem, kas dzimuši līdz 2004. gada 1. janvārim.

7. pants

Informācijai, kas minēta 6. pantā, dzīvnieka pasē pievieno šādu informāciju par tām piemaksām par vīrišķā dzimuma dzīvniekiem, kuras paredzētas Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/99 4. pantā:

a) piemērošana vai piešķiršana pirmajai vecuma grupai;

b) piemērošana vai piešķiršana otrajai vecuma grupai.

8. pants

Katras saimniecības reģistrā ir vismaz šāda informācija:

a) atjaunināta informācija, kas paredzēta no pirmā ievilkuma līdz ceturtajam ievilkumam Direktīvas 64/432/EEK 14. panta 3. punkta C apakšpunkta 1. punktā;

b) dzīvnieka nāves datums;

c) ja dzīvniekus izved no saimniecības, turētāja, izņemot pārvadātāja, vārds un uzvārds vai nosaukums un adrese vai tās saimniecības identifikācijas kods, uz kuru dzīvnieku pārved, kā arī izvešanas diena;

d) ja dzīvniekus ieved saimniecībā, turētāja, izņemot pārvadātāja, vārds un uzvārds vai nosaukums un adrese vai tās saimniecības identifikācijas kods, no kuras dzīvnieku ieved, kā arī ievešanas diena;

e) tā kompetentās iestādes pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts, kas pārbauda reģistru, kā arī diena, kad pārbaude veikta.

9. pants

Attiecībā uz dzimšanu, nosakot turētājam triju līdz septiņu dienu periodu paziņošanai par šo faktu, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1760/2000 7. panta 1. punktā, dalībvalstis par perioda sākumu var noteikt dienu, kad dzīvniekam piestiprina krotāliju, nevis dzimšanas dienu, ja nevienā uzskaitē šīs divas dienas nevar sajaukt.

10. pants

Dalībvalstis informē viena otru un Komisiju par savā teritorijā izmantojamo dzīvnieku pasu un saimniecības reģistru paraugu.

III NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11. pants

1. Regulu (EK) Nr. 2629/97 atceļ.

2. Norādes uz Regulu (EK) Nr. 2629/97 uzskatāmas par norādēm uz šo regulu un lasāmas saskaņā ar šīs regulas II pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

12. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada pirmajā maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp. Regula grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

[2] OV L 354, 30.12.1997., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

[3] OV L 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 21/2004 (OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.).

[4] OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Kods uz liellopa krotālijas sākas ar burtiem, ar ko identificē izcelsmes dalībvalsti saskaņā ar šo tabulu:

Izcelsmes dalībvalsts | ISOkods |

Austrija | AT |

Beļģija | BE |

Čehija, | CZ |

Kipra | CY |

Dānija | DK |

Igaunija | EE |

Somija | FI |

Francija | FR |

Vācija | DE |

Grieķija | EL |

Ungārija | HU |

Īrija | IE |

Itālija | IT |

Latvija | LV |

Lietuva | LT |

Luksemburga | LU |

Malta | MT |

Nīderlande | NL |

Polija | PL |

Portugāle | PT |

Slovēnija | SI |

Slovākija | SK |

Spānija | ES |

Zviedrija | SE |

Apvienotā Karaliste: | UK |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EK) Nr. 2629/97 | Šī regula |

1. pants | 1. pants |

2. pants | 2. pants |

3. pants | 3. pants |

4. pants | 4. pants |

5. pants | 5. pants |

6. panta 1., 2. un 4. punkts | 6. pants |

6. panta 3. punkts | 9. pants |

7. pants | 7. pants |

8. pants | 8. pants |

9. pants | 10. pants |

– | 11. pants |

10. pants | 12. pants |

Pielikums | I pielikums |

– | II pielikums |

--------------------------------------------------

Top